Briefwisseling stralingsslachtoffer met de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.

donderdag, 01 maart 2012 - Categorie: Verhalen

Op 1 maart 2012 ontving Stopumts afschrift van onderstaande briefwisseling:

-----------------------------------------------

22 februari 2011

Geachte heer Franssen,

In de Posthoorn van 2 februari jl. kwam ik een artikel tegen waarin stond dat u graag post ontvangt en Ieest van mensen die een klacht hebben.

Klacht
Ik kan driekwart van mijn tijd geen normaal leven leiden omdat ik me dan ziek voel. Ziek gemaakt door straling van zendmasten en draadloze apparatuur van de buren.
Straling die ongevraagd en ongewenst mijn huis binnendringt.
Straling die maakt dat ik nergens meer, zomaar spontaan, naar toe kan gaan.
Straling die mij zover ontregeld heeft dat ik allergisch ben geworden voor àlle elektrische apparaten. Ik kan zelfs geen strijkijzer meer vasthouden.

Dit is mijn klacht. Het kostte me 1 jaar voor ik de oorzaak van mijn gezondheidsproblemen - elektromagnetische velden - had opgespoord. Zoekend naar een oplossing kwam ik alleen maar vragen tegen.

Vragen
Ik voel me aangevallen en geterroriseerd, tot in mijn eigen huis toe. Wat moet ik denken als er hoog wordt opgegeven over onze democratie? Hoezo leef ik in een democratisch land? Hoezo vrijheid en bescherming van het individu?
Hoe moet het als ik onverhoopt in een ziekenhuis vol apparatuur terecht kom? Of in een verzorgingshuis? Ik zou het echt niet weten …..

Er zijn veel meer mensen die hetzelfde ervaren als ik. Mensen die eigenlijk een gave hebben. Zij kunnen, eerder dan anderen. elektromagnetische velden waarnemen en zij voelen direct de ziekmakende effecten ervan. In wezen hebben zij een signaalfunctie.
Waarom wordt hier niet meer waarde aan gehecht?

Wereldwijd neemt het aantal mensen toe met bovengenoemde gezondheidsklachten. Wereldwijd slaan bio--wetenschappers alarm.
Hoe is het mogelijk dat de draadloze technologie op de mens werd losgelaten zonder dat er een wetenschappelijk bewijs van veiligheid voor de gezondheid werd gevraagd?
Waarom gelden hier niet dezelfde regels als voor de farmaceutische industrie? Als het een geneesmiddel betrof zou het, op grond van alle klachten, allang uit de handel zijn genomen.

Waarom worden er alsnog geen maatregelen genomen om mensen beter te beschermen?
De telecom-industrie speelt het handig en zaait verwarring, tot in de Gezondheidsraad toe. Ze heeft de bewijslast omgekeerd en houdt iedereen in z'n greep met de vraag naar HET wetenschappelijke bewijs. Een bewijs dat ze zelf niet kunnen leveren en dat misschien ook wel nooit geleverd kan worden, gezien de complexiteit van de materie.
Hoe lang denkt de regering nog te wachten op dit bewijs? Hoe lang is dit nog verantwoord?

Hoe komt het dat we in Nederland zo weinig horen over het standpunt van het Europese Hof? Dit Hof heeft de mensen met klachten gehoord en het heeft duizenden onderzoeksrapporten bestudeerd. Het zag voldoende aanleiding om een officiële waarschuwing te geven. Het Europese Hof (Bedoeld is Europees Parlement - red.Stopumts) heeft in 2009 een resolutie aangenomen waarin alle lidstaten worden aangespoord om de stralingsbelasting te verminderen, om het zgn. voorzorgsprincipe toe te passen en om meer voorlichting te geven. Andere landen nemen al maatregelen. In Zweden is zelfs een stralingsvrij ziekenhuis.
Waar blijft Nederland?

De telecom-industrie wil uitbreiden. Betekent dit dat er volgende week - volgend jaar - weer een zendmast in onze wijk erbij moet komen? Misschien zelfs een tegenover mijn huis?
Zijn de gemeentebesturen zich bewust van de risico‘s van schade aan de gezondheid als ze daartoe een vergunning verlenen?
Wordt het niet de hoogste tijd dat verdere uitbreiding van de draadloze technologie een halt wordt toegeroepen en dat er éerst moet worden geïnvesteerd in veiligheid?

Dit zijn mijn vragen. Vragen waarop ik graag een antwoord wil krijgen.
Ik zou het fijn vinden als ik van u een reactie zou mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet

lneke van der Klaauw-Klein Breteler
Den Haag

-------------------------------------

31 maart 2011

provincie HOLLAND ZUID

Commissaris van de Koningin J. Franssen


Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 4416611
www.zuid-hoIland.nl .


Onderwerp
Straling door zendapparatuur
Ons kenmerk PZH-2011-273027289


Geachte mevrouw Van der Klaauw

Met belangstelling heb ik uw e-mailbericht van 22 februari 2011 gelezen, waarin u de
gezondheidsklachten heeft uiteengezet die u ondervindt van straling door zendmasten en elektrische apparatuur in uw directe omgeving. U gaf aan dat wereldwijd het aantal mensen met soortgelijke gezondheidsklachten toeneemt en dat maatregelen door de overheid noodzakelijk zijn om mensen beter te beschermen tegen straling. Ook stelde u een aantal vragen in uw e-mailbericht.
.
Op 16 maart jl. heeft een medewerkster van mijn kabinet u gebeld. Tijdens dit gesprek heeft u uw klachten en zorgen over straling nader toegelicht. Tevens stelde u onder meer de vraag welke actie ik als commissaris van Koningin kan of bereid ben te ondernemen richting gemeenten om plaatsing van nieuwe zendmasten tegen te gaan en welke actie ik denk te ondernemen in het kader van de door u in uw e-mailbericht bedoelde resolutie van het Europese Parlement. U lichtte toe dat de strekking van bovenbedoelde resolutie onder meer een aansporing betekent voor alle
Lidstaten om stralingsbelasting te verminderen en meer voorlichting hierover te geven.

Allereerst moet ik constateren dat ik niet op al uw vragen kan ingaan, omdat vragen die mede betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek over straling en de gevolgen daarvan veel beter door anderen die daar ook echt over gaan, beantwoord kunnen worden.
Het gebruik van zendmasten en elektrische apparatuur is nu eenmaal niet meer weg te denken in onze samenleving en er zijn, denk ik, weinig of geen mogelijkheden om de ontwikkelingen hierin een halt toe te roepen. Als commissaris van de Koningin heb ik daar ook geen invloed op.
Evenmin kan ik plaatsing van nieuwe zendmasten voorkomen.

De resolutie kan er toe bijdragen dat de dialoog tussen de overheden met het bedrijfsleven en belangenverenigingen wordt bevorderd. Tijdens het telefonisch onderhoud gaf u aan dat u lid bent van de Stichting Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) en dat deze stichting ook op landelijk niveau gesprekspartner is in diverse gremia. Daarom adviseer ik u ook vooral via deze stichting uw zorgen kenbaar te maken en de discussie te blijven voeren over de door u geschetste neven effecten van zendmasten en elektrische zendapparatuur.

Gegeven de in een hoog tempo voortschrijdende technische en maatschappelijke ontwikkelingen, hoop ik oprecht voor u dat de discussie naar aanleiding van de resolutie aan u de gewenste duidelijkheid op uw vragen geeft. De discussie daarover Iigt op dit moment vooral op Europees en nationaal niveau

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

J. Franssen

--------------------------------------

6 april 2011

Van: lneke van der Klaauw

Geachte heer Franssen,

Erg prettig was het om op zo'n korte termijn een goed geformuleerd antwoord te mogen ontvangen.
U stelde daarin dat de problematiek rond zendmasten iets was dat op nationaal en Europees niveau behandeld moet worden
Het is echter niet voor niets dat ik me tot u heb gewend. Ik ben van mening dat er op meerdere niveaus, dus ook provinciaal, iets gedaan kan worden.

U stelt dat u het plaatsen van zendmasten niet kan verbieden. Misschien mag ik in dit verband de woorden aanhalen van hoogleraar Milieukunde, dhr. Lucas Reijnders, die in een interview met de Stichting EHS letterlijk zegt: ''Zendmasten kun je Slimmer of dommer plaatsen''.
Voor zover ik weet is Ruimtelijke Ordening een beleidspunt van Provinciale Staten.
Zou u er in het vervolg op kunnen letten dat zendmasten zodanig geplaatst worden dat mensen zo min mogelijk aan straling worden blootgesteld?
Kunt u aan de gemeenten vragen hetzelfde te doen?

Behalve de plaatsing van een mast is ook de sterkte van de straling te regelen.
In Oostenrijk heeft de provincie Salzburg de al eerder genoemde aanbevelingen van het Europese Hof opgevolgd en zij heeft de normen voor de uitstoot drastisch verlaagd.
Is het voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland ook mogelijk zo’n besluit te nemen?

Een en ander hangt af van het belang dat u aan deze kwestie toekent. Onbekendheid met deze materie maakt dat het probleem vaak wordt onderschat. Dat werd ook opgemerkt door mr. Frank Visser die zeer recentelijk in zijn Tv-uitzending ''Recht in de Regio” een klacht behandelde van buurtbewoners over een geplaatste zendmast. Hij gaf aan dat hij enorm geschrokken was nadat hij zich goed in de materie had verdiept. (Via onderstaande link is deze uitzending alsnog te bekijken).

In deze brief heb ik verschillende vragen gesteld. Ik verwacht hier niet direct een antwoord op. Ik hoop wel dat ze een aanzet zullen geven tot nadenken en tot het voeren van een gericht beleid m.b.t. het terugdringen van elektromagnetische velden.
Zodra u overgaat tot concrete maatregelen hang ik de vlag uit en roep ik iedereen op om te stemmen op een politieke partij die het voortbestaan van de Provinciale Staten ondersteunt!


Met vriendelijke groet

Ineke van der Klaauw-Klein Breteler
Den Haag


------------------------------------

28 april 2011
provincie ZUID-HOLLAND

Commissaris van de Koningin J. Franssen


Onderwerp: Straling door zendapparatuur


Geachte mevrouw Van der Klaauw

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 6 april 2011 als reactie op mijn brief van 31 maart 2011 geeft u aan dat de Ruimtelijk Ordening een beleidspunt is van Provinciale Staten en dat u van mening bent dat op het terrein van de plaatsing en de sterkte van zendmasten ook een rol is weggelegd voor de provincie Zuid-Holland.

In mijn eerdere brief berichtte ik u dat de discussie over de straling vanwege zendmasten op dit moment vooral op Europees en nationaal niveau ligt. De provincie voert in dezen geen eigen beleid.
Het al dan niet toestaan van het plaatsen van zendmasten is een bevoegdheid die primair ligt op het niveau van de gemeenten. Dit wordt geregeld door middel van bestemmingsplannen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend

J. FranssenLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie