Reactie Monet namens providers

zaterdag, 28 augustus 2004 - Categorie: Reacties

18 juli is naar alle directeurs van de 5 telecomproviders providers een aangetekende brief gestuurd. Ruim een maand later ontvang ik een reactie van MoNet, het samenwerkingsverband van deze providers. De brief van Monet is hier te lezen: Brief Monet

Wat me allereerst opvalt, is dat geen van de in de aangetekende brief gestelde vragen afdoende beantwoord wordt. Laten we de vragen eens nalopen:

Waarom voorzorgbeginsel verwerpen ?
Wat geeft voor u de doorslag om deze recente studies te negeren en schijnbaar onbekommerd door te gaan met het plaatsen van UMTS zendmasten, waarbij u tevens het voorzorgbeginsel verwerpt ?
De 5 telecomproviders gaan achter het standpunt van de Gezondheidsraad staan en geven deze partij alle verantwoordelijkheid om te beslissen of de studies een wetenschappelijk bewijs leveren voor schadelijkheid van hoogfrequente elektromagnetische velden. Voor het voorzorgbeginsel is dat overigens de vraag niet. Daar is de vraag: Zijn er aanwijzingen voor schadelijkheid en is er een sterk bewijs voor veiligheid ?

Twijfels veiligheid, gedwongen door de overheid ?
Of heeft u zelf ook twijfels en zou u liever stoppen met de plaatsing van UMTS en GSM zendmasten, maar bent u door de overheid verplicht deze te plaatsen ?
Hier wordt helemaal niet op in gegaan. Waarschijnlijk heeft men dus geen twijfels, hoewel elk rationeel denkend mens dat zou moeten hebben: De aanwijzingen van schadelijkheid zijn dermate talrijk en kwalitatief en er is geenszins een bewijs geleverd dat de betreffende straling veilig of onschadelijk is, terwijl men dit herhaaldelijk blijft beweren.

Bewust van gigantische schadeclaims ?
Bent u zich bewust van de gigantische schadeclaims die zullen volgen wanneer u doorgaat met het plaatsen van UMTS zendmasten (zie ook tabaksindustrie of Softenon affaire)
Ook hier wordt niet op ingegaan. Hier zijn de partijen zich zeker van bewust en het begint nu een stuk lastiger te worden, omdat de verzekeringsmaatschappijen een clausule opgenomen hebben in de verzekeringscontracten: Schade als gevolg van straling wordt niet meer vergoed.

Onderzoek gedaan naar biologische effecten straling voor plaatsing masten ?
Heeft u voordat u tot plaatsing van GSM en UMTS masten overging uitgebreid onderzoek gedaan naar de a-thermische biologische effecten van de HF EM velden afkomstig van bovengenoemde stralingsbronnen.
Hier wordt geen antwoord op gegeven. Ook hier blijkt, dat ze zelf geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de mogelijk schadelijke effecten van zendmasten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Bent u zich bewust dat u (als directeur) wegens wanbeheer mogelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden, wanneer u de schadelijke effecten van HF EM velden afkomstig van uw zendmasten negeert.
Dit is een interessant punt. Middels de verzonden, aangetekende brief, zijn de directeurs van de telecombedrijven persoonlijk geinformeerd over de schadelijke effecten van straling. Men kan later dus niet meer zeggen dat ze het niet geweten hebben. Dat ze hun verantwoordelijkheid afschuiven naar de Gezondheidsraad is geen garantie dat rechters hieruit concluderen dat deze personen geen verantwoording hadden moeten afleggen richting de burgers en hun gezondheid.

Tot zover de vragen die ik de providers gesteld heb. Hieronder volgt een analyse van de inhoud van de brief van MoNet.

ICNIRP / Gezondheidsraad
In de brief van MoNet wordt verwezen naar het feit dat de providers zich houden aan de ICNIRP richtlijnen, waartoe de overheid de partijen verplicht. Dit is niet waar: De overheid hanteert de blootstellingslimieten die de Gezondheidsraad geadviseerd heeft en deze zijn het dubbele van de door de ICNIRP geadviseerde waarden en tevens de allerhoogste blootstellingslimieten wereldwijd.

TNO COFAM onderzoek
In de brief wordt tevens verwezen naar het TNO Cofam onderzoek van september 2003. Dit is een onderzoek gedirigeerd door prof. dr. ir. Zwamborn, zelf vooraanstaand lid van de Gezondheidsraad. Uit de onderzoekshypothese blijkt dat de Gezondheidsraad anticipeerde op geen enkele relatie tussen welzijn en blootstelling aan straling. Er is gepoogd om deze hypothese om te zetten in de realiteit door o.a. de zendmasten op halve intensiteit/data-dichtheid te laten zenden, door de proefpersonen bloot te stellen aan veldsterkten die nog geen 1/120e van de blootstellingslimiet bedragen en door ondeugdelijke meetapparatuur en meetmethoden te gebruiken.

Als vervolgens tot hun schrik blijkt dat de hypothese niet opgaat in de realiteit, is het onderzoek ineens niet wetenschappelijk genoeg. Dat is typisch: Het onderzoek wordt gedirigeerd door de Gezondheidsraad, vervolgens spreken de resultaten het standpunt ("straling=veilig") van de Gezondheidsraad tegen en als puntje bij paaltje komt, wordt het onderzoek onwetenschappelijk verklaard. Zo kan iedereen onderzoek doen: Men doet zelf onderzoek naar iets: Als de resultaten gunstig zijn, worden de resultaten als wetenschappelijk bewijs gepresenteerd. Als de uitkomst ongunstig is, zegt men achteraf dat het onderzoek niet wetenschappelijk genoeg was omdat een of ander klein onderdeel van het onderzoek (vragenlijst) niet geschikt zou zijn geweest.

De hypothese gaat niet op:
Straling heeft wel degelijk effect op het welbevinden en zelfs zodanig dat bij de proefpersonen in groep A 21 van de 23 symptomen toenemen in hevigheid wanneer de proefpersonen (zonder het zelf te weten: dubbelblind en placebo-gecontroleerd) blootgesteld worden aan UMTS straling.

Ik neem deze volksverlakerij het TNO niet kwalijk, want ook zij hadden weinig keus: De Gezondheidsraad had hier de touwtjes in handen. Ik neem dit de Gezondheidsraad kwalijk en tevens elke partij die zonder enige kritiek achter de Gezondheidsraad gaat staan. Tot nog toe zijn dat o.a. de 5 telecomproviders, vertegenwoordigd door MoNet, maar ook het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding. TNO houdt zich graag afzijdig: "Bij TNO wagen de onderzoekers zich niet aan een mening over de tegenstrijdige uitleg die de minister en de student geven aan hun onderzoek. Er staat wat er staat, zegt een woordvoerder diplomatiek."

Ook internationaal en nationaal is er in wetenschappelijke kringen kritiek op het functioneren van de Gezondheidsraad. Lees bijvoorbeeld het commentaar van prof. dr. Reijnders op het advies van de Gezondheidsraad en lees het commentaar op het advies van dr. E. van Rongen (Gezondheidsraad).

Het overweldigende bewijs van schadelijkheid is reeds voorhanden
Lees vooral het artikel van Wolfgang Maes Wissenschaft ? Noch lange nicht eens door. Hieruit blijkt dat de bewijslast voor schadelijkheid van hoogfrequente elektromagnetische straling nog vele malen groter is dan de op deze site weergegeven studies.

Hier volgt een korte vertaling van de eerste alinea:
Bewijslast overweldigend
Er zijn honderden wetenschappelijke werken van universiteiten, landen en instituten, daar is jarenlang onderzoek gedaan, worden millioenen geinversteerd, ontelbare data samengevat en men komt tot eenduidige resultaten. Vaak komen verscheidene wetenschappers middels verschillende wegen tot de zelfde conclusies: Dr. von Klitzing vindt EEG-effekten als gevolg van de straling van de mobiele telefoon, de Bundesanstalt voor arbeidsgeneeskunde evenzo ("Kein Zweifel!"). Prof Ross Adey, de universiteiten van Munchen, Mainz, Frankfurt, Zurich, Marbella and Louisiana ook, tien andere instituten ook. Wetenschappers uit Lund stellen als nevenwerking van mobiele telefoongebruik de opening van de bloed-hersen barriere vast en de universiteiten van Keulen en Munster bevestigen dit, meerdere andere universiteiten en wetenschappers ook. Professor Varga bestraalt kippeneieren met hoogfrequente straling, het gevolg: Bijna alleen dode en verder slechts kreupele kuikens: Dr. Litowitz, Prof. Youbicier-Simo, de Russische stralingsinstantie, de telecom en Huhnerzucther, ook zij komen tot de zelfde conclusies. Dr. Repacholi constateert kanker bij muizen, Prof. Loscher bij ratten, andere onderzoekers bij apen, weer andere bij mensen, bij blootstelling aan hoogfrequente straling van mobiele telefoons. Berichten van DNA-breuken, leukemie en hersentumoren komen van Dr. Carlo, Dr. Becker, de universiteiten Hannover, Berlijn, Essen, Saarbrucken, New York, Stockholm, Tel Aviv, Gujarat…., de FDA van de VS, van het Ecolog-instituut, van het europese parlement, zelfs van Nokia. De WHO bevestigt, een kankerrisico door de straling van mobiele telefoons kan men nu werkelijk niet eenvoudig afdoen. Dr. Cherry vindt na uitwerking van het wereldwijde onderzoekslandschap de bewijslast simpelweg overweldigend.

Maar dan is de Gezondheidsraad daar, met aan het hoofd van de stralingscommisie Dr. Eric van Rongen en deze stelt namens de commissie dat er geen aanwijzingen zijn voor schadelijkheid van elektromagnetische straling. Dit standpunt is simpelweg niet te handhaven, in het verleden niet en nu al helemaal niet meer. Het wordt tijd dat de Gezondheidsraad de oogkleppen afdoet en eens werkelijk objectief en wetenschappelijk naar dit vraagstuk gaat kijken. Zeer waarschijnlijk weet E. van Rongen zelf dat zijn standpunt wetenschappelijk niet meer te onderbouwen valt, maar is hij om de een de een of andere reden gedwongen om dit standpunt tot in het oneindige te verdedigen.

Desalnietemin is mijn vertrouwen in de Gezondheidsraad tot een dieptepunt gedaald, zeker na de farce van het TNO Cofam onderzoek. De missie-statement: "De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid." blijkt helaas niet veel meer dan een mooi sprookje.
Bij deze stel ik voor om de Gezondheidsraad, of op zijn minst de Beraadsgroep Stralingshygiëne, te ontbinden en een nieuwe Burger-Gezondheidsraad op te richten, waarbij gewaarborgd dient te worden dat deze nieuwe Gezondheidsraad handelt naar de belangen van de bevolking en in het bijzonder de volksgezondheid. Tevens zal deze Burger-Gezondheidsraad de oorspronkelijke definitie van het voorzorgprincipe hanteren (verbieden wanneer er onduidelijkheid is over de veiligheid) in plaats van de door de Telecomproviders en de huidige Gezondheidsraad gehanteerde variant (pas verbieden wanneer onomstotelijk wetenschappelijk bewezen is dat er een significant verband tussen blootstelling en schadelijkheid is). Het woord "voorzorgprincipe" bevat niet voor niets het woord "voorzorg" !

In België is de situatie een stuk duidelijker. Daar advisteert de Hoge Gezondheidsraad 3 V/m als blootstellingslimiet (nog te hoog, maar laag vergeleken met de 87 V/m in Nederland). Vervolgens verwerpt de overheid dit advies omdat die het niet mogelijk acht om de economie te compromiteren. In Belgie is de tweedeling duidelijk. In Nederland lijkt de Gezondheidsraad niet als "gezondheidsraad" te functioneren maar eerder als economische raad: Hoe kunnen we zo effectief mogelijk de industrie beschermen tegen de burgers.

De Burger-Gezondheidsraad die ik voor ogen heb zal alles in het werk stellen om het tegenovergestelde te bewerkstelligen: De gezondheid en het welzijn van de burgers zo goed mogelijk beschermen tegen o.a. de industrie en de economische belangen. Als de overheid vervolgens deze adviezen wenst te negeren, dat zij zo, maar de burger wordt in ieder geval goed geinformeerd hierover en kan bij de volgende verkiezingen hiernaar handelen.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie