Een uitvoerig ervaringsverhaal

vrijdag, 03 mei 2013 - Categorie: Verhalen

Beste familie, vrienden en andere belangstellenden,

Ook hier in de Eifel is het inmiddels voorjaar geworden. We hebben veel sneeuw en veel koude gehad, dat was wel even wennen. Het gaat goed met ons, met Jan en met Marja.

De inhoud van deze nieuwsbrief is ontleend aan een aantal berichten van de blogspot wifi-vluchteling.blogspot.nl/ . Voor de gehele berichtgeving verwijzen we jullie naar de blogspot.

'Mede naar aanleiding van vragen die ik uit mijn omgeving heb gekregen, wil ik wat meer vertellen waarom wij naar Duitsland zijn geëmigreerd.

Ik ben van mening dat het vanwege het hoge stralingsniveau in Nederland het wel erg moeilijk wordt voor stralingsslachtoffers. Kortgeleden las ik bij www.stopumts.nl dat in Oostenrijk vanuit o.a. artsen- en werkgeversorganisaties geadviseerd wordt niet meer dan 0,6 V/m stralingsbelasting in de buitenomgeving (straling van alle zendmasten opgeteld) toe te staan. Deze norm is volgens het 'voorzorgprincipe', zeg maar de veilige norm t.a.v. stralingsbelasting die uit wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar voren komt. De Nederlandse overheid (waaronder de Gezondheidsraad en het Kennisplatform EMV) denkt zich hieraan te kunnen onttrekken! De norm in Nederland is 60 V/m!

'It's a shame, such a shame, such a shame......' van Talk Talk

hoor ik zo juist op de Duitse radio WDR 2. Hoe toepasselijk voor dit absurde overheidsbeleid.

Waarom moet de norm voor stralingsbelasting omlaag?

Waarom naar Duitsland emigreren?

Het onderstaande is in eerste instantie opgeschreven voor mijn lotgenoten-stralingsslachtoffers, misschien kan het hen helpen bij eventuele overwegingen m.b.t. vertrek naar het buitenland.

Het laatste half jaar in Nederland ben ik heel erg ziek geweest door EMV's (Elektromagnetische Velden). Omdat ik in die periode wat verder af woonde van een mast, had ik daar geen last van. Evenwel bleek dat ik, wanneer ik in de buurt van masten kwam, heftig reageerde op de hoogfrequente straling. De ziekte door de EMV's was in die periode zo erg dat ik op het laatst het, vanwege de vreselijke pijnen, nauwelijks meer uithield in de vakantiewoning waarin wij toen verbleven. Het had niet veel gescheeld of ik was de straat op gevlucht, maar waar had ik moeten blijven in de vrieskou? Buiten werd de pijn minder, dus ik was ook veel buiten in de koude. Niet enkel wandelen (vanwege de omliggende masten kon ik enkel een rondje dorp doen), maar ook eten koken, koffie drinken, lezen en maaltijden nuttigen. Alles in de vrieskou, absurd natuurlijk. Ook als de verwarming op moest warmen, moest ik vanwege de pijn die dit opriep, de woning uit. Het was een verschrikking.

In het najaar 2012 had ik daarbij ook nog eens een ernstige vorm van multipele chemische sensitiviteit ontwikkeld. Zo had ik bijv. hevige pijn van de geur van een sinaasappelschil (!), de geur van de balpen waarmee ik schreef en kon ik geen pasgewassen kleding of beddengoed meer verdragen. Ook de geur van het gas(fornuis) in de woning was voor mij niet te verdragen en was ik daarom genoodzaakt om buiten te koken. Ik moest mij continu aarden in de woning wat gelukkig als resultaat had dat in ieder geval de vreselijke hoofdpijnen iets afnamen. De stroom stond meer uit dan aan, verlichting hadden wij met Led-zaklampjes. Ik was zo ziek dat ik vaak geen visite kon ontvangen. En als er een keer visite kwam ging ik volledig onderuit van de deo's en geur van wasmiddel/ wasverzachter van de bezoekers.

Mijn man en ik hadden de herfst 2012 al besloten Nederland te verlaten. Door de verslechtering van mijn algehele conditie in de winterperiode waren wij nog meer gemotiveerd geraakt om deze grote stap te gaan zetten.

Voordat ik verder inga op mijn argumenten om naar Duitsland te emigreren, nog eerst het volgende. In contacten met andere stralingsslachtoffers krijg ik de indruk dat men dingen wel eens verkeerd inschat. Dat is niemand kwalijk te nemen, want de informatie over allerlei zaken rond stralingsbelasting en de daarmee samenhangende ernstige gezondheidsklachten is ronduit verwarrend. Artsen geven geen thuis, niet de huisarts, ook specialisten niet. In het beste geval wordt je verhaal aangehoord, maar het komt ook voor dat je totaal niet begrepen wordt. En dat artsen vervolgens stellen dat je psychisch iets mankeert, zeker nadat verdergaand medisch onderzoek niets heeft opgeleverd. Dat er bij elektrohypersensitiviteit wel degelijk zaken aangetoond kunnen worden (bijv. specifieke afwijkende bloedwaarden) of dat de complexe klachten in samenhang bekeken hadden moeten worden: daar hebben de medici veelal nooit eerder van gehoord. Je wordt dus als elektrohypersensitieve persoon met een kluitje in het riet gestuurd: zoek het maar uit! Althans, dat was mijn ervaring. Maar dat zal voor andere stralingsslachtoffers zeker herkenbaar zijn.

Een ander probleem bij de 'kennisvergaring' rond de ziekte 'elektrohypersensitiviteit' is dat je zelf vaak niet in staat bent om op het internet naar de correcte informatie te zoeken. Het internet, als dit al toegankelijk is voor stralingsslachtoffers, geeft daarnaast ook geen eenduidige info. Zelf heb ik ook met verkeerde ideeën rond gelopen. Maar door ervaring met de ellende ben ik wijzer geworden.

Elektrohypersensitiviteit is in Nederland geen erkende ziekte (in Zweden en Zwitserland bijv. wel) en instanties als de Gezondheidsraad en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) zetten je m.b.t. stralingsgerelateerde onderwerpen op het verkeerde been. Een citaat: ' De houding van de overheid en van de Gezondheidsraad is te begrijpen in termen van de in Nederland nog steeds aanwezige VOC mentaliteit, waarbij alleen commerciële belangen tellen.' (http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7155/fabels_1_-_3_over_rf_straling_en_gezondheid).

De overheid laat zich bij de plaatsing van zendmasten en de normen van stralingsbelasting door de Gezondheidsraad adviseren, terwijl deze absoluut niet op de hoogte is van actueel en relevant wetenschappelijk onderzoek. De Gezondheidsraad doet z'n huiswerk niet goed. De Gezondheidsraad laat zich op haar beurt weer adviseren door het Kennisplatform EMV. Dit platform is feitelijk een lobby van de telecom-industrie terwijl men zich voorstaat objectieve informatie aan o.a. burgers te verstrekken! Een schandelijke zaak, ook wanneer je je bedenkt dat de overheid deze club financiert. De telecom-industrie neemt al handenwrijvend deel aan het platform: dat zult u wel kunnen begrijpen! Rammelende , zogenaamd wetenschappelijke onderzoeken - vaak door de telecom-industrie gefinancierd - zijn leidraad voor dit platform terwijl verantwoord en gedegen wetenschappelijk onderzoek zoals het jaarlijkse BioInitiatief Rapport doodgezwegen wordt (zie www.bioinitiative.org/). Ook heeft men bij het platform geen boodschap aan de door de Raad van Europa uitgebrachte dringende adviezen t.a.v. de vermindering van de stralingsbelasting. Het moet immers bij de Nederlandse bevolking vooral niet bekend worden dat Nederland onverantwoord hoge (de hoogste ter wereld) blootstellinglimieten* hanteert die de volksgezondheid schaadt. (*blootstellingslimieten: normen voor de hoeveelheid elektromagnetische straling van bronnen zoals bijv. zendantennes= masten voor mobiele telefonie).

Een aantal adviezen van de Raad van Europa, die door de Nederlandse overheid genegeerd worden:

Council of Europe, Parliamentary Assembly 'The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment' , Doc. 12608, 06 May 2011 8.1.1. Neem alle noodzakelijke maatregelen om de blootstelling aan em-velden van mobiele telefoons te beperken, in het bijzonder voor kinderen en zeer jonge kinderen, een riskante kwetsbare groep met een verhoogde kans op hersentumoren; 8.2. Betreffende het privégebruik van mobiele telefoons, Dect telefoons, WiFi, WLAN en WIMAX voor computers en andere draadloze apparaten, zoals babyfoons;
8.2.1. Betracht het voorzorgsprincipe; stel vaste regels op voor de interne stralingsbelasting; gemiddeld bij voorkeur 0,2 V/m, echter nooit hoger dan 0,6 V/m; 8.3.2. Verban mobiele telefoons, Dect telefoons, WiFi en Wlan systemen uit de klaslokalen en scholen, zoals reeds door sommige regionale autoriteiten, medische genootschappen en burger-organisaties wordt bepleit; 8.2.4. wees vooral bedacht op potentiële gezondheidsrisico's van draadloze Dect-telefoons, babyfoons/babymonitors en andere huishoudelijke apparaten die continu gepulste straling afgeven. Als alle draadloze elektrische apparaten permanent op stand-by staan, , en draadloos-zijn aanbevelen, maak weer gebruik van vaste telefoons, (aan de draad), of in het andere geval koop modellen die niet permanent pulseren; (Bron: Berichten%20Internationaal/5715/redir?printen=)

De Nederlandse overheid denkt zich hieraan te kunnen onttrekken! De norm in Nederland 60 V/m! Wat moet ik hiervan zeggen? Absurd, ons nageslacht ten prooi aan de telecom-industrie dankzij een wrede, op geld beluste overheid die het niet interesseert hoeveel slachtoffers er zullen vallen. Of met de woorden van een Oostenrijkse lotgenoot wonend hier in Duitsland over de Nederlandse norm: 'Sind die Leute in die Niederlande complet verruckt (= Zijn de mensen in Nederland volledig gestoord)?'

Al in 2002 hebben artsen de noodklok geluid en het Freiburger Appèl opgesteld. Dat is ruim 10 jaar geleden en sindsdien is de stralingsbelasting vele malen erger geworden. Enkele punten uit dit appel:

'Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en
chronische aandoeningen, specifiek:
• leer,concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
• bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
• hartritmestoornissen
• hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
• hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
• kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten
ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:
• hoofdpijn en migraine
• chronische vermoeidheid
• innerlijke onrust
• slapeloosheid en moeheid overdag
• oorsuizingen
• gevoeligheid voor infecties
• zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.
Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten'.

Zie: milieuziektes.nl/FreiburgAppNL.pdf .

De bovenstaande informatie/ adviezen spreken boekdelen. Ik kan me niet voorstellen dat u dit koud laat.... Vader en moeders, opa's en oma's, overgrootouders, tantes en ooms, kleuterjuffen en docenten: verander thuis je apparatuur, onderneem actie naar de peuterspeelzalen, basisscholen en voortgezet onderwijs zodat de kinderen en opgroeiende jongeren in ieder geval op deze locaties veilig zijn. Haal anderen ook uit de droom dat het in Nederland met de straling veilig toeven is. Sta niet langer toe dat uw (klein)kinderen ziek gemaakt worden!

Inmiddels blijkt uit talloze wetenschappelijke onderzoeken dat er bij hoge stralingsbelasting, zoals in Nederland, (onomkeerbare) gezondheidsschade optreedt. Iedereen, met name kinderen, tieners, jongvolwassenen die kinderen krijgen, ouderen en zieken, lopen onverantwoorde risico's of lijden reeds onder de veel te hoge straling. En de Nederlandse overheid doet net of er niets aan de hand is! Wat niet weet, wat niet deert, denkt men bij de Gezondheidsraad. En de overheid kan vrolijk voortgaan met het opstrijken van de vele euro's die de plaatsing van zendmasten opleveren. We kunnen beter spreken van 'bloedgeld'. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid zich niets aantrekt van de adviezen van de Raad van Europa terwijl de Raad al jaren duidelijk waarschuwt om t.b.v. kinderen en zeer jonge kinderen het gebruik van mobiele telefoons te beperken. En voorts - indien de blootstellingsnormen niet drastisch omlaag geschroefd worden - waarschuwingen m.b.t. gezondheidsschade bij bevolking, extreme kosten t.a.v. de gezondheidszorg en economische kosten, waaronder inactiviteit en sterk verminderde arbeidsproductiviteit onder de totale bevolking .

En in zo'n land moet je dan als stralingsslachtoffer c.q. niets vermoedende burger aan objectieve informatie over stralingsgerelateerde onderwerpen komen???? Zie hier een aantal redenen waarom je als stralingsslachtoffer vaak niet weet hoe je moet denken over de aard van elektrohypersensitiviteit. Je wordt niet door overheid of medici ondersteund in maatregelen die je zou moeten/ kunnen nemen om de ernstige klachten terug te dringen. Het allerbelangrijkste is dat er voor ernstig zieke stralingsslachtoffers een gebied in Nederland beschikbaar komt waar geen straling is en waar deze slachtoffers op krachten kunnen komen. De meest adequate maatregel is: weg uit de straling. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat als de straling weg is ook de klachten weg gaan. Dit zal, overigens, ook de ervaring van de meeste stralingsslachtoffers zijn. Het moge duidelijk zijn dat daarnaast ook de normen van de stralingsbelasting in Nederland drastisch omlaag moeten. Niet alleen voor de ernstig zieke stralingsslachtoffers zodat zij weer een menswaardig bestaan in Nederland kunnen hebben, maar ook noodzakelijk om verdergaande (ernstige) gezondheidsproblemen bij de gehele Nederlandse bevolking terug te dringen.

Ik heb hierboven toegelicht waarom het volgens mij moeilijk is voor stralingsslachtoffers om aan de correcte informatie over stralingsgerelateerde onderwerpen te komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij stralingsslachtoffers veel onduidelijkheid is t.a.v. de aard van elektrohypersensitiviteit en gemakkelijk verkeerde vooronderstellingen kunnen ontstaan. Aan de andere kant is wel zo dat stralingsslachtoffers veel ervaringskennis hebben die hen zeker wel (tot op zekere hoogte) in staat stelt om adequaat met de klachten om te gaan. Deze ervaringsdeskundigheid zou de basis moeten zijn bij de stralingsvrije opvang stralingsslachtoffers en bij de ondersteunende zorg en medische behandeling van de met elektrohypersensitiviteit samenhangende klachten. Overigens is vanuit wetenschappelijke onderzoeken voldoende medische kennis beschikbaar om de ernstige klachten te behandelen en bijv. vitaminen-, mineralen- en andere tekorten aan te vullen. ...

............................................ Wij hebben het zelf als een gemis ervaren dat wij niet bij een ander stralingsslachtoffer (in Duitsland wonend, van Nederlandse afkomst) langs konden gaan. Een praktisch probleem is dat je als elektrogevoelige persoon nergens kunt overnachten en dus weinig mogelijkheden hebt om je te oriënteren op bijv. gebieden of huizen. Om deze reden willen wij stralingsslachtoffers in de gelegenheid stellen bij ons te gast te zijn. Maar ook als je geen emigratie overweegt, ben je van harte welkom. Bijv. als je voor jezelf na wilt gaan hoe je reageert in een woning met bovengrondse stroom en veilige Duitse aarding. Onze woning is groot genoeg voor ontvangst van gasten (1 grote gastenkamer en 1 nog wat eenvoudiger gastenkamer). Tuin en balkon. We wonen in een dorp (aan de rand) in de Eifel. Het is voor ons geen probleem, als dat gewenst is i.v.m. je klachten, om bijv. de koelkast uit te zetten in de eetkeuken, vaatwasser niet te gebruiken. Koken kan ik ook in de garage op een campinggasstel of elektrische kookplaat. Of de stroom 's nachts uit, zaklampen hebben we in overvloed. Dingen zijn bespreekbaar. We hebben internet aan een draadje, zoeken op internet naar een woning kan ook hier ter plekke.

Wij zijn bereikbaar via de mail: reddingsboei@gmail.com . Vermeld je telefoonnummer (geen mobiel nummer), zodat wij contact op kunnen nemen. '

We willen ook vermelden :

- dat wij overwegen om een huisgemeente te starten. Marja kan niet naar de kerk en we hopen zo ook met andere lotgenoten die ook christen zijn contact te krijgen.

- er worden medestanders gezocht in een proefproces tegen de Nederlandse staat.

Oproepen/7247/oproep_medestanders_gezocht_voor_proefproces_tegen_de_nederlandse_staat. .
De initiatiefneemster Brenda de Jong schrijft:

'Oproep: Medestanders gezocht voor proefproces tegen de Nederlandse staat

Waarom?

Sinds een aantal jaren heb ik dusdanig ernstige elektrosensitiviteits- gezondheidsklachten, veroorzaakt door intensieve overbelasting van stralingsbronnen in mijn omgeving, dat ik niet normaal meer kan functioneren in de maatschappij. Dat betekent: niet kunnen werken, wonen en recreëren zoals ik zelf zou willen, omdat ik geen elektromagnetische velden (EMV's) en straling van o.a. draadloze apparatuur, mobiele telefoons en zendmasten meer kan verdragen. En deze zijn overal! De overheid strijkt hier miljarden voor op, maar dit gaat ten koste van mijn gezondheid en mijn leven.

Ik ben het zat! U ook?
Ik heb geen zin meer om weggestopt te zitten en mijn gezondheid te laten aantasten, omdat 'men' vindt dat iedereen overal moet kunnen bellen en internetten. Ik zou graag een rechtszaak / proefproces beginnen om dit onrecht aan de kaak te stellen. Ieder mens heeft recht op een gezonde leefomgeving, en dat wordt nu niet gewaarborgd door de overheid.
Wie doet er mee?.................................

Welk doel?
Mijn aanklacht tegen de overheid luidt als volgt:

Ik word ongewenst en ongevraagd bestraald met gepulste elektromagnetische velden voor mobiele communicatiedoeleinden, die een biologisch effect hebben op mij, anderen en de natuur. Mijn huis en lichaam worden zonder mijn toestemming doordrongen met deze straling.

Vooraf is niet wetenschappelijk aangetoond dat er geen schadelijke effecten zijn op de mens, noch de natuur. Wel is inmiddels aangetoond dat er biologische effecten optreden in het lichaam, zoals in de hersenen, het bloed, de huid, ogen, weefselcellen, het DNA etc.

Hiervan ben ik vooraf niet op de hoogte gesteld, noch heb ik daarvoor toestemming gegeven. Gezien het feit dat deze velden nu overal aanwezig zijn, wordt mij geen keuze gelaten om al dan niet mijn lichaam te laten doordringen met deze straling.
Op deze manier wordt mijn recht op de onaantastbaarheid van mijn lichaam geschonden, wat niet overeenkomstig is met de wet (artikel 11 in de Grondwet).

Ik zou het proces graag door willen voeren tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.........'
Jan en ik hebben onze steun hiervoor uitgesproken naar Brenda.
Je kunt dit initiatief ondersteunen: proefprocesemv@hotmail.com.

naam bij de redactie bekendLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie