Mail StopUMTS naar Provinciale Staten Gelderland; bereikbaarheid 112

maandag, 12 december 2016 - Categorie: Reacties

Bron: gelderland.stateninformatie.nl/document/4717635/2/EEM%20-%20Mail%20van%20dhr_%20Vriens%20van%20www_stopumts_nl%20%20met%20een%20reactie%20op%20het%20debatverzoek%20over%20mobiele%20bereikbaarheid%20%28PS2016-786%29
9 dec. 2016


From: L en E Vriens
Sent: Friday, December 9, 2016 3:27 PM
To: moulijn@hotmail.com
Cc: statenleden@mailman.prvgld.nl
Subject: Vraag: Gelderland wil overal 112 bereikbaarheid en antwoord
Aan mevrouw Maaike Moulijn 9 december 2016
Partij voor de Dieren
Kopie: Statenleden Provincie Gelderland

Geachte mevrouw Moulijn,

Dank voor uw e-mail met verzoek om een reactie op het debatverzoek van het CDA betreffende mobiele bereikbaarheid
in Gelderland. Allereerst een toelichting op de naam van de site www.stopumts.nl waarvan ik nu de derde webmaster
ben. Die naam dateert uit het jaar 2000 en was toen opportuun maar dekt de lading niet meer. Het is nu een database
waar ik dagelijks nieuwe informatie van over de hele wereld op zet op het gebied elektromagnetische velden (EMV) en
gezondheid. Die EMV betreffen zowel laag-frequent (LF) velden als radio-frequente (RF) velden van mobiele
communicatie, dus van zendmasten, mobieltjes, smartphones en andere bronnen.

Een eerste vraag die gesteld kan worden is of dit een onderwerp is dat serieus genomen dient te worden. Om die vraag
te beantwoorden verwijs ik naar de compilatie van “Maatregelen van overheden en andere officiële instanties ter
bescherming van de bevolking tegen EMV”:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2016.pdf
In die compilatie (met hyperlinks naar originele bronnen) kunt u vinden dat de Assemblée Nationale en de Senat in
Frankrijk (onze tweede en eerste Kamer) al zes jaar lang bezig zijn met wetgeving om vooral kinderen te beschermen
tegen EMV. De wetgeving daar voorziet nu onder meer In: een WiFi-verbod in crèches, een verbod van reclame voor
mobiele telefonie gericht op kinderen, verplichtingen om WiFi uit te schakelen in basisscholen wanneer niet in gebruik
en om draadloze apparaten te voorzien van een handleiding hoe de draadloze functie uit te schakelen. Ook kunt u in de
compilatie lezen dat de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK in 2012 een richtlijn heeft uitgegeven voor de
diagnose en behandeling van gezondheidsklachten in verband met Elektromagnetische Velden (straling), het zgn. EMF
of microwave syndroom. In die richtlijn:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf
wordt een maximale stralingsintensiteit buitenshuis aanbevolen die een factor 10.000 lager is dan de Nederlandse
ICNIRP norm. In overeenstemming daarmee hebben de Oostenrijkse bedrijfs- en gezondheidsorganisaties in 2013 een
richtlijn uitgegeven voor de bouw van zendmasten, bevestigd in 2014, waarin op grond van het voorzorgsprincipe de
stralingsbelasting van alle bronnen opgeteld minder dan 1 mW/m2 (0,6 V/m) dient te zijn, eveneens een factor 10.000
onder de Nederlandse ICNIRP norm (ook te vinden in de compilatie). Verder zijn in de compilaties resoluties te vinden
van het Europees Parlement (2009) en de Raad van Europa (2011), waarin onder meer aangedrongen wordt op
vermindering van de stralingsbelasting, en de classificatie van deze RF straling door de WHO (World Health
Organization) als mogelijk kankerverwekkend, dezelfde categorie waar gelode benzine, DDT, chloroform, enz. in
zitten. In de compilatie staat verder een uitgebreide lijst van in vele landen genomen maatregelen, uitspraken van
hooggerechtshoven, e.d.

Een tweede punt waar ik op wil ingaan is dat een discussie over mobiele bereikbaarheid eerder gevoerd is in de Tweede
Kamer, nl. in 2015. Naar aanleiding daarvan heeft StopUMTS, ondersteund door zeven andere organisaties in april
2015 in de Tweede Kamer een petitie ingediend voor het behoud van stralingsarme zones, zie:
https://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
Die petitie is ondertekend door 1625 personen. Tevens zijn op pp. 6 t/m 56 van de petitie veelal schrijnende
ervaringsverhalen en delen daarvan opgenomen, ons naar aanleiding van de petitie toegezonden door slachtoffers van
EMV. Op pp. 106 t/m 108 staat verder een overzicht naar de situatie in de wereld met referenties naar onze analyse van
het overheidsbeleid en naar wetenschappelijke publicaties.

Wat ons overheidsbeleid betreft verwijs ik behalve de algemene verhalen waarnaar op p. 106 van de petitie gerefereerd
is ook nog naar twee specifieke verhalen over misleiding van de burgers:
www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf
www.stopumts.nl/pdf/Mobiele%20telefoons%20en%20kanker,%20epidemiologisch%20onderzoek.pdf

Wat de wetenschappelijke informatie betreft schrijft u dat er naar uw weten onvoldoende wetenschappelijk informatie
beschikbaar is. Dit is volstrekt onjuist. De Technische Universiteit Aken houdt een website bij van wetenschappelijke
publicaties op het gebied van EMV, mens, dier en plant, zie:
www.emf-portal.org/en/topics
Daarin kunt u lezen dat er per 9 dec. 2016 8351 wetenschappelijk publicaties verschenen zijn op medisch/biologisch
gebied en 855 op epidemiologisch gebied, met daaronder enkele duizenden die schadelijke en mogelijk schadelijke
effecten op de gezondheid aantonen. Zie verder een onvolledige selectie daarvan op mijn website:
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/
Wekelijks komen daar nieuwe publicaties bij.

U schrijft verder dat naar de mening van de Statenleden masten niet gevaarlijk zouden zijn. Dat is in tegenspraak met
wetenschappelijke publicaties uit Duitsland, Israël en Brazilië waaruit blijkt dat wonen in de nabijheid van zendmasten
leidt tot een aanzienlijk verhoogd aantal patiënten met kanker. Onze Belgische zusterorganisatie Beperk de Straling
heeft verder op haar site een speciale rubriek:
www.beperkdestraling.org/kankerclusters-rond-gsm-masten
Deze rubriek is helaas niet up-to-date. Behalve kanker zijn er rondom zendmasten ook veel meer mensen met
lichamelijke klachten, soms zo ernstig dat dit tot zelfdodingen heeft geleid, in 2014 twee in Nederland, van mensen die
ik kende en waarvan ik in memoriams op mijn site gezet heb. Ook in Nederland zijn mij plaatsen bekend waar lezers
mij geattendeerd hebben op veel kankerpatiënten en klachten bij zendmasten.

U schrijft verder dat de statenleden niet over dit onderwerp hadden nagedacht en het idee hebben weggehoond. Om een
onderwerp waar je helemaal niets vanaf weet weg te honen lijkt mij niet verstandig. Voor verdere informatie kunt u bij
me terecht en als de statenleden echt geïnformeerd willen worden, ik geef lezingen over dit onderwerp. Als het een
particulier initiatief betreft vraag ik alleen benzinegeld en bij officiële instanties een extra bedrag van € 100,-

Tot slot, ik stel het op prijs dat u zich als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren niet beperkt tot het welzijn
van de dieren, maar dat ook het welzijn van mensen u ter harte gaat. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn voor de
reguliere partijen, zoals onder meer blijkt uit de behandeling van slachtoffers van Q-koorts, verf bij defensie,
gasboringen in Groningen, enz. en niet te vergeten de slachtoffers van EMV(stralings), waarvan velen niet meer in staat
zijn menswaardig te leven.

U bent vrij deze mail ter informatie aan derden toe te sturen.

Met vriendelijke groet,
Dr. Leendert Vriens
natuurkundige en voormalig Philips Research Fellow (met pensioen)
webmaster www.stopumts.nl


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Maaike <moulijn@hotmail.com>
Datum: 8 december 2016 13:10
Onderwerp: Vraag: Gelderland wil overal 112 bereikbaarheid
Aan: ''infostopumts@gmail.com'' <infostopumts@gmail.com>

Geachte heer/mevrouw,
Aankomende woensdag 14 december heeft het CDA een debatverzoek aangekondigd in de Provinciale
Staten van Gelderland om de mobiele bereikbaarheid in Gelderland te bespreken. Deze partij wil dat de
provincie zich inzet om de bereikbaarheid te vergroten. Bij het inlezen in deze materie kwam ik op uw
website terecht. Onze partij heeft eerder aangegeven dat we nog geen formeel standpunt hebben zolang er
onvoldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar is. Maar aangezien mensen hier wel last van
ondervinden en ziek worden, vind ik het belangrijk dat het toch wordt meegewogen in de besluitvorming. Ik
heb aan de gedeputeerde en de andere partijen, waaronder het CDA, gevraagd hoe zij dachten over de
impact van straling op de gezondheid van mensen en dieren. Niemand bleek hierover nagedacht te hebben
en het idee werd weggehoond. Masten waren niet gevaarlijk, heel misschien het gebruik van mobiele
telefoons en dan vooral van 4G. Dit ging over 2G. Ik zou het erg prettig vinden als een deskundige een
reactie zou willen geven op het debatverzoek van het CDA zodat de overwegingen van stopUMTS worden
meegewogen in het debat. U kunt deze informatie sturen naar alle statenleden via
statenleden@mailman.prvgld.nl of alleen aan mij. Het debatverzoek vindt u hier:
gelderland.stateninformatie.nl/document/4693296/1/EEM-RLW_-
_Debatverzoek_CDA_over_mobiele_bereikbaarheid_in_Gelderland_%28PS2016-721%29.

Alvast bedankt
voor uw informatie!

Met vriendelijke groet,
Maaike Moulijn
Partij voor de DierenLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie