Stralingsslachtoffer komt na jaren zoeken achter de oorzaak van zijn gezondheidsproblemen.

donderdag, 18 juni 2009 - Categorie: Verhalen

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief gericht aan de Gezondheidsraad:

Missie en Taak Gezondheidsraad.
Citaten:

''De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een signalerende functie: hij kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Uitgangspunt is in beide gevallen het verbeteren van de volksgezondheid,''

----------------------------------

Meld misbruik van de naam van de Gezondheidsraad

''De Gezondheidsraad krijgt signalen dat er firma�s zijn die de naam van de raad gebruiken bij de promotie van bepaalde voedingsproducten. In alle gevallen gebeurt dat zonder onze toestemming. De raad heeft geen commerci�le taak, en zal nooit meewerken aan welke vorm van promotie dan ook. Als u merkt dat de naam van de Gezondheidsraad toch wordt genoemd om producten of bedrijven aan te prijzen, verzoeken wij u dat bij ons te melden, via info@gr.nl''

-------------------------------------------------

Beste mensen van de Gezondheidsraad,

Naar aanleiding van de melding op uw website over misbruik van de naam Gezondheidsraad, wil ik melden dat de Gezondheidsraad misbruik maakt van haar eigen naam.

Door niet het voorzorgprincipe te hanteren in de zaak rond elektromagnetische velden en in de missie 'het verbeteren van de gezondheid' te vermelden is met elkaar in tegenspraak.

Ten eerste stel ik vast dat uw missie niet goed verloopt. Er worden meer medicijnen dan ooit gebruikt, (vooral slaap en kalmerings-middelen), en ook de kosten voor het ziekenfonds blijven stijgen. In uw jaarbericht 2008 constateert u een erg veel voorkomen van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK), waarbij het vooral van belang is dat er geen medische verklaring gevonden kan worden.

Dhr. E van Rongen, van de Gezondheidsraad mailde mij:
''Onderzoek naar de effecten van blootstelling tijdens de slaap op de hersenactiviteit: In sommige van die onderzoeken zijn (geringe) effecten op de hersenactiviteit gevonden, maar die leidden niet tot gezondheidseffecten. Hersenactiviteit, en het menselijk lichaam in het algemeen, worden voortdurend benvloed door allerlei factoren. Daarom zijn er in het lichaam allerlei mechanismen die ervoor zorgen dat die invloed niet leidt tot gezondheidsschade''.

Dhr. van Rongen geeft het al aan, en uit eigen ervaring kan ik melden: 'deze mechanismen raken overbelast, er ontstaan slaapproblemen, waaronder niet meer dromen, daardoor overspannen, en bij langdurige blootstelling loopt het ene na het andere proces in de menselijke machine in de soep'. Dit is mijn verklaring en vaststelling na het 'slapen' op 7 meter van een semafoonmast gedurende 14 jaar, zonder het te weten, in een veldsterkte van 1.2 v/m (gemeten door Agentschap Telecom). Hier is uw lange termijn onderzoek. Mijn directe buren gebruiken slaappillen, mijn buurvrouw jong overleden aan kanker. Daarom ben ik het niet eens met de conclusies in uw jaarbericht: ''Omdat de klachten die sommige mensen toeschrijven aan een dergelijke blootstelling vooral gerelateerd lijken te zijn aan de veronderstelling blootgesteld te worden, lijkt het raadzaam nog meer aandacht te schenken aan voorlichting.''

Meer aandacht schenken aan voorlichting zal ik zeker doen, aangezien de voorlichting van de overheid eenzijdig is en steeds gebaseerd op aanbevelingen van een klein clubje mensen, waarvan de samenstelling al jaren praktisch dezelfde is, is dat wel gezond ?

Volgens uw redenatie is roken niet schadelijk. Het feit dat er mensen ziek van worden komt volgens u omdat er op de pakjes tabak staat dat roken slecht is ? Dan is een aanbeveling beslist noodzakelijk dit weer van de pakjes af te halen, en zal de gezondheid verbeteren. Dat is toch uw missie ?

Ik weet pas sinds januari 2008 dat het een zendmast betreft, deze is geplaatst in 1995. Ik zag deze aan voor bliksemafleider, maar bleek een 125 watt semafoonmast. Ik wist 13 jaar van niets, toch had ik al jaren klachten, zoals slapeloosheid, concentratiestoornissen, vermoeidheid, depressies, manische periodes, niet-dromen en overspannenheid. Net zoals andere mensen die hebben, die langdurig zijn blootgesteld aan emv, is mij later gebleken. Klachten die zijn verergerd naarmate ik langer onder de mast woon, en na het in gebruik nemen van WiFi en DECT door de buren (zo bleek later)(flatwoning, 5 'DECT' buren, 9 WiFi rondom) nog verder verergerden, tot arbeidsongeschiktheid toe. Vooral DECT bleek achteraf een grote boosdoener. GSM kreeg ik in 1998, en heb ik zelden gebruikt, omdat dat mijn klachten steeds verergerde, jammer leuke apparaatjes. Klachten die weer verdwenen als ik op andere plekken sliep, ook toen ik van niks wist. Vooral de ervaring van het slapen in de kelder van een vriend op het Zuid-Duitse platteland zal mij nog lang heugen, sinds 10 jaar weer gedroomd...

Er zijn geen onderzoeken bekend waarbij de gezondheid verbetert als men onder een zendmast slaapt. Dit is mij bevestigd door Dhr van Rongen.

De onderzoekjes waarmee geschermd wordt, zoals Cofam2, waardoor staatssecretaris Geel destijds van de daken riep
''UMTS is ongevaarlijk'', vallen uiteraard in het niet in vergelijking met mijn 14-jarig onderzoek. Maar iets in mij zegt dat met mijn ervaring niets wordt gedaan, en hoevelen hebben dezelfde ervaring die u niet schrijven.

Ik heb geconstateerd dat, omdat de gezondheidsraad haar eigen naam misbruikt, dit klakkeloos door menig instantie wordt overgenomen, en het misbruik grote vormen heeft aangenomen om draadloze producten te promoten: Telecomindustrie: 'de gezondheidsraad zegt dat emv geen kwaad kan'. Nederlandse gemeentes, GGD: 'Wij hanteren de richtlijnen van de gezondheidsraad, die zijn veilig'. Woningbouwverenigingen, gebouweigenaren: 'Wij voldoen aan de regels die zijn opgesteld in samenspraak met de gezondheidsraad'. Dit suggereert dat de richtlijnen 100% veilig zijn, en dat zijn de richtlijnen niet. De gezondheidsraad kan namelijk helemaal niets garanderen. De richtlijnen opgesteld door duitse bouwbiologen in 2003 voldoen wel aan voorzorgseisen, evenals de richtlijnen voorgesteld in het BioInitiative Rapport. Binnen deze richtlijnen is er technisch nog erg veel mogelijk. Het verlagen van de norm zal innovatie bevorderen. Slaapvertrekken dienen m.i. totaal stralingsvrij te zijn, alleen al om van de effecten die overdag zijn opgelopen te kunnen herstellen.

Van een organisatie met de naam 'Gezondheidsraad', had ik verwacht dat zij de strengste richtlijnen zou volgen. In het verleden hadden wij een overheid die slogans als 'voorkomen is beter dan blussen', en 'bij twijfel, haal niet in', op de bevolking losliet. Nu lijken de rollen omgedraaid. Een gezondheidsraad die zich werkelijk om de gezondheid van de bevolking bekommert laat die zendmasten uitzetten. In het jaarbericht 2008 geeft u namelijk zelf aan dat dat in ieder geval bewezen werkt bij 'diegenen die zouden kunnen menen er last van te hebben'. Het waarom die mensen daar last van hebben is dan helemaal niet relevant meer, als u praktiseert wat u preekt ! (het verbeteren van de volksgezondheid) Zendmasten uitzetten verbetert de gezondheid ! Op pag 41/42 van het jaarbericht emv schreef u:


''In een meer recente publicatie bespreken de onderzoekers het resultaat van de analyse van de slaapkwaliteit en het melatoninegehalte bij 54 vrijwilligers voor en na het sluiten van de zender. ( korte-golfzendstation bij Schwarzenburg in Zwitserland ). Zij vonden toen de zender in werking was een afname van de slaapkwaliteit en van het melatoninegehalte bij toenemende magnetische veldsterkte. Beide effecten verminderden toen de zender was uitgezet, maar alleen bij degenen die slecht sliepen.''

Dat is een uitkomst die ik mensen die slecht slapen niet wil onthouden, en ik in de voorlichting nooit terugvind. Eigenlijk heel eenvoudig, maar hoeveel meer duidelijk moet het u nog worden ? En hoe ingewikkeld wilt u het verder maken ? Ik doel hier op het kennisbericht over de moeilijkheid van juiste metingen op het kennisplatform. Met een eenvoudig apparaat is vast te stellen of signalen doordringen tot in de slaapkamer, de bron doet er niet toe, een slaapkamer hoort stralingsvrij te zijn. Als bij 10.3% van de bevolking de gezondheid verbeterd (blz 37), als de zendmasten uitgaan, dan is hier nu reeds een enorme vooruitgang te boeken, en een uitgelezen kans uw missie te verwezelijken !

Bij bewezen effecten is het bovendien onverstandig de bevolking bloot te stellen in afwachting van bewijzen van eventuele gezondheidsschade. Die lijkt er wel degelijk te zijn constateert u ook in uw jaarbericht blz 38: ''een erg veel voorkomen van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK), waarbij het vooral van belang is dat er geen medische verklaring gevonden kan worden''.

Kijk aan, hoe is het dan mogelijk mensen 'gerust te stellen' door te melden dat er
'wetenschappelijk niet is aangetoond dat de bewezen effecten gezondheidsschade veroorzaken', en tegelijkertijd te constateren dat diezelfde wetenschap maar geen verklaringen kan vinden voor erg veel voorkomende verschijnselen, die bewezen evenredig toenemen met het aantal geplaatste zendmasten. Ik wil 'de wetenschap' best serieus nemen, als zij stelt dat EMV onschadelijk is, maar dan eerst die erg veel voorkomende onverklaarbare klachten verklaard ! Bij mij komt dan het beeld op dat verwijzen naar de stand van wetenschap eerder het tegendeel van uw beweringen (geen gezondheidsschade) bevestigd. Blijkbaar komt het bij niemand op, dat er in de toekomst wel aangetoond kan worden wat de 'wetenschap' nu niet vast kan stellen. De aarde was immers ook niet plat voor dat was bewezen.

Het beeld dat bij mij naar voren komt is dat er een aantal tegenstrijdigheden in het jaarbericht 2008 staan, en de gezondheidsraad zich in steeds vreemdere bochten moet wringen om haar reeds ingenomen standpunt overeind te houden. Dat is alles behalve wetenschappelijk. Ik vind uw conclusies onlogisch.

De naam 'Gezondheidsraad' suggereert dat er over onze gezondheid wordt gewaakt. Lange tijd heb ik dit geloofd, en met mij vele andere burgers. Dat is niet het geval, de omschrijving van de missie zou moeten worden bijgesteld in 'uitgangspunt is dat het steeds verder verslechteren van de volksgezondheid een beetje in de gaten wordt gehouden'. Het werkelijk verbeteren van de gezondheid treedt pas op als de zenders worden uitgezet, u constateert het zelf, en doet het niet. Dhr van Rongen: 'het gebruik van al die mobiele telecommuncatietoepassingen kennelijk het levensgeluk van veel mensen bevordert, anders zou men er niet zo massaal gebruik van maken.' Ik denk dat het levensgeluk de mensen wel ontgaat als men bewust wordt van de invloeden op de gezondheid. En weegt dat op tegen het niet-levensgeluk wat anderen ervaren ?

Ik heb zelf (dat is altijd beter als van horen zeggen) een onderzoekje gedaan naar melatonine. Op 1 mg slaap ik redelijk, dromen komt niet terug, en overdag ben ik snel ge�rriteerd, en opgejaagd. Maar hier ligt een deel van de oorzaak. Bij toenemende veldsterkte neemt het melatoninegehalte bij sommige mensen af (blz 41) Onderzoek bij dieren bevestigd dat, dat sluit 'suggestie' voor een belangrijk deel uit. Ik vind nergens adviezen naar meer onderzoek hierover, terwijl in er in het onderzoek naar borstkanker wel degelijk verband is gelegd tussen melatonine, nachtwerk en kanker.

Het staat mij tegen medicijnen te nemen om onder een zendmast te kunnen slapen, en moet noodgedwongen verhuizen.

Als ervaringsdeskundige met een ervaring van 14 jaar wilde ik u de resultaten van mijn lange termijn onderzoek, -zonder te weten blootgesteld te zijn- niet onthouden.

Voor mij is het duidelijk.

Met vriendelijke groet,

Naam en adres bekend bij de redactie van StopumtsLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie