Mail naar Marianne Thieme 12 april 2017

zondag, 16 april 2017 - Categorie: Reacties

Geachte Marianne Thieme,

Op 11 maart gaf u in Amsterdam samen met Ewald Engelen een lezing over uw boek De kanarie in de kolenmijn. Aan het eind van de lezing konden er vragen gesteld worden. Een vrouw uit het publiek zei dat ze hoog gevoelig is voor straling en laagfrequent geluid en tot een groep mensen behoort die wordt weggezet als gek en niet wordt gehoord door de GGD, de overheid en andere overheidsinstanties. Zij wil graag aandacht voor de nadelige gevolgen voor de gezondheid door elektromagnetische straling/elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi, DECT telefoons, babyfoons, enz.).

Uw antwoord was dat het met twee zetels (nu gelukkig vijf) moeilijk is om op alle onderwerpen in te gaan. Maar dat u wel meer informatie over dit onderwerp wilde hebben
Daarom deze mail.

Recent zijn een aantal schadelijke milieufactoren uitvoerig in het nieuws geweest, zoals Q koorts, kankerverwekkende verf bij defensie en aardbevingen in Groningen. In alle gevallen was sprake van te late voorlichting, ontkenning van verantwoordelijkheid van overheidszijde en vervolgens niet voldoende of geen hulp voor slachtoffers. Dit alles om economische en industriële belangen niet te schaden. Aan dit rijtje milieufactoren kunnen we elektromagnetische straling van draadloze communicatie toevoegen.

Er zijn momenteel in Nederland een miljoen mensen met lichamelijk onverklaarde klachten die veelal overeenkomen met die van elektrogevoeligen. Toch weten de meeste mensen door gebrek aan voorlichting niet dat de straling van hun smartphone, DECT-telefoon en wifi schadelijk is voor de gezondheid en mede of in belangrijke mate verantwoordelijk kan zijn voor hun klachten.

Klachten die elektrogevoeligen krijgen en die echter per persoon nogal kunnen verschillen zijn: o.a. extreme vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, nervositeit, onrustgevoelens, angstgevoelens, concentratieproblemen, hartritmestoringen, verhoogde bloeddruk, tinnitus, huidklachten, maag-darmklachten. Helaas weten de meeste Nederlandse artsen niet dat deze straling klachten kan veroorzaken en worden patiënten daar niet op gediagnosticeerd.

Enkele feiten:
De Gezondheidsraad (GR) beweert dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade mits de stralingsintensiteit lager is dan de door de overheid ingestelde norm. Die norm houdt echter alleen rekening met opwarming van ons lichaam. Dit standpunt, al meer dan tien jaar verkondigd door de commissie EMV van de GR is gebaseerd op de aanname dat alleen hoge stralingsintensiteiten, waarbij ons lichaam opwarmt, schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Het bestaan van niet-thermische biologische effecten, waarbij opwarming verwaarloosbaar is, wordt door de GR erkend, maar niet hun mogelijke schadelijkheid, al wordt dit ook door de GR niet uitgesloten. Alle ervaringen van slachtoffers worden door de GR genegeerd, evenals de duizenden peer-reviewed onderzoeken die niet-thermische biologische effecten aantonen, die wel degelijk schadelijk voor de gezondheid zijn. Bovendien is ook niet bewezen dat deze straling onschadelijk is!
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD, KEMA en RIVM en sinds dit jaar ook Milieu Centraal samenwerken) heeft in 2012 wel erkend dat ernstige lichamelijke klachten door elektromagnetische velden/straling veroorzaakt kunnen worden, ook ver onder de blootstellingslimieten, zie:
www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf
Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en elektrohypersensitiviteit (EHS) van personen als handicap te erkennen en ze bescherming en gelijke kansen te bieden. Het EP noemt de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen bij blootstelling aan EMV.
De Raad van Europa beveelt (2011) aan om alle redelijke maatregelen te treffen om de blootstelling aan EMV te beperken, i.h.b. die van mobiele telefonie, en i.h.b. de blootstelling van kinderen die het grootste risico lopen hersentumoren te krijgen.
De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie 2B: ‘mogelijk kankerverwekkend’.
In een artikel in de Lancet Oncology, door de IARC-WHO specialisten die beslist hebben over de 2B classificatie, staat vermeld dat: ‘when mobile phones are used by children, the average RF energy deposition is two times higher in the brain and up to ten times higher in the bone marrow of the skull, compared with mobile phone use by adults,’ hetgeen impliceert dat kinderen een groter risico lopen.
In Zweden wordt EHS al sinds 2000 als functionele handicap erkend en de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK heeft in 2012 een 17 pagina’s lange richtlijn uitgegeven voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen.

In veel landen zijn voorzorgsmaatregelen genomen. In de compilatie: www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf kunt u de genomen voorzorgsmaatregelen in andere landen vinden en wordt een overzicht gegeven van de situatie in de wereld.

Petitie. In de link hieronder (pp. 6 t/m 56) een selectie van verhalen die StopUMTS toegestuurd kreeg naar aanleiding van een petitie (in april 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, EZ, V en J) voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf

Volgens de GR moet er nog jarenlang onderzoek gedaan worden. Maar als er gewacht wordt op 100% bewijs voor de schadelijke effecten voor de gezondheid van EMV zal dat er niet komen. Want slechts in de wiskunde en de logica zijn er dergelijke bewijzen.

Het artikel Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van gezondheidsschade door EMV door Leendert Vriens, Jan van Gils en Michiel Haas, laat een aantal voorbeelden zien waar in het verleden ook al het voorzorgsprincipe werd toegepast zonder dat er een bewijs was van de schadelijkheid van bepaalde stoffen (kraamvrouwenkoorts, cholera). Zie voor het artikel:

www.stopumts.nl/pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf

Wij kennen veel mensen die niet meer kunnen reizen, geen openbare gebouwen kunnen bezoeken, niet naar de supermarkt, de bioscoop, een terrasje, uit eten, enz. vanwege de masten, wifi en de alom aanwezige smartphones. Van nabij weten we hoe ernstig deze straling je leven kan beïnvloeden en hoe moeilijk het is om een stralingsarme woonplek te vinden.

En het schrijnende is dat we toch overal bereikbaar kunnen zijn met een stralingsintensiteit die 1000 maal lager is.

Het wordt de hoogste tijd dat de overheid dit onderwerp serieus neemt, eerlijke voorlichting gaat geven, het voorzorgsprincipe gaat toepassen en mensen wijst op de gezondheidsrisico’s. Er zijn al te veel mensen ziek, en met de toenemende stralingsintensiteit zal dat aantal enorm toenemen. Zeker kwetsbare kleine kinderen die al van jongs af aan, en zelfs al in de moederschoot blootgesteld worden aan deze straling moeten beschermd worden.

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens

Voor meer informatie:
..........Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie