Mail naar de raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

donderdag, 01 maart 2018 - Categorie: Reacties

Knegsel, 1 maart 2018

Betreft: Smart City en 5G

Geachte raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,

Op maandag 19 februari hield uw gemeenteraad een raadsavond over Smart City toepassingen, zoals o.a. 5G op lantarenpalen.

Erwin Kamp van D66 vroeg zich af waarom het niet lukt, als er al zo’n groot draagvlak is zoals door Hugo Schooneveld, Rob Verboog en Carolien Schooneveld geschetst, om dit probleem bij de 150 Tweede Kamerleden aan te kaarten. Rob Verboog gaf als antwoord dat de economische belangen erg groot zijn en daar zijn wij het volledig mee eens.

Wij (en met ons vele anderen) hebben al vele malen alle Tweede Kamerleden geïnformeerd over de gezondheidsschade die de straling van draadloze communicatie (EMV, elektromagnetische velden) veroorzaakt, maar als we al antwoord kregen was het dat er geen ‘draagvlak’ voor is, of dat de partijen het standpunt van de Gezondheidsraad volgen en dat er onder de norm (samen met enkele andere landen de hoogste ter wereld) geen gevaar is voor de gezondheid, althans dat dat niet bewezen zou zijn en dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden.

Enkele feiten:

1. Het ‘California Department of Public Health’, de tegenhanger van onze Gezondheidsraad, heeft recent richtlijnen gepubliceerd over reductie van de blootstelling aan radiofrequente energie van mobiele telefoons, en heeft gesteld dat lange-termijn veelvuldig gebruik kan leiden tot:
- hersenkanker en tumoren aan de gehoorzenuw en speekselklieren,
- minder sperma en minder bewegelijk sperma,
- hoofdpijn en effecten op leren en geheugen, gehoor, gedrag en slapen.
Zie: www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf

2. De ‘Cyprus Medical Association’, de ‘Wiener Ärztekammer’ en het ‘Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health’, allen officiële overheidsorganisaties, hebben recent de ‘Nicosia Declaration on electromagnetic and radiofrequency radiation’ ondertekend en hebben daarin gesteld dat blootstelling aan 30 kHz tot 300 GHz (alle draadloze communicatie) kan leiden tot:
‘carcinogenicity (class 2b IARC 2011), developmental neurotoxicity, effects on DNA, on fertility, Hypersensitivity and other serious effects’,
zoals volgens deze instanties goed gedocumenteerd in peer-reviewed wetenschappelijke studies. Zie:
ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf

Dit zijn twee van de 90 items in de Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties (waaronder WHO, Raad van Europa en Europees Parlement) en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van o.a. zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi. Zie:
pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf
Deze compilatie gaat terug tot ver in de vorige eeuw toen er ook al ernstige waarschuwingen op dit gebied waren.

Evert de Boer van de VVD vroeg zich af waarom die ‘slimme’ lantarenpalen niet door konden gaan als maar 2% het niet wil en 98% wel. Maar die 2% is nu al heel ziek, vaak met verlies van baan, en het getuigt toch van medemenselijkheid om daar rekening mee te houden en niet alleen met de 98%.
En willen al die mensen wel een Smart City of wordt het ons door de telecom industrie opgedrongen, die er zo lekker aan verdient?
Een schatting is dat 3 tot 5% van de bevolking nu al last heeft van de straling van draadloze communicatie. Omdat er door de overheid geen voorlichting wordt gegeven over de gezondheidsschade door EMV weten de meeste mensen niet waar hun klachten door veroorzaakt worden. Een miljoen mensen hebben echter wel lichamelijk onverklaarde klachten die grotendeels overeenkomen met die van elektrogevoeligen.

Door de site www.stopumts.nl kennen we veel schrijnende gevallen, mensen die door geen enkele overheidsinstantie geholpen worden. Ook hebben velen hun toevlucht gezocht in het buitenland op stralingsarme plekken in Duitsland, Frankrijk (Vogezen), Noorwegen, Spanje, Portugal en recent in Hongarije. Door de toename van de stralingsbelasting neemt ook het aantal elektrogevoeligen toe. Elektrogevoeligheid is niet aangeboren maar na langdurige belasting kan men elektrogevoelig worden.

Tot slot een link naar een YouTube filmpje van een Zembla uitzending uit 2004 waarin de oud-topmannen van Telfort en KPN, R. van Hoven van Genderen en P. Smits stellen dat de uitrol van GSM netwerken moet doorgaan en dat de overheid moet zorgen dat ze geen last krijgen van verontruste burgers. Als de overheid de stralingsklachten toch serieus gaat nemen dan zal de telecom industrie 6 miljard (gulden) aan licentiegelden terugeisen, plus 6 miljard aan gedane investeringen. Zie:
www.youtube.com/watch?v=azY-5-CaDzE

Het zou aan te bevelen zijn als uw gemeente niet voorop loopt met het introduceren van deze nieuwe technieken nu er al zoveel veel aanwijzingen zijn over de schadelijkheid voor de gezondheid. Wij en velen met ons hopen dat u daarom niet tot een overhaast besluit komt.

Voor inhoudelijke vragen op dit gebied bent bij ons welkom.

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
dr. Leendert Vriens
(natuurkundige, webmaster www.stopumts.nl )
infostopumts@gmail.com .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie