Balkenende maakt excuses aan mevrouw

vrijdag, 01 december 2006 - Categorie: Reacties

Het Kabinet voldoet zelf niet aan de aanbevelingen van het RIVM-rapport, waar de minister-president in zijn excuusbrief naar verwijst.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 17 oktober 2006 stuurde mr.dr. J.P. Balkenende een brief aan een mevrouw met lichamelijke klachten door elektromagnetische velden. Zie ook:

Reacties/1496

In die brief stonden enkele onwaarheden. Nadat de brief met commentaar op www.stopumts.nl is gepubliceerd, heeft de mevrouw een excuusbrief van de minister-president ontvangen, gedateerd 1 december 2006 (zie onderaan dit bericht).

Balkenende bevestigt dat het niet juist is dat de wetenschap zou hebben aangetoond dat er géén verband is tussen elektromagnetische velden en gezondheid. Ook bevestigt hij dat particulieren het RIVM niet om advies kunnen vragen. Stopumts vindt het een goede zaak dat de minister-president deze twee onjuistheden heeft gerectificeerd. Hulde!

In de excuusbrief stelt de minister-president ook dat naar het oordeel van het Kabinet bij de uitrol van UMTS aan de randvoorwaarden voor de gezondheid wordt voldaan. Hij wijst in dit verband op een rapport van RIVM, 'Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden'. Het is de vraag of Balkenende zelf dit rapport heeft gelezen of heeft laten lezen. Het beleid van het kabinet voldoet namelijk in het geheel niet aan de inhoud van dit rapport.

Hier is het rapport te vinden:

www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/861020007.pdf

In dit rapport staat namelijk onder andere:

Pagina 3:
Het is onbekend of en zo ja hoe blootstelling aan radiofrequente velden tot subjectieve gezondheidseffecten zoals hoofdpijn kan leiden. Ook ontbreekt er een systematisch overzicht van alle bronnen in Nederland en hun bijdragen aan de totale blootstelling. ... Sommige mensen claimen aspecifieke effecten zoals slaapstoornissen en een gevoel van malaise of subjectieve effecten zoals hoofdpijn.

Pagina 7:
De hoofdconclusie van het rapport: Uit een inventarisatie van de beschikbare kennis over de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden blijkt dat op twee onderdelen nog onvoldoende kennis beschikbaar is. Het is onbekend of en zo ja hoe blootstelling aan deze velden tot klachten zoals hoofdpijn kan leiden. Ook ontbreekt het aan een overzicht van alle bronnen in Nederland en hun bijdragen aan de totale blootstelling.

We zijn nu twee jaar verder en nog steeds bestaat er geen compleet overzicht van ALLE bronnen met hun kenmerken en bijdragen aan de 'elektrosmog'. ALLE, dat wil zeggen ook de antennes voor UMTS, WIFI, WLAN, DECT, radar, amateurzenders, streepjescodelezers en antidiefstalpoortjes.

We zijn nu twee jaar verder en nog steeds is niet bekend of de koppeling van de straling aan het weefsel bij bepaalde mensen klachten veroorzaakt of eraan bijdraagt. Het gaat om aspecifieke klachten zoals slaapstoornissen, moeheid, pijnen, duizeligheid, onwelzijn, tinnitus, gevoelsstoornissen, dan wel daaraan bijdragen.

Volgens de brief van Balkenende oordeelt het kabinet dat het wel goed zit met de randvoorwaarden van de straling voor de gezondheid, maar het kabinet kán dat helemaal niet beoordelen zonder aan de twee hoofdconclusies van het RIVM-onderzoek te voldoen.

Sterker, het kabinet doet zelfs helemaal geen moeite om de ontbrekende kennis en het ontbrekende overzicht aan te vullen. Het onderzoek dat momenteel door ZonMW wordt opgestart, voldoet helemaal niet aan het opvullen van deze leemte. Casuïstiek ontbreekt, medische epidemiologie eveneens, er wordt geen enkel onderzoek gedaan naar de feitelijke klachten van bepaalde mensen en hun omstandigheden en medische parameters, de aanbeveling van de World Health Organisation om onderzoek te doen naar de relatie tussen straling en het autonoom zenuwstelsel laat ZonMW links liggen en het volledig in kaart brengen van de 'elektrosmog' blijft geheel achterwege. Onderzoek naar het werkingsmechanisme komt in het programma niet voor, terwijl dat volgens het RIVM essentieel is. Het enige epidemiologische onderzoek dat wel uitgevoerd gaat worden is onderzoek naar de mogelijkheden om de onrust onder de bevolking weg te nemen.

Pagina 7:
Er zijn ook effecten waarvan nog niet begrepen is of en zo ja hoe ze door blootstelling aan radiofrequente velden ontstaan. Effecten die door sommige mensen worden geclaimd, zijn onder andere slaapverstoring en hoofdpijn. Deze effecten zijn moeilijk objectief vast te stellen. Deze laatste groep effecten is gerapporteerd bij blootstelling beneden de grenzen in de Europese aanbeveling.

In zijn brief van 1 december 2006 maakt Balkenende gewag van 'randvoorwaarden voor de gezondheid'. Daarbij gaat het natuurlijk primair om de grenswaarden die verhitting zoals in een magnetron voorkomen, maar secundair uiteraard ook om de groep effecten die gerapporteerd is bij blootstelling beneden de grenzen in de Europese aanbeveling.

Het RIVM-rapport gaat ervanuit dat de veldsterkte de belangrijkste parameter is, maar heeft het ook over andere kenmerken, zoals pulsering. Aangezien het werkingsmechanisme of de werkingsmechanismen niet bekend en bewezen is of zijn is het prematuur om slechts naar één parameter zoals de veldsterkte te kijken.

Pagina 27 tot en met 30:
Op deze pagina's gaat het RIVM in op de absorptie en verwerking van de straling door het lichaam. Het blijkt dat de SAR-waarde voor de helft van de mensen meer dan een factor 2 verschillen van de aangegeven waarde. Dat is bijvoorbeeld méér dan 4 W/kg of minder dan 0,5 W/kg in plaats van 2 W/kg. Hoe ver de absorptie bij bepaalde mensen maximaal kan afwijken staat niet in het rapport.

Pagina 33, 34, 35, 36:
Over de interactie van de straling met weefsel en de processen die door de koppeling plaats kunnen vinden. Bij 4 W/kg kan een blootstelling van 30 minuten aan hoogfrequente velden leiden tot opwarming met meer dan één graad, waardoor regulerende lichaamsprocessen kunnen ontsporen. Dat is ook nog afhankelijk van de persoon. In de praktijk is het dus zeer wel denkbaar dat bepaalde mensen ook bij relatief lage intensiteiten van GSM, UMTS, DECT, WLAN, barcodescanners en andere draadloze toepassingen last krijgen van ontregeling van lichaamsprocessen. Het staat in dit RIVM-rapport en het kabinet heeft het waarschijnlijk niet eens gelezen of laten lezen, want het doet niets om de slaapstoornissen, moeheid, pijnen, duizeligheid, onwelzijn, tinnitus en gevoels- en gedachtenstoornissen die mensen op een redelijke wijze in verband brengen met de straling (bijvoorbeeld omdat zij de stoornissen op een plek met minder dichte straling niet hebben) te onderzoeken.

Pagina 38:
Hier staat over detectiesystemen, dat werknemers zoals caissières die zich dichtbij de poorten bevinden en bewakingspersoneel dat zich tussen of tegen de detectiepanels langere tijd in het detectieveld bevindt, wellicht een te hoge dosis over langere tijd ontvangt.

Balkenende verwijst dus ter geruststelling naar een RIVM-rapport, waarvan de aanbevelingen juist NIET door zijn Kabinet zijn opgevolgd.

Tenslotte is opvallend dat de minister-president de mevrouw wel beterschap wenst, maar geen stappen onderneemt om onderzoek te (laten) doen naar haar geval. De mevrouw moet het maar uitzoeken met haar klachten. Ook in het onderzoek dat ZonMW momenteel opzet, onderzoek van de toestand en de omstandigheden van individuele mensen met lichamelijke klachten wegens elektromagnetische velden niet voor.

Stopumts vindt dat het Kabinet zichzelf ongeloofwaardig maakt en enorme steken laat vallen.

De brief van Balkenende van 1 december 2006:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie