Brief aan gemeenteraadsleden gemeente de Marne (Eenrum)

maandag, 26 september 2011 - Categorie: Reacties

Op 26 sept. 2011 ontving de redactie van Stopumts afschrift van onderstaande brief:

------------------------------------------------------

Geacht College van B & W, raadsleden, medewerkers en andere betrokkenen,

Van de week bereikte mij het bericht dat de gemeente De Marne het lofwaardige streven heeft opgevat om een goed doordacht antennebeleid op te stellen waarmee iedereen in de gemeente zijn/haar voordeel kan doen.

Op een hoorzitting enige tijd geleden op het gemeentehuis in Leens nav de mogelijke plaatsing van een UMTS-mast in Eenrum, waren diverse personen en burgerorganisaties aanwezig om de gemeente voor te lichten over het feit dat er naast
de voordelen van UMTS-masten ook relevante nadelen kleven aan dergelijke masten.

Wij verwachten dat de Gemeente Marne bij het formuleren van haar UMTS-beleid haar voordeel met deze informatie zal kunnen doen, zodat zij niet zal nalaten de benodigde terughoudendheid te betrachten bij de plaatsing van deze steeds meer omstreden UMTS-zendinstallaties.

De uitnodiging van de gemeente lijkt echter te suggereren dat het publiek slechts getrakteerd zal worden op het alom bekende propagandamateriaal van landelijke overheid en telecom via Antennebureau (EZ) en GGD, organisaties die NIET geļnteresseerd zijn in objectieve berichtgeving en voorlichting over deze materie en slechts bizarre en inmiddels geheel achterhaalde standpunten van de Nederlandse gezondheidsraad op dit gebied napapegaaien.

Topinformatie over zendmasten, zenders en allerlei soorten elektronische apparatuur is met name te vinden in de hier onder afgebeelde boeken, die ook in openbare bibliotheken te vinden zijn en dus behoren tot het informatiepakket dat goed-geļnformeerde burgers tot zich nemen.

1) Prof. Michiel Haas (TU-Delft) en Henk Wever MSc, (StopUmts) hebben in de recent verschenen 3e druk (stand info mei 2011) van hun boek Elektrosstress & Gezondheid de stand van zaken over deze apparatuur systematisch geļnventariseerd, daarbij niet blind voor de schaduwkanten en mogelijk negatieve gezondheidsgevolgen van alle (draadloze) stralingstechnologie

2) Eerder in 2009 publiceerde het echtpaar Karel en Caroline van Huffelen een uitstekend en goed gedocumenteerd boek over de schaduwzijden van stralingstechnologie.

3) Een derde boek van Ir. Gerrit Teule (uit 2005) completeert de info over UMTS.

Ik wil u tenslotte nog graag wijzen op een recente publicatie van ondergetekende, een opinieartikel over straling, in het Dagblad van het Noorden, d.d. 25 juli 2011, dat digitaal te raadplegen is via:
www.umts-eenrum.com/elektrosmog.html . (Hebben wij betere bescherming tegen straling nodig?)

Met vriendelijke groeten,

Frides Laméris, Zuidlaren.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie