Oproep aan gemeenten: stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert!

zaterdag, 11 april 2020 - Categorie: Reacties

Bron: letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
11 april 2020

Door de Coronacrisis lijkt het democratische gesprek over de uitrol van 5G bij zowel bestuurders als volksvertegenwoordigers uit het vizier te raken. Op 10 april 2020 heeft Let’s Talk About Tech alle Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden opgeroepen om alle 5G activiteiten te staken, in ieder geval zolang het democratisch proces stagneert.

De discussie over de wenselijkheid en noodzaak van deze nieuwe technologie is nog niet gevoerd. Nu komt uitrollen neer op doordrukken, waarbij de burgers in dit land niet hun bezwaren via inspraak kenbaar kunnen maken. Dat er ernstige bezwaren zijn blijkt wel uit de lange lijst van initiatieven, die met de op handen zijnde frequentieveiling en de nieuwe wet op de Telecomcode zijn ontstaan. Zowel wetenschappers, artsen als burgers roepen het gemeente- en landsbestuur op om 5G te stoppen vanwege de niet onderzochte gezondheidsrisico’s.

Kritiek van artsen en wetenschappers

De straling van draadloze technologie vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. In deze tijd is het belangrijk om te benoemen dat wetenschappers en artsen straling niet alleen in verband brengen met kanker, DNA-schade, diabetes, neurologische en hartklachten, etc. Er zijn ook peer-reviewed publicaties die aantonen dat straling onze weerstand aantast. De medische vereniging Physicians for Safe Technology geeft een samenvatting van de relatie tussen elektromagnetische velden/straling en het immuunsysteem.
mdsafetech.org/immune-system/

Professor Hans Kromhout, voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, heeft zich onlangs in de Telegraaf
www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
zeer kritisch uitgelaten over de uitrol van 5G en de huidige veiligheidsrichtlijnen. Dit vooruitlopend op het deze zomer verwachte advies van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico’s van deze nieuwe, niet geteste technologie. Over de veiligheidsrichtlijnen en de risico-inschatting zegt hij het volgende:

Maar voor 5G heb je een enkele norm, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.

En dr. Ronald Powell, gepensioneerd Harvard wetenschapper, doet de volgende uitspraak:

Er is geen veilige manier om 5G uit te rollen in onze gemeenten; er zijn alleen ‘slechte manieren’ en ‘slechtere manieren’ en in plaats van te discussiëren over wie er controle over zou moet hebben, zouden we moeten focussen op het voorkomen van de uitrol.

Ontwikkelingen in Europa

In maart heeft de onderzoekscommissie van de Europese Commissie, de European Parliamentary Research Service (EPRS), in een briefing
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
geconcludeerd dat diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen dieren, insecten, microben en planten zal aantasten en dat een voorzichtige aanpak geboden is, aangezien 5G een niet onderzochte technologie is. Dit is uitgebreider toegelicht in ons vorige nieuwsbericht.
letstalkabouttech.nl/2020/03/5g-nieuws-ten-tijde-van-de-corona-crisis/

In Zwitserland en Slovenië en verschillende gemeenten in Italië is democratisch besloten deze techniek voorlopig niet uit te gaan voeren en Frankrijk, Portugal, Spanje en Oostenrijk stellen de uitrol tot nader order uit. Daar komt bij – naast de gezondheidsaspecten – dat het installeren van deze techniek niet alleen de gemeente, maar ook de telecomindustrie voor enorme kosten plaatst. Ook leidt het doorvoeren van 5G technologie tot bijna een verdubbeling aan energie.
www.computable.nl/artikel/nieuws/mobility/6616185/250449/telcos-vrezen-hogere-energierekening-door-5g.html
Dit is onwenselijk in deze onzekere periode die hoogstwaarschijnlijk gaat leiden tot een langdurige recessie.

Onderbouwing van moratorium op 5G

In de oproep aan de gemeenten geven wij naast een toelichting op de noodzaak en urgentie van het stopzetten van alle 5G activiteiten een voorzet waarmee bestuurders en volksvertegenwoordiging een moratorium op 5G zorgvuldig kunnen onderbouwen.

De Coronacrisis laat zien hoe ontwrichtend het kan zijn als de volksgezondheid in het geding is. Wij houden een pleidooi om in deze roerige tijd de adviezen van vooraanstaande wetenschappers ter harte nemen en weldoordachte afwegingen – zegeningen versus risico’s – te maken. Want met al deze waarschuwingen en onzekerheden is het maar de vraag of de voordelen van 5G opwegen tegen de nadelen. Worden wij als maatschappij echt beter van 5G of is het vooral een mooi verhaal waar bepaalde partijen hun voordeel mee willen doen?

Volledige brief inclusief bijlagen:

Brief Oproep gemeenten democratisch proces 5G, inclusief bijlagen
letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200410-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G-inc-bijlagen-1.pdf .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie