Reactie Min. VWS inzake archief

maandag, 15 december 2008 - Categorie: Reacties

Ministerie van Volksgezondheid heeft administratie en archief niet op orde.
……………………………………………………………………………………..

In een proceduregang van 8 maanden ingevolge WOB, Archiefwet en Awb heeft het ministerie van Ab Klink steeds medegedeeld aan BAWA-Haaksbergen dat het ministerie niet beschikt over een getekend document de dato 20 januari 2000 waarbij de toenmalige Minister van Volksgezondheid Mw. Dr. E. Borst-Eilers aan de GGD-Nederland laat weten dat de Europese aaanbeveling cq blootstellingslimieten opgesteld door de ICNIRP gehanteerd kunnen worden voor de beoordeling van gezondheidsaspecten.

Het Haaksbergse kantoor BAWA zou bij negatieve beschikking op bezwaar de zaak in rechte aanhangig maken. Bij schrijven van 12 december 2008 meldt de Directeur Voeding, Gezondheid, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid dat het litigieuze document voorzien van handtekening van de toenmalige minister was gevonden in het persoonlijke dossier van een medewerker van de Gezondheidsraad. Het document wordt vervolgens alsnog aan BAWA toegezonden.

Desgevraagd deelt een medewerker van BAWA mede dat er geen aanleiding is om de procedure tegen het ministerie van VWS te staken . Uit het getekende document valt niet te destilleren aan welke persoon, orgaan of instantie Mw. Borst deze heeft doen laten toekomen. De gegevens waren onzichtbaar gemaakt ! Op de vraag of deze kwestie met de aansprakelijkheidsstellingen te maken had wenste BAWA niet in te gaan.

Wordt vervolgd !

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie