Correspondentie Gezondheidsraad lachwekkend, als het niet zo ernstig zou zijn. (Upd met correctie)

dinsdag, 27 juli 2010 - Categorie: Reacties

Gerelateerde artikelen:
Reacties/4882
Reacties/5093

Op het herhaalde verzoek van Bawa gericht aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad (1 juli 2010) om de Commissie Elektromagnetische Velden te ontbinden wordt niet geantwoord door de nieuw benoemde voorzitter van de Gezondheidsraad Prof. Dr. Louise Gunning-Schepers.

Nee, de brief is opgesteld door de Heer van Rongen (EvR), secretaris van de op te heffen Commissie en ondertekend door de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad Prof. dr. ir. D. Kromhout die tevens lid is van diezelfde op te heffen commissie EMV.

De inhoud van het antwoord laat zich als volgt omschrijven: de heer Zalm vermeldt in een brief aan de Nederlandsche Bank, ondertekend door (de broer van) de Heer Scheringa, dat ''de DSB bank uitstekend functioneert'' en dat ''de financiële adviezen van DSB bank door de regering bijzonder gewaardeerd worden'' en ''mede de basis vormen van het Nederlandse beleid om de financiële sector weer gezond te maken''.
De afloop is bekend.

De vraag rijst of de reeds benoemde nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad Mevr. Gunning -Schepers wel ooit zelf het ontbindingsverzoek onder ogen heeft gezien. Zij zal naar men mag hopen bij haar aantreden op 1 september 2010 orde op zaken stellen en aan het verzoek van Rechtspraktijk BAWA voldoen.

In een onmiddellijke reactie wijst de secretaris van de Commissie EMvelden, de Heer E. van Rongen, op twee mogelijke onvolkomenheden in ons commentaar:

''Ten eerste is de brief niet opgesteld door mij''(EvR)''maar door de Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad (Anneke Wijbenga). Ten tweede is hij ondertekend door de waarnemend voorzitter van de raad, prof dr D(aan) Kromhout; die is geen lid van de commissie Elektromagnetische velden, dat is zijn broer, prof dr H(ans) Kromhout''.

Korte lijnen, dat wel.

Leest u eerst in het bijgevoegde PDF bestand de brief van de Gezondheidsraad van 20 juli 2010, daarna onderstaand antwoord d.d. 22 juli 2010 van juridisch kantoor BAWA.

---------------------------------

Aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad
Postbus 16052
2500 BB -GRAVENHAGE

F-0703407523

Inzake: ontbinding gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden juncto terugneming van adviezen en rapporten van voornoemde commissie wegens belangenverstrengeling en rolvertroebeling.
______________________________________________________________

Haaksbergen, 22 juli 2010

Geachte Voorzitter,

Uw brief van 20 juli 2010, kenmerk U 6063/AW/EvR/mjv/673 als antwoord op onze brief van 1 juli jongstleden ontvingen wij in goede orde.

In onze brief van 1 juli 2010 hebben wij gesteld dat bij schriftuur van. 1 oktober 2009 namens onze cliënten de Gezondheidsraad was verzocht om de commissie elektromagnetische velden van de gezondheidsraad te ontbinden althans zulks om de navolgende redenen :

1.
Dat is nagelaten een analyse te geven van het rapport Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung.

2.
Dat er geen wet-of regelgeving bestaat in Nederland waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen.

3.
Dat voor belangenverstrengeling en rolvertroebeling wordt gevreesd. Verwezen werd naar www.radicom.nl van het te Lieshout gevestigde commerciële adviesbureau Radicom Consultants (Radicom BV) waar het gezondheidsraadslid commissie elektromagnetische velden G. Brussaard enig aandeelhouder is.

4.
Dat de adviezen van de commissie e.m.v. door gemeentebesturen bij vergunningverleningen en beslissingen op bezwaarschriften zonder nader onderzoek worden overgenomen. De Nederlandse rechtbanken (sectoren bestuursrecht) conformeren zich aan de jurisprudentie welke is gevormd door uitspraken van de Raad van State vrij vertaald luidende: gemeentebesturen mogen zonder nader onderzoek zich conformeren aan de rapportages van de commissie emv van de gezondheidsraad.

5.
Dat de “outlierskwestie” in casu de correspondentie tussen de secretaris van de commissie elektromagnetische velden en de Zwitserse onderzoekers m.b.t. Cofam ll medio 2006 tot medio 2008 niet publiekelijk is gemaakt door de gezondheidsraadcommissie elektromagnetische velden.

Bij Uw kenmerkschrijven U-5590/AW/EVR/ms/673 van 10 november 2009 deelt U mede niet op het verzoek in te willen gaan en meldt U o.a. :

1.
Dat de rapporten Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung geen wetenschappelijke werken zijn. De rapporten van het ECOLOG-Instituut voldoen niet aan de eisen om tot een weight-of-evidence beoordeling te komen meldt U onder verwijzing naar het jaarbericht 2008 van de commissie e.m.v.

2.
Punt 2 laat U geheel onbeantwoord !

3.
Punt 3 laat U onbesproken.

4.
Punt 4 laat U onbesproken.

5.
Punt 5 laat U onbesproken behoudens een summiere opmerking in jaarbericht 2006

In antwoord op Uw voornoemde brief van 10 november 2009 brachten wij in onze brief van 1 juli 2010 wij het navolgende naar voren :

1.
Vooreerst verwijzen wij U naar de brief van het Directoraat-Generaal Milieu, directie afvalstoffen, straling, nucleaire en Bioveiligheid kenmerk SAS/MBI/2006282648 geschreven namens de staatssecretaris van VROM d.d. 5 juli 2006 waarbij op blz 3 wordt medegedeeld.. …… dat er geen wet- of regelgeving bestaat waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen. Dat impliceert dat de door U gestelde eisen om ten behoeve van weight-of-evidence beoordelingen in eigen huishouding tot stand zijn gekomen en niet is gebaseerd op enig wet-of regelgeving. Nu het juridisch toetsingskader ontbreekt zijn al Uw op-en-bemerkingen in deze rechtens irrelevant.

2.
Het had op de weg van de gezondheidsraad gelegen om bij de Tweede Kamer en Minister van Justitie er op aan te dringen om wet-of regelgeving te doen laten introduceren en tot stand te doen laten komen met criterium waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de sub-commissie elektromagnetische velden behoren te voldoen. De maatschappelijke onrust onder de Nederlandse bevolking is mede hierdoor ontstaan.

3.
Geheel ten onrechte gaat U voorbij aan de vrees die er bij cliënten leeft t.a.v. van belangenverstrengeling en rolvertroebeling. Dhr. Prof. G. Brussaard is lid van de commissie elektromagnetische velden en heeft daarnaast een eigen bedrijf (Radicom BV) met o.a. telecomindustrie als klanten waaronder KPN, Vodafone, Telfort, T-Mobile zie daartoe www.radicom.nl . Voornoemde vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossierno. 17063444 vanaf 1996 met als statutaire zetel Eindhoven en feitelijk gevestigd te Lieshout.

4.
Dat, mede o.a. gelet op punt 3, de adviezen van de commissie elektromagnetische velden niet in stand kunnen blijven reeds alleen al vanwege het feit dat het niet ondenkbeeldig is dat er onzuivere en onjuiste premissen ten grondslag zijn gelegd of kunnen liggen aan die adviezen.

5.
Via een WOB-procedure zijdens ons kantoor ingesteld werd de gezondheidsraad gedwongen de e-mailwisseling tussen de secretaris van de commissie elektromagnetische velden en de Zwitserse onderzoekers die het Cofam ll rapport naar buiten hebben gebracht openbaar te maken. In dat verband wordt U verwezen naar Uw beschikking d.d. 24 juli 2008 kenmerkno.:247/JAK/ns/alg met bijlagen.

De commissie elektromagnetische velden van de gezondheidsraad had in haar rapportage over Cofam ll dienen te melden dat het wetenschappelijk onderzoek van de Zwitsers vanwege het niet openbaar maken van de ruwe data en weglaten van de outliers niet als een wetenschappelijk onderzoek kan worden aangemerkt.

Inmiddels is gebleken uit het rapport lange termijn effecten van radiofrequente elektronische velden terzake beoordeling onderzoek van D. Adang publicatie no 2010/09 (gepubliceerd d.d. 9 juni 2010) dat voornoemde heer Brussaard niet deel heeft genomen aan die beoordeling.

Gelet op al het vorenstaande wordt U namens onze cliënten herhaald verzocht alsnog de commissie elektromagnetische velden te ontbinden, althans alle publicaties, adviezen en rapporten die zijn verschenen en waarin uit de samenstelling van de commissie blijkt dat voormelde heer Brussaard aan de totstandkoming daarvan heeft deelgenomen publiekelijk terug te nemen.

In Uw antwoordbrief van 20 juli 2010 met boven vermeld kenmerknummer 6063/AW/EvR/mjv/673 lezen wij dat U toegeeft dat de wijze van wetenschappelijk onderzoek niet bij wet geregeld is. Daar tegen over stelt U dat de Gezondheidsraadscommisie E.M.V. volgens een weight-of-evidence beoordeling van de beschikbare literatuur tot haar conclusies komt.

U zult toch wel met mij eens willen zijn dat de gebruikelijke wijze van opstellen van wetenschappelijke adviesrapporten deze is, dat een groep onafhankelijke deskundigen, uitgaande van de stand van wetenschap van dat moment, in gezamenlijk overleg tot een door de gehele groep gedragen eindoordeel komt. De groep wordt samengesteld uit

onafhankelijke deskundigen van de verschillende expertises die bij het onderwerp van belang zijn.

Deze multidisciplinaire weight-of-evidence methode dient te resulteren in een zo objectief mogelijk en wetenschappelijk. verantwoord eindoordeel. Echter het Zwitserse Cofam ll rapport alsmede de beoordeling van de Gezondheidsraadscommissie is niet op deze wijze tot standgekomen enopgesteld.

Terzake het Cofam ll-onderzoek hebben Zwitserse onderzoekers de outliers en ook de mogelijke oorzaak van de afwijkende gegevens niet aangegeven. Wel geven zij in een niet tot het rapport behorende achteraf-reactie op vragen van een commissielid (Van Rongen) aan dat over alle proefpersonen het percentage uitgesloten metingen varieerde tussen 3,7 en 6,5. Daardoor is het niet ondenkbeeldig de uitsluitingen de einduitslag “er geen effect is op cognitieve functies” hebben beïnvloed. Echter in het deels door Nederlandse overheid en de Zwitserse telecomindustrie betaalde Cofam ll-onderzoek waarvan het rapport aan de toenmalige staatssecretaris van VROM Dhr. P. Van Geel in juni 2006 door de Zwitsers werd aangeboden ontbrak de onderbouwing met analyses van alle gegevens. Pas achteraf werd duidelijk dat de afwijkende waarden (outliers) waren uitgesloten. Maar er is meer aan de hand want zoals te lezen valt in de conclusies op pagina 7 van het rapport van het RIVM van 6 juni 2006 waren de data van het Zwitsers onderzoek niet openbaar en stonden deze het RIVM niet ter beschikking. Niet vermelding van het weglaten der outliers en niet transparant maken van de ruwe computerdata en door de Zwitserse onderzoekers (TNO heeft Cofam l-rapport wel volledig transparant gemaakt) diskwalificeert een wetenschappelijk onderzoek en dat had de secrtaris van de Gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden moeten melden.

De hoge maatstaven die de Gezondheidsraadcommissie elektromagnetische velden oplegt aan telecomkritische onderzoeken zijn om onbekende redenen ineens niet meer van toepassing voor een weight-of-evidence beoordeling van het Zwitserse Cofam ll-onderzoek dat toch een beslissende rol heeft gespeeld in de politieke acceptatie van de UMTS uitrol en de rechterlijke macht tot jurisprudentie heeft doen laten verworden. Nu zowel de ruwe computerdata en overige wetenschappelijke rapportgegevens nog steeds ontbreken en ingevolge de WOB zowel TNO als wel het ministerie als wel de Gezondheidsraad zeggen niet te beschikken over die stukken had reeds om die reden alleen al het op Uw weg gelegen een ontbindingsbesluit t.a.v. Uw Gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden uit te vaardigen.

In Uw aan ons kantoor gerichte brief van 20 juli 2010 voornoemd passeert geheel het gedane subsidiaire verzoek om althans alle publicaties, adviezen en rapporten die zijn verschenen van de commissie elektromagnetische velden en waarin uit de samenstelling van de commissie blijkt dat voormelde heer Brussaard aan de totstandkoming daarvan heeft deelgenomen publiekelijk terug te nemen. Indien U zulks onverhoopt nalaat zullen wij alsdan bij nadere memories ia alle aanhangige gerechtelijke procedures uittreksel van de KvK van het bedrijf (RADICOM BV) van gezondheidsraadlid Brussaard als gedingstuk overleggen alsmede de uittreksels van emailverkeer tussen de secretaris van de gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden en een Zwitserse Cofam ll onderzoeker. Gelet op het eigen toetsings-criterium van de Gezondheidsraad kan derhalve het COFAM ll onderzoek naar de papierversnipperaar en blijft dus onverkort overeind staan het wetenschappelijk onderzoeksrapport van het Nederlandse TNO het zogeheten COFAM-1 rapport van 2003 welke onomstotelijk tot de vaststelling komt dat de blootstelling aan elektromagnetische straling ingrijpt in het welbevinden van de mens.

U kunt anno 2010 bezien vanuit het vennootschapsrecht van Radicom BV dat Prof. G. Brussaard in de eerste plaats voor het belang van zijn onderneming opkomt en dat zulks kan botsen met het publieke van de adviezen van Uw Gezondheidsraad waarvan hij lid is.

In het verlengde daarvan wordt ook het politieke belang daardoor getroffen. U had dat moeten onderkennen en het geduide Gezondheidsraadslid tegen zich zelf dienen te beschermen.

Weshalve ik Uw met klem verzoek om in heroverweging opnieuw te beslissen op het voorliggende verzoek en alsnog alle publicaties, adviezen en rapporten die zijn verschenen en waarin uit de samenstelling van de emv-commissie blijkt dat voormelde heer Brussaard aan de totstandkoming daarvan heeft deelgenomen publiekelijk terug te nemen waaronder ook begrepen de advisering van de Gezondheidsraad t.a.v. het Zwitserse Cofam ll-rapport.

Uw antwoord zie ik gaarne binnen 14 dagen van U tegemoet.

Onder voorbehoud van alle rechten,
tekent,
met hoogachting,

J.P.E. Baakman
Raadsman

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie