SP: Brief naar de politieke partijen en antwoord van de SP

donderdag, 10 juli 2014 - Categorie: Reacties

Date: Thu, 10 Jul 2014 09:51:40 +0200
From: emileroemer@sp.nl
To: …………………………

Subject: Re: Verminder electrosmog

Bronnen: verschillende, onder meer:
www.facebook.com/pages/Straling-vervuilt-de-ether/243634865678722?ref=stream .

Reactie van Emilie Roemer, SP is binnen op de brievenschrijfactie...
Oproepen/8379/schrijf_een_brief_naar_ggd_s_kamerleden_kennisplatform_gezondheidsraad_media

Verschillende mensen hebben deze zelfde response gekregen..
Economische belangen staan voorop...
Hieronder het antwoord van de SP, daaronder één van de naar de SP en andere politieke partijen gezonden mails.


Geachte M...

Het is waar dat Nederland niet meebeweegt in internationale verschuiving naar strengere normen. landen om ons heen doen dat al wel. Die nemen een ruime marge ten opzichte van het WHO-advies. Nederland houdt voorlopig vast aan de maximale ruimte die WHO biedt.

Dat doet Nederland natuurlijk vooral om uitrol van WIFI, UMTS en G3 G4 C2000 etc. snel mogelijk te maken. Landsdekkende netwerken zijn goed voor de economie leren we in de Baltische staten
Voorlopig dus strenge normen totdat uit een langjarig onderzoek dat nog wel een paar jaar duurt zal blijken of er gezondheidschade optreed als gevolg van langdurige blootstelling aan de Electro Magnetische Straling.

De SP heeft altijd gepleit voor het voorzorgsprinicipe: dus zo laag mogelijke stralingsnormen, geen plaatsing op gevoelige bestemmingen als scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Bij plaatsing op flats vinden wij dat er minstens 70% draagvlak voor moet zijn onder de bewoners. Die eis er nu ook maar nu wordt er van uitgegaan dat iedereen die niet stemt Voor is. Als ze niet stemmers niet meer rekenen zou de uitslag vast vaker anders uitvallen.
Het debat wordt in de Kamer niet gevoerd momenteel omdat het antwoord vna de bewindspersonen steevast is dat ze niets kunnen zeggen zonder de uitkomsten van het langjarige onderzoek te kennen. En ze voldoen aan de adviezen van de WHO/ die door de nationale Gezondheidsraad ook worden overgenomen. Dat is dan snel einde debat.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Gyömörei
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Brief/mail aan de politieke partijen

Beste heer en mevrouw,
Ik wil u aandacht vragen voor iets waar veel te weinig aandacht voor is. Iets waar niet alleen
mensen onder kunnen lijden maar ook dieren en planten. Iets waarvan als we wachten op
onomstotelijk bewijs dit kan leiden tot enorme consequenties op het gebied van gezondheid en
economie, aldus de Raad van Europa.

Dit iets betreft de enorme toename van Elektromagnetische Velden (EMV). Zendmasten (nu ook
4G), wifi in winkels, treinen, bussen, steden en ook thuis en op het werk, de steeds zendende
smartphones. En het gaat maar door. En dit alles zonder dat we ons serieus afvragen of
blootstelling aan EMV eigenlijk wel veilig is. Want dat is nooit bewezen. En onder ONS valt zeker
de overheid die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De overheid die
mensenrechtenverdragen heeft ondertekend waarin het recht op privé-leven en het recht op gezondheid is gewaarborgd.

Er zijn duizenden peer-reviewed onderzoeken die (schadelijke) biologische effecten aantonen bij
blootstelling aan EMV. Helaas doet Nederland alsof zijn neus bloedt en pikt die onderzoeken eruit
die geen verband aantonen tussen schadelijke effecten en EMV. Hierdoor wordt de burger helaas
niet adequaat geïnformeerd. Hoe kan een burger juist handelen als hij niet weet dat iets (wellicht)
schadelijk is?

De Nederlandse overheid lijkt enigszins schizofreen te zijn. Bel met de GGD, bel met het
antennebureau en u zult horen dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid onder de wettelijke
normen. Dat is fijn om te weten. Maar wat als u verder kijkt. Het door de Nederlandse overheid ingestelde Kennisplatform ElektroMagnetische Velden & Gezondheid heeft in april 2012 een kennisbericht elektrogevoeligheid uitgebracht. Hierin staat dat de klachten die elektrogevoeligen
ervaren reëel en soms ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. En deze
klachten treden op ver beneden de geldende limieten. Een mogelijke oorzaak van deze klachten
zijn ElektroMagnetische Velden, aldus het Kennisplatform. Verder is ZonMw bezig met een
diagnosetool voor elektrogevoeligheid. En is er door het bovengenoemde Kennisplatform een
denkgroep opgericht ''medische hulp aan elektrogevoeligen''. Er lijkt dus toch wel wat aan de
hand te zijn!

En wat als iemand dan aandacht vraagt hiervoor. Iemand belt met de GGD en het
Antennebureau. Nee, (toch) niks aan de hand zeggen ze. De verantwoordelijke minister geeft aan
dat het geen kwaad kan en verwijst naar het Kennisplatform. Het Kennisplatform geeft aan geen
bestuurlijke bevoegdheid te hebben en verwijst naar de verantwoordelijke minister. In de ogen
van de werkgever en Arboarts bestaat het niet vanwege het gebrek aan een officiële erkenning.
En de huisarts die geeft wat pilletjes.
Intussen zijn er burgers die ziek zijn, velen daarvan zijn baan en huis kwijtgeraakt zonder enige
vorm van (financiële) bescherming, Burgers die zich niet meer vrij kunnen bewegen door hun gevoeligheid voor EMV en soms hebben moeten vluchten naar het buitenland.

Wie gaat in Nederland verantwoordelijkheid nemen voor een groep burgers die wel geïnformeerd
wil worden en burgers die passende bescherming nodig hebben?

De Raad van Europa bepleit ervoor het voorzorgsprincipe toe te passen en geeft aan dat er
dringende, preventieve maatregelen genomen moeten worden. Voorkomen is beter dan genezen
en is goedkoper EN menselijker!

Laat de Nederlandse overheid in actie komen, openheid van zaken geven en niet zijn ogen
sluiten maar erkennen dat wat is!

Dank voor uw aandacht en uw steun.

Afzender bij StopUMTS bekend

Namens ActiegroepVerminder-electrosmog

www.verminder-electrosmog.nl/ .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie