Bezwaarschrift (brief) naar de Gemeente; Súdwest-Fryslan

woensdag, 05 december 2018 - Categorie: Reacties

Voorbeeldbrief

Aan: Burgemeester en wethouders van de
Gemeente Súdwest-Fryslan
Postbus 10.000
8600HA SneekHeeg, 28-11-2018.


Geacht College van Burgemeester en Wethouders.

Op 7-11-2018 hebt u een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een telecominstallatie op perceel Harinxmastrjitte 41 te Heeg. De vergunning staat geregistreerd onder nummer OV20180645.Het adres is plaatselijke beter bekend als de toren van de RK- St.Josephkerk van de St.Antonius van Padua parochie, locatie Heeg.

Tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning willen wij ernstig bezwaar maken en verzoeken u dringend dit besluit in te trekken.
De redenen voor ons bezwaar willen we graag toelichten.

1.De bedoelde telecominstallatie voor Tele2 zal volgens de plannen geplaatst worden boven in de toren van de kerk.Deze kerktoren staat midden in het dorp, tussen de woonhuizen rondom het centrum.Volgens de plannen komen er drie antennes, gecamoufleerd onder het lei dak, boven een reeds bestaande telecominstallatie van een andere provider. Metingen hebben aangewezen dat deze in bepaalde richtingen grote elektromagnetische velden geeft. Een tweede installatie zal dit alleen maar vergroten, mede ook doordat deze antennes in de tussenliggende richtingen wordt geplaatst, waardoor het dorp in alle richtingen wordt “bestraald”.
Het mag u bekend zijn dat er grote risico’s voor de volksgezondheid kunnen zijn. Elektromagnetische velden(EMV) kunnen bij mensen gezondheidsschade aanrichten.Veel wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd hebben dat aangetoond en ook internationale organisaties als bijv. de WHO waarschuwen voor de toename van EMV.
Ten aanzien van de gezondheidsrisico’s is veel discussie. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die de risico’s aantonen. De internationaal erkende oncoloog prof.dr.Dominique Belpomme, hoogleraar oncologie in Parijs, heeft een wetenschappelijk erkende diagnose-en behandelingsmethode ontwikkeld, waarmee medische gevolgen van elektromagnetische velden aantoonbaar gemaakt is. Hij is voorzitter van het Europees onderzoeksinstituut voor kanker en milieu. EHS (elektrohypersensitiviteit) is geen psychisch of psychosomatische, maar daadwerkelijke pathologische somatische aandoening. Zo zijn er in de landen om ons heen meer bewijzen, dat we als burger en overheid uiterst zorgvuldig moeten zijn met elektro- magnetische velden, veroorzaakt door zendmasten, ook als straks 5G landelijk wordt uitgezet.
Provinciale en gemeentelijke overheden hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

In artikel 22 van de grondwet staat o.a. dat de overheid maatregelen moet nemen ter bevordering van de gezondheid.Daarmee wordt ook bescherming bedoeld tegen bijv dreigende gevaren (aldus het CEG, samenwerkingsverband Gezondheidsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving).
De zorgplicht van de gemeente betekent o.a.: de nodige zorg in acht nemen bij de vervulling van de hem opgedragen taak, waarin opgenomen de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
U als college van B&W zou in deze situatie het zgn. voorzorgsprincipe kunnen hanteren .Dit houdt o.a. in dat eerst bewezen moet worden dat de genoemde installatie onschadelijk is voor de volksgezondheid voordat U plaatsing toestaat en vergunning verleent. Graag verwijs ik naar het besluit van andere gemeentes, zoals bijv. Hilversum, dat in 2014 heeft besloten geen antennes te plaatsen naast woonhuizen.

2.In het door U opgestelde antennebeleidsplan 2012 staat dat providers zelf mogen beslissen waar ze antenne-installaties willen realiseren, rekening houdend met het door u opgestelde beleid. In dat beleid van 2012 staat duidelijk vermeld: niet in woongebieden met uitzondering sportgebieden en hoogbouw, niet in waardevolle landschappen en niet in waardevolle cultuurhistorische objecten en structuren. Ook als gemeente heeft u er belang bij om antenne-installaties uit welstand-en stedenbouwkundig oogpunt zo goed mogelijk te integreren, zodat er geen wildgroei en horizonvervuiling ontstaat. Een tweede installatie midden in een bescherm dorpsgezicht past ons inziens niet in dit beleid.
Op basis van het beleid 2012 past dus plaatsing midden in de woonkern niet, zowel om welstandsredenen als om de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Dat laatste weegt voor ons het zwaarst.

3.Op 5 oktober 2017 werd door de Gemeenteraad van SWF unaniem de motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen het antennebeleid te actualiseren en bij te stellen en hierbij de uitgangsnotitie te betrekken die opgesteld is door de werkgroepen uit Heeg en Blauwhuis. Daarbij is het college opgeroepen de gemeenteraad te informeren over dit proces en het tijdpad dat hiermee is gemoeid. Het basisuitgangspunt voor nieuw beleid zou zijn zoveel mogelijk telecominstallaties buiten de bebouwde kom en combinaties van providers op een mast stimuleren en eventueel verplicht stellen. Doch geen plaatsing in woonwijken. Het is o.i. dan ook onbegrijpelijk dat tijdens het opstellen van nieuw beleid, wetende dat er onder de bevolking grote onrust/zorg is, er toch een vergunning tot plaatsing wordt afgegeven
Dat de zorg leeft in onze gemeenschap, heeft u kunnen waarnemen toen de ruim 400 handtekeningen onder de petitie werden overhandigd aan de wethouder tijdens het inspreken voorafgaande aan een Commissie-DSO vergadering in 2017.
De afgelopen periode hebben we namens de Werkgroep Zendmast Anders regelmatig geïnformeerd hoe de stand van zaken is met de ontwikkeling van nieuw antennebeleid. Tot op heden hebben we de indruk dat er niet veel haast mee wordt gemaakt, mede ook doordat er schijnbaar steeds wisseling is van ambtenaren die dit dossier moeten behartigen. Het zou de gemeente juist sieren als ze tijdens dit proces geen vergunning voor plaatsing van telecominstallaties in woongebieden zou afgeven, mede ook doordat het eerdere beleid 2012 daar al richting aan geeft.
Het uitgangspunt voor nieuw beleid is nogmaals gezegd: plaatsing zoveel mogelijk in buitengebied.

4.Ter informatie melden we dat de eigenaar van de kerktoren, de St Antonius van Padua parochie de omwonenden niet heeft geïnformeerd over de plannen voor plaatsing van de antennes en de toestemming die ze daarvoor hebben gegeven aan Tele2. Bij navraag bij verschillende direct omwonenden bleek dat men van niets wist, ook bij de plaatsing van de reeds aanwezige installatie is geen melding bij omwonenden gedaan. Ook de gemeente SWF heeft omwonenden niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het voorgenomen besluit de omgevingsvergunning te verlenen.
Diverse keren heeft de Werkgroep Zendmast Anders geprobeerd met het bestuur van de parochie in gesprek te gaan, doch deze heeft aangegeven eerst af te wachten welke beslissing de gemeente SWF zou nemen bij een eventuele aanvraag.


Uiteraard zijn we bereid ons bezwaarschrift nader toe te lichten.
Een afschrift van deze brief sturen we naar Bestuur Plaatselijk Belang Heeg, de politieke partijen in de gemeenteraad van de gemeente SWF en de stichting StopUMTS.

In afwachting van uw antwoord verblijven we met vriendelijke groet,


Naam………………………………
Adres………………………………
Tel.0515………………………..

Handtek.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie