Noodkreet VIII uit Tuindorp-Oostzaan

vrijdag, 22 augustus 2008 - Categorie: Verhalen

Noodkreet VIII uit Tuindorp-Oostzaan

Straling is een zeer complex thema en men kan het vergelijken met: “Hoe smaakt suiker?” Leg dat maar eens aan iemand uit die nog nooit suiker heeft geproefd.


Uit voorzorg heb ik nooit een DECT-telefoon, magnetron etc. genomen om de eenvoudige reden dat niet is bewezen dat het geen schade voor de gezondheid oplevert. Mijn wederzijdse buren hebben allebei een DECT-telefoon. Op het moment dat medio 2005 de C2000-mast met trafokast werd geplaatst kreeg ik, en velen met mij, gezondheidsklachten in de vorm van ernstige hoofdpijn, neusbloedingen, druk op/in hoofd, moeheid etc. (zie diverse Noodkreten uit Tuindorp-Oostzaan onder “Ervaringen” op deze site), doch relateerde dit in eerste instantie niet aan de C2000-mast. Er werd kort daarop een GSM 1800 MHz zender ingehangen. Na verloop van tijd merkte ik dat ik in mijn stoel in de hoek sterke huidprikkelingen, druk op mijn hoofd, hartkloppingen, algeheel onwel voelen etc. ondervond, alwaar de DECT-telefoon van mijn buurvrouw achter de muur stond. Een meting wees 2000 uW/m2 uit. In tweede instantie kwam ik erachter dat door de plaatsing van de C2000-mast men tevens gevoelig kan worden voor de straling van een DECT-telefoon. Citaat dhr. ir. C. Claessens (www.milieuziektes.nl): “Bekend is bijvoorbeeld dat mensen nog net een DECT-telefoon kunnen verdragen, maar als er zendmast bijkomt, zij dan ineens gezondheidsklachten vertonen.” Inmiddels heb ik de muur afgeschermd, doch in de loop van de tijd zijn mijn gezondheidsklachten verergerd, doordat men sinds 1 oktober 2007 volledig op het C2000 communicatiesysteem is overgegaan; afscherming tegen C2000 is bij lange na niet volledig mogelijk. De laatste maanden is de straling heviger geworden en diverse lotgenoten hebben dezelfde ervaring met nog sterkere gezondheidsklachten. Daar komt nog bij dat het mijn ervaring en die van lotgenoten is dat men door de straling van kunstmatige EM-velden gevoeliger voor geluid wordt. Verder valt niet alleen mij op dat er meer ernstig zieke mensen in ons dorp zijn bijgekomen. De EM-velden van de C2000, alarm, GSM, digitenne en zenderrichters interfereren met elkaar en volgens mij activeert de hoogfrequente- de laagfrequente straling en lift gedeeltelijk op elkaar mee en/of vechten als hond en kat met elkaar. Mijn meter geeft zowel een hoog magnetisch- als elektrisch veld in mijn huis aan alsmede een hoog HF; in combinatie met de trafokast doet het menige vloer in onze huizen voelbaar trillen. De straling is sterk fluctuerend, afhankelijk van dataverkeer en of het druk is op de mast. De meest voorkomende klachten zijn: sterke druk op/in hoofd, hoofdpijn, brom/piep/druk/sisgeluid in oren, aanspannen van spieren over hele lichaam, slaapstoornissen (kort slapen en vaak wakker schrikken), afwisselend warm/koud zonder roodhoofd (dus geen opvliegers), onregelmatige hartslag c.q. hartkloppingen, oogklachten, krampen (met name in benen), huidprikkelingen, zeer droge huid, huiduitslag, darmcatarre, buikpijn, overal jeuk met name op hoofd, veel niezen, zowel verstopte als loopneus alsof ik continu verkouden ben, in huis minder goed geheugen en tragere motoriek. Ook vocht heeft invloed op de EM-velden, want tijdens het wassen van mijn haren onder de douche is het alsof mijn hoofd onder stroom staat c.q. wordt geëlektrocuteerd. En ik welke ruimte ik mij ook in het huis bevind, ik ontkom niet aan de EM-velden van de C2000-mast; het is zowel psychisch als fysiek een ware marteling. Het is niet voor niets dat de omstreden C2000-mast door de messcherpe, gepulste straling en lage frequenties tussen 380 – 395 MHz en de pulsfrequentie op 17,6 Hz, praktisch overeenkomend met de natuurlijke hersenactiviteit van de mens nl. 16,6 Hz, in de VS is verboden en in Engeland niet meer wordt bijgeplaatst. De heer Dr. G. Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en lid van het Internationale Institute of Biophysics en tevens prominent criticus van het Tetra/C2000 communicatiesysteem, stelt: “Met de uitrol van Tetra/C2000 masten kunnen wij mogelijkerwijs een pandemie van hersentumoren verwachten over 10 jaar.” Volgens Hyland beïnvloedt dit soort elektromagnetische straling de hersenfunctie en de hersen-bloed-barrière en verzwakt het immuunstelsel. Het gevaar zit in het gepulste gedeelte dat elke 56,7 milliseconden een ‘pakketje’ van 14,2 milliseconden verstuurt m.a.w. per seconde worden 17,6 van dergelijke pakketjes verstuurd, zodat de pulsfrequentie 17,6 Hz is. In tegenstelling tot licht kan microgolfstraling de schedel rechtstreeks penetreren en doordringen tot het binnenste van de hersenen met name tot de epileptische centra.
Tevens strijdt onderstaande actiegroep tegen de komst van een 37.5 m. hoge UMTS-mast, waarvoor aan Vodafone door Stadsdeel Noord een bouwvergunning is verleend, ondanks inschakeling van de heer P. Baakman, de vele handtekeningen en bezwaarschriften.
Wat is de meerwaarde van UMTS? O.a. internetten en films downloaden. NIETS DUS!
Zie: www.hderks.dds.nl/discussions-2.html.

Op 9 april jl. ’s-nachts tweemaal de Politie gebeld i.v.m. niet langer uit te houden druk in mijn hoofd. Volgens de Politie was er niets aan de hand. De volgende dag had ik een afspraak in de stad en op het moment dat ik zag dat de Dam was afgezet vanwege bezoek President van Brazilië, viel bij mij het kwartje. Mijn meter wees niet voor niets die bewuste nacht 20.000 uW/m2 aan.


Enkele metingen in mijn huis:
Dinsdag 13 mei om 24.00 uur 0.3 en 0.7 GHz 1000 uW/m2
0.7 en 1.5 GHz 1600 uW/m2
1.5 en 3.0 GHz 400 uW/m2

Woensdag 14 mei om 16.00 uur 0.3 en 0.7 GHz 400 uW/m2
0.7 en 1.5 GHz 1250 uW/m2
1.5 en 3.0 GHz 350 uW/m2

Zondag 18 mei om 20.00 uur 0.3 en 0.7 GHz 1000 uW/m2
0.7 en 1.5 GHz 1250 uW/m2
1.5 en 3.0 GHz 1250 uW/m2

Maandag 19 mei om 11.00 uur 0.3 en 0.7 GHz 2500 uW/m2
0.7 en 1.5 GHz 1250 uW/m2
1.5 en 3.0 GHz 160 uW/m2

Maandag 19 mei om 23.00 uur 0.3 en 0.7 GHz 8000 uW/m2
0.7 en 1.5 GHz 5000 uW/m2
1.5 en 3.0 GHz 800 uW/m2Op de site van www.milieuziektes.nl van dhr. ir. C. Claessens staat, ik citeer: “Langdurige blootstelling aan 200 tot 2.000 uW/m2 (0.275 – 0.9 V/m) kan leiden tot elektrosensitiviteit. En eenmaal elektrosensibel geworden mensen kunnen al reageren van 1 uW/m2 ofwel 0.02 V/m.”
Zie: www.stopumts.nl/pdf/pilette.pdf over “Zendmasten, draadloze technologieën en gezondheid”, geschreven door de Belgische arts Jean Pilette.

Een aantal weken geleden was ik op de verbouwde polikliniek Oogheelkunde in het BovenY ziekenhuis en ik kon daar nauwelijks in de wachtkamer zitten vanwege airco, inbouwspots met spaarlampen en, bij navraag, voelbare elektriciteitskast. Idem dito met airco’s in nieuwe trams, bussen; spaarlampen, camera’s etc. in supermarkten etc. Er is geen ontsnappen meer mogelijk!

Iedere huurder, ook elektrosensibele burgers, heeft recht op woongenot en veiligheid in zijn/haar woning. Hier ligt qua afscherming huizen tegen straling een taak voor de woningbouwcorporaties.

Het grondig wetenschappelijk bewijs is met het 600 pagina’s tellende, dikke gebonden BioInitiative Report, geschreven door 14 Internationale wetenschappers, wel geleverd.
Wat stelt het rapport?
De stralingsnorm moet tot 0,6 V/m voor buiten en 0,06 V/m voor binnen worden teruggebracht.
Het onderzoek naar een veilig stralingsniveau moet per onmiddellijk worden uitgewerkt.

Al lange tijd wordt art. 11:
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”

en art. 10 lid 1:
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer”
van de Nederlandse Grondwet geweld aangedaan en door de Nederlandse Overheid overtreden.

Idem dito m.b.t. art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):
Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen

en art. 13 (EVRM):
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.

Uitgangspunt moet zijn dat mensen voor elektromagnetische velden overgevoelig kunnen zijn, in het bijzonder de niet-ioniserende velden. De straling van kunstmatige EM-velden t.b.v. draadloze toepassingen stopt niet “op magische wijze” vlak voor de huid, maar dringt het lichaam binnen en veroorzaakt daar biologische effecten. De mate van penetratie hangt af van diverse factoren, waaronder dichtheid, geleidbaarheid en vochtgehalte van het weefsel, en vermogen en frequentie en golfvorm van de EM-velden.

Op www.stralingsrisicos.nl kunnen medici massaal het medisch appèl ondertekenen, opdat de conclusie van het BioInitiative Report door de Overheid kan worden uitgevoerd.

Zolang onze rechten als minderheid (hoe lang nog?) in een “democratisch” land niet worden erkend, hoe kan premier Balkenende dan wel voor o.a. persvrijheid en rechten voor minderheden in China opkomen?

M.i. durft geen enkele krant in NL een kritisch artikel over EM-velden en de gevolgen voor c.q. gezondheidsklachten van burgers te publiceren en vindt er ook geen debat op de TV plaats. Het economisch belang, premier Balkenende en overige politici, gaat immers voor de gezondheid van onze burgers.

Met vriendelijke groet,
Marijke de Jong


Namens actiegroep TOTS
( Tuindorp-Oostzaan Tegen Straling)


Reacties: tots@live.nl.Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie