Briefwisseling met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

maandag, 04 augustus 2014 - Categorie: Reacties

Mail verstuurd naar het Ministerie, naar aanleiding van de documentaire over Steve Jobs scholen, zie:
Artikelen/8447/steve_jobs-scholen .

From: Eke Vriens
Sent: Wednesday, June 25, 2014 7:30 PM
To: bussemaker ; bussemaker2 ; dekker ; dekker2
Subject: Steve Jobs-scholen?

Geachte mevrouw Bussemaker en heer Dekker,

Hierbij sturen wij ons commentaar naar aanleiding van de documentaire ‘Een school voor mijn dochter’.

Steve Jobs-scholen?

Op dinsdag 24 juni is de documentaire ‘Een school voor mijn dochter’ uitgezonden op Nederland 2. Naar aanleiding hiervan staat in de Varagids (nr 25) een interview met Maurice de Hond over het belang van iPad scholen (Steve Jobs-scholen).

Toen De Hond voor zijn dochtertje een goede school zocht kwam hij tot de conclusie dat er de laatste vier decennia jaar geen vernieuwing in het onderwijs is geweest en dat het hoog tijd werd om daar verandering in te brengen door kinderen met iPads (tablets) te leren werken. In de documentaire wordt hij een jaar lang gevolgd in zijn strijd de iPad een centrale rol in het basisonderwijs te geven. En dat is hem gelukt, er zijn nu zeven zogenaamde Steve Jobs-scholen en er zullen er nog meer volgen.

Op deze scholen is geen vastgesteld lesprogramma, dat moeten de leraren zelf samenstellen door apps te downloaden, kinderen bepalen zelf wat ze willen leren. De Hond vindt dat we nu beter keuzes voor dit onderwijs kunnen maken en eventueel later bijstellen, dan geen keuzes te maken. Vreemd dat hij bij zijn eigen uitspraak: ‘deze techniek van tablets bestaat pas een paar jaar. Dus er zijn nog amper onderzoeken’, geen kanttekeningen zet. Als hij hiermee bedoelt dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van iPad onderwijs hoe weet hij dan dat iPad onderwijs de toekomst heeft?

Joke Hermsen, schrijfster en filosofe noemt hij in het Vara-interview ‘een domme normatieve vrouw’, omdat zij deze manier van onderwijs bekritiseert. Zij zegt o.a. dat langdurig internetgebruik concentratieproblemen geeft. Het gaat haar er niet om technologische ontwikkelingen terug te draaien maar het is volgens haar belangrijk om vooraf onderzoek naar de wenselijkheid van een nieuw schooltype te doen. Ook vindt zij ‘denken, dromen, leren, verbeelden, verdiepen en docenten die mooie verhalen vertellen’ belangrijk en niet alleen de nadruk op technologie. In de documentaire heeft De Hond het over ‘kleinneuzelig gezeik van aanmatigende filosofen’.

Het boek van professor Manfred Spitzer, ‘Digitale dementie, hoe wij ons verstand kapot maken’, vindt hij ‘een gênant slecht boek’. Spitzer waarschuwt voor overmatig gebruik van digitale media. Effecten hiervan kunnen zijn: slapeloosheid, depressie en verslaving. Er ontstaat een neerwaartse spiraal met aan het einde niet slechts depressie en sociaal isolement, maar ook een aantal lichamelijke ziekten.

In de documentaire valt op dat De Hond op informatieavonden niet serieus ingaat op kritische vragen van ouders over dit schooltype, zij worden met een kluitje in het riet gestuurd. Een vrouw die de Zembla uitzending ‘Ziek van je mobieltje’ had gezien stelde een vraag over de risico’s van straling. De Hond gaf als antwoord: ‘we geven ze een uniform met geigertellers’.

Nogal arrogant van De Hond om kritiek en argumenten die niet overeenstemmen met zijn ideeën over iPad onderwijs te bagatelliseren of onderuit te halen. We weten niet wat op den duur het effect zal zijn als kinderen geen boeken meer gebruiken en niet meer leren schrijven met een pen. Schrijfletters leren vindt De Hond overbodig, alleen blokletters is voldoende, want wie schrijft er nu nog. Uit onderzoeken blijkt echter dat leren schrijven goed is voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden, dat teveel gebruik van tablets tot verslaving en een slechte nachtrust kan leiden en dat studenten die met pen en papier aantekeningen maken de lesstof beter onthouden dan studenten die daar tablets voor gebruiken.

Op een privéschool in Silicon Valley (USA) zijn computers, laptops, tablets e.d. verboden, terwijl toch de meeste ouders van de leerlingen bij Google, Apple, Yahoo en Hewlett-Packard werken. ‘Het idee dat een app op een iPad mijn kinderen beter kan leren lezen en rekenen is belachelijk’, zegt de vader van een leerling.

Of Steve Jobs-scholen de toekomst hebben zal nog moeten blijken want afgezien van de vraag of iPads pedagogisch of educatief nuttig zijn is er een reëel gezondheidsrisico bij gebruik hiervan, zeker voor kinderen in de groei.

Het is al jaren bekend dat de elektromagnetische straling van draadloze communicatiemiddelen, zoals die van mobieltjes, DECT-telefoons, zendmasten, WiFi, babyfoons, enz. ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Vooral iPads hebben een zeer hoog stralingsniveau.

In Israël is op een school WiFi verwijderd nadat ongeveer 70 kinderen ziek waren geworden door de straling van WiFi in school. Zij hadden last van hoofdpijn, duizeligheid en maagpijn. Hun ouders weigerden hen naar school te laten gaan totdat de WiFi verwijderd was. In Frankrijk en België zijn wetten aangenomen om de stralingsbelasting op scholen te beperken.

Het is bijna onmogelijk in Nederland een (basis)school te vinden waar geen WiFi geïnstalleerd is, of waar dat in de nabije toekomst niet zal gebeuren. Moeten wij de peuters en jonge kinderen blootstellen aan deze straling terwijl er al zoveel aanwijzingen zijn dat deze schadelijk is? Waarom zullen we het risico nemen om de komende generaties op te zadelen met ernstige gezondheidsproblemen?

Eke en Leendert Vriens
Knegsel

Antwoord van het Ministerie:

From: Dienstpostbus Burgervragen
Sent: Tuesday, July 15, 2014 5:03 PM
To: eke.vriens@................
Subject: RE: Gezondheidsrisico WiFi in het onderwijs

Kenmerk: 646897

Geachte heer en mevrouw Vriens,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 27 juni 2014 aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin uit u uw bezorgdheid over de zogenoemde Ipad- of Steve Jobscholen. U wijst op het gezondheidsrisico en vraagt waarom leerlingen blootgesteld moeten worden aan schadelijke elektromagnetische straling van draadloze communicatiemiddelen. Op verzoek van de minister en staatssecretaris beantwoord ik uw brief.

Digitaal onderwijs neemt inderdaad een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs; scholen kiezen steeds vaker voor digitale boeken en zijn daar ook vrij in. De overheid bepaalt namelijk wel wat leerlingen in de loop van hun schooltijd en opleiding moeten kennen en kunnen, maar heeft geen bemoeienis met het lesmateriaal dat scholen willen gebruiken.

Zolang er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid zal de overheid geen maatregelen nemen tegen digitaal onderwijs. Mocht blijken dat diepgaander onderzoek naar digitale straling noodzakelijk is, dan zal het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het eerst aangewezen departement zijn om dit op te starten.

Mocht u vragen hebben over straling door digitale communicatie, dan kunt u deze stellen aan het ministerie van VWS, via www.rijksoverheid.nl.

Met vriendelijke groet,

A. S.
naam i.v.m. privacy alleen met initialen vermeld

Hoofd van de afdeling Bestuur en Burger,

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Gezien de zin: ''Zolang er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid,,,,,'' is dit antwoord als stuitend op te vatten. De gebruikelijke ontkenning van iemand die waarschijnlijk zelf analfabeet op dit gebied is.

En de daarop volgende mail op 4 augustus verzonden naar het Ministerie:


Aan de minister van OCW mevrouw Bussemaker

Betreft:
Gezondheidsrisico WiFi in het onderwijs
Antwoord op de mail van Dienstpostbus Burgervragen (Kenmerk: 646897)

Geachte mevrouw Bussemaker,
Op 25 juni hebben mijn man en ik u een mail gestuurd over de nadelen van de Steve Jobs-scholen waarin wij ook waarschuwden voor gezondheidsschade die veroorzaakt kan worden door draadloze communicatie. Op 15 juli kwam antwoord van de
Dienstpostbus Burgervragen (Kenmerk: 646897)
van A. S.
Hoofd van de afdeling Bestuur en Burger,
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
waarin o.a. stond:

‘Zolang er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid zal de overheid geen maatregelen nemen tegen digitaal onderwijs. Mocht blijken dat diepgaander onderzoek naar digitale straling noodzakelijk is, dan zal het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het eerst aangewezen departement zijn om dit op te starten’

Dit is de gebruikelijke ontkenning van de Nederlandse overheid. Recent hebben drie maatschappelijke organisaties (allen leden van de Klankbordgroep EMV & Gezondheid): het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie en StopUMTS een gezamenlijke analyse uitgebracht van het overheidsbeleid en van de gevolgen daarvan. Deze analyse is als bijlage toegevoegd, en is inmiddels onder meer gepubliceerd in:
Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv
en
michielhaas.nl/overheidsbeleid-gebaseerd-op-ontkenning-van-gezondheidsschade-door-emv/
en is tevens als Kennisbericht verschenen:
www.kennisplatformems.org/images/Kennisbericht%202014-4.pdf
Ik verzoek u hiervan kennis te nemen en deze informatie door te sturen naar de beleidsmakers die zich met deze problematiek bezighouden. In de analyse wordt speciaal ingegaan op de belangrijkste argumenten van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad die dienen om mogelijke gezondheidsschade veroorzaakt door EMV van draadloze communicatie te ontkennen: het naar haar zeggen ontbreken van ‘wetenschappelijk bewijs’ en de vermeende noodzaak tot verder ‘jarenlang onderzoek’.

Ter verdere informatie het volgende:

A. In veel andere landen wordt wel degelijk gewaarschuwd voor de gevaren van elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie en zijn maatregelen genomen om de burger te beschermen door o.a. voorlichting te geven en aanbevelingen te doen.
Bijvoorbeeld: in Rusland en andere Oostbloklanden, China. Italië en Israël is de toelaatbare stralingsintensiteit een factor 100 lager dan in Nederland. Volgens wetenschappers in Rusland zijn er voldoende bewijzen voor de schadelijkheid voor de gezondheid van EMV.
(Rusland: 19 juni 2012, Aanbeveling van het Russische National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) om het gebruik van WiFi op scholen strikt te reguleren en om bedrade netwerken te gebruiken i.p.v. draadloze breedband systemen, inclusief WiFi).

B. Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 een resolutie aan over de gezondheidsrisico’s in verband met EMV. Drie punten hieruit:
Het Europees Parlement
1. dringt er bij de Commissie op aan de wetenschappelijke basis en de toereikendheid van de limieten voor blootstelling aan EMV's te herzien en hierover verslag uit te brengen aan het Parlement; vraagt dat de herziening door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's wordt uitgevoerd.
27. is buitengewoon bezorgd over het feit dat verzekeringsmaatschappijen de dekking van risico's die verband houden met EMV's steeds vaker buiten de WA-polissen houden, waaruit op te maken valt dat de Europese verzekeraars hun interpretatie van het voorzorgsbeginsel reeds in de praktijk brengen.
28. verzoekt de lidstaten het voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende bescherming en gelijke kansen krijgen.

C. De Raad van Europa heeft in 2011 in Kiev resolutie 1815 aangenomen, waarin werd vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden voor het milieu en de gezondheid van de mens. In deze tekst stelde de raad de lidstaten voor maatregelen te nemen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en wifi-netwerken en werd verzocht om dit soort apparaten op scholen te verbieden.

D. In pdf/Compilatie-RF-straling-juli-2014.pdf vindt u een overzicht van de maatregelen die in andere landen genomen zijn.

E. In de rubriek Verhalen/ staan vele honderden ervaringsverhalen van mensen die ziek zijn of ziek geworden zijn door EMV.

Ik zou het zeer op prijs stellen als u mijn mail serieus wilt beantwoorden en niet afdoen met: ‘Zolang er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid’, want er is wel degelijk gevaar voor de volksgezondheid en er zijn bewijzen in overvloed dat draadloze communicatie schadelijk kan zijn. Economische belangen mogen geen rechtvaardiging zijn om gezondheidsschade en ernstig menselijk leed veroorzaakt door EMV te ontkennen.

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
.................... (met adres)

Toegevoegd zijn twee bijlagen:
1. Het artikel met als titel ‘Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van gezondheidsschade door EMV’, door Dr. L. Vriens, Drs. Ing. Jan van Gils en Prof. Dr. Ir. Michiel Haas.
2. Citaten van bekende wetenschappers.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie