Brief aan de gemeente Epe: Gezondheidsschade door zendinstallaties

zondag, 05 maart 2017 - Categorie: Reacties

Bron: e-mail met bijlage van twee lezers van StopUMTS
4 maart 2017


De e-mail:

Geachte geadresseerden van de Gemeente Epe en GGD's Gelderland,

Bijgaand vind u als attachment een brief van ons, een echtpaar dat naar het buitengebeid van Epe wilde verhuizen om eindelijk verlost te zijn van de overmatige straling in onze woonsituatie in het westen van het land.
Overgevoelig geworden door een jarenlange 'overdosis' straling van nabijgelegen zendmasten en buren. Nog voor we ons huis in Epe betrokken hadden, hoorden we dat er een mast voor onze woning gepland staat!!
De rest van het verhaal kunt u lezen in onze bijgaande/attached brief. In die brief ook veel informatie over het (wan)beleid van onze rijksoverheid en GGD's op dit gebied.
Graag willen wij er bij de gemeente Epe op aandringen om een veel restrictiever beleid te voeren bij de plaatsing van zendmasten. Die mogelijkheid heeft de gemeente!!

Om uzelf te informeren over de evidente gezondheidsrisico's van straling, treft u hieronder een aantal informatieve links.

Oproep aan alle gemeentes in Nederland, Hulp gevraagd voor burgers ziek door de straling van draadloze communicatie (2015)
pdf/College%20van%20B&W%20en%20Raad.pdf

Gemeente Hilversum weigerde zendmast o.b.v. Europees voorzorgprincipe (2014)
www.stopumts.nl/pdf/Hilversum1%20PERSBERICHT%20UMTS%20mast%2017-4-2014.pdf

Gevecht gemeente Epe tegen mast op school lijkt kansloze missie (2009)
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/3468/epe_gevecht_tegen_mast_lijkt_op_kansloze_missie

Twee kritische berichten over het GGD standpunt t.a.v. gezondheidsschade door mobiele communicatie (2016)
Reacties/10020/e-mail_naar_alle_ggd_regio_s_met_een_kopie_naar_alle_fractievoorzitters_van_de_tweede_kamer?printen=1

Internationaal Artsen Appel 2012, Oproep van duizenden artsen en onderzoekers wereldwijd die ernstige gezondheidsschade door straling signaleren en hun overheden oproepen het stralingsbeleid te herzien (ned. vertaling).
www.electrohealth.nl/wp-content/uploads/Freiburg-2012-NL.pdf

Artikel uit Vrij Nederland 2011, Hoe onze overheid zich laat leiden door economische belangen van de telecom-branche en de stralingsrisico's buiten beeld blijven
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/6237/vrij_nederland___wetenschappelijke_controverse_kankermobieltjes
in de pagina die zich opent, klik op het pdf-bestand onderaan

Zeer informatieve en objectieve website over diverse aspecten van straling en gezondheid (acteren van overheden in Nederland en buitenland, ervaringsverhalen, wetenschappelijke onderzoeken, etc)
www.stopumts.nl/ Ook de Introductie op de 'voor-pagina' is zeer lezenswaardig.

Informatieve website van een (zelf overgevoelig geworden) stralingsdeskundige IT-er, inmiddels werkzaam als meetdeskundige voor straling en electriciteit aan huis/kantoor
www.electrohealth.nl

Een overweldigende hoeveelheid onderzoek bevestigt de gezondheidsrisico's van straling, maar Nederland is doof en blind (2017); zie de links in tweede email van 7 februari 2017
www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/10450/de_monitor_mobiel_bereik_en_gevaarlijke_situaties_(oproep)

Vergeet u onze brief niet te lezen (bijgevoegd als attachment)?

Met vriendelijke groet,
C. V. en S. H.


De als bijlage meegestuurde brief:

C.V. en S. H.
Toekomstig bewoners
van …………… Emst

Aan de Gemeente Epe
College van Burgemeester & Wethouders (allen)
t.a.v. de heer J. van Nuijs, wethouder Ruimtelijke ordening
t.a.v. de heer M.E. Tiemens, afdelingsmanager Ruimte
t.a.v. de heer H. Eldering, teamleider Ontwikkeling (afdeling Ruimte)

t.a.v. de heer D. van Norel, wethouder Zorg, Ouderen en Volksgezondheid
t.a.v. mw. L. Kuiper, afdelingsmanager Samenleving

aan de GGD's Gelderland

Datum: 1 maart 2017

Onderwerp: Gezondheidsschade door zendinstallaties
en het onhoudbare standpunt van de rijksoverheid in deze


Geachte geadresseerden,

Enkele weken geleden is er contact geweest tussen de gemeente en ons over de eventuele plaatsing van een zendmast van 40 meter hoogte langs de Grensweg t.h.v. Grensweg 12 in de noordelijke uithoek van Camping de Toekomst. De eigenaar heeft zich hiervoor vrijwillig aangemeld bij provider KPN.
In dat kader heeft de heer Tiemens ook een brief geschreven aan de heer A. Rodenburg, Grensweg 12, 8166HJ Emst, met afschrift aan ons (dd 21-2-2017) waarvoor hartelijk dank.

Tot dusverre wonen/woonden wij in het westen van het land. Wij zijn daar door overmatige stralings-belasting van zeer nabij gelegen zendmasten overgevoelig voor straling geworden en dus ziek (mijn man ernstig en ik in mindere mate). Dit is binnen de wetenschap die daarover gaat een algemeen bekend gegeven, al wil onze rijksoverheid deze ongemakkelijke werkelijkheid niet onder ogen zien.
Het overheidsbeleid is om ons via de huisarts naar een zg SOLK-kliniek te verwijzen, waar ons geleerd zou worden hoe we 'kunnen leren omgaan' met deze aandoening. Wij hebben ons deze onzin bespaard.
Wat we wel hebben gedaan de afgelopen 9 jaar dat dit probleem voor ons speelt, is ons verdiepen in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp (en dan niet door de telecom-branche aangestuurde pseudo-'wetenschap').
Wij hebben beide een gedegen wetenschappelijke opleiding en werkervaring in natuurwetenschappen en TU techniek (geofysicus met groot bijvak biologie resp. lucht-/ ruimtevaarttechniek).
Het lijkt ons dat wij een solide achtergrond hebben om deze wetenschappelijke artikelen op juiste wijze te beoordelen en naar waarde te schatten. Honderden wetenschappelijke artikelen hebben wij inmiddels zelf gelezen en uitgebreid doorgesproken met een immunoloog en een biochemicus.
Wij zijn helaas tot de conclusie gekomen dat onze rijksoverheid de gezondheidsaspecten van straling op zeer ernstige wijze bagatelliseert!! Waarschijnlijk vooral om de niet onaanzienlijke overheidsinkomsten gegenereerd door de telecom-branche en draadloos-toepassingen niet in gevaar te brengen. Over de rug van de volksgezondheid. Met een zeer tendentieuze beoordeling van de ruim beschikbare wetenschap door onze 'Gezondheidsraad' (terwijl duizenden goede artikelen beschikbaar zijn; artikelen die níet in opdracht van de telecom-branche uitgevoerd zijn).
Onze overheid is al vele malen door wetenschappers, artsen, organisaties en ervaringsdeskundigen geattendeerd op haar onjuiste standpunt, maar geeft geen enkele krimp (om economische redenen).
In vele buitenlanden is de kentering inmiddels gaande.

Onze directe aanleiding om contact met u te zoeken is het volgende:
Omdat wij onze gezondheid niet langer meer wilden/konden blootstellen aan deze stralings-terreur in west-Nederland, zijn wij eerst binnen west-Nederland verhuisd en vervolgens hebben wij 3 jaar in het buitenland gezocht naar een stralingsarme woonplek.
Uiteindelijk hebben we toch besloten naar een stralingsarme woonplek in Nederland te zoeken om sociale redenen. Je wilt je sociale omgeving en culturele achtergrond immers liever niet verliezen.
Daarom hebben wij november 2016 de woning aan ………… gekocht met als speciale reden dat deze gunstig ligt t.o.v. stralingsbronnen (zendmasten, nabije buren met dect / wifi / smart meters, C2000, hoogspanningsleidingen en zware toepassingen van electriciteit).
Nog voordat we onze inboedel verhuisd hadden naar deze woning, werden we geattendeerd op het plan om een zendmast van 40 m hoogte te plaatsen op ruim 100 m van onze woning met 'vrij zicht'. Terwijl een afstand van 400 m als minimum gezien wordt om geen directe gezondheidsschade op te lopen, maar als je al eenmaal stralingsovergevoelig geworden bent is 400m ook zeker onvoldoende.
Wij hadden gerekend op afstanden van 2,5-3 km tot de meest nabij gelegen zendmasten (Coöperatie Emst, centrum Epe). Navraag bij de gemeente voor aankoop van onze woning had uitgewezen dat er geen plannen bestonden om in het gebied ten westen van Emst zendmasten te plaatsen en dat dit ook uiterst onwaarschijnlijk leek, gezien het bijzondere landschappelijke karakter van dit gebied.
Inmiddels is er, in tegenspraak met deze informatie, toch onlangs een vergunning aangevraagd voor een zendmast bij partyboerderij de Vossenberg op 1520 m van onze woning.

Wij hebben onze verhuizing inmiddels stopgezet, d.w.z. de geplande verbouwing is uit-/afgesteld en onze inboedel is (nog) niet overgebracht naar onze nieuwe woning aan de ………...
Voordat wij nog meer geld en energie gaan besteden aan een woning waar we waarschijnlijk toch nooit kunnen gaan wonen ……. En waar we tegelijkertijd wel erg veel voor uit de kast hebben gehaald om deze überhaupt te kunnen kopen.
Waar deze woonplek de vurig verlangde 'oplossing' leek voor 10 jaar bestaande ernstige gezondheids-problemen als gevolg van straling, wordt deze verhuizing voor ons nu een horror-scenario.
Ondertussen zitten we in alle opzichten muurvast:
- wanneer komt er duidelijkheid of de zendmast aan de ………. er komt (of in de directe nabijheid)?
- wie zegt of er nog andere zendmasten in de nabijheid komen?
- moeten we ons huis weer in de verkoop zetten voordat we er ooit gewoond hebben?
- wie gaat er voor de waardevermindering van 10-20% opdraaien en voor de zg. 'kosten koper'?
- we kunnen ons oude huis nog niet verkopen omdat we niet weten wat de uitkomst van de geplande zendmast is (waar dan ook precies), terwijl de bank dit wel van ons eist i.v.m. overbruggingshypotheek
- steeds toenemende gezondheidsschade doordat we langer in het westen moeten blijven wonen
- na vele jaren van onzekerheid over onze woonsituatie, blijft de uitputtingsslag maar voortduren

Kortom het zoveelste bewijs dat je als stralingsovergevoelige burger in Nederland 'vogelvrij' bent.
Geen plek om te wonen, geen plek om te werken, ontkenning van het probleem door de rijksoverheid, met in het kielzog ontkenning door andere overheidsinstanties en de medische hoek inclusief GGD's.
Er is door onze overheid geen enkele effort gestoken in het oplossen of reduceren van het stralingsprobleem, wèl is er onevenredig veel inspanning gestoken in het 'weg-regisseren' van het probleem, inclusief in de landelijke media en de rechtspraak. Dàt is knap gedaan.
Behalve dat dit immoreel handelen is, ondergraaft dit ook in ernstige mate onze volksgezondheid.

Het standpunt dat de landelijke GGD's in navolging van de rijksoverheid uitdragen is ronduit bedroevend, om niet te zeggen ernstig misleidend. Veel GGD-artsen weten inmiddels beter, na meerdere confrontaties met geloofwaardige verhalen van stralings-overgevoeligen.
Maar ja, ''wiens brood men eet, wiens woord men spreekt''. Het getuigt niet bepaald van moed om dit overheidsstandpunt kritiekloos te laten 'voortwoekeren'. Een onhoudbaar standpunt op langere termijn.
Ons advies aan GGD-artsen is om zelf eens uw van rijkswege uitgedragen standpunt te toetsen aan het gezaghebbende BIOINITIATIVE REPORT 2012, A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF); te vinden via Google. Ook uw mening telt …..
Ook kan ik u aanraden bijgaande laatste link ''Een overweldigende hoeveelheid onderzoek bevestigt de gezondheidsrisico's van straling, maar Nederland is doof en blind (2017)'' eens aandachtig te bestuderen. Het zal iedere GGD-arts al snel duidelijk worden dat ons overheidsstandpunt niet deugt en misleidend is, over de rug van de volksgezondheid, waar u over zou moeten waken!!
De mantra van onze 'Gezondheidsraad' (= overheid) dat ongeveer alle onderzoeken die schadelijkheid aantonen niet zouden deugen qua onderzoeksopzet, is ridicuul en onhoudbaar.

Graag willen wij u ook als medewerkers van gemeente Epe en GGD's attenderen op de website
www. stopumts.nl. Dit is een zeer informatieve en objectieve website over diverse aspecten van straling. De website richt zich op het geven van feitelijke informatie uit binnen- en buitenland.
Overheidsstandpunten en overheidshandelen, ervaringsverhalen, (wetenschappelijke) onderzoeken.
Wij kunnen u deze website van harte aanbevelen als u zich eens serieus wilt laten informeren over de ware feiten. U zult er niet blijer van worden, wel zult u een aantal zaken beter in perspectief gaan zien.
Voor wie echt weten wil!!

Uw eerste reactie als gemeente-ambtenaar zal zijn: voor de plaatsing van zendmasten hebben wij in Nederland regels vastgelegd in het Antenneconvenant (tussen rijksoverheid, VNG en providers).
En verder hebben wij binnen de gemeente Epe een Beleidsregel m.b.t. het oprichten van zendinstallaties/antennes; vergaand gebaseerd op een door Antennebureau en VNG aangereikt 'model'.
We hebben ze allemaal goed bestudeerd en vastgesteld dat de rijksoverheid alles goed dichtgeregeld heeft. Een en ander suggereert dat gemeentes slechts zeer beperkt invloed zouden hebben op de plaatsing van zendinstallaties. En die invloed zou dan m.n. betreffen de ruimtelijke inpassing en zeker niet de gezondheidsaspecten (waar gemeentes zich uitdrukkelijk verre van zouden moeten houden en het standpunt van de rijksoverheid 'blind' zouden moeten volgen). Althans zo wordt dit 'aangereikt'.

Daar staat tegenover dat gemeentes en GGD's in het bijzonder, ook zelf een verantwoordelijkheid hebben om de gezondheid van (hun) burgers te beschermen. Ook daar bestaan allerlei regelingen voor, die niet à priori ondergeschikt zijn aan de regelgeving v.w.b. zendinstallaties.
Daar zit voor gemeentes ruimte om de regelgeving v.w.b. zendinstallaties kritisch tegemoet te treden.
Gemeentes kunnen ook zelf deskundigen raadplegen en b.v. het Europese voorzorg-principe hanteren. Als voorbeeld sturen we mee (in bijgaande email) de link 'Gemeente Hilversum weigerde zendmast o.b.v. Europees voorzorgprincipe (2014)'. De website stopumts.nl kan u verder de weg wijzen.

Wij begrijpen heel goed dat het voor gemeentes (en GGD's) gemakkelijker is om het overheidsstandpunt 'geruisloos' te volgen. Geen lastige vragen van de overheid en VNG, of zelfs verantwoording afleggen in een rechtzaak aangespannen door een of meerdere providers, met schadeclaims als mogelijke uitkomst.
Maar kan de gemeente Epe zich 'recht in de spiegel aankijken' als zij op de hoogte is (of redelijkerwijs geacht mag worden op de hoogte te zijn nu) met de gezondheidsrisico's van zendinstallaties.

Denkt u zich eens in dat u bekenden, wonend in de nabijheid van zendmasten, aan kanker of MS ziet overlijden in het besef dat zendinstallaties bekende veroorzakers (en/of bevorderaars) zijn van deze aandoeningen. Vergelijkbaar met kinderleukemie en andere bloedkankers onder hoogspanningsmasten.
We weten het: de rijksoverheid ontkent de risico's in alle toonaarden en schuwt intimidatie van lagere overheden (die uit de pas dreigen te lopen) niet.

De vraag is in hoeverre de gemeente Epe bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen om de gezondheid van haar burgers te beschermen en een restrictiever plaatsingsbeleid van zendmasten te gaan voeren (hetzelfde voor wifi's op scholen en in overheidsgebouwen).
Een eerdere poging van wethouder Joop van Nuijs in een rechtzaak tegen KPN in 2009 is ronduit moedig te noemen (zie bijgaande link).

Wij kunnen ons de verbaasde blikken van onwetende ondernemers uit de gemeente al voorstellen.
Je moet immers toch mee in de vaart der volkeren. 4G > 5G, mobiel internet, wifi, dect, smart meters, overal in en om huis smart tooltjes, want je wilt toch ook je koelkast en verwarming kunnen bedienen vanaf je werkplek en je garagedeur openen als je aan komt rijden?
Hoe smart is dat nu eigenlijk als de prijs is: MS, Alzheimer, diverse auto-immuunaandoeningen en kanker? Nog niet bewezen? Laat de onderzoeksresultaten van duizenden onderzoeken eens 'spreken'
in plaats van ze stelselmatig te bagatelliseren als overheid ('Gezondheidsraad'). Dàt is wat er gebeurt.
In bijgaande email vindt u een aantal links naar voor de gemeente of GGD's relevante documenten.

Wij zouden graag een gesprek willen hebben met de verantwoordelijke wethouder Ruimtelijke ordening in bijzijn van overige geadresseerden, incl. een of meerdere afgevaardigden van de GGD's.

Gaat u er thuis ook eens rustig een uurtje voor zitten: www.stopumts.nl. De strekking zal snel duidelijk zijn. Ook in het belang van uw eigen gezondheid en die van uw naasten.

Met vriendelijke groet,

C. V. en S. H.

Toekomstige bewoners van ………… ??
We durven het bijna niet meer te hopen.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie