Brief van Sandalfon aan de Burgemeester van Groningen inzake WiFi.

woensdag, 15 september 2010 - Categorie: Reacties

Gerelateerd artikel: wwww.stopumts.nl/pdf/interview_Lucas_Reijnders_FM_mei_2010.pdf .

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief aan de burgemeester van Groningen:

--------------------------------------------------------------------------

Geachte burgemeester Rehwinkel, oud burgemeester Wallage, gemeenteraad
Groningen,

Graag wil ik u attenderen op het volgende:
Sinds anderhalf jaar protesteren wij voor dovemansoren tegen het
voornemen om van heel Groningen een groot Wi-Fi-veld te maken. Wij
hebben daar goed gefundeerde redenen voor, die wij gepubliceerd hebben
op onze website sandalfon.groningen.org. Ik heb u heer Wallage
op 26 mei j.l. na afloop van uw lezing “Vertrouwen op Democratie”
daarbij nog een CD-rom overhandigd met daarop de belangrijkste
onderzoeken naar de effecten van straling op het menselijk lichaam.
Hierbij zat ook het radio-interview transcript van H.E.S.E.-wetenschapper en Wi-Fi-expert Barrie Trower, waarvan het interview tevens is te beluisteren via onze website via sandalfon media.

Ik heb u destijds verzocht in ieder geval dat transcript door
te nemen en te lezen wat straling al in korte tijd met de eierstokken
van jonge meisjes kan doen. Ik heb u tevens verzocht om wanneer u de
CD-rom niet voor mij wilt bestuderen, u het in het kader van de kloof
tussen burger en politiek, waarvan u zelf zegt dat deze onacceptabel
groot is geworden, deze in ieder geval dan bekijkt voor de ca 40.000
kinderen die Groningen ruwweg zal tellen en waarvoor sandalfon, de
kinderbeschermafdeling van Stichting Stralingsarm Nederland zich
opwerpt vanuit de ethische stellingnamen dat grondwetartikelen 7, 10,
11, 20, 21, 22 er niet voor niets zijn en ieder kind er op mag
vertrouwen dat volwassenen het vanzelfsprekende recht van kinderen op
een veilige woonplek, speelplek en school zullen waarborgen als een
vanzelfsprekende basis in een democratische rechtstaat. Zelfs waar
industriële en hogere politieke lobbies inmiddels veel meer politieke
rechten hebben dan de burger of het Nederlandse kind.

Op al onze waarschuwingen voor de objectief wetenschappelijk
onacceptabele risico’s van een superhotspot in Groningen en het
blootstellen van leerlingen aan Wi-Fi inclusief die van Wi-Fi
gerelateerde tools als Wi-Fi-laptops, netbooks etc. zijn bij gemeente
Groningen steeds op een bijna hatelijke en ons inziens zeer
onprofessionele houding jegens waarheidsvinding gestuit. Telkens is
elke poging van ons om inhoudelijk de risico’s van Draadloos Groningen
te bespreken afgewimpeld. Ofwel er was een totale desinteresse vanuit
de vorige gemeenteraad waarover zelfs Groningse journalisten zich
verbaasden aangezien hier met de levens van 187.000 mensen wordt
gesold indien we zonder, achter de schermenbelangen, kijken naar de
bevindingen van Dr. Neil Cherry, de EEA, het BioInitiative Report, de
inmiddels vele appels van artsen in heel Europa, de onomstotelijke
bewijzen geleverd door Dr. Ulrich Warnke en Prof. Goldsworthy op
kwantenniveau en biochemisch niveau voor de DNA-schade en
kankerverwekkendheid van ook juist zeer zwakke Wi-Fi-velden.

Nu de Commissie Electromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, die
al langere tijd wegens ernstige belangenverstrengelingen in opspraak
is recent haar laatste strohalm is kwijtgeraakt om plausibele
wetenschappelijke hypothesen te overrulen met argumenten om de
licentiegelden van de overheid te beschermen en schadeclaims af te
wimpelen:
Reacties/4955 .
Wil ik u attenderen op de lezing op 4 oktober aanstaande aan de TU
Delft van Professor Lucas Reijnders:
www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=a2ad0c6e-0453-4215-a85a-2f447cca90c3?=nl&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter .

Directe aanleidingen voor deze kennisgeving zijn deze:
1 Recent kondigde Stichting Draadloos Groningen op haar website aan
dat het Noorderpoortcollege Groningen gebruik maakt van draadloze
toepassingen welke inhaken op het project Draadloos Groningen. Iets
wat betreurenswaardig is, zeker na eerder positief nieuw dat gemeente
Groningen alle Groningse scholen van glasvezelinternet gaat voorzien.
Iets waarvoor wij steeds gepleit hebben.
2 Ondanks onze waarschuwingen sinds anderhalf jaar, deed zich het feit
voor dat in augustus j.l. de 5000ste inzending naar stopumts.nl, er
een was van een Groningse scholiere met ernstige gezondheidsklachten
doordat ze op school met een draadloos netbook moest werken. Als de
gemeente onze goed wetenschappelijk onderbouwde waarschuwingen en
ouderlijke bezorgdheid niet categorisch in de wind had geslagen en
voor een gezonde schoolomgeving waarborg had gestaan dan had dit
voorkomen kunnen worden. Het is daarom onverteerbaar dat deze
scholiere überhaupt werd blootgesteld aan Wi-Fi zonder objectieve
voorlichting die vrij is van informatie-politizeringen of weglatingen
van belangrijke gezondheidsinformatie in het kader van Draadloos
Groningen. Verder hoort geen enkel kind op school pijn te lijden en
zich ziek te voelen omdat de gemeente zo graag de draadlooslobby
tegemoet komt. Tot slot hoort geen enkel kind van de klas geïsoleerd
te worden omdat de techniek, en beter gezegd de totale overbodigheid
van de bijwerkingen van deze techniek, want Internet kan ook veilig en
zonder straling.

Ik verzoek hierbij de gemeenteraad van Groningen hier een onderzoek
naar in te stellen. En dit verzoek geldt dan vooral de nieuwe
raadsleden aangezien de raadsleden nog zittende van de vorige
gemeenteraad dit mede veroorzaakt hebben. Reden ook waarom wij u
destijds aansprakelijk hebben gesteld, U ziet nu in de praktijk waarom
we dat hebben gedaan. In onze optiek is het voorval met de scholiere
ook geen incident dat de gemeente mag wegpoetsen of negeren, maar moet
dit gewoon als kindermishandeling worden opgevat omdat we zeer
uitgebreid gewaarschuwd hebben, met diverse stukken en voorbeelden
(o.a. de documentaire Wi-Fi a Warning Signal van de BBC die bewijst
dat kinderen die met draadloze apperatuur downloaden aan maar liefst
drie keer de stralingsdosis van een UMTS-mast blootstaan) dat kinderen
gedwongen blootstellen aan Wi-Fi niet kan en niet mag. Ik verwijs u
ook naar de mededeling van de EEA, het hoogste milieuadviesorgaan van
Europa, dat het blootstellen van kinderen aan Wi-Fi vergelijkt met het
blootstellen van kinderen aan loodbenzine, nicotine en asbest, waarvan
we de gemeenteraad en B&W al in maart 2009 op de hoogte stelden in ons
bezwaarschrift.
Het relaas van de Groningse atheneumscholiere kunt u hier lezen:
Artikelen/5012 .
Verhalen/5000 .

Als gemeente Groningen niet onmiddellijk stopt met het met Wi-Fi laten
bestralen van scholieren zijn de gevolgen catastrofaal als we kijken
naar alle recente wetenschappelijke rapporten en epidemiologische
verslagen. De Wi-Fi in Groningen en de Wi-Fi binnen het
Noorderpoortcollege is exact dezelfde Wi-Fi als in Canada, tenzij u,
meneer Rehwinkel ons kunt uitleggen wat er zoveel anders aan is en
waarom een kind dat draadloos download in Groningen aan minder
straling bloot staat dan de kinderen in de docu Wi-Fi A Warning Signal
in Engeland, waar eerder 35.000 docenten protesteerden tegen Wi-Fi in
de klas.
Berichten%20Internationaal/5001 .
De lezing van Prof. Reijnders is een aanrader voor alle Groningse
politici die voor waarheidsvinding gaan en een fatsoenlijke houding
van de politiek naar de burger daar onlosmakelijk mee verbonden zien.
Dat is namelijk het andere aspect van de gedwongen bestralingskwestie;
ze spelen een niet geringe rol bij de zorgwekkende kloof tussen
politiek/overheid en burger, vandaar ook mijn beroep op, een overigens
heel positief initiatief als het ROB.


Hoogachtend,

Benjamin Adamah
SandalfonLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie