Brieven aan de overheid

maandag, 19 augustus 2019 - Categorie: Reacties

Velen schrijven tegenwoordig aan de landelijke en aan plaatselijke overheden.
Hieronder een mail van een lezer van StopUMTS die we recent ontvingen met daarbij
gevoegd een aantal van dergelijke brieven. Als mogelijk voorbeeld voor anderen hier
geplaatst.


Dag beste mensen van STOPUMTS,

Ik wil u laten weten dat ik mij sinds een paar jaar bezig houd met deze
materie. Mails aan leden van de Tweede Kamer en aan alle Leden van de Raad
van de Gemeente Waadhoeke (zie onderaan). Enz....enz.....

Ook aan de drie VVD- fractievoorzitters van de Friese, Drentse en
Groninger Provinciale Staten. Dit n.a.v. een artikel in de Leeuwarder
Courant d.d. 23 maart 2018.

Van de dames en heer van de Tweede Kamer heb ik geen reactie gehad.

Namens de Raad van de Gemeente een reactie met als kopje
vermeende gezondheidsrisico’s:
“....dat de gemeente geen onderzoeker of deelnemer is in de
discussie over gezondheidsrisico’s waarover u schrijft”..... “ en wij zijn volgend
aan het RIVM en het ministerie van Economische Zaken....”!

Voor de drie dames VVD- fractievoorzitters van de Provinciale Staten
kan de uitrol van het 5G- netwerk niet snel genoeg.
Van de VVD mag alles!

Vorig jaar was ik een van 239 respondenten in het door de overheid
ingestelde Actieplan Digitale Connectiviteit.

Nu op een sneaky manier weer een internetconsultatie om van de burgers
te vernemen hoe zij denken over het uit te rollen 5G- netwerk.
Een lachertje.... hoe kunnen burgers weten van een dergelijk onderzoek?

Er wordt wordt geen melding van gemaakt in dagbladen, voor radio en tv.
Op dit moment nog maar 283 respondenten.

Ik denk dat dit de bedoeling is. Triest!

Met vriendelijke groet,
G. L.

————————————————————————————————————

Aan mevr. A. Laan, mevr. J. v.d. Berg en de heer K. Verhoeven,
leden van de Tweede Kamer,


N.a.v. het artikel in het Algemeen Dagblad van 17 mei 2019 met als
kop “Tweede Kamer vreest Chinese spionage met 5G” mijn reactie hierop.

Volgens Joba van den Berg is dit zeer zorgelijk en moeten we vermijden dat we te
maken krijgen met sabotage. Jazeker, dat is een loffelijk streven, maar zal
op voorhand naar alle waarschijnlijkheid nooit voor 100% zijn uit te bannen.

Wat stelselmatig in de discussie over 5G wordt verzwegen door u,
volksvertegenwoordigers, is dat de uitrol van 5G grote gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt.

Neemt u kennis van mijn schrijven d.d. 7 mei jl. gericht aan de leden van de
Raad van de Gemeente Waadhoeke, waar ik woon.

De rest spreekt voor zich.


In afwachting van uw antwoord, tekent,
G. L.

—————————————————————————————————————

Leden van de Raad van de Gemeente Waadhoeke,

U hebt in januari 2019 van de expertgroep “Let’s talk about Tech” een schrijven
gekregen met de oproep u te bezinnen op de onomkeerbare gevolgen voor
mens, dier en plant van elektromagnetische straling bij de uitrol van het
5G- netwerk.
letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/01/2019-Brief-bij-5G-space-appeal-LTAT.pdf

Dit verzoek is verzoek is verstuurd álle gemeenten in Nederland.
Verschillende gemeente zijn daarmee aan de slag gegaan.
Op de site stralingsbewust.info staan er onder het kopje Stralingsbewuste
websites zo’n 13 sites, waarop veel informatie is te vinden over
electromagnetische straling. Zoals o.a. StopUMTS, Verminder Elektrosmog,
Stralingsleed, Let’s talk about Tech etc.
Doe er uw voordeel mee.

- Mijn vraag aan u is of de Gemeente Waadhoeke iets met deze informatie
heeft gedaan?
- Wat is uw beleid inzake de vergunningsverstrekking rondom 5G?

In april 2018 nodigde onze overheid burgers uit feedback te geven over de
uitrol van het 5G- netwerk.
Ondergetekende was één van de 239 personen, bedrijven en instellingen
die gehoor gaven aan de oproep.

Aan het slot van dit schrijven treft u een groot deel aan van mijn bijdrage
aan dit ACTIEPLAN DIGITALE CONNECTIVITEIT.

Tot op dit moment wordt er in de discussies rond dit onderwerp alleen
gesproken over veiligheid en privacy.
Over gezondheidsrisico’s wordt met geen woord gerept.
Wetenschappers, die een ander en vollediger licht werpen op dit onderwerp,
worden belachelijk gemaakt in de media, weggezet als brengers van
nepnieuws en krijgen geen podium.

Een goed doordachte strategie om discussies lam te leggen.
Als overheden en aan overheden gerelateerde instanties overgaan tot
reclamecampagnes op basis van beeldvorming, censuur of dwangmaatregelen,
betekent dat meestal dat men geen argumenten meer heeft én dat er iets
niet in de haak is. Iets dat niet geweten mag worden.

Blijven herhalen dat alles bewezen is, zonder met dat bewijs te komen, zal bij
de burger geen vertrouwen wekken. Het niet naar elkaar willen luisteren raakt
de vrijheid van meningsuiting en werkt polarisatie in de hand.

In het verleden is er door telecom 6.000.000.000 Euro in de Nederlandse
staatskas gestort in ruil voor licentierechten, zodat deze bedrijven zonder
protesten en problemen hun gang kunnen gaan met de uitrol van 5G.
Voor wat, hoort wat, is het niet!

Gelobbyd is er bij de overheid om vrijgesteld te worden van voor hen
belemmerende wetgeving.

In heel de EU neemt de ongerustheid over 5G toe, behalve in Nederland.
Op 4 april 2019 geeft de stad Brussel aan testen met 5G te weigeren met
als reden niet beschikbaar te willen zijn als proefkonijnen.
www.dlmplus.nl/2019/04/04/brussel-weigert-test-met-5g-mensen-zijn-geen-proefkonijnen/

Een telling op 27 april 2019 geeft aan dat er meer dan 83.032 wetenschappers,
artsen, milieuorganisaties en burgers uit 168 landen oproepen om de uitrol
van het 5G- netwerk te stoppen met inbegrip van de duizenden satellieten
die deze nieuwe technologie moeten ondersteunen.

In het INTERNATIONAL APPEAL STOP 5G on EARTH and in SPACE wordt
deze technologie aangeduid als een experiment op de mensheid en het
milieu. Een technologie dat onder het internationale recht als een misdaad
wordt aangemerkt.
www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/

Wint het economisch profijt van deze technologie in Nederland het van het
welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant?
Making money. Kortom, business as usual........

Wie beschermt de Nederlandse burger?
Op dit moment zijn er in Nederland 500.000 mensen die Elektro Hyper
Sensitief zijn (EHS).
Dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Op 15 oktober 2018 was Bregtje van der Haak, de maakster van de documentaire
film “Ubiquity” aanwezig bij Twan Huys.
Op 22 oktober 2018 was “Ubiquity” te zien op NPO 2.
U kunt deze film terug zien.......

De personen in deze film staan voor de “kanaries in de kolenmijn”.
Het geeft een ontluisterend beeld wat deze nieuwe technologie voor de mens
in petto heeft.

Worden we wel beschermd door onze overheid of maken de grote bedrijven
de dienst uit? Zijn bedrijven in staat de overheid, grote mediabedrijven en
regelgevende instanties - waarvan verwacht mag worden dat deze de
burgers beschermen en de juiste informatie geven - te manipuleren?

Leest u op onderstaande site wat er al zo met bijen, vogels, vissen, kalveren,
varkens, honden, eenden etc. wereldwijd aan de hand is.
stralingsleed.nl/blog/spreeuwen-vallen-dood-neer-in-den-haag/
www.stralingsvrijhuis.nl/nl/Blog/onderzoek-wijst-uit-naar-bijen-en-elektromagnetische-velden.html

In al deze gevallen wordt er een link gelegd naar straling.

Het zal u bekend zijn dat er op het veebedrijf van Visser-Bakker in Menaldum
en op het veebedrijf van Freek Abma in Oudehorne in 2018 meerdere keren
koeien op hol zijn geslagen. In Menaldum heeft dat 3 koeien het leven gekost.
Op al die momenten werd ermee 5G getest!

Tot slot een bericht van zeer recente datum.
Uit Engeland is er een beleidsnota verschenen - gepubliceerd op 28-2-2018
door het Department for Digital, Culture, Media & Sport and Ordnance
Survey - waarin zwart op wit staat vermeld waarom er zoveel bomen moeten
worden gekapt. Bomen staan 5G in de weg.

Hier ligt dus naar alle waarschijnlijkheid een motief voor de grootschalige
bomenkap waartegen inmiddels zoveel protest is gerezen. Ook in Nederland.
Bomen hinderen namelijk de signaaldoorgave!

Weest u zich allemaal bewust, dat úw besluit over een vergunningsverstrekking
rond 5G grote gevolgen heeft voor de gezondheid van alle inwoners, dieren en
milieu in de Gemeente Waadhoeke.

Officiële instanties zien geen problemen.
Maak a.u.b. ZELF studie van dit onderwerp!

In afwachting van uw reactie, tekent,
G. L.

————————————————————————————————————

ACTIEPLAN DIGITALE CONNECTIVITEIT

Op mijn schrijven van 20-2-2018 aan u mevrouw Keijzer over de
gezondheidsrisico’s van het 5G- netwerk kreeg ik op 15-3-2018 van mevrouw
Safeer van de afdeling DIRECTIE TELECOMMARKT, Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, de reactie dat er geen aanleiding is om te veronderstellen
dat met 5G de gezondheid van mens en dier in het geding komt.
Met als slotzin: de eerste 5G- netwerken worden in Nederland rond 2020/21
verwacht.
Artikelen/8543/overheidsbeleid

Hierbij doe ik wéér een poging u te wijzen op de éénzijdige en onvolledige
voorlichting over het 5G- netwerk.

Al in 2015 - en eerder - luidden meer dan 200 wetenschappers de noodklok bij
de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie over de
gezondheidsrisico’s van draadloze technologie.

Bij u bekend is dat op 13 september 2017 niet minder dan 180 weten-
schappers o.l.v de professoren Rainer Nyberg en Lennart Hardell uit 36
landen waarschuwen voor de schadelijke gezondheidseffecten van 5G
en aandringen op een moratorium.

In hun brief aan de Europese Commissie stellen zij dat er eerst een grondig
onderzoek door onafhankelijke deskundigen dient plaats te vinden voordat
met de grootschalige uitrol van 5G- netwerken mag worden begonnen.

Veel onderzoek naar effecten van de bestaande stralingsbronnen (GSM/
GPRS; 3G, 4G, WiFi, DECT, UMTS etc.) toont reeds aan, dat er al bij
stralingsnivo’s onder de wettelijk toegestane ICNIRP- waarden
(de veilig veronderstelde??) ingrijpende invloed op de levende organismen
wordt veroorzaakt.

De effecten omvatten o.a. een toegenomen risico op kanker, cellulaire stress,
meer vrije radicalen in levend weefsel, genetische schade, vermindering
van vruchtbaarheid, neurologische aandoeningen en een negatieve impact
op leerprocessen, de geheugenfunctie en het algemene welbevinden van
de mens.

Daar komt bij dat gezondheidsschade voor kinderen veel hoger is, omdat
jong weefsel gevoeliger is voor EMF!
www.martinevriens.com/2018/01/25/maatregelen-om-kinderen-te-beschermen-tegen-EMV/.

De gevolgen van 5G reiken verder dan de mens, want er is ook schade bij
andere levensvormen, zoals dier en plant.

De invoering van 5G wordt door vele deskundigen gezien als het grootste
biologische experiment op de mensheid ooit. Waar kunnen mensen zich
verbergen als deze nieuwe technologie wordt ingevoerd en er een cumulatie
van stralingsbronnen door hen heen wordt gestraald?

De telecombedrijven hebben miljarden in de staatskas gestort en staan
te trappelen om aan de slag te gaan.
Mevrouw Neelie Kroes heeft in het verleden een bedrag van 25 miljoen
Euro geïnvesteerd in de ontwikkelingen van 5G.
(RTV NOORD 20-8-2015)

U bent ervan op de hoogte dat de voorlichting verstrekt wordt door de
Telecommarkt zelf, dat die voorlichting en de daarmee samenhangende
resultaten van onderzoeken niet onafhankelijk plaats vinden en dat
deze éénzijdig en onvolledig zijn.

Het ligt voor de hand in wiens belang dergelijke onderzoeken worden uitgelegd.
Kennis is nooit neutraal, maar is gerelateerd aan belangen.

Aan u mevrouw Keijzer deze feiten op de juiste manier te interpreteren
in het belang van iedereen in Nederland die met deze nieuwe technologie
te maken krijgt.

Nergens in de wereld is de stralingsbelasting, uitgedrukt in mW/m2, zo
hoog als in het dichtbevolkte Nederland. U weet dat.
Bij de op dit moment bestaande draadloze technieken bij een stralingsbelasting
van ver onder de ICNIRP- waarden zijn er al veel gezondheidsklachten.
Zie lezing op 21-4-2016 in TU Delft van dr L. Vriens.
sg.tudelft.nl/event/gevaarlijk-mobiele-straling

De snelle internetondernemers zitten niet met gezondheidsrisico’s.
Die verkeren in een staat van opwinding......

Behoeftes creëren voor van alles en nog wat. Booming business!
Het laat zich raden waar het in onze geglobaliseerde wereld om draait:
economische groei en making money.

The Internet of Things
Is het echt van levensbelang voor de economische positie van Nederland
en dan met name voor het Noorden, dat er een 5G- netwerk komt?

Zal er daardoor in het Noorden meer bedrijvigheid en werkgelegenheid
komen?

Zitten burgers te springen om slimme steden, als ze op de hoogte zouden
zijn van de gezondheidsrisico’s van 5G?

Willen we een situatie zoals in China, waar je van de wieg tot het graf wordt
gevolgd: 5 keer door rood licht en je komt nooit meer in aanmerking voor
een hypotheek? En dat uit oogpunt van veiligheid?

Zouden boeren zelf niet meer kunnen zien hoe vol hun silo’s zijn?

Zitten burgers te wachten op vuilnisbakken met sensoren?

Willen we straks aangesproken worden door benzinepompen die ons vertellen
dat we nogal ver van huis zijn, dat we de wegenbelasting niet betaald
hebben en dat de banden te weinig profiel hebben?

Kan er hier gesproken worden van enige “menselijke” bedrijvigheid?
Dit is CREEPY........ Privacy en gezondheid opgeofferd aan het gemak
en onnutte gadgets.

Wie wil er nou niet liever zélf het stuur van z’n auto in handen houden?

Wie wil er leven in een digitale wereld gereduceerd tot golflengten
en frequenties met alle gezondheidsrisico’s van dien?

Nog even: is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak waarom in
2016 en in begin 2017 er van 5 veebedrijven in Stitswerd in Groningen alle
koeien tegelijkertijd op hol sloegen?
Bezweet, gedesoriënteerd en elkaar bijna dood drukkend.

Is het toeval dat op dat moment vlakbij in Loppersum frequenties van het
5G werden uitgetest? (RTV NOORD 30-1-2017)

Omwonenden zijn er van overtuigd dat dit voorval te maken heeft met het
uittesten van 5G en vragen zich af welke effecten dat op mensen zullen
hebben?

Natuurlijk hebben we veel aan de wetenschap te danken!
Waar we nu mee te maken hebben is een wetenschap, waar een duur
prijskaartje aan hangt.
Lijkt op een wetenschap die een kind vuur geeft, maar niet waarschuwt
voor de gevaren ervan.

Omdat EHS in Nederland niet wordt herkend, laat staan erkend, worden
mensen met klachten veroorzaakt door de EMV door de meeste artsen
en specialisten van het kastje naar de muur gestuurd.
Erger nog, er is geen aandacht voor. Daarin loopt Nederland ver in
achterop.

En mocht het u zijn ontgaan. Na 15 jaar onderzoek is er op 22-3-2018 een
nieuw resultaat naar buiten gekomen: straling is kankerverwekkend.
www.beperkdestraling.org/1306-grootste-dierstudie-ooit-bevestigt-tussen-straling-en-kanker-2

Wat als straks verzekeringsmaatschappijen het risico van schadelijke EMV-
effecten uitsluiten? Zij zien de risico’s wel.

Dus mevrouw Keijzer.

U bent nu aan zet. De politiek is aan zet en dient in het belang van de
volksgezondheid de regie (terug) te pakken en verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn en gezondheid van haar burgers.

Zet a.u.b. een rem op deze niet te overziene, onveilige en onomkeerbare
technologie, laat u zich informeren door de vele onafhankelijke deskundigen
en schort de experimentele fase op!

G. L.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie