Brief naar de commissie EZK over 5G en antwoord van de griffier dat het debat over 5G openbaar is

donderdag, 23 mei 2019 - Categorie: Reacties

Op 22 april hebben we onderstaande mail gestuurd naar de commissie EZK over 5G en daaronder antwoord van de griffier, dat het debat over 5G openbaar is.

22 april 2019
Noodkreet, stop 5G vanwege gezondheidsrisico’s

Geacht Kamerlid, lid van de commissie EZK

Stop 5G voordat er goed onderzoek naar gedaan is. 247 wetenschappers uit 42 landen waarschuwen voor de gevolgen voor de gezondheid van 5G in het EU 5G Appeal. Zij willen dat de uitrol ervan voorlopig gestopt wordt.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zegt dat er geen gevaar voor de gezondheid is: ‘Uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade’. In 2006 werden de gezondheidsrisico’s van 5G nog niet onderzocht. En de Gezondheidsraad (GR) laat weten dat er zelfs nu nog geen onderzoek naar gedaan is. En als de wetenschappers de uitrol van 5G voorlopig willen stoppen en er volgens de GR nog geen onderzoek naar gedaan is hoe kan het dan zijn dat Mona Keijzer meent dat het veilig is? Die uitspraak is dus op niets gebaseerd.

Wij als burgers worden zonder dat we daar enige zeggenschap over hebben opgezadeld met een nieuwe technologie waarvan we de gevolgen voor de gezondheid niet kennen. Veel mensen hebben door de straling van 3G en 4G nu al ernstige klachten, waaronder huidklachten. Verwacht wordt dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen en afstervingsverschijnselen zal veroorzaken evenals andere ernstige problemen, zoals melanomen.

We krijgen steeds meer meldingen op onze site www.stopumts.nl van mensen die klachten hebben en/of zich grote zorgen maken en ook op andere sites neemt het aantal meldingen drastisch toe,
zoals op www.stichtingehs.nl letstalkabouttech.nl/ .

Daarom hoop ik dat ook u zich realiseert dat de gezondheid van veel burgers op het spel staat als de stralingsintensiteit van 4G niet teruggeschroefd wordt en als 5G ingevoerd gaat worden. Het kan toch niet zo zijn dat alleen economische groei het doel is als dat ten koste gaat van de gezondheid van een steeds groter aantal burgers?

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens

PS
Een citaat van Dr. Robert O. Becker, naar verluid tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, zei in een interview in 2000:
''I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.''


Antwoord:
Plaats en datum: Den Haag, 22 mei 2019
Betreft: Noodkreet ‘Stop 5G vanwege gezondheidsrisico’s’
Ons kenmerk: 2019ZO8354/2019D20136
Uw kenmerk:
Uw brief van: 22 april 2019

Geachte heer Vriens,

U heeft bovengenoemde brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft uw brief in de procedurevergadering van 23 april 2019 behandeld. Tijdens een zogenaamde procedurevergadering neemt de commissie over alle binnengekomen stukken een besluit over de verdere behandeling. Binnengekomen stukken worden daar niet inhoudelijk besproken.

De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij het nog te houden plenaire debat over de uitrol van 5G. Het is aan de individuele Kamerleden zelf om te bepalen of zij tijdens dit debat al dan niet de door u aangekaarte problematiek ter sprake brengen.

Het debat is openbaar. Dit betekent dat u als toehoorder op de publieke tribune aanwezig kunt zijn. Het debat is tevens op de website van de Tweede Kamer live te volgen.
De agenda van de Tweede Kamer is aan veranderingen onderhevig. Ik adviseer u voor de meest actuele vergaderoverzichten de website van de Tweede Kamer te raadplegen. Ook het verslag van het debat kunt u te zijner tijd raadplegen via de website, zie:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen .
Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
D.S. Nava

Het debat is per 23 mei nog niet ingeplandLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie