Brief aan gemeente(n); voorbeeldbrief

dinsdag, 18 mei 2021 - Categorie: Reacties

Voorbeeldbrief die op 10 mei verstuurd is als antwoord op een brief van de gemeente.

Aan: de heer ... , Programmaleider Slimmer ...
Gemeente ... ...

Betreft: gezondheidsschade door draadloze straling

Geachte heer ... ,

Dank voor uw antwoord naar aanleiding van mijn mail over de schadelijke effecten voor de gezondheid veroorzaakt door elektromagnetische velden (EMV), c.q. straling, van draadloze communicatie. U schrijft dat u graag mijn zorgen zou wegnemen, maar de ‘expertise en gedegen onderbouwde onderzoeken’ die de Gezondheidsraad, het Antennebureau en het Kennisplatform ons volgens u bieden zijn ons bekend en nemen onze zorgen niet weg, integendeel.

Deze drie overheidsinstanties hebben nooit eigen onderzoek naar de mogelijke gezondheidsschade van draadloze communicatie gedaan. De commissie EMV van de Gezondheidsraad beperkt zich tot literatuuronderzoek op dit gebied en schrijft daar rapporten over, veelal op verzoek van het kabinet. In die rapporten worden de duizenden wetenschappelijke peer-reviewed publicaties, waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond, ten onrechte systematisch genegeerd of in diskrediet gebracht. Een aantal van deze niet-thermische effecten, zoals oxidatieve stress en DNA breuken, zijn schadelijk voor de gezondheid. Voor enkele recente van de vele overzichtsartikelen over deze onderwerpen zie:

‘BERENIS – The Swiss expert group on electromagnetic fields and non-ionising radiation
Newsletter – Special Issue January 2021’:
www.bafu.admin.ch/dam/bafu/en/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/newsletter_berenis_sonderausgabe_januar_2021.pdf en
‘Expert Report by Former U.S. Government Official Concludes High Probability Radio Frequency Radiation Causes Brain Tumors ‘:
www.saferemr.com/2021/03/expert-report-by-former-us-government.html .

Met dat negeren of in diskrediet brengen van dergelijke onderzoeken volgt de overheid de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een eind vorige eeuw opgerichte privé organisatie, die uitsluitend tot doel heeft de belangen van de telecomindustrie, en daarmee indirect de belangen van de overheid, te dienen. Erkennen van gezondheidseffecten veroorzaakt door draadloze communicatie zou een ernstige belemmering geweest zijn en nog zijn voor de uitrol van 3G, 4G en nu voor 5G. Voor het gebruik van niet-stralende bekabelde verbindingen, die bovendien veel energiezuiniger zijn, is er echter geen enkele belemmering wat gezondheidsaspecten betreft.
Voor inhoudelijk commentaar op de ICNIRP richtlijnen en op de belangenverstrengeling tussen ICNIRP en de telecomindustrie en daarmee op de basis van het overheidsbeleid verwijs ik naar het rapport van de Europarlementariërs Michèle Rivasi en Klaus Buchner, met als titel:
The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G, zie:
klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
Meer specifiek voor de Nederlandse situatie verwijs ik naar het ‘Commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen’ als bijlage toegevoegd aan de ‘Dagvaarding Kort Geding van Stichting Stop5GNL tegen de Staat der Nederlanden:
www.stopumts.nl/pdf/Commentaar-op-de-ICNIRP-2020-richtlijnen.pdf
en naar de inhoudelijke bijdrage in de Tweede Kamer over de geplande radar in Herwijnen:
www.stopumts.nl/pdf/Herwijnen-betoog-dr-L-Vriens.pdf
Beide laatste bijdragen zijn op verzoek geschreven.
In deze drie rapporten wordt uitvoerig gerefereerd aan de relevante wetenschappelijke en andere literatuur op dit gebied.

U verwijst zelf naar het meest recente (02-09-2020), op verzoek van het kabinet, door de Gezondheidsraad uitgebrachte rapport over ‘5G en Gezondheid’:
www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
In de samenvatting daarvan staat onder meer:
‘De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen.’
Verder schrijft de Gezondheidsraad in dit rapport:
‘Over effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van 26 GHz, de hoogste 5G frequentieband die nu nog niet in gebruik is, zijn vrijwel geen gegevens bekend. De Gezondheidsraad adviseert om deze band voorlopig niet in gebruik te nemen en eerst onderzoek te doen.’
Het kabinet heeft inmiddels besloten dit advies te negeren. Het kabinetsbeleid wijkt hiermee af van de adviezen van de Gezondheidsraad en de Gezondheidsraad baseert zich op de ICNIRP richtlijnen die de schadelijkheid van niet-thermische biologische effecten veroorzaakt door de EMV van draadloze communicatie niet erkent.

Wat het Kennisplatform EMV en Gezondheid betreft, waar u ook naar verwijst: dit platform had en heeft uitsluitend oog voor de belangen van de telecomindustrie en de daarmee samenhangende commerciële belangen van de overheid. Gezondheidsschade door EMV, werd en wordt door dit platform genegeerd.
In werkelijkheid zijn er wel degelijk vele gezondheidseffecten, ook zeer ernstige, geconstateerd met blootstellingen aan EMV onder en ver onder de ICNIRP richtlijnen. Zie hiervoor de vele links in de hierboven geciteerde verhalen en ervaringsverhalen van slachtoffers in bijv. pp. 6 t/m 56 van de in 2015 in de Tweede Kamer aangeboden petitie:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf .
Ondertussen blijkt de introductie van 5G (nu nog de 700 MHz band) voor velen extra ernstige gezondheidsproblemen te zorgen, zoals eerder al het geval was na de introducties van 3G en 4G. Ons land wordt voor hen in toenemende mate onleefbaar. Onze zorgen wegnemen kunt u niet.

Bovenstaande is bedoeld u te informeren over de bestaande situatie. Ik begrijp dat u er weinig aan kunt doen. Maar begrip opbrengen voor de problematiek in plaats van bagatelliseren zouden we op prijs stellen. In sommige landen zijn de normen voor blootstelling aan EMV van draadloze communicatie aanzienlijk strenger dan bij ons. Ook zijn er maatregelen genomen om burgers enigszins te beschermen en zijn er rechterlijke uitspraken waarin slachtoffers van EMV in het gelijk gesteld zijn, recent zelfs in Nederland. Zie voor een compilatie daarvan:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2021.pdf

Op de site www.stopumts.nl staat veel meer informatie over dit onderwerp. Mede door ... kennen we veel mensen die al jaren ernstige klachten hebben en die nu toenemen door de uitrol van 5G.

Citaat: Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, zei al in een interview in 2000:
''I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.''

Met vriendelijke groet,
...
Mede namens ...
...Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie