KPN: de voorlichtingssite 'Telefoons, masten en gezondheid'

donderdag, 23 mei 2013 - Categorie: Voorlichting

'Bron: www.kpn.com/corporate/overkpn/duurzaam/maatschappelijke-themas-1/maatschappelijke-themas/telefoons-masten-en-gezondheidnieuw.htm .

De officiele voorlichtingssite van de KPN. Wat er staat klinkt redelijk, er is zelfs een stukje over 'blootstelling beperken' bij, maar ondertussen komen er wel steeds meer zendmasten bij en wordt 4G uitgerold.


Mobiele telefonie in de maatschappij
Telecommunicatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Door de jaren heen zijn we er steeds afhankelijker van geworden voor ons sociale leven, onze economie en onze veiligheid. Voor het verlenen van telecomdiensten hebben KPN en andere operators vergunningen en frequenties verkregen van de Nederlandse overheid.

Mobiel bellen: hoe werkt het?
Nederland heeft meer dan 21 miljoen mobiele aansluitingen. Daar is een landelijk dekkend netwerk van basisstations met antennes voor nodig. Als u iemand mobiel belt, zendt de antenne van uw mobiele telefoon een signaal naar een nabij gelegen basisstation. Dit basisstation stuurt het signaal via het vaste netwerk naar een basisstation in de buurt van de persoon die u belt. Het laatste stukje van het basisstation naar de ontvanger gaat weer door de lucht.

De regels rondom elektromagnetische velden
Bij het gebruik van onze frequenties en vergunningen houden we ons strikt aan alle nationale en internationale normen en voorschriften. KPN neemt daarbij een ruimere veiligheidsmarge in acht dan wettelijk moet. De blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV, ‘straling’ in de volksmond), zoals de radiogolven heten die nodig zijn voor onder andere mobiele communicatie, is een factor 200 lager dan de (inter-)nationaal gehanteerde grenswaarden. Uit onderzoek van het Agentschap Telecom blijkt dat alle gemeten veldsterktes rond zendmasten onder de geldende limieten blijven.

Elektromagnetische velden en gezondheid
Er is en wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de vraag of er een relatie is tussen elektromagnetische velden en gezondheid. De wetenschappelijke kennis op dit gebied is uitgebreider dan wat we weten over de meeste chemische stoffen, zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. KPN en de andere operators doen geen zelfstandig research, maar verlenen desgevraagd medewerking aan dergelijke onderzoeken, door informatie te verstrekken.

Tot nu toe leveren de onderzoeken geen eenduidig beeld op. Recente publicaties tonen niet aan dat blootstelling aan radiogolven van mobiele telefoons of antennes negatieve gezondheidseffecten veroorzaken, maar leveren ook geen onomstotelijk bewijs voor het tegendeel. Er blijft dus ruimte voor vervolgonderzoek.
KPN vindt dat de interpretatie van de vele wetenschappelijke onderzoeken, zoals de maximale blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden, moet worden overgelaten aan objectieve instanties en wetenschappelijke autoriteiten. We nemen daarom de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad als uitgangspunt voor ons beleid rondom elektromagnetische velden.Elektromagnetische velden en kinderen
Ouders maken zich soms zorgen over het effect van het gebruik van mobiele telefoons of andere apparaten op de gezondheid van hun kinderen. Uit onderzoeken naar de vraag of kinderen kwetsbaarder zijn voor elektromagnetische velden dan volwassenen zijn hierover geen harde conclusies te trekken. Enerzijds is niet aangetoond dat mobiele apparaten of antennes voor kinderen een (verhoogd) risico inhouden voor de gezondheid, anderzijds geven instanties aan dat de huidige generatie jongeren vaak meer en vanaf jongere leeftijd gebruik maken van mobiele communicatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie voert daarom met prioriteit nader onderzoek uit naar het gebruik van mobiele communicatiemiddelen door kinderen van verschillende leeftijden.

Blootstelling beperken
Onderstaand treft u een aantal tips om de blootstelling aan elektromagnetische velden voor uzelf en uw kinderen te beperken, die gebaseerd zijn op deze onderzoeken. Let wel, het gaat hier niet om aanbevelingen van KPN of van de wetenschappelijke instanties, maar om algemene informatie die u kunt gebruiken in het geval u, om wat voor reden dan ook, blootstelling aan elektromagnetische velden wilt beperken.
Vergroot de afstand tussen uw mobiele telefoon en uw lichaam
Hoe groter te afstand, hoe beperkter de blootstelling van uw hoofd of lichaam aan elektromagnetische velden. Zet bijvoorbeeld uw telefoon op speakerfunctie, of gebruik een headset of oortje. De hoeveelheid elektromagnetische energie is het grootst bij de opbouw van de verbinding: houd uw telefoon op dat moment dus op enige afstand van uw lichaam.

Kies een telefoon met een lage SAR-waarde
De SAR-waarde staat voor de ‘Specific Absorption Rate’ en geeft aan hoeveel elektromagnetische energie een mobiele telefoon afgeeft (uitgedrukt in Watt/kg) en wordt opgenomen door het lichaam.
In de gebruiksaanwijzing van een mobiele telefoon kunt u altijd informatie vinden over de SAR-waarde. Let wel: het gaat hier om maximumwaarden, die in de praktijk bijna nooit gehaald worden.

Bel op plaatsen waar het bereik zo goed mogelijk is
Bij een slecht bereik moet een mobiele telefoon harder zenden om verbinding te maken, en is de hoeveelheid elektromagnetische energie dus hoger.

Beperk uw belgedrag en de momenten van blootstelling
Bel korter of minder vaak, gebruik vaker tekstberichten of instant messaging en zet de telefoon uit of in vliegtuigmodus als u deze niet gebruikt, zoals ’s nachts.

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen over elektromagnetische velden en gezondheidsrisico’s, neemt u dan contact op met één van de volgende instanties.

De Gezondheidsraad adviseert de overheid als onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek, o.a. over EMV en gezonheid. Op hun website vindt u de door de Raad uitgebrachte adviezen en informatie over adviezen in voorbereiding.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is opgericht in 2007 door het ministerie van VROM. Het platform verzamelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken.

Het Agentschap Telecom is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en maakt (inter)nationale afspraken over het gebruik van frequenties. Ook houdt de instantie toezicht op de naleving van deze afspraken door telecomoperators.

Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes. Bij het Antennebureau kunt u terecht voor informatie over de wetgeving rond de plaatsing van antennes en de toepassingen waar antennes voor worden gebruikt, en over EMV en gezondheid.

Monet is de vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden en zo nodig omwonenden, en informatie geeft over dit onderwerp. Op de site van Monet treft u informatie vinden over het gebruik van mobiele netwerken en antennes.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie