Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie

maandag, 28 mei 2018 - Categorie: Reacties

Bron: www.zeeland.nl/digitaalarchief/ib17b32c83dd
16 nov. 2017

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico geeft informatie en voorlichting over de risico’s van elektromagnetische velden en mobiele zendapparatuur in de openbare ruimte en huiselijke leefomgeving. Het ZPS is aangesloten bij landelijke organisaties voor gezondheid en milieu


Aan de leden van de Provinciale Staten van Zeeland en de Commissie Ruimte

Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie

Heinkenszand, 16 november 2017

Geachte mevrouw, mijnheer,

De Provincie heeft met het oog op de op te stellen Omgevingsvisie een tweetal bijeenkomsten
georganiseerd om de mening te peilen van overheden, burgers en particuliere en
maatschappelijke organisaties. Ook leden van het Zeeuws Platform Stralingsrisico hebben
daaraan deelgenomen. Wij vroegen toen specifiek aandacht voor de nieuwe milieufactor
‘elektromagnetische velden’ (EMV) die volgens cijfers van de WHO bij tenminste 3% van de
bevolking ernstige gezondheidsklachten als gevolg van elektrogevoeligheid veroorzaakt. Alleen
al voor de provincie Zeeland praten we dan over ca. 10.000 burgers. Bovendien komen er
steeds meer aanwijzingen dat er een relatie is tussen EMV en ziekten als ADHD, ALS, kanker en
Alzheimer, ziekten die niet in die 3% verdisconteerd zijn.

Tot nu toe zien wij helemaal niets van onze inbreng terug in de enquêteresultaten noch in
andere documenten, terwijl bovengenoemde feiten daar toch aanleiding toe zouden moeten
vormen. Wel wordt rekening gehouden met de EMV van hoogspanningsleidingen. De
gezondheidsraad adviseerde onlangs in een persbericht over de Omgevingswet o.a. rekening
te houden met de effecten van EMV van mobiele communicatie technieken.

Daarom vragen wij opnieuw aandacht voor de risico’s van EMV, waaraan alle burgers
onvrijwillig worden blootgesteld.

Wij verzoeken u om aan te sturen op het opnemen van de nieuwe milieufactor EMV in de
Kadernota Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingswet biedt immers ruimte om als Provincie en
gemeentes zelfstandig beslissingen te nemen t.a.v. de bescherming van de gezondheid en het
welzijn van inwoners.

Wij willen u vragen om in het te vormen milieubeleid te gaan aansturen op bescherming tegen
te hoge EMV-belasting door de invulling van het ALARA beginsel voor EMV voor de burger in
het algemeen en voor de kwetsbaren (kinderen, zieken, ouderen en elektrogevoeligen) in het
bijzonder.

Dat betekent bijvoorbeeld dat u er op toeziet dat bij de planning van de gebiedsinrichting
rekening wordt gehouden met EMV veroorzakende faciliteiten zoals spoor, weginrichting,
windmolens en zendmasten en de invloed daarvan op de omgeving voor bijvoorbeeld
kwetsbare groepen. Maar ook dat u bestaande situaties op EMV-risico’s beoordeelt en dat u
als voorzorgsmaatregel de burger over de risico’s laat informeren. Dat betekent dat de locaties
waar zich kwetsbare groepen langdurig ophouden zoveel mogelijk van EMV verschoond
blijven. Dat betekent ook dat kritisch dient te wordt gekeken naar locatie en noodzaak van
plaatsing van zendinstallaties en in het bijzonder scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen.
Dat betekent verder dat ernaar wordt gestreefd de stralingsbelasting te doen verminderen
door daar waar mogelijkheden zijn voor vaste verbindingen zoals glasvezel, dit te stimuleren in
plaats van WiFi te subsidiëren.
Wij geven u deze punten ter overweging mee om ze binnen uw fractie en Commissie Ruimte te
bespreken. Wij zijn bereid u nadere toelichting te geven.
Op de volgende pagina’s vindt u een nadere onderbouwing met adviezen van instanties,
voorbeelden van maatregelen van de ons omringende landen en informatie over
wetenschappelijke onderzoeken.

namens het Zeeuws Platform Stralingsrisico
Adrie Spruijt

Contact: Tel: 0113-568576
stralingsrisico@zeelandnet.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nlLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie