Brief naar de Kinderombudsman verstuurd op 9 mei 2016

dinsdag, 10 mei 2016 - Categorie: Reacties

Knegsel, 9 mei 2016

Aan de Kinderombudsman
Mevrouw prof. dr. mr. M.E. Kalverboer
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Betreft: Kinderen en de gezondheidsschade door draadloze communicatie

Geachte mevrouw Kalverboer,

Hierbij wil ik u feliciteren met uw benoeming tot nieuwe Kinderombudsman.

Ik schrijf u omdat u als Kinderombudsman de rechten van kinderen moet beschermen en wij ons zorgen maken over de gezondheid van vooral kwetsbare kinderen die al van jongs af aan worden blootgesteld aan de elektromagnetische velden (EMV) / straling van draadloze communicatie van o.a. zendmasten, wifi, dect-telefoons, smartphones, babyfoons. Daarom willen we u informeren over de gezondheidsrisico’s die deze straling kan veroorzaken.
De klachten die kinderen, maar ook volwassenen kunnen hebben, zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, bloedneuzen, slecht slapen, concentratieverlies, huidklachten, hartritmestoringen, enz. Niet alle kinderen die ziek worden door deze straling hebben dezelfde klachten.
Kinderen hebben een dunnere schedel dan volwassenen en omdat hun hoofd kleiner is dringt de straling van wifi en mobieltjes verder door in hun hoofd dan bij volwassenen, waardoor zij een groter risico lopen.

Omdat we bang zijn dat er steeds meer kinderen klachten zullen krijgen door deze straling noem ik hier enkele artikelen uit het Kinderrechtenverdrag die van belang zijn en waar ik kort op inga:

Artikel 28 Kinderen hebben recht op basisonderwijs en dat is verplicht. Het voortgezet - en beroepsonderwijs is toegankelijk voor ieder kind. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan.

Helaas is het zo dat op veel scholen, vooral in het voortgezet onderwijs, al wifi is geïnstalleerd en er kinderen zijn die daar ziek van worden. Op scholen worden veelal professionele routers geïnstalleerd die vele malen krachtiger zijn dan de routers voor thuisgebruik. Dit omdat alle kinderen in een klas verbinding moeten hebben. Er zijn kinderen die hierdoor gezondheidsklachten krijgen of het risico lopen die te krijgen. Er zijn ook al kinderen die om deze reden niet naar school kunnen. Het is goed dat onderwijs verplicht is, maar als kinderen op school ziek worden door wifi en niet meer het onderwijs kunnen volgen omdat hun klachten ernstig toenemen op een plek waar straling is, dan kan het niet zo zijn dat zij gedwongen naar school moeten. Er zijn al gevallen bekend waar ouders te maken krijgen met rechtszaken en gedreigd worden uit de ouderlijke macht gezet te worden, omdat zij hun kinderen thuis houden. Ook zijn er ouders met kinderen ‘gevlucht’ naar het buitenland om de leerplichtambtenaar te ontlopen.

Artikel 3 Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.

Als het belang van het kind voorop staat is het gewenst dat er een mogelijkheid is om kinderen die ziek zijn geworden door wifi op school te helpen door in school een stralingsvrije plek te maken.
In een school in de provincie Groningen is dat gebeurd, en het kind waar het daar om gaat kan weer bijna zonder klachten naar school. Maar de meeste scholen verlenen hier geen medewerking aan. In die gevallen wordt het belang van het kind niet behartigd.

Artikel 23 Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg. De overheid waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij enz.

Kinderen die ziek worden door EMV zijn daardoor lichamelijk gehandicapt, zij kunnen niet actief deelnemen aan de maatschappij en hebben dus recht op zorg in de vorm van stralingsarme (liefst stralingsvrije) plekken. Helaas zijn die in Nederland niet veel meer te vinden. In de grensgebieden zijn nog enkele zgn. ‘witte zones’. Maar daar hebben in 2014 inwoners geklaagd over slechte bereikbaarheid. Voor kinderen, maar ook volwassenen, die ernstig elektrohypersensitief zijn is het moeilijk leefbare plekken te vinden. Voor veel geld kan men het eigen huis stralingsarm maken. Maar er zijn mensen die nauwelijks nog naar buiten kunnen en/of openbare voorzieningen kunnen bezoeken zoals bibliotheek, ziekenhuis, supermarkt enz.

Enkele feiten over EMV:
De Gezondheidsraad (GR) beweert dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade mits de stralingsintensiteit lager is dan de door de overheid ingestelde norm. Die norm houdt echter alleen rekening met opwarming van ons lichaam. Dit standpunt, al meer dan tien jaar verkondigd door de commissie EMV van de GR is gebaseerd op de aanname dat alleen hoge stralingsintensiteiten, waarbij ons lichaam opwarmt, schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Het bestaan van niet-thermische biologische effecten, waarbij opwarming verwaarloosbaar is, wordt door de GR erkend, maar niet hun mogelijke schadelijkheid, al wordt dit niet uitgesloten. Alle ervaringen van slachtoffers worden door de GR genegeerd, evenals de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond die wel degelijk schadelijk voor de gezondheid zijn.
De GGD ’s volgen het standpunt van de GR. Zij nemen wel de klachten van elektrogevoeligen serieus maar niet de oorzaak, met als gevolg dat elektrogevoeligen op geen enkele manier geholpen worden.
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD, KEMA en RIVM samenwerken) heeft in 2012 wel erkend dat ernstige lichamelijke klachten door elektromagnetische velden/straling veroorzaakt kunnen worden, ook ver onder de geldende normen, zie:
www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf .
Het huidige standpunt van de GGD is strijdig met dit mede door de GGD tot stand gekomen Kennisbericht.
Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en elektrohypersensitiviteit (EHS) van personen als handicap te erkennen en hen bescherming en gelijke kansen te bieden. Het EP noemt de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen bij blootstelling aan EMV.
De Raad van Europa beveelt (2011) aan om alle redelijke maatregelen te treffen om de blootstelling aan EMV te beperken, i.h.b. die van mobiele telefonie, en i.h.b. de blootstelling van kinderen die het grootste risico lopen hersentumoren te krijgen.
De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie 2B, ‘mogelijk kankerverwekkend’.
In een artikel in de Lancet Oncology, door de IARC-WHO specialisten die beslist hebben over de 2B classificatie, staat vermeld dat: ‘when mobile phones are used by children, the average RF energy deposition is two times higher in the brain and up to ten times higher in the bone marrow of the skull, compared with mobile phone use by adults,’ hetgeen impliceert dat kinderen een groter risico lopen. ‘RF energy’ staat hier voor de energie van radiofrequente straling (EMV) van draadloze communicatie.

In veel landen zijn voorzorgsmaatregelen genomen om vooral kwetsbare kinderen te beschermen. Ik noem enkele:
20 april 2016. In Israël verordonneert de burgemeester van Haifa, Yona Yahev, in coördinatie met het hoofd van het departement van onderwijs, per direct WiFi af te sluiten in alle scholen in afwachting van een grondige studie van het onderwerp. Tegelijk promoot Yahav installatie van de veiliger bedrade systemen.
3 jan. 2016. Cyprus: Het ‘Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health’, een overheidsorganisatie, adviseert in een video om de blootstelling van kinderen aan straling van draadloze communicatie te verminderen. In de video wordt gerefereerd naar de WHO classificatie van deze RF straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’, er wordt gesteld dat deze straling kan leiden tot een verandering van de ontwikkeling en functies van de hersenen, het voortplantingssysteem, een invloed kan hebben op de ontwikkeling van embryo’s en kinderen, op onze lichamen op cellulair en DNA niveau, op onze concentratie, angstgevoelens kan opwekken en tot andere neurologische problemen kan leiden.
26 juni 2014. In Frankrijk wordt adverteren voor tablets voor kinderen jonger dan 14 jaar verboden (€ 75.000 boete), zoals reeds het geval was voor mobieltjes. Adverteren voor mobieltjes zonder headsets wordt verboden. In basisscholen moet draadloze apparatuur uitgezet worden wanneer deze niet gebruikt wordt voor pedagogische doeleinden.
1 maart 2014. In België: Verkoop van mobieltjes speciaal ontworpen voor kinderen jonger dan 7 jaar wordt verboden.
23 jan. 2014. In Frankrijk is een wet ter verdere beperking van de RF stralingsbelasting en toepassing van het voorzorgsprincipe aangenomen door de Assemblée Nationale. Verboden worden:
• reclame voor tablets voor kinderen onder de 14 (dat verbod was er al voor mobieltjes),
• adverteren voor mobieltjes zonder 'headsets',
• WiFi in crèches (kinderen onder de drie).
1 aug. 2013. In Israël verbiedt het Ministerie van Onderwijs WiFi in kleuterklas en beperkt dat in klassen met kinderen t/m 8 jaar.

In de compilatie: pdf/Compilatie-RF-straling-april-2016.pdf
kunt u meer vinden over de genomen voorzorgsmaatregelen en wordt een overzicht gegeven van de situatie in de wereld.
Helaas neemt de Nederlandse overheid geen voorzorgsmaatregelen om de burgers en met name kinderen te beschermen. In andere landen wordt wifi in scholen onder voorbehoud en met mate toegestaan of verboden, terwijl in Nederland overal in scholen wifi geïnstalleerd wordt.
Vanwege onze bezorgdheid om kinderen die nu al ziek zijn door de almaar toenemende stralingsintensiteit, zowel thuis als op school en omdat we niet weten wat de gevolgen zijn voor alle kinderen over pakweg tien jaar vragen wij u met klem aandacht aan elektrogevoelige kinderen te schenken in de vorm van o.a. voorlichting en maatregelen.
Maatregelen voor school en thuis:
- voorkeur: bedrade internetverbindingen,
- als dat niet mogelijk is in school wifi vrije plekken creëren voor kinderen die er nu al ziek door zijn geworden,
- in het (basis)onderwijs geen iPads introduceren,
- smartphones niet naast het bed, ’s nachts wifi uit.
- i.p.v. DECT-telefoon, eco-DECT (straalt alleen bij gebruik, babyfoon: eco babyfoon (straalt alleen als baby huilt).

Wij hebben al meerdere malen de overheid en ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid benaderd om aandacht voor en hulp aan elektrogevoeligen. De overheid reageert niet en het Kennisplatform zegt dat ze geen hulp bieden aan elektrogevoeligen.
Het Ministerie van Onderwijs hebben we in maart 2014 dringend verzocht om de richtlijnen die in veel andere landen gelden (zoals beperkt wifi of geen wifi in school, reclameverbod voor mobieltjes, enz.) ook in Nederland toe te passen. Omdat wij ook hierop geen antwoord hebben gekregen schrijven we u deze brief.

We zouden het op prijs stellen een gesprek met u over dit onderwerp te hebben.

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
mede namens dr. Leendert Vriens (www.stopumts.nl )


T: 0497 513449
E: .....................


Een citaat van Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, in een interview in 2000: ''I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.''Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie