Brief naar Monique Beerlage (Kennisplatform EMV & G)

donderdag, 05 april 2018 - Categorie: Reacties

Verstuurd 5 april 2018

Geachte mevrouw Beerlage,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Als secretaris van het Kennisplatform EMV & Gezondheid heeft u zich tijdens een op 10 mei 2017 door Pim Christiaans afgenomen interview, o.a. als volgt uitgelaten inzake de gezondheidsrisico's van straling:

- ''(...) dat sluit niet uit dat er in de toekomst nog iets gevonden kan worden omdat er nu nog iets niet bekend is.''
- ''We kunnen niet uitsluiten dat er in de toekomst schadelijke effecten worden gevonden.''
- ''(...) we kunnen het niet uitsluiten. Het is dus niet zo dat de Gezondheidsraad met honderd procent zekerheid zegt dat er geen effecten zijn.''
- ''(...) we weten het eigenlijk gewoon niet.''
- ''Je kunt als wetenschapper nooit uitsluiten dat er in de toekomst nog een effect wordt gevonden omdat het pas op lange termijn zichtbaar wordt of omdat we het gewoon nog niet weten op dit moment.''
- ''(...) of dat effect geeft kunnen wij niet aangeven omdat we de blootstelling van nu niet precies kunnen vergelijken met de blootstelling van twintig, dertig jaar geleden.''
- ''Ja precies, er is onduidelijkheid.''

Bron: Artikelen/10711/interview_monique_beerlage_van_het_kennisplatform_emv_afgenomen_door_pim_christiaans

Daarom wil ik u hierbij graag de volgende vragen voorleggen, waarbij ik u wil verzoeken mij een inhoudelijke reactie te geven:

Vraag 1
Ga ik er terecht vanuit dat u ermee bekend bent dat de regering bij alle nieuwe technologieën juridisch verplicht is om het VOORZORGSPRINCIPE in acht te nemen?

Zo ja, dan weet u dat dit principe inhoudt dat er bij twijfel, dus niet pas bij bewijs, een voorzorgsbeginsel in gesteld dient te worden t.a.v. een stof die mogelijk schadelijk is. Tevens bent u er dan van op de hoogte dat het voorzorgsprincipe een moreel en politiek principe is dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Bovendien weet u in dat geval dat het wetenschappelijk aanvaard is dat wanneer het om volksgezondheid gaat, het voldoende is om aan te tonen dat er een redelijke kans is op gezondheidsschade. Het is dan niet vereist om de bewijsvoering tot in den treure en tot en met de kleinste details uit te werken.

Kort gezegd zal het u dan bekend zijn dat als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt mag worden als reden om maatregelen uit te stellen.

Vraag 2
Bent u er van op de hoogte dat er, in tegenstelling tot wat het Kennisplatform EMV & Gezondheid, de Gezondheidsraad, de overheid en de overige betrokken instanties maar blijven beweren, wel degelijk vele wetenschappelijke bewijzen van de schadelijkheid van straling, ook binnen de in Nederland gestelde limieten, zijn?
Zo niet, dan vindt u via de link dooozz.nl/blog/wetenschap-en-straling/ een lijst met 624 wetenschappelijke onderzoeken die gezondheidsschade van straling aantonen bij blootstelling aan waarden tot ver onder de veiligheidsnorm, zoals de Gezondheidsraad, RIVM en GGD die hanteren. De lijst is aangevuld met links naar in totaal meer dan 8300 onderzoeken.

Vraag 3
Is het u bekend dat een honderdtal wetenschappers in augustus vorig jaar waarschuwden dat het 5G-netwerk uitgerold wordt zonder dat de effecten daarvan op mens, dier en natuur onderzocht zijn en zonder dat reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld? (De volledige tekst van de bovengenoemde wetenschappelijk onderbouwde waarschuwing vindt u hier:
europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf )
Zo ja, wat heeft u met deze serieuze waarschuwing gedaan?

Vraag 4
Bent u, op basis van bovenstaande gegevens, bereid om uw niets-aan-de-hand mantra te wijzigen en de regering vanaf nu te adviseren de uitrol van 5G te staken/af te stellen, de huidige toegestane stralingslimieten drastisch te verlagen, de bevolking eerlijk te informeren, EHS als aandoening te erkennen, wifi in openbare gelegenheden te verbieden en over het gehele land witte zones in te stellen?
Zo niet, op basis van welke argumentatie?

Vraag 5
Is het u bekend dat dat de heer Van Rongen van de Gezondheidsraad in 2003, zoals uit de gearceerde zin in de tekst hieronder blijkt, als proefpersoon deelgenomen heeft aan een TNO-onderzoek naar de effecten van gsm- en umts-straling waarbij hij destijds klachten meldde als duizeligheid, nervositeit, rusteloosheid, pijn op de borst, zich niet kunnen concentreren, gemakkelijk verstrooid raken en weinig aandacht hebben? (Bron:
eenvandaag.avrotros.nl/item/russisch-roulette-spelen-met-je-hersenen/ )

Wat is daarop uw reactie?

Bij voorbaat dank voor uw inhoudelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Slegers

2003
Oktober: TNO-onderzoekers zijn verrast als ze de resultaten van hun eigen onderzoek naar de effecten van gsm- en umts-straling onder ogen krijgen. UMTS-straling in dezelfde lage dosis als waaraan mensen in de nabije toekomst op straat en in huis blootstaan, kan het welbevinden beïnvloeden. De TNO’ers hebben dat als eersten aangetoond. ‘Ik was er echt van overtuigd dat we geen effect zouden vinden. Maar die hypothese is onderuit gegaan. Ook zeer zwakke elektromagnetische velden doen wat met mensen.’ Proefpersonen (waaronder pikant genoeg ook de secretaris van de commissie elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad, Erik van Rongen) melden klachten als duizeligheid, nervositeit, rusteloosheid, pijn op de borst, zich niet kunnen concentreren, gemakkelijk verstrooid raken en weinig aandacht hebben.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie