Bezwaar locatie zendmast Haarlo; voorbeeldbrief (en tweede bezwaar)

donderdag, 27 september 2018 - Categorie: Reacties

Aan de gemeente Berkelland
t.a.v. het college van burgemeester en
wethouders in cc. aan de leden van de
gemeenteraad van Berkelland
Postbus 200
7270 HA BORCULO

Haarlo, 24 augustus 2018

Uw kenmerk : Besluit nummer RT/OR2018010, zaaknummer 213 562, verzonden 17 juli 2018,
betreffende het plaatsen van een telecommunicatiemast aan de Dennenweg te
Haarlo

Geachte collegeleden en geachte raadsleden,

Hierbij doe ik u een “collectieve bezwaar” toekomen van bezorgde omwonenden over de
geplande antenne mast. Hierin zijn de diverse zienswijzen van veel van deze bezorgde
omwonendengebundeld.

Wij vragen het College van B&W een gedegen onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van
de door ons aangedragen alternatieve mogelijkheden om een voor alle partijen bevredigende
oplossing totstand te brengen.

Zoals aangegeven, gezien de vakantiemaand augustus, kan een deel van de ondertekening nog
volgen.

Graag ontvang ik een bevestiging van de goede ontvangst van deze brief.

Met vriendelijke groet,

W.A

-------------------

Gericht tot
College van Burgemeester en Wethouders van Berkelland Postbus 200
7270 HA Borculo

Tegen
Besluit nummer RT/OR2018010, zaaknummer 213 562, verzonden 17 juli 2018, betreffende het
plaatsen van een telecommunicatiemast aan de Dennenweg te Haarlo

Datum
24 augustus 2018

Afzenders
Het bezwaar is getekend door 32 mensen van 16 huisadressen, zie de handtekeninglijsten (21 bladen).

Contactpersoon
Ing. W. A...….
……….. Haarlo

Redenen
Het besluit is erop gericht om het mobiele netwerk van KPN te verbeteren ten bate van een (beperkt)
aantal bewoners van Haarlo. Dit doel wordt stellig bereikt door plaatsing van de antenne aan de
Dennenweg te Haarlo. Het genomen besluit is dus geschikt om het gestelde doel te bereiken.

College van B&W heeft nagelaten aan te tonen dat de geplande locatie aan de Dennenweg voldoet aan
het proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel verplicht het College om een locatie voor de antenne goed
te keuren die de minste schade toebrengt aan andere belangen, zoals landschappelijke
belangen en volksgezondheid. Omdat dit niet is gebeurd, is het gewraakte besluit onvoldoende gemotiveerd.

Inleiding

Veel meer dan vier zienswijzen
In de vergunning stelt de gemeente dat zij slechts vier reacties ontvangen hebben.
Ons inziens zijn de volgende zienswijze’s niet meegeteld:
- de zienswijze van “Haarlo’s Belang”,
- de zienswijze van het GNMF,
- de 20 zienswijze’s van het collectief,
- de persoonlijke zienswijze van M. van Donselaar,
- de petitie van 130 handtekeningen, die verzoeken om een mast tenminste 1 km buiten de rand van het dorp.
Uit de zienswijze van het GNMF/GLK (de beheerder van de EHS-zone) valt op te maken dat de gemeente notabene het GNMF/GLK nooit op de hoogte heeft gesteld van haar
plannen (zie bijlage, geel gearceerd).

Gezondheidseffecten
De gemeente stelt: “dat er geen overtuigend bewijs wetenschappelijk is dat electromagnetische velden
van antenne-installaties nadelige gezondheidseffecten hebben voor mens, flora en fauna”.
De gemeente schuift de verantwoordelijkheid af naar de minister van EL&I.
De database www.stopumts.nl laat het tegenovergestelde zien. Deze site is een database met o.a.
internationale artikelen over UMTS-straling. Deze site wordt beheerd door een gepensioneerde Philips
wetenschapper van het Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven.
Hierop is genoeg te lezen van de effecten van electromagnetische velden van antennes (Wifi, GSM,
3G, 4G en 5G) op mens en dier.

In het rapport “Electromagnetische velden, jaarbericht 2008” van maart 2009 (zie bijgesloten beschouwing Omgevingswet 2019, blz. 4), kan de Gezondheidsraad niet uitsluiten dat er geen bewezen verband zou zijn tussen gebruik van de mobiele telefoon en het risico op hersentumoren. Verder op blad 5 onder “Maatschappelijke onrust”: De norm die in Nederland gehanteerd, wordt is hoog en biedt geen bescherming tegen biologische en neurologische effecten. Dit terwijl veel mensen moe zijn, doodmoe en de kankergevallen toenemen. Juist de biologische effecten ontwrichten de samenleving doordat er nul al officieel al 840.000 mensen electrogevoelig zijn en niet tegen de electromagnetische velden van de zendmasten kunnen (en waarschijnlijk veel meer, wanneer artsen een juiste diagnose mogen stellen).

De wetenschap waarschuwt al geruime tijd dat de grootste pandemie ooit, eraan zit te komen.
Op 6 mei 2011 heeft de Commissie van Milieu, landbouw en Regionale Zaken van de Raad van Europa, unaniem een rapport goedgekeurd waarin haar lidstaten worden opgeroepen om (zie beschouwing blz. 7):
- Het onmiddellijk toepassen van het voorzorgbeginsel (b.v. door het Alara-principe, inhoudend dat de EMstraling ‘as low as achievable’ dient te zijn).
Het Voorzorgsbeginsel wordt vermeld in artikel 191 van het verdrag in de werking van de Europese Unie (EU) en staat ook bekend als de zorgvuldigheidsnorm,
- het verlagen van de stralingsbelasting van de bevolking,
- het verlagen van de blootstellingslimieten,
- het Voorzorgsbeginsel in acht nemen wat betreft de kwetsbare groepen,
- het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

De gemeente negeert op blad 6 van haar vergunning dat de vrees voor mogelijke gezondheidsrisico’s geen reden is een UMTS-mast te weigeren.
De gemeente negeert hiermee het voorzorgbeginsel volledig en geeft niet de indruk rekening mee te willen houden met de hiervoor genoemde aanbevelingen van de Raad van Europa en dus de zorg voor haar inwoners.

Dit klemt te meer omdat enige bewoners in de buurt van de Dennenweg hebben aangegeven aantoonbare gezondheidsproblemen te krijgen als ze worden blootgesteld aan antenne straling. Dit zou een extra reden moeten zijn om niet al te lichtzinnig afwijkingen op het Bestemmingsplan toe te staan.

Gebrekkige en onvolledige voorlichting door de Gemeente
Aan de aanvraag omgevingsvergunning is veel vooraf gegaan.
De eerste info-avond werd medio maart 2017 gehouden t.b.v. de locatie van de voetbalden aan de westkant van Haarlo. Toen was er nog geen KPN-aanvraag ingediend. Hierbij waren de inwoners buiten de bebouwde kom van Haarlo aan de Oostkant niet uitgenodigd. Op deze avond bleek er nogal wat weerstand te zijn van de naastliggende wijk “De Pas”.
Maanden later werden we hier volledig over verrast door een verslag in het lokale “HB-blad”, dat de locatie was verplaatst naar de oostkant van Haarlo naar camping Veldzicht, Veldweg 1.
Er is in Haarlo een groot draagvlak om de mast 1 km buiten de rand van Haarlo te plaatsen (zie hiervoor de bijlage met 130 handtekeningen).
Op de laatste info-avond werd er een “stemming” gehouden met de opties zoals op de bijgesloten foto te zien zijn. Tot onze grote verbazing zat de optie van de “hoogspanningslijn of een mast ernaast” er niet bij.
Later werd een vierde optie “geen van deze 3 locaties” toegevoegd, waarbij de mensen de fiches uit dit schaaltje haalden en in de andere opties gooiden. Deze optie wekte verwarring onder de bezoekers omdat men deze optie op twee manieren kon interpreteren: helemaal geen mast of een mast 1 km buiten Haarlo? Verder kregen niet eens alle bezoekers fiches om te kunnen stemmen. Aan het eind van de laatste info-avond deelde de KPN mee dat het één deze drie opties wordt of geen mast.

Verdere punten die de werkwijze van de gemeente kenmerken:
- De eerste KPN-aanvraag voor de Veldweg 1 werd gelanceerd net voor de vakantiemaand augustus 2017,
namelijk 24 juli 2017. Wij kregen tot bijna eind augustus de tijd om een zienswijze op te stellen.
Vervolgens nam de gemeente tot medio februari 2018 de tijd voor haar traject.
- De tweede aanvraag van de gemeente voor de mast aan de Dennenweg dateert van dd. 15 maart 2018.
Hiervoor kregen we slechts 2 weken de tijd, eindigende op vrijdag 30 maart 2018, de dag voor Pasen.
Ondanks het mailverzoek kregen wij de Paasdagen (zondag 1 april en maandag 2 april) er niet bij. Zie mail 26 maart 2018. Achtereenvolgens geeft de gemeente zichzelf daarna maar liefst 14 weken de tijd, nl.

t/m 17 juli 2018 om een besluit te nemen.
- Het opgeven van verkeerde data in de correspondentie.
- Post die op verkeerde adressen belandt.
- Misleidende interpretaties.
- Zoals eerder vermeld het buitenspel zetten van de beheerder het GNMF/GLK om een mast van 40 m pal naast de EHS-structuur te willen plaatsen door ze hierover niet te informeren.
- Zoals eerder vermeld het negeren van kritische vragen.

De algehele aanpak straalt bij ons het gevoel uit van “burgertje-om-de-tuin-leiden”, t.b.v. een grote kans van slagen. Bijvoorbeeld: door (zo lijkt het) onlogische beslismomenten, zoals vakanties en vrije dagen, een lijst van alternatieven aandragen die op voorhand al geen alternatief zijn etc. etc..
Het ademt in onze beleving de schijn uit dat voor het College de belangen van KPN zwaarder wegen dan die van de bevolking.

Bestemmingsplan en proportionaliteitsbeginsel
Het College geeft toe dat de locatie Dennenweg in strijd is met het bestemmingsplan “Buitengebied Borculo”.
Omdat slechts twee bomen hoeven te worden gekapt en de mast 10 cm lager is dan de maximaal toegestane hoogte, neemt het College zijn toevlucht tot het gebruikmaken van haar bevoegdheid om afwijkingen van het Bestemmingsplan toe te staan.
Het College kan de bevoegdheid tot het toestaan van afwijkingen van het Bestemmingsplan echter pas gebruiken als vast komt te staan dat het gebruik van die bevoegdheid niet strijd is met het proportionaliteitsbeginsel.
Het College moet zich er dus van overtuigen dat op de andere aangedragen locaties het gestelde doel niet kan worden bereikt.
Het Bestemmingsplan en het proportionaliteitsbeginsel verder uitgewerkt:
De locatie van de mast aan de Dennenweg ligt aan de rand van Gelders Natuur Netwerk (GNN), de Groene Ontwikkelzone (GO) en Nationaal Landschap De Graafschap (zie bijlage Kaarten Omgevingsverordening
Gelderland), het beschermde landgoed “Wolink” (EHS-zone) en verder middenin het karakteristieke historische essenlandschap (zie bijlage Essenkaart), wat doorloopt tot in het landgoed “Wolink”. De essen worden hierop aangegeven met “m” van microreliëf.
Het Antennebeleid Berkelland is hier stellig in (blad 30):
“c. Karakteristieke essen
Essen zijn hoger gelegen (vroegere) akkers.
De voordelen van een antenne-installatie in dit gebied wegen niet op tegen de landschappelijke verstoringen en de verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit. Uit visueel oogpunt en door de sfeer van deze gebieden is het niet wenselijk hier antenne-installaties te plaatsen. (kaart 24: Open gebieden)”


Op blad 6 van haar Besluit stelt de gemeente dat op haar “Beleidskaart Ruimtelijke Structuur” deze locatie aan de Dennenweg ‘onderaan de es ligt’ en niet meer aangemerkt wordt als een essenlandschap maar als louter
een multifunctioneel landschap, welke dan in één keer niet meer beschouwd hoeft te worden als een waardevol landschap.
Tegelijkertijd spreekt de gemeente zichzelf weer tegen omdat even daarvoor gesproken wordt over: “geen aanpassing nodig van het ‘micro reliëf’ (= essenlandschap)”.
Dan wordt zonder verdere onderbouwing het volgende gesteld:
“Om de mast te kunnen plaatsen worden géén van deze landschapswaarden verstoord”.
Echter de locatie is niet onderaan de es maar er middenin, zie de Essenkaart. Dit essenlandschap loopt aan weerskanten van de Dennenweg, dus tot in het Landgoed “Wolink”.

Een vergelijkbare situatie met bovenstaande heeft zich voorgedaan met een 20 m hoge bouwkraan aan de Eibergseweg 46-48 aan de rand van Haarlo op een locatie 500 m ten noorden van de vergunde mast in hetzelfde essenlandschap.
Hierop de volgende uitspraak van de gemeente:
‘In de planregels is uitdrukkelijk opgenomen dat buitenopslag niet is toegestaan, een regel die vanuit het functieveranderingsbeleid is ingegeven om verrommeling van het landschap en het buitengebied tegen te gaan.
Daarbij komt dat het plegen van werkzaamheden aan bouwkranen, waarbij zeer regelmatig sprake is van langdurig uitgeklapte kranen (= 20 m hoog), storend doorwerkt in de beleving van het landschap ter plaatse.
Dergelijke activiteiten passen volgens de gemeente niet in het buitengebied of aan de rand van een kern, maar uitsluitend op een industrieterrein. Samenvattend ziet de gemeente geen aanleiding om de planregels aan te
passen door de in de zienswijze genoemde activiteit met betrekking tot mobiele bouwkranen daarin specifiek te benoemen. Dit onderdeel van de zienswijzen geeft dan ook geen aanleiding voor een gewijzigde vaststelling van
het ontwerpbestemmingsplan’


Verder vermeldt het Antennebeleid op blad 29 dat: “de gemeente Berkelland deze gebieden dan ook zoveel mogelijk wil vrijwaren van antenne-installaties, omdat zij een inbreuk maken op de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden.”
Het lijkt er dus op dat de gemeente niet consequent haar eigen Bestemmingsplan interpreteert en niet kritisch is ten opzichte van de KPN.

Verder meldt het Antennebeleid op blad 31 het volgende:
Notabene
Uiteraard moet de provider in de ruimtelijke onderbouwing (zie blz. 23) die bij een afwijking van het bestemmingsplan hoort, aantoonbaar maken dat er geen andere adequate locatie of oplossing gevonden kan worden. De verantwoordelijkheid voor het maken van de onderbouwing ligt bij de provider. De uiteindelijke beoordeling of er meegewerkt wordt aan een afwijking van het bestemmingsplan ligt bij de gemeente
Berkelland.”

Van bovenstaande is in de KPN-onderbouwing geen sprake van.
Ons inziens wekken de KPN-dekkingskaarten (KPN-onderbouwing, blz. 23 en 24) een onbetrouwbare indruk. De geplotte reikwijdtes van het GSM-signaal op deze kaarten komen namelijk niet overeen met de in de praktijk
gemeten reikwijdten in deze regio.
Uit praktisch onderzoek is gebleken dat beide signalen, nl. GSM (mobiel bellen) en 4G (mobiel internetten), in deze regio een prima ontvangst binnenshuis bieden tot 3,5 km.
Op de bijgesloten 3km-dekkingskaart is hier nog een marge opgenomen en door ons een reikwijdte van 3,0 km ingetekend. Hiermee komt Haarlo en de gehele “witte-zone” royaal binnen de reikwijdte van een 40 m mast naast de hoogspanningslijn wat betreft het GSM- en het 4G-signaal, waar het de KPN omgaat (zie KPN, blad 24).
Een tweede aanwijzing dat deze dekkingskaarten niet betrouwbaar lijken, is dat vrijwel overal in deze “witte zone” ten zuiden van Haarlo buitenshuis toch mobiel gebeld kan worden.

Ons inziens biedt een 40 m mast naast de hoogspanningslijn een adequaat alternatief om de regio te voorzien van een voldoende sterk GSM-, het 3G- en het 4G-signaal in een straal van 3 km rondom deze mast. De KPN specificeert deze benodigde signalen in de KPN-onderbouwing op blad 24.

Onze volgende twee vragen werden aan de KPN (zie mail dd. 10/08/2018) gesteld om bovengenoemde bevestigd te krijgen in geval van een mast naast de hoogspanningslijn (optie 8 van de KPN-onderbouwing):
- een dekkingskaart met het 4G-signaal,
- de hoogtes van de zendmasten op de dekkingskaarten.
Evenmin krijgen we antwoord op de vraag over de reikwijdteverschillen van de zendmasten op de KPN-dekkingskaarten en waarom de zendmast van Haarlo ineens de kleinste reikwijdte heeft?

Zo ook toezending van de planschade-overeenkomst, genoemd bovenaan blad 2 van het besluit.
Echter alle vragen bleven onbeantwoord met als reden: “deze vragen maken geen onderdeel uit van het besluit”.
Echter deze vragen maken wel degelijk onderdeel uit van het besluit omdat ze betrekking hebben op het besluit of naar verwijzingen in het besluit. Onderaan blad 6 van het besluit wordt verwezen naar de KPN-onderbouwing.

Een gegeven uit de fysica is dat de reikwijdte van een antenne lineair toeneemt met de hoogte waarop deze geplaatst is. Deze wetmatigheid lijkt niet op te gaan voor de locaties 6 en 8, resp. de hoogspanningslijn (27,5 m) of een hogere mast ernaast (40 m). De omschrijvingen bij 6 en 8 suggereren eerder het tegenovergestelde.

Zolang in de KPN-onderbouwing de motivering ontbreekt dat er geen andere adequate locatie mogelijk is om een GSM-, 3G- en 4G-signaal aan te bieden, is dat in strijd met het proportionaliteitsbeginsel en het Antennebeleid.
Als gevolg daarvan is een bestemmingsplanwijziging ongegrond.

Overigens zal in de nabije toekomst het “openbare wifi-netwerk op de glasvezel” voor een uitstekend mobiel bereik binnenshuis zorgen. Een reële optie voor Haarlo en het buitengebied omdat onlangs glasvezel is aangelegd.

Planschade
Bij onverhoopte plaatsing van de mast vrezen de omwonenden voor nadelige invloeden ten gevolge van de zendmast en zullen hier alert op zijn.
De omwonenden behouden zich daarom het recht voor om schadevergoeding te vorderen als de gemeente zou besluiten om de telecom-zendmast te plaatsen aan de Dennenweg.

Petitie
Onder de Haarlo’se bevolking is een petitie gehouden (bijgesloten), waarin gepleit wordt voor een mast tenminste 1 km buiten de rand van Haarlo. Deze werd ondertekend door 130 inwoners in de vakantiemaand augustus, waardoor veel mensen niet thuis waren.

Ondertekening
Dit collectieve bezwaar wordt getekend/verstuurd door een aantal inwoners (bijgesloten). Doordat het bezwaar in de vakantiemaand augustus valt, kan het zijn dat een aantal mensen pas na de vakantie kunnen tekenen. Deze zullen na de bezwaartermijn aan u worden toegezonden.
Er zijn overigens bewoners van Haarlo die dit collectieve bezwaar niet hebben ondertekend, mede door andere belangen bij de gemeente, terwijl zij tegelijkertijd betreuren dat de Dennenweg als locatie is vergund.

Concluderend, verzoek ik als contactpersoon van het collectief tot
• Intrekking van besluit OR 2018010 en in ieder geval intrekking van de daarin toegestane afwijkingen op het Bestemmingsplan;
• Het publiceren van doelstellingen waaruit blijkt welke verbeteringen van het mobiele netwerk in Haarlo wenselijk worden geacht;
• Het opleggen van een verplichting aan KPN om gemotiveerd aan te geven welke van de door de heer Leever en mij aangedragen alternatieve locaties al dan niet geschikt zijn om de door het College vastgestelde doelstellingen te bereiken. Met name de onder positie 8 (KPN, blad 27) genoemde optie: een 40 m mast naast de hoogspanningslijn. Het accepteren van deze optie heeft het voordeel dat daarna geen verdere procedures te verwachten zijn (vgl. bezwaar dhr. H. Leever).

Bijlagen
- De handtekeningenlijst van de ondertekenaars van het bezwaar (21 bladen).
- De petitie met 130 handtekeningen voor een zendmast tenminste 1 km buiten Haarlo (13 bladen).
- De zienswijze van het GNMF/GLK van 10 april 2018 (2bladen).
- Beschouwing Omgevingswet 2019 (8 bladen).
- Foto stemming (1 blad).
- Mail 26 maart 2018 (1 blad).
- Het Antennebeleid (44 bladen).
- Kaarten Omgevingsverordening Gelderland (2 bladen).
- Essenkaart (5 bladen).
- 3 km dekkingskaart (1 blad).
- Mail 10 augustus 218 (5 bladen)


Tweede bezwaar:
www.tubantia.nl/achterhoek/bezwaar-tegen-antennemast-pal-naast-landgoed-wolink-in-haarlo~afabd1c2/
27 sept. 2018

Bezwaar tegen antennemast pal naast landgoed Wolink in Haarlo

HAARLO - De Gelderse Natuur- en Milieufederatie GNMF en Geldersch Landschap en Kasteelen hebben bij de gemeente Berkelland bezwaar
aangetekend tegen de vergunning voor een 40 meter hoge antennemast.

Zie verder bovenstaande link en zie ook:

www.tubantia.nl/achterhoek/mast-aan-dennenweg-in-haarlo-dat-deugt-niet~ad12b386/ .
Mast aan Dennenweg in Haarlo: dat deugt nietLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie