Website en brief naar B&W Culemborg

zondag, 05 mei 2013 - Categorie: Reacties

5 mei: voor de website zie:
www.stralendculemborg.nl .

3 mei 2013: de brief


Beste Burgemeester en Wethouders,

Graag wil ik u attenderen op het volgende. Op dit moment wordt er door de telecombedrijven een 4G-netwerk uitgerold. Aangezien het 4G-netwerk een nog sterkere straling geeft dan de huidige GSM- en UMTS-masten wil ik als burger weten waar en wanneer de plaatsing van dit soort masten in Culemborg geschiedt. Ook vraag ik mij af of ik als burger enige invloed kan hebben op het plaatsen van zendmasten en op het beleid van de gemeente ten aanzien van het plaatsen van zendmasten.

Ik heb contact opgenomen met de gemeente en wat blijkt: in de gemeente is er voor burgers nauwelijks tot geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de plaatsing van zendmasten. De gemeente schijnt er zelfs zelf nauwelijks invloed op uit te kunnen oefenen omdat ze puur het beleid van het Rijk heeft uit te voeren. Een aantal zendmasten kan zelfs zonder vergunning geplaatst worden en de huidige zendmasten van de providers kunnen zonder vergunning geüpgrade worden naar 4G.

Ik als burger vind dit een hele zorgwekkende ontwikkeling want de zendmasten hebben een directe invloed op mijn omgeving. In de ons omringende landen mogen zendmasten niet in de buurt van kwetsbare groeperingen zoals zieken, bejaarden en kinderen worden geplaatst, is er voorzichtigheid geboden bij het plaatsen van masten in woonwijken en is de toegestane straling afkomstig van een zendmast significant lager dan in Nederland. In Culemborg staan de zendmasten onder andere bovenop bejaardentehuizen (Driestadt, de Kuylenburg), pal naast een school (Palster) en ook middenin woongebied (Barbarakerk, Everwijnstraat, Voorkoop).

Uw gemeentelijke beleid is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad. De gezondheidsraad stelt dat GSM-en UMTS-masten niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Zij baseren hun advies op één enkel onderzoek en wel het COFAM 11 onderzoek uit Zwitersland in 2007. In 2003 heeft TNO een soortgelijk onderzoek uitgevoerd (COFAM 1) waaruit bleek dat blootstelling aan GSM-straling tot allerlei fysieke klachten leidde. Daarnaast zijn er ondertussen vele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die het verband aantonen tussen hoogfrequente straling en allerlei fysieke klachten en aandoeningen. Dit jaar is de straling van mobieltjes, DECT-telefoons en WIFI door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) officieel geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend.
Een kritischere kijk naar het COFAM 11 onderzoek waar het Rijk, en dus ook de gemeente, haar beleid op baseert is op zijn plaats.
- Het Zwitsers onderzoek was niet onafhankelijk: het werd voor 40% betaald door Telecombedrijven.
- Er werden alleen effecten op de korte termijn gemeten, terwijl zichtbare gezondheidsschade pas vaak optreed bij blootstelling op de langere termijn (denk ook aan roken, asbest, lood)
- De blootstelling tijdens Cofam II was 10 V/m. In Nederland is de limiet 61 V/m.
- Er werden wel degelijk allerlei “significante effecten” gevonden wat betreft “negatief welbevinden”. Alleen moet een deel van het onderzoek geheim blijven en schijnt dat zelfs de staatssecretaris van volksgezondheid het volledige onderzoek niet mag inzien.

Kortom: het Rijk baseert zijn beleid op verouderd en niet geheel onafhankelijk onderzoek. Daarnaast heeft het Rijk economische belangen bij het plaatsen van zendmasten en het uitrollen van het 4G-netwerk daar het miljarden euro’s ontvangt voor de veiling van de frequenties. En dan zijn er ook nog de financiële belangen van de partijen die een zendmast op hun terrein hebben en daar een zeer ruime financiële vergoeding voor ontvangen van de telecom bedrijven.

Ik vind het als burger een zorgwekkende ontwikkeling dat ik nauwelijks enkele invloed uit kan oefenen op de plaatsing van zendmasten in mijn leefomgeving en het feit dat de gemeente Culemborg blindelings het beleid van het Rijk lijkt over te nemen; een beleid wat verouderd is en niet afgestemd op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Een beleid waarvan de integriteit in twijfel kan worden getrokken gezien de grote economische belangen van het Rijk en de telecombranche in dezen. Ik spreek ook mijn bezorgdheid uit over de effecten van zendmasten voor mobiele telefonie en internet op de volksgezondheid.

Ik vraag u als college van B&W om mijn belang als Culemborgs burger te behartigen en een invloedsmogelijkheid voor mij als burger te creëren inzake het beleid t.a.v. zendmasten. Ook verzoek ik U een serieus onderzoek in te stellen naar de effecten van gepulseerde hoogfrequente straling op de volksgezondheid en naar het beleid van het Rijk inzake deze kwestie. En om een duidelijke visie over plaatsing en zendvermogen van de masten te ontwikkelen waarbij het belang van de burger zwaarder weegt dan economische belangen.

De werkgroep Kunstmatige Electromagnetische Velden Culemborg kan naar de gemeente toe een informerende en adviserende rol spelen. Zendmasten zijn in onze maatschappij niet weg te denken. Ons uitgangspunt is om het spanningsveld tussen evolutie en economische belangen enerzijds en volksgezondheid anderszijds zo zorgvuldig mogelijk te betreden.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Naam bij de redactie bekend, wat het Zwitserse Cofam 2 onderzoek en de misleiding zie FABEL 4 op StopumtsLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie