maandag, 10 oktober 2005 - Categorie: Reacties

Deze brief is door Stopumts aan alle Gemeenteraden in Nederland verstuurd. Hij verwijst naar een brief van minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel over hetzelfde onderwerp, die u kunt lezen op dit adres: Reacties/635

---------------------------------------------------------------------------------------------
Aan: de gemeenteraadsleden van alle gemeenten in Nederland
Van: de initiatiefnemers van en rond www.stopumts.nl

Onderwerp: antennes voor mobiele communicatie en gezondheid.

8 oktober 2005

Vraag van de gemeenten: 'kan de Rijksoverheid ons verzekeren dat de antennes voor mobiele communicatie de volksgezondheid niet in gevaar brengen?'

Antwoord van de minister: 'het is niet uitgesloten dat er een verband tussen antennes en gezondheidsklachten wordt gevonden'.

Daarmee is een reactie op de brief van 5 oktober 2005 van de minister van Economische Zaken (L.J. Brinkhorst) aan de gemeenten van Nederland eigenlijk overbodig. Wij kunnen het niet beter verwoorden dan de minister reeds heeft gedaan. De gemeenten zullen zelf moeten onderzoeken en beslissen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het welzijn van hun inwoners.

Omdat onze mening over de aanwijzingen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek verschilt met die van het kabinet, hierbij toch een reactie.

De brief heeft als onderwerp gezondheid, maar is verstuurd op briefpapier van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en ondertekend door de minister van Economische Zaken. Naar onze mening een vreemde gang van zaken. Gezondheid is een onderwerp voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (J.F. Hoogervorst). De brief is wel mede ondertekend door de staatssecretaris van VROM (P.L. van Geel), maar niet door de minister van VROM (S.M. Dekker). Daardoor schept de brief grote onduidelijkheid over wie verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid en de volkshuisvesting.

'Het kabinet neemt de maatschappelijke onrust rondom antennes en gezondheid zeer serieus', staat in de brief. Volgens de brief is de inzet een goed evenwicht te bereiken tussen enerzijds de mobiele communicatie en anderzijds een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu' . Ook daarmee geeft het kabinet zelf reeds antwoord op de vraag van de gemeenten.

De stralingswolk van de mobiele communicatie is een tegenwicht van een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu'.

Ondanks de negatieve invloed op een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu' ziet het kabinet geen reden om het beleid aan te passen. Het verwacht van de gemeenten dat zij daaraan zullen meewerken. Kortom, de bal ligt bij de gemeenteraden van Nederland. De brief is geschreven aan de Burgemeesters en Wethouders van alle gemeenten in Nederland. De gemeenteraden zijn echter het hoogste orgaan. Zij beslissen over de veiligheid van hun inwoners.

De brief gaat uitsluitend over UMTS-zendmasten hoger dan vijf meter. Die vormen echter slechts het topje van de ijsberg. De stralingswolk wordt veroorzaakt door alle zendantennes, ook die van mobiele telefoons, DECT-stations, draadloze netwerken, WIFI-hotspots, C2000 en andere draadloze communicatiesystemen. Op plaatsen waar tien jaar geleden nog 0,01 mikroWatt/m2 gemeten kon worden, heerst nu een wolk van 100 tot 1000 mikroWatt/m2. Bovendien is de structuur van de straling (frequenties, modulatie, pulsering) wezenlijk anders dan die van de vroegere systemen. Het is beslist niet waar dat radio en televisie met soortgelijke straling werken als GSM en UMTS.

Het is absoluut niet juist dat blootstelling aan de stralingswolk slechts een thermisch effect zou kunnen hebben. De wetenschap heeft vastgesteld dat de straling van mobiele communicatie effecten heeft op het centraal zenuwstelsel, de cerebrale bloeddoorstroming, de neuronale activiteit, het EEG, de werking van de hersenen en de cognitieve functie. Dat staat bijvoorbeeld in het rapport van 9 mei 2005 van het Jlich Instituut, in opdracht van T-Mobile opgesteld door 25 vooraanstaande en deskundige wetenschappers.

Het staat ook vast dat de straling van mobiele communicatie een toename van DNA-breuken veroorzaakt en daarmee een verhoging van de kans op kanker. Dat klopt met de resultaten van onderzoek, onlangs nog van Schoemaker (80% verhoging van de kans op acoustic neuroma na 10 jaar mobiel bellen - in de media terecht gekomen als gn verhoging) en van Zweedse onderzoeken (tot 290% verhoging van de kans op acoustic neuroma). Een wetenschapper uit Seoul in Korea heeft DNA-breuken in levende muizen gevonden en adviseert om helemaal niet meer mobiel te communiceren.

In de brief worden wij niet genoemd, maar hij wekt wel de suggestie dat www.stopumts.nl een pressiegroep zou zijn die angst aanjaagt. We maken daar bezwaar tegen. Angst wordt veroorzaakt door gebrek aan informatie. De website www.stopumts.nl voorziet in een leemte, die niet door de overheid wordt gevuld. Het is volstrekt gerechtvaardigd dat burgers en gemeenteraden zich laten informeren. Het kabinet oefent met de brief pressie uit op de Burgemeesters en Wethouders om medewerking te verlenen aan het kabinetsbeleid, in plaats van de gemeenteraad de tijd te geven om zich te beraden en onderzoek te doen.

De brief spreekt over nationale veiligheidsnormen. Die bestaan helemaal niet. Er bestaat alleen een advies van de Gezondheidsraad om de stralingsdichtheid niet boven bepaalde waarden te laten komen om schade door verhitting (zoals in een magnetron) te voorkomen. Op het gebied van niet-thermische effecten bestaat geen enkele veiligheidsnorm. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om meer onderzoek te doen, met name naar de effecten van permanente blootstelling aan lage stralingsdichtheden. Dat advies is door het kabinet niet opgevolgd.

U kunt natuurlijk de door de Rijksoverheid opgezette en betaalde cursus van PATO (www.pato.nl) volgen, zoals aangekondigd in de brief. Het is zinvol te bedenken dat PATO gespecialiseerd is in het bijscholen van technici en informatici, dus niet van biologen en medici zoals epidemiologen en toxicologen. 'Over niet-thermische effecten bestaat nog onduidelijkheid', schrijft PATO in het programma van een cursus over elektromagnetische straling. Voor informatie over de niet-thermische effecten bent u dus aangewezen op andere bronnen, zoals www.stopumts.nl of de werkgroep elektrische overgevoeligheid (WEO).

Nogmaals, het antwoord van de minister luidt: 'het is niet uitgesloten dat er een verband tussen antennes en gezondheidsklachten wordt gevonden'.

Bovendien geeft het kabinet zelf aan dat de stralingswolk van de mobiele communicatie een tegenwicht is van een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu'.

Met vriendelijke groet,

Drs. E.G.
Erik Steenbergh BSc.
StopUMTS.nl

Voor informatie kunt u een e-mail sturen, zie www.stopumts.nl/vragen.php .