Kennisbericht Elektrogevoeligheid

vrijdag, 28 september 2018 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/
en daarin doorlinken naar ondermeer:
www.kennisplatform.nl/media/original/Kennisbericht_Elektrogevoeligheid_201204193.pdf
2012 - 2018

Dit Kennisbericht bestond al sinds 2012, maar nu zijn er enkele nieuwe links bijgekomen.
De basisinformatie daarin:


Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt “elektrogevoeligheid” genoemd. Het gaat hierbij om bronnen binnenshuis en buitenshuis. Voorbeelden van gezondheidsklachten die mensen melden zijn hoofd-, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. Zij melden deze klachten bij blootstelling aan elektromagnetische velden ver onder de blootstellingslimieten.

De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. De oorzaak van de klachten is wetenschappelijk nog niet duidelijk. Het Kennisbericht “Elektrogevoeligheid” is bedoeld voor zowel elektrogevoeligen, hulpverleners en werkgevers als mensen die in hun naaste omgeving met elektrogevoeligheid te maken hebben. Mensen die gezondheidsklachten ervaren kunnen daarmee in eerste instantie terecht bij hun huisarts. Dit bericht gaat in op de gezondheidsklachten, de gevolgen van de klachten, het wetenschappelijk onderzoek en de hulp. Kenmerkende verschillen in visies worden toegelicht. Dit bericht is opgesteld na overleg met de Klankbordgroep Elektromagnetische Velden. Ter voorbereiding zijn er gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties die te maken hebben met dit onderwerp.

De informatie voor artsen:

Wat kunt u als arts doen als een patiënt aangeeft gevoelig te zijn voor elektromagnetische velden?

Situatie:
Stel, u bent huisarts en bij u op het spreekuur komt een patiënt die de volgende gezondheidsklachten beschrijft: hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. De patiënt geeft aan dat hij deze klachten ervaart als hij in de buurt komt van hoogspanningslijnen, omroepzenders, mobiele telefoons en het WiFi modem thuis. Verder legt de patiënt uit dat zijn dagelijks functioneren inmiddels ingrijpend wordt beperkt door de gezondheidsklachten. Hij is al een aantal weken ziek thuis van zijn werk en hij komt nauwelijks nog de deur uit.

U onderzoekt de patiënt, maar dit levert geen duidelijk aanwijsbare oorzaak op voor de klachten die hij omschrijft. De patiënt zelf legt in zijn toelichting aan u duidelijk de relatie tussen zijn klachten en elektromagnetische velden. U weet dat de wetenschap nog geen duidelijkheid geeft over de gezondheidsklachten van elektrogevoeligen en dat deze duidelijkheid ook niet op korte termijn te verwachten is uit nog lopende of binnenkort startende onderzoeken. Dit geheel maakt dat u de oorzaak van de klachten niet kunt vaststellen. U kunt slechts uitgaan van de drie mogelijke verklaringen die er zijn voor de gezondheidsklachten:
De klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden,
De klachten hebben een psychische oorzaak,
De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.
Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.

Uw patiënt wil, naast het vaststellen van de oorzaak van de klachten, graag uw hulp bij het verminderen van de klachten.

Hulpmaatregelen:
Elektrogevoeligen geven zelf aan dat het beperken van de blootstelling in combinatie met het leren omgaan met de gezondheidsklachten helpt om hun klachten te verminderen.

Verminderen blootstelling
Het Kennisplatform is van mening dat het zinvol is om mensen te voorzien van informatie over welke maatregelen daadwerkelijk de blootstelling verminderen. Zo kunnen mensen zelf de meest zinvolle maatregelen nemen om hun blootstelling te beperken. In de praktijk blijkt dat als elektrogevoeligen maatregelen kunnen nemen om hun blootstelling te verminderen hun klachten daardoor afnemen. Het verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden van bronnen in de privéomgeving is meestal het eenvoudigst. Het verwijderen van DECT telefoons en het vervangen van WiFi door kabels is goed uitvoerbaar. Een deel van de blootstelling aan elektromagnetische velden komt echter van bronnen buiten de privéomgeving. Goede afschermende maatregelen in de woning kunnen ingrijpend en kostbaar zijn. Bovendien blijken die maatregelen in de praktijk meestal niet effectief om de blootstelling daadwerkelijk te verminderen. Sommige maatregelen zijn zelfs gevaarlijk, zoals het inpakken van apparatuur in aluminiumfolie (brandgevaar) of het ’s nachts uitzetten van de koelkast (voedselbederf). Er worden ook spullen verkocht die helemaal geen effect hebben op de blootstelling.

Leren omgaan met de klachten en blootstelling
Voor het weerbaarder maken en het leren omgaan met de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden, kunnen mensen terecht bij een SOLK-poli. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Meer informatie over SOLK staat in het Kennisbericht Elektrogevoeligheid.

De huisarts kan verwijzen naar een SOLK-poli. Een kaart met SOLK-poli’s is te vinden op de website van het NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten).

Meer informatie voor artsen:
GGD Handreiking Elektrogevoeligheid
Kennisbericht Elektrogevoeligheid

Artsen kunnen voor meer informatie ook contact opnemen met het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid: 030-2743186 of het contactformulier.

en zie de daarop volgende info in de twee bovenstaande linksLees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie