Open brief aan de Raad van State.

vrijdag, 14 oktober 2011 - Categorie: Reacties

Op 14 okt. 2011 ontving Stopumts afschrift van onderstaande Open Brief:

--------------------------------------------------------------------------

Aan de Raad van State
T.a.v. de Vice-President e.a.
Dhr. Mr. H.D. Tjeenk-Willink
Postbus 20019
2500 EA s-GRAVENHAGE

Haaksbergen, 14 oktober 2011
Betreft: Beveiliging van de internet- en intranetsystemen van de Raad van State
Overheid lekt wachtwoorden Raad van State

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoog College van Staat,

In gevolge de Wet op de Raad van State van 9 maart 1962, staatsblad 1962 88 is Uw Raad bevoegd te adviseren over onderwerpen waar nieuwe wetgeving wenselijk wordt geacht.

In artikel 16, eerste lid van de Wet op de Raad van State is bepaald dat de Raad bevoegd is om de regering voordrachten te doen omtrent onderwerpen van wetgeving of bestuur, waaromtrent de Raad het doen van voorstellen van Wet of het uitvaardigen van algemene maatregelen van bestuur wenselijk acht. Op goede gronden stelt de Raad van State zich zeer terughoudend op t.a.v. gebruikmaking van deze bevoegdheid omdat veelal precaire kwesties worden opgelost via art. 82 eerste lid van de Grondwet ( indienen van initiatiefvoorstellen door de Tweede Kamer.)

Ons kantoor (Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen) verzoekt U in casu gebruik te maken van voornoemde bevoegdheid zulks vanwege de risicos die kleven aan digitaal procederen en digitale toegangen tot rolzaken enz. .

Uw Raad adviseert niet alleen de regering bij nieuwe wetgeving doch de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State spreekt recht in beroep en hoger beroep ter zake van door overheden gegeven beschikkingen waartegen burgers en/of bedrijven bestuursrechtelijke procedures aanspannen.

Inmiddels ontvingen wij een bericht van de informatieve website webwereld dat voornoemde procedures zouden zijn te benvloeden via inlogmethodieken bij de overheden en via het intranet van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Gesteld wordt dat indien een burger of bedrijf een procedure bij de Bestuursrechtsprekende Afdeling van de Raad van State aanspant alsdan een brief naar het betreffende bestuursorgaan wordt gezonden die dan zelf documenten rond ruimtelijke ordening via het web uploaden. Zo zouden de staatsraden toegang tot processtukken hebben/verkrijgen.

Citaat uit het bericht van webwereld .

Voor de toegang tot de omgeving wordt per zaak een brief uitgestuurd naar het bestuursorgaan. Daarin staat het zaaknummer de gebruikersnaam en er wordt een wachtwoord meegestuurd. Veel bestuursorganen maken de brief toegankelijk via het web, omdat het voor raads- en statenleden inkomende stukken zijn. Ook is het traditie dat bestuursrechtelijke procedures volledig openbaar zijn. Het gevolg daarvan is wel dat Google de brieven oppikt en de scan omzet naar tekst. Hierdoor worden de brieven eenvoudig te doorzoeken

Door lekken vanuit de voornoemde systemen is het eenvoudig om een zaak en/of procesdossier te benvloeden. Er zouden zelfs processtukken worden toegevoegd door de meest gerede partij(en).

Zeer recent is gebleken dat gemeentelijke gegevens en vertrouwelijke informatie door derden van de gemeentelijke website kunnen worden gehaald en of/of worden gewijzigd. Een vijftigtal gemeenten beschikten over een website in de vorm van een digitale gatenkaas.

Ons kantoor liet al eerder waarschuwende woorden horen rondom proeven met het elektronisch patinten-dossier (EPD) en over het elektronisch beschikbaar stellen van beschikkingen en experimenteren met digitaal procederen en/of digitaal aanleveren van processtukken.

Juridische gegevens en rechtbankrolgegevens elektronisch beschikbaar stellen zonder zicht op voldoende waarborgen en rechtszekerheden in een samenleving waar bijna elk software systeem, code of versleuteling valt te kraken, behoort niet plaats te vinden. Digitaal procederen is het grootste gevaar voor de democratie. De touwtjes komen alsdan in handen van anderen. Ook emailverkeer met rechtbanken houdt grote risicos in. Het staat gelijk aan het verzenden van een brief zonder enveloppe.

Ons kantoor voert voor onze clientle vele procedures binnen verschillende rechtsgebieden t.o.v. Uw staatsraden van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Daarnaast hebben wij diverse procedures lopen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg ( o.a. zaken betreffende de onvrijwillige blootstelling aan kunstmatig opgewekte gepulste elektromagnetische straling) alsmede diverse staatssteunzaken (art 107 VWEU) bij de Europese Commissie enz.

De belangen voor alle partijen zijn enorm doch justitiabelen moet onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen dat informatie en stukken welke worden verstrekt aan de Rechterlijke macht en andere rechtsprekende instanties op geen enkele wijze toegankelijk kan worden gemaakt voor onbevoegde derden.

Gelet op het vorenstaande verzoeken wij U dan ook het nodige te verrichten zodat wordt voorkomen dat digitaal wordt geprocedeerd, processtukken digitaal worden aangeleverd bij de rechtsinstanties in Nederland.

Afschrift van dit rekest zonden wij bij gelijke post aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

In afwachting tekent,
Hoogachtend,
Uw dw.,

RECHTSPRAKTIJK BAWA
Paul Baakman

Opm/ Stopumts:
Een woordvoerder van Bawa wilde in dit stadium geen nadere toelichting geven. Wel werd aangegeven dat er een onderzoek wordt ingesteld in hoeverre informatie vanuit het dossier kan zijn doorgelekt naar het Europese Hof .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie