POLITIEK, EMV/straling en gezondheid

zondag, 12 februari 2017 - Categorie: Voorlichting

Zie nu:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/10472/verkiezingen_2017%3B_informatie
12 febr. 2017
voor: ''Verkiezingen 2017, informatie''


Per eind oktober 2014 hebben we in dit bestand landelijke, provinciale en lokale informatie opgenomen over de standpunten van politieke partijen ten aanzien van i.h.b. de EMV/stralingsbelasting van de bevolking en de gezondheid. Dit onderwerp is voor elektrogevoelige personen, de EHS-ers i.h.b., van groot belang en zal daarom mee kunnen wegen in keuzes bij verkiezingen. Lezers wordt verzocht onderwerpen aan te dragen en eventuele onnauwkeurigheden te melden. Informatie van voor oktober 2014 wordt ook opgenomen voor zover we daarop attent gemaakt worden.


LANDELIJKE & PROVINCIALE POLITIEK


17 januari 2017
Voor ons recent commentaar op het beleid van de reguliere politieke partijen betreffende Q-koorts en andere onderwerpen zie onderaan:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/10406/redir


Gelderland: Partij voor de Dieren; bereikbaarheid 112, 14 december 2016
De Partij voor de Dieren heeft zich op provinciaal niveau positief ingezet voor de belangen van elektrogevoeligen door gezondheidsproblemen aan de orde te stellen. Door de andere partijen is de vertegenwoordigster van deze partij, mevr. Moulijn, in de vergaderingen van Provinciale Staten weggehoond (naar haar zeggen). Nu lijkt ons het weghonen van een onderwerp waar je niets vanaf weet bepaald geen teken van aanwezigheid van gezond verstand en je zou de aanwezigheid daarvan toch wel van Gedeputeerden mogen verwachten. Mevr. Moulijn heeft StopUMTS ook vooraf voor informatie benaderd, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/10334/redir


CU, 27 november 2016
Gert-Jan Segers die bij zijn aantreden als fractievoorzitter beloofde op te komen voor minderheden die in de verdrukking kwamen of zaten, reageerde toen niet op onze mail waarin wij vroegen op te komen voor de minderheid elektrogevoeligen. We waren toen al tot de conclusie gekomen dat de CU, met het voorstel WiFi versneld op scholen in te voeren, gekozen had voor het grote geld van de telecombedrijven ten koste van de gezondheid van elektrogevoeligen (waar ze uitvoerig van op de hoogte waren gesteld), ons inziens van weinig Christelijk medeleven getuigend. Nu hoorde ik (webmaster StopUMTS) gisteren Gert-Jan Segers (als voorschot op politieke debatten) op TV in het nieuwsjournaal zeggen dat Rutte (politiek gezien) een vijand van het gezin is. Ik kan het niet nalaten dan hier te stellen dat Gert-Jan Segers en zijn CU dan kennelijk vijanden zijn van elektrogevoeligen i.h.a. en van EHS-ers i.h.b. (om misverstanden te voorkomen, ik ben geen VVD stemmer).


CU, najaar 2015
Deze partij heeft in de Tweede Kamer een voorstel ingediend om versneld WiFi op scholen in te voeren, zonder voor zover ons bekend ook maar enige aandacht te schenken aan gezondheidsaspecten. Dit voorstel is aangenomen. Voor het voorstel en ons commentaar zie:
Berichten%20Nederland/9564/redir
CU: Kamer: in 2017 snel internet op alle scholen (met commentaar)
Het commentaar komt erop neer dat de CU gekozen heeft voor de belangenbehartiging van de telecomindustrie zonder rekening te houden met gezondheidsaspecten van de bevolking, schoolgaande kinderen i.h.b.


Ecall in auto's, mei 2015
De PVV, SP en GroenLinks in het Europees Parlement tegen ecall in auto's. Weliswaar vanwege de privacy, maar toch positief omdat ecall leidt tot een toename van de stralingsbelasting in auto's. Zie:
Artikelen/10241/ecall_in_auto_s


Debat in de Tweede Kamer over de mobiele bereikbaarheid 112, april 2015
Sprekers van het CDA, de VVD, de SP en de PvdA spraken uitsluitend over de wens om 100% mobiele bereikbaarheid te krijgen. De op 28 april overhandigde petitie tot het behoud van 'witte (stralingsarme) zones' is volkomen genegeerd door alle partijen, zie: Berichten%20Nederland/9151/redir .


CDA, oktober 2014 / april 2015
In december 2014 zou de Tweede Kamer in debat gaan met de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Voorafgaande aan dat debat is er een hoorzitting geweest. Uitgebreid in het nieuws is gerapporteerd dat het CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden.
Het CDA negeert daarbij gezondheidsproblemen veroorzaakt door de EMV van mobiele communicatie. Zie:
Berichten%20Nederland/8747/cda_luidt_noodklok_over_bereikbaarheid_112 .
Het debat is uitgesteld tot eind april 2015. Naar aanleiding van dit geplande debat heeft StopUMTS een tegenactie gestart, zie:
Oproepen/8699/oproep_voor_behoud_%E2%80%98witte_zones%E2%80%99
en zie de naar aanleiding van deze actie binnengekomen veelal zeer schrijnende reacties:
Verhalen/8744/reacties_op_de_oproep_behoud__witte_zones__%28stralingsarme_gebieden%29 .


VVD, maart 2015
Minister Kamp wil sneller, draadloos, internet op het platteland stimuleren.
Daarmee neemt de stralingsdichtheid in dunbevolkte gebieden toe en worden deze gebieden voor elektrogevoelige personen in toenemende mate onleefbaar. Zie:.
Berichten%20Nederland/9098/redir .
www.nu.nl/internet/4006868/kamp-wil-sneller-internet-platteland-stimuleren.html .


Partij voor Mens en Spirit, oktober 2014, januari 2015
Op initiatief van Alja Hoeksema van de partij voor Mens en Spirit zijn in oktober 2014 en januari 2015 brieven verstuurd naar naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met een kopie naar de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en naar de Fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In deze brieven wordt aangedrongen op toepassing van het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen. Zie:
Reacties/8830/alara_principe%3B_brief_naar_de_ministeries .
Naar aanleiding van deze brieven zijn van de gevestigde orde, ministeries en Kamerfracties overwegend negatieve reacties binnengekomen.
Aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 18 maart 2015 doet de partij voor Mens en Spirit mee in de provincies Gelderland, Groningen en Noord Holland.


PvdA, oktober 2014
Volgens www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/maurice_de_ipad_teveel_momentu.html#more .
heeft Lodewijk Asscher (PvdA) een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen en subsidiëren van de iPad scholen - ook wel Steve Jobs scholen genoemd - van Maurice de Hond.
Zie ook:
Berichten%20Nederland/8726/ipad-scholen_verhelderend_stukje_over_de_niet_zo_nobele_motivatie_van_maurice_de_hond .
De te verwachten stralingsbelasting zien wij als uiterst negatief, speciaal voor jonge kinderen. In Frankrijk en Belgie zijn juist wettelijke maatregelen genomen om deze belasting zoveel mogelijk te voorkomen, zie de betreffende passages in:
pdf/Compilatie-RF-straling-feb-2015.pdf
De PvdA is dus (mede) verantwoordelijk voor het subsidiëren van bestraling van kinderen.CU, Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 19 juni 2013
Straling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke informatie er bekend is
over de mogelijke schadelijke effecten van straling van mobiele telefoons
en zendmasten. Kan er worden aangegeven hoeveel mensen op dit
moment door de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling
ziek zijn? Tot 2014 loopt er een onderzoeksprogramma van ZonMw over
de gevolgen van elektromagnetische straling (EMS). Genoemde leden
vragen of er inmiddels maatregelen zijn genomen om de eventuele
gevolgen van elektromagnetische straling te beperken. Wordt er in de
opleiding van (huis)artsen aandacht besteed aan de diagnose en behandeling
van ziekte door EMS? Zijn er in Nederland richtlijnen voor de
diagnose en behandeling van EMS klachten?
Deze leden vragen nader uiteen te zetten welke nationale maatregelen er
in andere Europese landen worden genomen als het gaat om de
mogelijke schadelijke gevolgen van EMS. Klopt het dat maart dit jaar in
Frankrijk regels betreffende Wi-Fi in scholen wettelijk zijn vastgelegd
vanuit het voorzorgsprincipe en hierbij onder meer is bepaald dat er
zoveel mogelijk bedrade verbindingen moeten worden toegepast om
kinderen te beschermen tegen de invloed van straling? In Oostenrijk is in
mei 2012 een gezamenlijke publicatie van arbeidsorganisaties, werkgevers
en overheidsorganisaties uitgebracht waarin voorgesteld wordt om de
emissiewaarden van vaste zendinstallaties te verlagen van 60 V/m naar
0,6 V/m. Klopt het dat de Oostenrijkse regering gemeenten heeft geadviseerd
dit advies ter harte te nemen? Deze leden vragen of de minister
overweegt beleid te voeren op electrogevoeligheid. Zo ja, welke maatregelen
worden er getroffen? Zo nee, waarom niet?

Commentaar StopUMTS: een aantal goede en relevante vragen waaruit blijkt
dat de CU aandacht schenkt aan dit onderwerp. Vooral de vraag:
'Deze leden vragen of de minister overweegt beleid te voeren op
electrogevoeligheid.' geeft te denken omdat deze vraag impliceert dat de
CU van mening is dat de minister geen beleid voert.


II Reactie van de minister

Vraag 60
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke informatie er bekend is
over de mogelijke schadelijke effecten van straling van mobiele telefoons
en zendmasten. Kan er worden aangegeven hoeveel mensen op dit
moment door de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling
ziek zijn?
Antwoord 60
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elektromagnetische velden van
het soort dat ook door antenne-installaties en mobiele telefoons wordt
geproduceerd een verwarmend effect kunnen hebben, mits deze velden
sterk genoeg zijn. Om te voorkomen dat ons lichaam zo veel opwarmt dat
dit effect heeft op de gezondheid, zijn blootstellingslimieten opgesteld. Op
plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek worden deze blootstellingslimieten
niet overschreden.
Tot nu toe is er in wetenschappelijk onderzoek geen oorzakelijk verband
aangetoond tussen blootstelling aan elektromagnetische velden met
sterkten onder de blootstellingslimieten en schade aan de gezondheid.
Over aantallen zieken kunnen dus geen uitspraken worden gedaan.
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden publiceerde in 2012 een
kennisbericht over Elektrogevoeligheid10. Sommige mensen ervaren
namelijk gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die
elektromagnetische velden produceren. Over hoe vaak elektrogevoeligheid
voorkomt, meldt dit kennisbericht: «Voor de Nederlandse situatie
is geen betrouwbare informatie beschikbaar over het aantal mensen dat
gezondheidsklachten ervaart in de buurt van bronnen van EMV. Buitenlandse
schattingen van het aantal mensen lopen uiteen van 8–10% van de
totale bevolking in Duitsland, 5% in Zwitserland, 4% in het Verenigd
Koninkrijk, 3,2% in Californië, 1,5% in Zweden tot minder dan 0,1% in Iran,
maar ook deze getallen zijn niet betrouwbaar.»
Zeer recent heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over het
verband tussen langdurig gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren.
Er is geen duidelijk verband aangetoond.
Vraag 61
Tot 2014 loopt er een onderzoeksprogramma van ZonMw over de gevolgen
van elektromagnetische straling (EMS). Genoemde leden vragen of er
inmiddels maatregelen zijn genomen om de eventuele gevolgen van
elektromagnetische straling te beperken.
Antwoord 61
Het ZonMW onderzoeks-programma Elektromagnetische Velden &
Gezondheid (EMV&G), heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuur
op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid te
versterken. Dit wordt bereikt door nationaal hoogwaardig onderzoek (en
onderzoekers) te stimuleren een duidelijke bijdrage te leveren aan de
internationale onderzoeksinspanningen. De eerste onderzoeksresultaten
van het programma EMV&G zijn bekend maar vormden geen aanleiding
tot wijziging van de blootstellingslimieten of andere maatregelen.
Vraag 62
Wordt er in de opleiding van (huis)artsen aandacht besteed aan de
diagnose en behandeling van ziekte door EMS? Zijn er in Nederland
richtlijnen voor de diagnose en behandeling van EMS klachten?
Antwoord 62
In de opleiding van (huis)artsen wordt geen specifieke aandacht besteed
aan ziekte door EMS. Ook zijn er geen specifieke richtlijnen voor diagnose
en behandeling. Op dit moment gebruiken (huis)artsen de richtlijnen voor
aspecifieke klachten bij de behandeling van deze patiënten. Binnen het
kader van het ZonMw programma wordt een diagnosetool ontwikkeld.
Daarnaast voert het kennisplatform EMV gesprekken met het NHG over
deze problematiek.
Vraag 63
Deze leden vragen nader uiteen te zetten welke nationale maatregelen er
in andere Europese landen worden genomen als het gaat om de
mogelijke schadelijke gevolgen van EMS. Klopt het dat maart dit jaar in
Frankrijk regels betreffende Wi-Fi in scholen wettelijk zijn vastgelegd
vanuit het voorzorgsprincipe en hierbij onder meer is bepaald dat er
Antwoord 62
In de opleiding van (huis)artsen wordt geen specifieke aandacht besteed
aan ziekte door EMS. Ook zijn er geen specifieke richtlijnen voor diagnose
en behandeling. Op dit moment gebruiken (huis)artsen de richtlijnen voor
aspecifieke klachten bij de behandeling van deze patiënten. Binnen het
kader van het ZonMw programma wordt een diagnosetool ontwikkeld.
Daarnaast voert het kennisplatform EMV gesprekken met het NHG over
deze problematiek.
Vraag 63
Deze leden vragen nader uiteen te zetten welke nationale maatregelen er
in andere Europese landen worden genomen als het gaat om de
mogelijke schadelijke gevolgen van EMS. Klopt het dat maart dit jaar in
Frankrijk regels betreffende Wi-Fi in scholen wettelijk zijn vastgelegd
vanuit het voorzorgsprincipe en hierbij onder meer is bepaald dat er
Antwoord 64
Wat betreft de situatie in Oostenrijk: Gedoeld wordt op een gezamenlijke
uitgave van verenigingen van artsen, verzekeraars, werknemers en
consumenten: «Leitfaden Senderbau» (Wenen, 2012). Daarin wordt voor
de vermogensdichtheid van radiofrequente elektromagnetische velden
van nieuw te plaatsen zendmasten een indicatieve limiet van 1 milliwatt
per vierkante meter (1 mW/m2
) geadviseerd op basis van het voorzorgsprincipe.
Dit komt ruwweg overeen met een elektrische veldsterkte van 0,6
volt per meter (V/m).
Niet bekend is of de Oostenrijkse regering gemeenten heeft geadviseerd
dit advies ter harte te nemen. De Wissenschaftlicher Beirat Funk, een
commissie van wetenschappers die de Oostenrijkse regering adviseert,
bracht daarentegen in 2012 een rapport uit dat concludeert dat er op basis
van de meest recente literatuur geen bewijs is voor gezondheidseffecten
van EMV van mobiele telefonie bij blootstelling onder de limieten in de
Europese aanbeveling.
Op 22 december 2011 is in de brief van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid mede namens de minister van VWS ingegaan
op elektrogevoeligheid/ elektrohypersensitiviteit. Kortheidshalve wordt
naar die brief verwezen (Kamerstuk 21 501-31, nr. 264).


PvdA, Partijcongres 13 en 14 juni 2008
1. Overweegt dat:
a. mobiele telefonie en -datacommunicatie niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving;
b. er onrust is onder een aanzienlijk deel van de bevolking betreffende de mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische straling waaraan burgers blootgesteld worden wanneer zij mobiel bellen of in de nabijheid van mobiele zendmasten
wonen;
c. er wetenschappelijk onderzoek is dat zou kunnen duiden op het verband tussen gezondheidsschade op de lange termijn en mobiel bellen dan wel wonen in de nabijheid van zendmasten,
d. het erop lijkt dat het mogelijk is de intensiteit van de straling van masten te verlagen zonder dat het ten koste gaat van een redelijk bereik van telefoons, of andere draadloze toepassingen,

2. Besluit de verantwoordelijke bewindslieden en kamerleden van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten van verder onderzoek af te wachten, maar nu al te doen wat mogelijk is om via beleids- of technologische interventies de blootstelling van de bevolking  als gebruikers van mobiele technologie en als omwonenden van antennes en zendmasten  aan elektromagnetische straling te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag, er is ons geen vervolg bekend, behalve dat Lodewijk Asscher in 2014 een belangrijke rol heeft gespeeld bij het totstandkomen en subsidiëren van de iPad (Steve Jobs) scholenLOKALE POLITIEK


Utrecht, 12 januari 2017
In een uitgebreide raadsvergadering hebben verschillende politieke partijen zich laten informeren over de gezondheidsproblemen veroorzaakt door draadloze communicatie, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/10409/redir
Meerdere partijen hebben hun bezorgdheid uitgesproken. De Partij voor de Dieren en Groen Links waren hierbij de voorlopers.


Breda: Volkspartij Breda: ZORGEN EN BOOSHEID OM ZENDMASTEN
Berichten%20Nederland/10327/redir
10 dec. 2016

www.facebook.com/volkspartijbreda/photos/a.103274483420213.1073741828.103140683433593/116830005397994/?type=3&theater
De Volkspartij Breda heeft StopUMTS ook gevraagd om informatie over dit onderwerp, hetgeen we gestuurd hebben.


Harderwijk: VVD voor een zendmast, zie:
Berichten%20Nederland/9049/redir .
16 febr. 2015VVD, PvdA, HAP en D66, oktober 2014
HAARLEMMERMEER - Het college (VVD, PvdA, HAP en D66) is niet gezwicht voor de druk van bewoners om zendmasten buiten woonwijken te houden. Bewoners waren in groten getale naar het raadhuis gekomen, twee spreeksters boden 600 handtekeningen aan en de oppositie diende een motie in. Het collegebestuur bleef echter onwrikbaar.
Zie: www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3752745/umtsmast-mag-in-woonwijk.aspx .
en voor het geval deze link niet meer werkt:
Berichten%20Nederland/8786/haarlemmermeer_umts-mast_mag_in_woonwijk .
De vier genoemde partijen houden dus geen rekening met gezondheidsaspecten, in tegenstelling tot de oppositie bestaande uit CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP. We zien hier duidelijk dat landelijke en plaatselijke politiek verschillend kan zijn.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie