Antennebureau: Erkenning klachten

vrijdag, 24 oktober 2014 - Categorie: Reacties

Bron: mail van het Antennebureau aan een lezer van StopUMTS
24 okt. 2014


Van: Antennebureau <info@antennebureau.nl>
Datum: 24 oktober 2014 15:51
Onderwerp: Elektrogevoeligheid en Zweden
Aan: ................@gmail.com


Geachte heer S,,

Uw e-mailbericht van 20 oktober j.l. hebben wij in goede orde ontvangen. Hierin stelt u de volgende vervolgvraag: Is Zweden anders dan Nederland, omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?

In Nederland worden de gezondheidsklachten die mensen beschrijven en deze in verband brengen met elektrogevoeligheid wel degelijk erkend. De moeilijkheid zit hem in het toeschrijven van oorzaken bij genoemde, zeer uiteenlopende, klachten.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft in 2012 de stand van de wetenschap op het terrein van elektrogevoeligheid uiteengezet in een kennisbericht. In dit kennisbericht worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:
- de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden;
- de klachten hebben een psychische oorzaak;
- de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten;
- de klachten worden veroorzaakt door een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

In het kennisbericht wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Gezondheidsraad en hoe in andere landen hiermee wordt omgegaan. Voor de volledigheid stuur ik u als bijlage het kennisbericht, uitgegeven door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Meer informatie over elektrogevoeligheid vindt u op de website van het Kennisplatform
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .
Ik vertrouw erop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A. Dummer
Adviseur Antennevraagstukken
........................................................................
Antennebureau
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
........................................................................
T 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief)
info@antennebureau.nl
www.antennebureau.nl

Het Antennebureau maakt deel uit van het Kennisplatform EMV & Gezondheid, maar was tot voor kort niet zo duidelijk wat betreft het erkennen van de klachten. Een kleine vooruitgang.

Echter op de vraag: ''Is Zweden anders dan Nederland'' is de enige reactie: '', omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?''
Dit kunnen we karakteriseren als uiterste schijnheiligheid, net doen alsof ze dat niet weten. Zie:
www.beperkdestraling.org/images/stories/EHS/electrohypersensitivity_functional_impairment_Johansson_2006.pdf .
en
www.eiwellspring.org/ehs/HospitalAccommodationsOfEHSPatientsInSweden.htm .
.
Verder kunnen we de erkenning door de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie nog noemen, zie:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .

Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie