Ervaringsverhaal en Antennebureau

donderdag, 07 februari 2013 - Categorie: Verhalen

Een ervaringsverhaal in de vorm van een brief aan het Antennebureau, met een antwoord van dat bureau. In dat antwoord staan wel enkele nuttige waarden van toegestane EM veldsterktes van de straling in enkele landen. Op verzoek van de schrijver geanonimiseerd wat naam en plaats betreft.

Geachte,
Ik woon nu enkele maanden in mijn koopwoning hier op de .......weg. Ik kamp sinds ik hier woon met allerlei serieuze gezondheidsklachten en deze klachten heb ik nog nooit eerder gehad. Het is klaar en duidelijk dat deze klachten veroorzaakt worden door de straling van de genoemde zendmasten op de …….singel en de …….hof.
Dat is ook de conclusie na een professionele meting die ik heb laten doen in mijn appartement. Uit deze meting is ook gebleken dat de piekwaarden van de straling tot 3000 uW/m2 gaan. Door de desbetreffende professionals worden deze waarden als ''extreem'' geclassificeerd. Het speelt ook een rol dat mijn appartement ongeveer op de zelfde hoogte ligt als de zendmasten. Gezien het feit dat de meeste straling van zendmasten een vrijwel horizontale baan heeft, krijg ik in mijn appartement (op de 6e verdieping) de volle laag. Maar waar is het toch voor nodig om zoveel krachtige zendmasten zo vlak bij elkaar te hebben ?? We hebben het hier al over 3 zendmasten op de hoek van de …….singel en daarbij maar liefst 4 zendmasten op de …….hof pal aan de overkant, is dat geen overkill ?? Zoals u beweert dat de straling gemeten in mijn appartement zo 'n beetje gemiddeld zou zijn voor een Nederlandse woning, dan is het wel heel slecht gesteld met die situatie. De door u (Antennebureau) aangegeven limiet van 28V/m lijkt dan ook al een behoorlijk gevaarlijk niveau. Door professionals (biologen e.d.) wordt zelfs beweerd dat een stralingsniveau hoger dan 10uW/m2 al als ongezond wordt beschouwd (vooral in de slaapkamer), dus 28 V/m lijkt dan ook totaal nergens op gebaseerd.
Het is bekend dat er voor stralingsniveaus veel strengere normen zijn in andere Europese landen. En dit is geen kleine factor verschil, maar ligt in een compleet andere orde van grootte (hoe is dat toch mogelijk?). In Nederland lijkt er meer zoiets te gelden als ''the sky is the limit'' en is er totaal geen oog voor wat gezond, veilig en verantwoord is m.b.t. het welzijn van de mensen. Eerlijk gezegd vind ik het SCHANDALIG dat er zo gespot wordt met de gezondheid van de mensen. Hoe is het mogelijk dat er zo 'n gigantisch hoge prijs betaald moet worden (ten koste van gezondheid/welzijn van mensen) voor slechts een heel klein beetje extra luxe?
En als de commerciële belangen dan misschien een rol spelen, waarom kunnen er in andere Europese landen dan wel strenge normen voor stralingsniveaus gelden? Is dit nu die geweldige democratie waarin we leven? Het is bekend dat mensen, die de dupe zijn van nabij geplaatste zendmasten, door de telecombedrijven financieel worden gecompenseerd en in sommige gevallen zelfs uitgekocht met hun woning. (Dit klopt niet, compensatie en uitkopen is er niet bij.)
Nu is het zo dat ik al wanhopig maatregelen in mijn appartement heb moeten treffen om mij tegen deze vreselijke straling zo veel mogelijk te beschermen. Bij deze maatregelen moet men denken aan professionele stralingsmeting, stralingswerende gordijnen, stralingswerende muurverf, etc. Hierbij zijn de kosten wel tot in de duizenden Euro 's gelopen (noodzakelijkerwijs) en ik wil nu dan ook minstens bedingen dat ik voor deze hoge kosten vergoed wordt. Het is immers de directe schuld van die telecombedrijven (die deze zendmasten geplaatst hebben) dat ik nu met gezondheidsproblemen moet leven en deze kosten moet maken. Dus wat kan er hier bewerkstelligd worden? Er is zelfs een reële kans dat ik uiteindelijk toch uit mijn woning weg moet, want vooral op de langere termijn wordt het afgeraden om in een dergelijke ongezonde omgeving te blijven wonen (ik heb zelfs vernomen dat dergelijke straling kankerverwekkend kan zijn). Om deze reden sta ik er zelfs voor open om mij uit te laten kopen, al zou dat toch wel met pijn in mijn hart zijn (want de stralingsproblemen buiten beschouwing gelaten is deze woning op zich prima voor mij).
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, naam bij de redactie bekend


Reactie van het Antennebureau
Geachte heer …………,

Dank voor uw e-mailbericht waarin u de volgende vragen stelt:
1. Waarom staan er diverse antenne-installaties in de directe omgeving van mijn
woning?
2. Waarom hanteert Nederland niet de normen die in andere Europese landen gelden?
3. Kan ik een vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten van bijvoorbeeld een
meting, stralingswerende gordijnen etc.?

Ik ga in op de blootstellingslimieten die door de Europese Unie zijn aanbevolen aan
haar lidstaten en in hoeverre de gemeten blootstelling in uw woning voldoet aan de
in Nederland gehanteerde normen en de normen in andere Europese landen. Tot slot ga
ik in op de door u gemaakte kosten.

Blootstellingslimieten in Europa
Voor de blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes is door een groep
van internationale wetenschappers vastgesteld welke normen gehanteerd moeten worden.
Deze normen heten ook wel de ICNIRP normen (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection). De ICNIRP normen zijn door de Europese Unie aan haar
lidstaten aanbevolen. Nederland hanteert deze normen, net zoals de meeste Europese
landen zoals bijvoorbeeld Duitsland.
Het klopt dat er enkele Europese landen, op basis van politieke keuzes, hebben
besloten om strengere normen te hanteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor België. België
heeft elke ICNIPR-norm gehalveerd. Bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland geldt voor
omroepantennes een maximale blootstelling van 28 Volt per meter en 41 Volt per
meter voor gsm antenne-installaties die op 900 MHZ uitzenden. Hiervoor geldt dat het
een optelling is van alle antenne-installaties. Voor België is de maximale
blootstelling 14 Volt per meter voor omroepantennes en 20,5 Volt per meter voor gsm
antenne-installaties bij elkaar opgeteld. Daarnaast geldt in België dat in uw
leefomgeving de blootstelling van één specifieke gsm antenne-installatie niet meer
dan 3 Volt per meter mag bedragen. In Zwitserland bijvoorbeeld ligt de norm op 6
Volt per meter.

Blootstelling in uw woning
U geeft aan dat er in uw woning door een meetapparaat piekwaarden van 3000 microWatt
per vierkante meter is gemeten. Zoals ik al in een eerder bericht heb aangegeven
meten dit soort apparaten alle aanwezige radiogolven, dus niet van één gsm of
UMTS antenne-installatie.
Als ik 3000 microWatt per vierkante meter omreken naar de, internationale
afgesproken eenheid voor elektromagnetische velden afkomstig van antennes Volt per
meter, blijkt dit 1,1 Volt per meter te zijn.
Dit betekent dat, ook al zou Nederland de strengere normen van België (20,5 Volt per
meter) of Zwitserland (6 Volt per meter) hanteren, dan nog blijft de blootstelling
in uw woning onder de gehanteerde norm.

Waarom diverse antenne-installaties in uw leefomgeving
U geeft aan dat er diverse antenne-installaties in uw directe omgeving staan. Dit
klopt. Antenne-installaties voor mobiel telefoon- en dataverkeer hebben, in bebouwd
gebied, een maximaal bereik van 400 - 500 meter. Echter een antenne-installatie kan
maar een x-aantal telefoongesprekken en dataverkeer tegelijkertijd verwerken. Dit
betekent dat als er in uw omgeving veel gebruik wordt gemaakt van het mobiele
netwerk, dan moeten er op (zeer) korte afstand meerdere antenne-installaties staan
om al het telefoon- en dataverkeer te kunnen afhandelen. In ...... zijn er veel
mobiele telefoon- en datagebruikers, waardoor er veel antenne-installaties staan.
Antenne-installaties mogen echter niet zomaar geplaatst worden. Antenne-eigenaren en
ook gebouweigenaren moeten zich houden aan de wet- en regelgeving die in Nederland
hiervoor geldt.

Financiële vergoedingen voor gemaakte kosten
Ik moet u teleurstellen. U kunt bij de rijksoverheid geen claim indienen voor de
kosten die u heeft gemaakt. Dit kan niet, omdat de antenne-installaties in uw
omgeving volgens de geldende wet- en regelgeving zijn geplaatst en in uw woning de
gehanteerde ICNIRP normen niet worden overschreden.

Ik vertrouw erop hiermee uw vragen te hebben beantwoord.


Met vriendelijke groet,

Naam bij de redactie bekend
Adviseur Antennevraagstukken
........................................................................
Antennebureau
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | GroningenLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie