Aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad: herhaald verzoek tot ontbinding Commissie EMV

zaterdag, 03 juli 2010 - Categorie: Reacties

Geplaatst 2 juli 2010, updated met PDF bestand 3 juli 2010.

Stopumts ontving afschrift van onderstaand schrijven aan de Voorzitter van de Nederlandse Gezondheidsraad waarin juridisch kantoor BAWA nogmaals verzoekt de Commissie Elektromagnetische Velden te ontbinden en commissierapporten terug te nemen waar Prof. Dr. Brussard bij de totstandkoming aan heeft meegewerkt.

De brief van de Gezondheidsraad aan Bawa, waarop door het juridisch kantoor gereageerd wordt, is bijgevoegd als PDF bestand.


---------------------------------------------------------

Aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad
Postbus 16052
2500 BB -GRAVENHAGE

F-0703407523

Inzake: ontbinding cie emv
___________________________________

Haaksbergen, 1 juli 2010

Geachte Voorzitter,

Bij schriftuur d.d. 1 oktober 2009 zonden wij U namens clinten een verzoek om de commissie elektromagnetische velden van de gezondheidsraad te ontbinden zulks om de navolgende redenen :

1.
Dat is nagelaten een analyse te geven van het rapport Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung.

2.
Dat er geen wet-of regelgeving bestaat in Nederland waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen.

3.
Dat voor belangenverstrengeling en rolvertroebeling wordt gevreesd. Verwezen werd naar
www.radicom.nl van het te Lieshout gevestigde commercile adviesbureau Radicom Consultants (Radicom BV) waar het gezondheidsraadslid commissie elektromagnetische velden G. Brussaard enig aandeelhouder is.

4.
Dat de adviezen van de commissie e.m.v. door gemeentebesturen bij vergunningverleningen en beslissingen op bezwaarschriften zonder nader onderzoek worden overgenomen. De Nederlandse rechtbanken (sectoren bestuursrecht) conformeren zich aan de jurisprudentie welke is gevormd door uitspraken van de Raad van State vrij vertaald luidende: gemeentebesturen mogen zonder nader onderzoek zich conformeren aan de rapportages van de commissie emv van de gezondheidsraad.

5.
Dat de outlierskwestie in casu de correspondentie tussen de secretaris van de commissie elektromagnetische velden en de Zwitserse onderzoekers m.b.t. Cofam ll medio 2006 tot medio 2008 niet publiekelijk is gemaakt door de gezondheidsraadcommissie elektromagnetische velden.


********

Bij Uw kenmerkschrijven U-5590/AW/EVR/ms/673 van 10 november 2009 deelt U mede niet op het verzoek in te willen gaan en meldt U o.a. :

1.
Dat de rapporten Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung geen wetenschappelijke werken zijn. De rapporten van het ECOLOG-Instituut voldoen niet aan de eisen om tot een weight-of-evidence beoordeling te komen meldt U onder verwijzing naar het jaarbericht 2008 van de commissie e.m.v.

2.
Punt 2 laat U geheel onbeantwoord !

3.
Punt 3 laat U onbesproken.

4.
Punt 4 laat U onbesproken.

5.
Punt 5 laat U onbesproken behoudens een summiere opmerking in jaarbericht 2006

********

In antwoord op Uw voornoemde brief brengen wij het navolgende naar voren :

1.
Vooreerst verwijzen wij U naar de brief van het Directoraat-Generaal Milieu, directie afvalstoffen, straling, nucleaire en Bioveiligheid kenmerk SAS/MBI/2006282648 geschreven namens de staatssecretaris van VROM d.d. 5 juli 2006 waarbij op blz 3 wordt medegedeeld.. dat er geen wet- of regelgeving bestaat waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen. Dat impliceert dat de door U gestelde eisen om ten behoeve van weight-of-evidence beoordelingen in eigen huishouding tot stand zijn gekomen en niet is gebaseerd op enig wet-of regelgeving. Nu het juridisch toetsingskader ontbreekt zijn al Uw op-en-bemerkingen in deze rechtens irrelevant.

2.
Het had op de weg van de gezondheidsraad gelegen om bij de Tweede Kamer en Minister van Justitie er op aan te dringen om wet-of regelgeving te doen laten introduceren en tot stand te doen laten komen met criterium waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de sub-commissie elektromagnetische velden behoren te voldoen. De maatschappelijke onrust onder de Nederlandse bevolking is mede hierdoor ontstaan.

3.
Geheel ten onrechte gaat U voorbij aan de vrees die er bij clinten leeft t.a.v. van belangenverstrengeling en rolvertroebeling. Dhr. Prof. G. Brussaard is lid van de commissie elektromagnetische velden en heeft daarnaast een eigen bedrijf (Radicom BV) met o.a. telecomindustrie als klanten waaronder KPN, Vodafone, Telfort, T-Mobile zie daartoe www.radicom.nl . Voornoemde vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossierno. 17063444 vanaf 1996 met als statutaire zetel Eindhoven en feitelijk gevestigd te Lieshout.

4.
Dat, mede o.a. gelet op punt 3, de adviezen van de commissie elektromagnetische velden niet in stand kunnen blijven reeds alleen al vanwege het feit dat het niet ondenkbeeldig is dat er onzuivere en onjuiste premissen ten grondslag zijn gelegd of kunnen liggen aan die adviezen.

5.
Via een WOB-procedure zijdens ons kantoor ingesteld werd de gezondheidsraad gedwongen de e-mailwisseling tussen de secretaris van de commissie elektromagnetische velden en de Zwitserse onderzoekers die het Cofam ll rapport naar buiten hebben gebracht openbaar te maken. In dat verband wordt U verwezen naar Uw beschikking d.d. 24 juli 2008 kenmerkno.:247/JAK/ns/alg met bijlagen.

De commissie elektromagnetische velden van de gezondheidsraad had in haar rapportage over Cofam ll dienen te melden dat het wetenschappelijk onderzoek van de Zwitsers vanwege het niet openbaar maken van de ruwe data en weglaten van de outliers niet als een wetenschappelijk onderzoek kan worden aangemerkt.

Inmiddels is gebleken uit het rapport lange termijn effecten van radiofrequente elektronische velden terzake beoordeling onderzoek van D. Adang publicatie no 2010/09 (gepubliceerd d.d. 9 juni 2010) dat voornoemde heer Brussaard niet deel heeft genomen aan die beoordeling.

Gelet op al het vorenstaande wordt U namens onze clinten herhaald verzocht alsnog de commissie elektromagnetische velden te ontbinden, althans alle publicaties, adviezen en rapporten die zijn verschenen en waarin uit de samenstelling van de commissie blijkt dat voormelde heer Brussaard aan de totstandkoming daarvan heeft deelgenomen publiekelijk terug te nemen.

Onder bevestiging terzake voormeld, tekent, in afwachting van Uw beslissing,

Hoogachtend,
Uw dw. dr.,

Rechtspraktijk BAWA c.s.
J.P.E. Baakman
Raadsman

------------------------------------------

Opm Stopumts:
Dhr. Brussaard is stilletjes vertrokken uit de Cie EMV van de Gezondheidsraad, getuige de hernieuwde samenstelling zoals gegeven op Artikelen/4826 .
Werd het te moeilijk om belangenverstrengeling te maskeren (zijn adviesbureau Radicom www.radicom.nl met KPN, Vodafone en T-mobile als klanten)?


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie