Trouw: e-mail aan de heer Edwin Kreulen, ombudsman van Trouw

maandag, 07 oktober 2019 - Categorie: Reacties

Onderstaande e-mail is door ons op 6 okt. aan de heer Kreulen verstuurd
naar aanleiding van zijn artikel in Trouw dd. 4 okt. 2019:
www.trouw.nl/opinie/in-de-krant-beweert-men-niet~b1e81476/
op StopUMTS overgenomen:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12243/redir


Geachte heer Kreulen,

In het artikel ‘In de krant ‘beweert’ men niet’ pleit u voor een andere
aanpak voor een goed artikel over het onderwerp gezondheidsrisico’s door
5G door ook de andere kant, de kant van de demonstranten te horen. Wij
zijn het daar helemaal mee eens en stellen het op prijs dat u dit
onderwerp aan de orde stelt. Voor het geval Trouw inderdaad met een goed
artikel over dit onderwerp wil komen geven wij als in Den Haag
meelopende demonstranten, maar tevens als deskundigen, hierbij een
voorzet.

Tot nu toe is er in de meeste media nog niet serieus ingegaan op de
risico’s voor de gezondheid door draadloze communicatie. Velen hebben
echter nu al en vaak jarenlang ernstige gezondheidsklachten en met de
uitrol van 5G zullen dat er ongetwijfeld veel meer worden.

De blootstellingslimieten voor draadloze communicatie die in 1998 door
de ICNIRP vastgesteld zijn en waarop de overheid zich baseert deugen
niet en zijn vele ordes van grootte te hoog. In de brief van
staatssecretaris Keijzer en minister Bruins die in april 2019 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer verstuurd is staat dat de normen
gebaseerd zijn op, en we citeren:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na
blootstelling kunnen optreden.''


De minister en staatssecretaris stellen dus zwart op wit dat men de
schadelijkheid van een omgevingsfactor wetenschappelijk kan vaststellen
tijdens of vlak na blootstelling daaraan. Bij kortdurende blootstelling
aan bijv. Röntgenstraling, asbeststof, tabaksrook of chroom-6 verf zou
men volgens deze bewindslieden dus tijdens de blootstelling en/of vlak
daarna kunnen vaststellen of deze schadelijk voor de gezondheid zijn en
of men er dus kanker van kan krijgen. Bovendien zijn er zelfs bij
kortdurende blootstelling aan de elektromagnetische velden van draadloze
communicatie wel degelijk mogelijk schadelijke effecten wetenschappelijk
vastgesteld, zoals de vorming van stress hormonen, het optreden van
enkele en dubbele breuken in DNA en veranderingen van ECG en EEG. Deze
wetenschappelijk vastgestelde feiten worden door de overheid genegeerd.
De overheid erkent alleen de schadelijkheid voor de gezondheid van
thermische effecten en negeert c.q. bagatelliseert de duizenden
wetenschappelijke publicaties over niet-thermische biologische effecten
om op deze wijze de uitrol van draadloze communicatie, momenteel 5G,
geen strobreed in de weg te leggen. Het bestaan van deze schadelijke
niet-thermische biologische effecten was meer dan 40 jaar geleden al
bekend en was toen bepalend voor het vaststellen van de een factor 100
lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, die nu
nog steeds gelden. Voor meer details zie:
Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir

Bovendien is er nog geen onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten
die de straling van 5G zal veroorzaken, zoals ook de Gezondheidsraad
bevestigd. Staatssecretaris Keijzer stelt desondanks dat 5G niet
gevaarlijk is en wijst daarbij op in 2006 gestarte onderzoeken naar de
effecten van 2G en 3G die gedaan zijn toen er nog lang geen sprake was
van 5G en zelfs niet van 4G. Zij gaat ook nog volledig voorbij aan de
vele onderzoeken die toen al schadelijke effecten aantoonden en tevens
aan de 250 wetenschappers uit 42 landen die in het EMF Scientists Appeal
waarschuwen voor de gevolgen van 5G voor de gezondheid. Zij willen dat
de uitrol voorlopig gestopt wordt. Voor vele belangrijke referenties op
dit gebied zie:
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

Verwacht wordt dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen zal
veroorzaken zoals ontstekingen en afstervingsverschijnselen en dat ook
het aantal melanomen sterk zal toenemen.
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/5g_en_de_huid

Omdat 5G door de hogere frequenties minder bereik heeft worden de
blootstellingslimieten verhoogd. Ook zullen overal antennes
geïnstalleerd worden, zoals in bushokjes en lantaarnpalen. Voor de
mensen die nu al ziek zijn door 3G en 4G zullen er geen stralingsarme
plekken meer zijn.
De overheid wil ondanks alle waarschuwingen toch 5G uitrollen.
Economische belangen gaan voor.
In andere landen is al heftig geprotesteerd tegen 5G, o.a. in diverse
staten in de VS, Bern, Geneve, Florence en Brussel. En in Nederland vond
op 9 september 2019 in Den Haag de landelijke demonstratie tegen 5G plaats.
De gezondheid van de bevolking staat op het spel, vooral die van
kwetsbare kleine kinderen!

Verder stelt u in uw artikel dat ook de demonstranten aan het woord
hadden moeten komen. We zijn het daarmee eens, maar het zou niet
evenwichtig zijn om enerzijds Van Rongen (Gezondheidsraad en ICNIRP)
en/of Beerlage (Kennisplatform EMV) aan het woord te laten, die jaar in
jaar uit namens de overheid alle schadelijke effecten bagatelliseren
en/of ontkennen en daar een willekeurige demonstrant tegenover te
zetten. Daar dient u dan een specialist van onze zijde tegenover te
zetten, zoals eerder al in 2011 in een lang artikel in Vrij Nederland,
waar eerste ondergetekende één van de geïnterviewden was:
www.vn.nl/kankermobieltjes/
Verder kunt U een voorbeeld nemen aan een recente serie kritische
artikelen van samenwerkende journalisten uit zeven landen, met in
Nederland de volgende publicatie:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

Ons inziens is het van groot belang dat Trouw en andere media dit
onderwerp op een eerlijke manier weergeven en zich werkelijk zouden
verdiepen wat er aan de hand is in plaats van klakkeloos het
overheidsstandpunt over te nemen. Als Trouw zich een keer serieus in
dit onderwerp zou wil verdiepen dan kunt u bij ons voor informatie terecht.

Met vriendelijke groet,
Dr. Leendert Vriens,
(natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow, webmaster van
www.stopumts.nl , een sinds 2004 bestaande database op dit gebied)
Eke Vriens

Andere sites waar veel informatie over dit onderwerp te vinden is:
www.stralingsbewust.info
www.letstalkabouttech.nl
www.stichtingehs.nl
www.verminder-electrosmog.nl .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie