Uitgaande van het Naila Onderzoek, volgen hieronder enkele mogelijke toekomstscenario's in Nederland.
N.B. Er wordt hier gebruik gemaakt van de resultaten van het Naila Onderzoek en deze worden ge�xtrapoleerd. Ik kan niet garanderen dat de onderstaande cijfers volledig zullen kloppen. Wat ik wel kan garanderen is dat de Gezondheidsraad, noch de politiek, noch de telecomproviders kunnen garanderen dat de Nederlandse burgers immuun zijn voor kanker als gevolg van blootsteling aan elektromagnetische velden.
Anders gezegd: Als zij doorgaan met het plaatsen van zendmasten spelen zij Russisch Roulette met de gehele Nederlandse bevolking. Dat is onacceptabel. Bent u het daarmee eens, onderteken dan a.u.b. de petitie.

Huidige situatie, extrapolatie a.h.v. Naila Onderzoek

Na plaatsing 50.000 UMTS zendmasten, extrapolatie a.h.v. Naila Onderzoek

Na toepassen voorzorgbeginsel, extrapolatie a.h.v. Naila Onderzoek

Toelichting op bovenstaande cijfers:
Hierbij wordt uitgegaan van een lineaire extrapolatie van de resultaten van het Naila Onderzoek. Aannemende dat het aantal kankergevallen in Nederland op dit moment (voor UMTS) vergelijkbaar is met het aantal in Duitsland (zo'n 22 per 5000 persoonjaren) kunnen we het volgende stellen:
Op dit moment krijgen jaarlijks zo'n 72.000 Nederlanders de diagnose kanker. Per dag dus bijna 200 nieuwe kankergevallen.

Elke dag dat het voorzorgbeginsel niet toegepast wordt, stijgt potentieel het aantal kankergevallen:
Nederland wordt op dit moment volgebouwd met 50.000 UMTS zendmasten. Steeds meer mensen worden blootgesteld aan steeds hoger wordende elektromagnetische velden. Als dit zo doorgaat zal tot 90% van de Nederlandse bevolking binnen de kritische 400 meter grens van een zendmast komen te wonen. Hierdoor zal het aantal kankergevallen per jaar kunnen stijgen tot zo'n 105.000 (70% populatie binnen 400m) (123.000 bij 90%) per jaar.
Jaarlijks dus 33.000 kankergevallen die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden door het uitrollen van UMTS zendmasten te stoppen.

Elke dag dat de blootstellingslimieten niet drastisch verlaagd worden, stijgt potentieel het aantal kankergevallen:
Er staan reeds 10.000 GSM zendmasten in Nederland. Veel Nederlanders wonen binnen 400 meter afstand van zulke zenders.
Als de overheid de minimale afstand tot GSM/UMTS zendmasten tot 400 meter zou verhogen, zou het aantal kankergevallen jaarlijks op zo'n 40.000 komen. Een verlaging van 32.000 vergeleken met de huidige situatie !

Als de overheid weigert het voorzorgbeginsel te hanteren en weigert om de blootstellingslimieten drastisch te verlagen en daarmee de economische belangen boven de menselijke belangen plaatst, zullen jaarlijks tot 65.000 mensen onnodig kanker krijgen ! Elke dag dat de overheid uitstelt om te handelen, kunnen potentieel 178 mensen op termijn onnodig de diagnose kanker te horen krijgen. De teller loopt door:

Sinds het versturen van de brieven naar de politieke partijen, zijn reeds 7207 dagen verstreken zonder zinvolle reacties.
7207 Dagen betekent: Tot 1282846 nieuwe onnodige kankerdiagnoses !

Wanneer gewacht wordt op vervolgonderzoek over een half jaar, zoals enkele partijen lijken te opperen als alternatief, zullen potentieel 32396 mensen onnodig kanker krijgen.
Tevens zal het � 647.920.000 euro gaan kosten om deze kankerpatienten te behandelen (lage schatting, � 20.000 per patient, behandeling al dan niet met goed resultaat).

De enige oplossing: UMTS nu verbieden en de blootstellingslimieten scherp naar beneden bijstellen
Tenzij de overheid c.q. de Gezondheidsraad kan garanderen dat Nederlanders niet vatbaar zijn voor kanker door blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden van GSM- en UMTS zendmasten, dient het voorzorgbeginsel gehanteerd te worden.
Bent u het hiermee eens, teken dan de petitie en laat de politiek weten dat het u ernst is !

N.B. Geenszins is de conclusie dat elektromagnetische straling de enige oorzaak van kanker is. Wat waarschijnlijk het geval is, is dat elektromagnetische velden het menselijk DNA beschadigen en het immuunsysteem systematisch ondermijnen, waardoor het relatieve risico om kanker te krijgen significant verhoogd wordt. Factoren zoals voeding, levensstijl, blootstelling aan fijnstof, roken om maar een paar factoren te noemen zijn ook van belang.
Tevens lijkt er een stapeleffect te zijn (net zoals bij andere soorten straling zoals Rontgenstraling): Des te langer de blootstelling, des te schadelijker het wordt. In de eerste vijf jaar na plaatsing van de zendmast verdubbelde het aantal kankergevallen en in de tweede vijf jaar verdrievoudigde het aantal kankergevallen in het plaatsje Naila.
Dat de straling het immuunsysteem ondermijnt, ligt in het verlengde van de constateringen van de ruim 1.000 Duitse artsen en de ruim 130 kinderartsen.

Referenties:
In de VS: Zo'n 600 kankergevallen per 100.000 inwoners per jaar (Duitsland 440)
Texas geeft per jaar 14 miljard dollar uit aan kanker voor jaarlijks zo'n 125.000 nieuwe kankergevallen Texas, USA, heeft een kleine 21 miljoen inwoners
In 1999 in Nederland 67.000 nieuwe gevallen per jaar
In 2000 in Nederland 69.000 nieuwe gevallen per jaar
Gemiddeld op 8,5 jaar jongere leeftijd de diagnose kanker
"Verder valt op dat de sterfte aan borstkanker al op relatief jonge leeftijd begint toe te nemen"
"In 2000 overleden in Nederland ruim 38.000 mensen aan kanker"
Totaaloverzicht kanker in Nederland (KWF)