Reactie Min. Cramer op kamervragen Poppe (Met commentaar Stopumts)

maandag, 02 februari 2009 - Categorie: Reacties

Zie voor de reactie van minister Cramer eerst de PDF file onder aan dit commentaar.

Commentaar Stopumts:
De kwestie of straling, anders dan ioniserend of overmatig verwarmend, schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid gaat beslist niet alleen over of het risico op bepaalde tumoren wordt vergroot door mobiel bellen. Om alleen daarover te discussiëren is een ontoelaatbare versmalling van de kwestie.

Het antwoord op vraag 1.
De Interphone onderzoeken zijn niet bijna gereed, maar al jaren geleden afgerond, de publicatie over het volledige onderzoek, inclusief de conclusie, had al lang plaats moeten vinden. De deelnemende wetenschappers zijn het niet eens over de interpretatie van de over-all resultaten, daarom wordt publicatie steeds maar weer uitgesteld (bevestigd door de leider van het onderzoek, Elisabet Cardis). Een derde stelt dat er een verhoogd risico is gevonden, een derde dat er geen verhoogd risico is gevonden en een derde durft geen uitspraak te doen. Artikelen/2699 .

Geen wonder dat in een overzicht van de resultaten (voorzover bekendgemaakt) geen conclusie voorkomt. Het overzicht bevat helemaal geen conclusie. Het is niet juist dat in andere onderzoeken geen toename van het risico wordt geconstateerd, dat is wel het geval, namelijk op de lange termijn (>10 jaar), maar de gegevens daarvoor zijn beperkt en de conclusies worden daarom niet hard getrokken. In het overzicht van 8 oktober 2008 staan niet alle gegevens; van een deel van de onderzoeken zijn de resultaten nog niet bekendgemaakt. Bovendien staat erin dat meer onderzoek nodig is en dat er meer gezondheidsrisico’s dan alleen deze tumoren onderzocht moeten worden.

Nogmaals, het is een ontoelaatbare versmalling van de kwestie om alleen over het risico op bepaalde tumoren en alleen bij straling van bellen met een mobiele telefoon te discussiëren.

Het antwoord op vraag 2.
Dit is de kwestie van voorzorgswaarden (niet gebaseerd op definitief gepubliceerde wetenschap en zodanig, dat de economische en technische mogelijkheden niet in het gedrang komen, dus bijvoorbeeld voor GSM maximaal 3 V/m) dan wel geen voorzorgswaarden. Het is geen essentiële discussie, want het resultaat is hetzelfde, de operators gaan bij voorkeur toch niet boven de 1 V/m (om technische redenen, vanwege de kwaliteit). Bij de invoering van 0,6 V/m kunnen de operators technisch in het gedrang komen (maar niet als het om gemiddeld 0,6 V/m gaat, zoals in Liechtenstein), dan moeten ze extra antennes met lagere intensiteit bijplaatsen. Van de regen in de drup.

Het antwoord op vraag 4.
Zie hierboven. Tijdelijke blootstelling door een mobiele telefoon tegen het hoofd is overigens een andere kwestie dan permanente blootstelling door de huidige straling aanwezig in het milieu door allerlei bronnen. Wel of niet mobiel bellen kunnen mensen zelf beslissen, permanent blootstaan kunnen mensen weinig tegen doen (behalve afschermen, wegwezen (maar waarheen?) en uitzetten (voorzover ze macht hebben over de bronnen)). Het is onjuist om aan te nemen dat de intensiteit de meest bepalende parameter is (zoals bij asbest ook niet de hoeveelheid vezels de meest bepalende parameter is, een enkele vezel is voldoende om ziek te worden).

Het is absoluut niet waar dat het kabinet de kwestie serieus neemt. De auteur van dit commentaar is bijvoorbeeld lichamelijk beschadigd in een gebouw in een omgeving waar 3 V/m volgens opgave Agentschap Telecom voorkomt, op korte afstand van een grote zendtoren met digitenne en relatief veel kleine antennes. Het kabinet is helemaal niet geïnteresseerd, men wordt alleen maar bevochten in plaats van onderzocht en geholpen. Het kabinet zorgt helemaal niet voor een mechanisme van de samenleving dat meldingen van risico's serieus neemt en onderzoekt. Integendeel, het kabinet steekt de kop in het zand en liegt nu en dan ook nog eens dat het gedrukt staat (bijvoorbeeld Van Geel over het Zwitserse onderzoek, Balkenende in een brief aan een mevrouw en Cramer in haar antwoorden). Waarnemingen zoals van een kanarie die in een kooi van Faraday weer ging zingen, maar niet in een sham kooi van Faraday, meldingen van burgers die niet meer kunnen slapen van de lichamelijke stress, alsmede andere signalen worden helemaal niet serieus genomen.

Het kabinet geeft helemaal geen invulling aan het voorzorgsbeginsel.

Het antwoord op vraag 5.
Het is een aperte leugen dat uit de literatuur geen effecten bekend zouden zijn die leiden (of zouden kunnen leiden) tot negatieve gevolgen voor de gezondheid. Er is een hele reeks onderzoeken waarbij een toename van DNA-schade en micronucleï is gevonden, er is een activering van de ERK-cascade gevonden, er is stress in cellen van tomaten gevonden, dat kan Cramer niet allemaal wegpoetsen. Verwezen wordt naar de tabellen in het EMF-Handbuch, te vinden onder wetenschappelijke illustraties linksonder op de website www.stopumts.nl - Lichamelijke schade (zoals aan het autonoom zenuwstelsel na verschrikkelijke pijn te hebben geleden inbovengenoemd gebouw) past bij de aanwijzingen (consistent en sterk) vanaf pakweg 10.000 mikroWatt/m2 (zeg maar 2 tot 3 V/m).

Het antwoord op vraag 7.
Nogmaals, de waarnemingen en meldingen worden helemaal niet onderzocht en daarmee is het hele onderzoeksprogramma zinloos voor wat betreft de kwestie negatieve gezondheidsgevolgen van de effecten van blootstelling aan de huidige straling in ons milieu. Het programma onderzoekt alleen andere kwesties, zoals perceptie (angst, zorgen bij de bevolking), vaststellen mate van blootstelling, opwarming, laagfrequente velden. Allemaal zaken die vroeger (bijvoorbeeld angst in verband met andere risico’s) en in het buitenland (bijvoorbeeld dosimetrie) al onderzocht zijn. Datgene wat in het belang van de samenleving werkelijk onderzocht moet worden, ontbreekt. Dat is ernstig, want kleine gevolgen voor veel mensen (zoals lichamelijke stress en niet goed slapen) vormen samen een heel groot risico voor de samenleving. Bovendien moeten de individuen die grote gevolgen ondergaan, serieus onderzocht worden en zorg ontvangen.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie