De reactie van Eerlijk over Straling op de voorgestelde Veiling Frequentiebanden

donderdag, 16 januari 2020 - Categorie: Reacties

15 jan. 2020

De bij Eerlijk over Straling aangesloten organisaties hebben de afgelopen jaren, bij tal van gelegenheden de overheid grondig geïnformeerd over de problemen van elektrogevoeligen als gevolg van de elektromagnetische velden door draadloze communicatie en het hedendaags elektriciteitsgebruik. Ook via eerdere internetconsultaties hebben wij alle moeite gedaan u volledig op de hoogte te stellen van de urgente problematiek. Deze informatie is in uw bezit en wordt bij deze als zijnde aan dit document toegevoegd beschouwd.

Aan onze reactie van 6 september 2019 voegen wij u ter informatie toe dat wetenschappers in oktober 2019 in Mainz bij het internationale congres Biological effects of wireless technology hebben gesteld dat er inmiddels duidelijk bewijs is van biologische effecten van draadloze communicatietechnologieën. Die effecten kunnen variëren van verminderd welzijn tot ernstige aantasting van de gezondheid en van de kwaliteit van leven. Er zijn bovendien voldoende bewijzen voor schadelijke effecten op de hersenen en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat EMV oxidatieve stress veroorzaken en kankerverwekkend zijn. Dit treedt op bij veldintensiteiten die beduidend lager liggen dan de als veilig beschouwde ICNIRP-norm. Gesteld wordt dat de toename van de stralingsblootstelling een zware tol eist van de kwetsbaren, m.n. van kinderen, adolescenten en elektrogevoeligen.

Op grond van dit en al de eerder aangereikte argumenten is Eerlijk over Straling van oordeel dat de voorgenomen frequentieveiling niet kan doorgaan. Eerlijk over Straling is van mening dat om grondwettelijke verantwoordelijkheden het u bekende dringende, massaal ondersteunde verzoek op een moratorium op 5G gehonoreerd dient te worden en er eerst m.b.t. eerdere generaties draadloze communicatie onderzoek gedaan dient te worden naar de risico’s voor de gezondheid, de natuur en het milieu. Ook vanwege de ongewenste risico’s voor privacy en cybersecurity ziet Eerlijk over Straling de veiling als prematuur.

Met betrekking tot de toepassing van EMV dient het voorzorgsprincipe te worden betracht. Dat wil zeggen de toepassing van ALARA, aanpassing van de normering aan de risico’s van biologische effecten van EMV, uitsluiting van irreversibele veranderingen, brede voorlichting aan burgers en artsen over alle risico’s van EMV voor de gezondheid, bescherming van kwetsbaren, adequate wetgeving die in een verantwoord afwegingskader op de individuele situatie toegesneden recht doet aan alle belangen, incl. gezondheid en milieu.

Ten slotte doen wij u nogmaals dit dringende verzoek: erken de urgente nood van elektrogevoeligen en neem daarbij als overheid al de adequate maatregelen die binnen onze samenleving passend worden geacht.

In afwachting van uw antwoord,
Rob van der Boom
Rob Verboog
Eerlijk over straling, 15 januari 2020

Eerlijk over straling is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. Meer informatie:
www.eerlijkoverstraling.nl Contact via: info@eerlijkoverstraling.nl.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie