Brief aan de Tweede Kamer, verstuurd op 28 jan. 2020

zondag, 09 februari 2020 - Categorie: Reacties

Bron: stralingsbewust.info/2020/02/08/10-redenen-om-uitrol-5g-te-begrenzen/
Leiden, 8 februari 2020

Voor de ondertekenende organisaties zie de lijst onderaan de brief. Voor een extra toelichting zie bovenstaande link.
Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat,

U heeft op 4 februari weer een vergadering. En binnenkort staat de Wet Implementatie Telecomcode op de agenda van de Tweede Kamer. Deze wet maakt mogelijk dat er small cells (antennes) voor de toepassing van 5G en andere sensoren in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst. Er zijn ruim 1100 voornamelijk kritische reacties op de internetconsultatie van deze wet gekomen. Gemeenten, bijvoorbeeld Maastricht, hebben geen zeggenschap meer over de plaatsing van deze antennes. Twintig gemeenten hebben hier dan ook bezwaar tegen gemaakt, andere gemeenten zitten hiermee in hun maag. Want het betekent, dat gemeente hun zeggenschap over de openbare infrastructuur en straatmeubilair kwijtraken. Ook brengt het dossier 5G in het hele land risico’s en kosten met zich mee.

Wij sturen u dit document om u te vragen deze vorm van vergaande, opgedrongen digitalisering te stoppen. Volgens ons zijn er te veel onwenselijke neveneffecten. Daarom raden wij u een instemming met deze wet ten sterkste af.

De tien overwegingen die wij u meegeven zijn:

1. De installatie van small cells en het mogelijk maken van de uitrol van 5G kost veel extra energie.

2. De veiligheid van Nederland is in het geding, door het risico op cyberaanvallen en malware en de hackbaarheid van antennes.

3. De privacy van de Nederlanders komt onder druk te staan. Onze identiteit is geen handelswaar!

4. De implementatie kost (te) veel geld en leidt tot een enorme infrastructurele chaos om alle benodigde glasvezel aan te kunnen leggen.

5. Bij experimenten wordt niet op adequate afstand naar effecten gekeken en burgers worden daar zonder hun toestemming aan blootgesteld.

6. Het is een aanslag op duurzaamheid en de biodiversiteit

7. De effecten op de leefbaarheid en de gezondheid worden niet meegenomen in de besluitvorming

8. De besluitvorming is ondemocratisch geweest.

9. Gebruik van small cells en 5G telefoons zullen de beloften niet waar maken.

10. Een nieuwe generatie telefoons (nodig voor 5G) kost veel te veel zeldzame grondstoffen.

Wat wij u vragen
Wij vragen u om deze oproep serieus te nemen en om te kijken wat er gedaan kan worden zodat we in Nederland de inrichting van ons telecom – en antennebeleid in lijn laten lopen met de wensen en behoeften van alle ingezetenen, en om met de invoering van deze wetgeving niet alleen de wensen en behoeften van de telecomindustrie (lobby) en economische zaken te laten prevaleren. Hoe is het mogelijk dat u op het punt staat een wet in stemming te brengen, waarbij de mening van de mensen die zich hierover zorgen maken volledig worden genegeerd? Daar zitten ook uw kiezers tussen.

Gewenste denkrichting
Wij vinden de implementatie van 5G geen goed plan. Er is geen noodzaak om 5G in te voeren. Het kent geen voordelen. Maar voor diegenen die de straling willen beperken kent 5G wèl een groot nadeel: de straling is straks overal. Gelet op de grote hoeveelheid elektromagnetische velden die er nu is, denken wij dat het juist beter is om elektromagnetische velden te beperken. Kan de Tweede Kamer niet een onderzoek starten of de normen die de bevolking zouden moeten beschermen, nu wel adequaat werken? Waarom wordt de zendkracht van antennes niet juist ingeperkt tot een minimum en wordt zenderapparatuur niet zo ingesteld, dat deze alleen aanstaat tijdens de overdracht van data. Houd het energieverbruik binnen de perken, want hoe moet een en ander eigenlijk worden aangesloten op de huidige, bijna overbelaste capaciteit van ons stroomnetwerk? En hoe zit het met de veiligheid?

Als u toch 5G wilt invoeren, laat u dan de dekkingsgraad van 98% per gemeente los. Voer het dan in eerste instantie op zeer beperkte schaal in, waarbij u monitort hoe de flora en de fauna op een extra ‘laag’ straling reageren. Zorg voor plekken in de openbare ruimte waar helemaal geen straling zal zijn, vooral daar waar mensen wonen. Zorg voor stralingsvrije coupés in Nederlandse treinen.

Wij vinden dat de Telecomsector moet verder worden uitgedaagd om apparatuur zo zwak als mogelijk te laten stralen, aangepast op wat noodzakelijk is, aangepast op de kleinere Nederlandse woningen. En verder willen we ook dat deze apparatuur zo min mogelijk energie verbruikt. De effecten op de gezondheid en het hanteren van voorzorgsmaatregelen horen bij deze wetgeving. Het kan er niet los van worden gezien. En in dit wetvoorstel is het aspect gezondheid (het ministerie van VWS heeft hierin ten onrechte geen rol gespeeld) weggelaten.

Er zou (wijs geworden door eerdere lessen m.b.t. blootstelling van burgers aan schadelijke stoffen, als chroom-6, asbest en tabak, dat vele slachtoffers heeft gemaakt) eerst lange termijn onderzoek moeten worden gedaan naar de (mogelijke) biologische effecten die er zijn met betrekking tot de volksgezondheid en deze draadloze toepassingen. Dan zijn onderzoeken naar de huidige hoeveelheid niet toereikend om wat te zeggen over de introductie van 5G. Niemand weet immers hoeveel stralingsbelasting dit op de werkvloer en in onze huizen gaat geven. Verder moeten werkplekken toegankelijker worden voor mensen die een beperkte stralingsbelasting aan kunnen, kinderen en mensen met een verminderde immuun functie zouden uit voorzorg moeten worden beschermd. Zij lopen – volgens wetenschappers uit het buitenland- een verhoogd risico op gezondheidsschade. Hoe komt het dat uw regering sinds de invoering van de draadloze technieken nog steeds geen verder onderzoek heeft gedaan naar de in de buitenlandse wetenschap vastgestelde biologische effecten van straling als DNA-beschadigingen, hormonale verstoringen en opening van de bloed- hersenbarrière? En wat maakt dan dat u nu uzelf voldoende toegerust voelt om nog een extra telecomnetwerk aan ons land toe te voegen terwijl u de gezondheidseffecten (en de effecten op de natuur) van de huidige stralingsniveaus niet in kaart heeft gebracht?

Ook de effecten op de privacy zouden veel zwaarder moeten meewegen, want wat maakt de Tweede Kamer op dit terrein nu straks mogelijk? De overheid is er immers in de eerste plaats voor de veiligheid van de burgers. En waarom zou u de frequenties aan de markt overlaten, als u ze ook in eigen beheer zou kunnen houden, en hiermee grip kunt blijven houden op wat er zich afspeelt m.b.t. het gebruik van deze frequenties?

Wij willen graag meepraten met de invoering van nieuwe technieken en zijn te allen tijde bereid om hierover het gesprek aan te gaan. Wij zijn niet tegen technologische verbetering en we baseren ons op feiten.

Op de volgende pagina’s vindt u een toelichting op onze tien bovengenoemde punten, alsmede mogelijke oplossingsrichtingen. Wij zien een inhoudelijke reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens onze leden en de gebruikers van onze platforms,

Stralingsbewust Regio Leiden en omstreken,
Stralingsbewust Leiden
Lets Talk about Tech
NPS Nationaal Platform Stralingsrisico's
Actiegroep 5G, ‘t Gooi zegt nee
www.stopumts.nl
www.stralingsbewust.info
Stichting EHS, Stichting MCSLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie