Beuningen: Omwonende schrijft brief aan college van B&W inzake plaatsingsbesluit zendmasten.

maandag, 02 juli 2012 - Categorie: Reacties

Op 26 juni 2012 ontving Stopumts afschrift van onderstaande brief:

--------------------------------------------------

Aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Beuningen

i.a.a. Gemeenteraadsleden Gemeente Beuningen


Geacht college van B&W,

In de lang en omstreden besluitvorming m.b.t. locatiekeuze UMTS-masten in de bebouwde kom heeft u college er voor gekozen om een debatavond te organiseren voor de gemeenteraad waar voor- en tegenstanders van elektro magnetische straling hun standpunten konden toelichten. Aansluiten konden de gemeenteraadsleden en inwoners vragen stellen, met name de voorstanders kregen kritische vragen over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid op de langere termijn.

Het onderwerp UMTS-antennes in de bebouwde kom zal door de gemeenteraad in september verder behandeld worden om vervolgens hierover een standpunt te kunnen innemen.

Afgelopen vrijdag begreep ik van de afdeling ruimtelijke ordening, dat de deze debatavond uitsluitend bedoeld was om de gemeenteraad te informeren en dat de geplande UMTS-antennes op de locaties Console en Wolfsbossingel geplaatst gaan worden omdat het besluit al genomen was. Het eventuele standpunt van de gemeenteraad zou mogelijk het beleid in de toekomst kunnen veranderen.

Dit verbaasde me zeer en ik heb nu diverse personen gesproken die bij de debatavond aanwezig waren maar niemand daarvan had de indruk of wist ervan dat het college ondanks de discussie over dit maatschappelijk gevoelige onderwerp toch door was gegaan om het voorgenomen besluit verder in werking te zetten. Het college had er voor kunnen kiezen om de uitkomst van het debat af te wachten en daarop het beleid voor komende periode af te stemmen.

Nu worden er UMTS-antennes geplaatst in de bebouwde kom en eind september trekt de gemeente misschien de conclusie dat we deze hier beter niet hadden kunnen plaatsen, maar dat is dan te laat voor honderden inwoners rondom de masten Console en Wolfsbossingel.

Ik wil u vragen het voorgenomen besluit uit te stellen tot na de zitting van de gemeenteraad waar de politieke partijen gezamenlijk een besluit kunnen nemen over het beleid m.b.t. plaatsing van UMTS-antennes in de gemeente Beuningen voor de komende periode.

De stelling dat de gemeente verplicht is mee te werken aan plaatsing klopt m.i. niet helemaal. Het college heeft de vrijheid om mede te beslissen over de locatiekeuze. Mochten de gemeenteraad straks kiezen voor voortzetting van het voorzorgsbeleid uit 2007 dan heeft het college de mogelijkheid om de UMTS-antennes te plaatsen op de eerder gekozen locaties aan de rand van de gemeente.

Voor KPN zal dit geen probleem zijn, bovendien hebben zij tijdens de debatavond aangegeven dat er op dit moment voldoende dekking is in de gemeente Beuningen en zij de extra antennes willen plaatsen voor de mogelijke toekomstige vraag naar data. T-Mobile en Vodafone hebben eerder al aangegeven op dit moment geen extra antennelocatie in Beuningen nodig te hebben.

---
Korte onderbouwing: waarom voorlopig uitstellen?

Zolang de gevolgen voor de volksgezondheid op de lange termijn niet duidelijk zijn is het verstandig om geen UMTS-antennes te plaatsen in de bebouwde kom. Er zijn alternatieve locaties aan de rand van de gemeente beschikbaar.

De laatste maanden komen er steeds meer aanwijzingen van zeer gerenommeerde partijen dat er wel degelijk een relatie is tussen elektro magnetische straling en de gezondheidsrisico’s.

Zelfs het Antennebureau / Kennisplatform EMV bracht 19-april-2012 het volgende bericht naar buiten: Beperking blootstelling verminderd klachten de gezondheidsklachten. In het rapport staat o.a. dat sommige mensen gezondheidsklachten hebben als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren, het beperken van de blootstelling helpt om de klachten te verminderen.

De Gezondheidsraad / GGD geven aan dat de onderzoeken van de tegenstanders niet voldoen aan de criteria van goed wetenschappelijk onderzoek. Zelf houden zij zich tijdens de presentatie vast aan het omstreden TNO en Zwitseronderzoek uit 2003 en 2005. Onderzoek is betaald door de overheid en industrie en bovendien oud. Proefpersonen in deze onderzoeken werden voor zeer korte tijd blootgesteld aan elektro magnetische straling.

In 2007 kiest de gemeente Beuningen voor de voorzorgsbenadering zolang de gezondheidsrisico’s op de lange termijn niet duidelijk zijn.

Dit alles pleit ervoor om geen UMTS-antennes te plaatsen in de bebouwde kom en de opdracht voor plaatsing uit te stellen tot in ieder geval het najaar nadat de gemeenteraad hierover heeft gedebatteerd.

---
Besluitvorming in de tijd

Het college van B&W maakte in 2010 bekend toestemming te zullen gaan geven om 4 nieuwe UMTS-masten te gaan plaatsen, aan de rand van de gemeente. Begin januari zijn twee locaties verplaatst naar locaties in de bebouwde kom (Console en Wolfsbossingel). Buurtbewoners en de gemeenteraad hebben hier direct tegen geprotesteerd. Het college weigerde in te gaan op de vragen over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en volgde het advies van de GGD en het Antennebureau die dat ontkennen.

10-april-2012
In de raadsvergadering sluit de VVD zich aan bij de meerderheid van partijen uit de gemeenteraad om geen UMTS-antennes te plaatsen in de bebouwde kom. Het college wilde daar niet in meegaan en hebben het voorstel aangehouden. In deze vergadering is afgesproken dat er een debatavond zou worden georganiseerd voor de gemeenteraad.

4-mei-2012
De Commissie voor de Bezwaarschriften doet de uitspraak dat de plaatsing van UMTS-antennes op de Wolfsbossingel mag doorgaan. Volgens de gemeente Beuningen zijn er geen aanwijzingen voor gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Hier tegen kan bezwaar worden aangetekend bij de rechtbank tot 15-juni-2012. Dit hebben wij niet gedaan omdat ook de Commissie voor de Bezwaarschriften de stelling over had genomen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Verder stond er nog een debatavond in de planning voor de gemeenteraad waar juist over de mogelijke gezondheidsrisico’s zou worden gedebatteerd.

18-juni-2012
UMTS debatavond. Juridische afdeling informeert of wij, bewoners Wolfsbossingel, nog bezwaar hebben gemaakt tegen de uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften. Let op, dit is daags na het einde van de bezwaartermijn.

20-juni-2012
Bij de gemeente geïnformeerd, naar aanleiding van de vraag juridische afdeling, wat de status is m.b.t. voorgenomen besluit en debatavond.

22-juni-2012
Gemeente laat weten dat plaatsing UMTS-antennes op de geplande locatie Console en Wolfsbossingel doorgaat. Toekomstig debat en besluit van de gemeenteraad gaat over eventuele nieuwe locaties.


Ik hoop en verwacht een wijs besluit van het college van B&W.


Met vriendelijke groet, Eric van Veen

Wolfsbossingel 33
NL - 6642 CL Beuningen
E: ericvanveen@gmail.comLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie