Oproep tot het sturen van bezwaarschriften ivm veiling etherfrequenties.

zondag, 29 januari 2012 - Categorie: Oproepen

Op 20 jan. 2012 ontving Stopumts onderstaande oproep van de heer Halman:

------------------------------------------------------

Geachte Redactie,

Ik heb vandaag een bezwaarschrift gestuurd naar EZ in verband met de voorgenomen veiling van nieuwe en bestaande frequenties.
ik wil jullie vragen dit op jullie site te plaatsen en te vragen of zo veel mogelijk mensen dit willen doen om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken?

Iedereen die dat wil mag mijn bezwaarschrift gebruiken en hoeft dan alleen de naam en het adres te wijzigen en de afstand tot antenne-installaties.
Diegene die het bezwaarschrift niet willen versturen naar de andere ministeries kunnen de CC onderaan de brief verwijderen.

Om te kijken of wij dit landelijk kunnen aanpakken zou ik graag van iedereen die een zienswijze indient een mail ontvangen zodat wij ook het vervolg kunnen coördineren.

Graag een mail naar raaltetegenstraling@home.nl .
Let op de bezwaarschriften moeten voor 2 februari binnen zijn bij EZ.

Gé Halman

-------------------------------------------------------

(BIJLAGEN):

--------------------------------

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken
ALP L/204
Postbus 20101 2500EC Den Haag

Betreft: bezwaarschrift
Datum: 19 januari 2012

Geacht ministerie,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw besluit van 22 december 2011 met als nummer WJZ/11168400, houdende bekendmaking van het via de procedure van veiling verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 800, 900 en 1800 MHz-band.
Geplaatst in de Staatscourant 6 januari 2012 met als nummer 395

Mijn bezwaar behelst het totaal van; aanbieden van, uitgeven/verdelen van en toestaan van gebruik van de verschillende frequenties, gebruikt voor alle vormen van draadloze technieken.

In strijd met het Europese verdrag van de rechten van de Mens (EVRM)
Door het veilen van deze frequenties bied u bedrijven de mogelijkheid draadloze technieken aan te bieden en te gebruiken, technieken waarvan bewezen is dat zij schade aan de gezondheid van burgers veroorzaken, Volgens Raad van Europa en het Europees milieuagentschap is er voldoende bewijs dat deze technieken ernstige schade aan de gezondheid van burgers veroorzaakt (zie hiervoor de door vernoemde instanties aan u verzonden aanbevelingen in 2010 en 2011)

Doordat er voldoende bewijs is dat, de elektromagnetische velden gebruikt om voornoemde draadloze technieken te kunnen gebruiken, schadelijk zijn voor de gezondheid, is het veilen, aanbieden en verstrekken van de frequenties in strijd met het zogenaamde voorzorgprincipe opgenomen in het (ook door Nederland ondertekende) Europese verdrag van de rechten van de mens.

Strijdig met de Nederlandse Grondwet.
Ik heb U nog de telecom-bedrijven toestemming gegeven mijn lichaam binnen te dringen of mijn huis en/of erf te betreden of binnen te dringen, ook is hiervoor bij de wet geen uitzondering bepaald, wat inhoud dat uitgeven van frequenties in strijd is met artikel 10, 11 en 12 van onze Grondwet, omdat de straling niet eindigt bij mijn erf grens of mijn lichaam.
Omdat er volgens de Raad van Europa, Neurologen en Biologen, voldoende bewijs is dat de elektromagnetische velden schade veroorzaken aan de gezondheid van de burgers en natuur is het veilen, aanbieden en gebruiken van deze frequenties ook in strijd met artikel 20, 21 en 22 van onze Grondwet.

Belangenverstrengeling Gezondheidsraad
U zult natuurlijk beweren dat de Gezondheidsraad aangeeft dat er op basis van de huidige wetenschappelijke kennis geen gevaar aangetoond kan worden.
Deze opstelling van de Gezondheidsraad kan echter geen stand houden doordat de betreffende commissie elektromagnetische velden van deze Raad, duidelijk aantoonbaar betrokken is en was bij de ontwikkeling en implementatie van deze technieken en de bijbehorende normen, bovendien zijn er leden en oud-leden van deze commissie die veel geld verdienen aan deze technieken en dus niet geschoond zijn van aantoonbare belangenverstrengeling.
Deze belangenverstrengelingen uiten zich onder meer doordat een van de oud-leden een BV (Radicom BV) heeft, waarmede hij al jaren adviezen, over het gebruik van bovengenoemde technieken, verstrekt aan bedrijven zoals KPN, T-Mobile, Vodafoon, Telfort en aan uw ministerie.
Dit oud-lid heeft sinds kort geen zitting meer in deze commissie maar heeft tot op heden aantoonbaar nog wel bemoeienissen met deze commissie.
Andere leden zijn aantoonbaar betrokken geweest bij de opstelling van de door de Nederlandse overheid gehanteerde en volgens Neurologen en Biologen, veel te hoge blootstellingnormen.
Blootstellingnormen die gebaseerd zijn op de mogelijke opwarming van het lichaam (thermische effecten) maar niet op de mogelijke biologische gevolgen. Bovendien zijn deze normen ruim 10 jaar geleden opgesteld, in de tijd dat er nog geen deken van zwaare elektromagnetische velden over Nederland was uitgerold en er nog geen gebruik werd gemaakt van deze technieken om beeldmateriaal uit te wisselen.

Duizenden onderzoeken
Wereldwijd zijn al ruim 13.000 onderzoeken die op de een of andere manier aantonen dat elektromagnetische velden schadelijk zijn voor de gezondheid. Een lijst die dagelijks groeit.
De resultaten van deze onderzoeken geven een consistent beeld van de schades die EMV kunnen veroorzaken de meest voorkomende gezondheidsklachten die uit deze onderzoeken naar voren komen zijn:
Kanker, Alzheimer, ADHA, Autisme, MS, ALS, meerdere vormen van burn-out, overspannenheid, oververmoeidheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, meerdere soorten allergieën, hartritmestoornis en andere hartkwalen, hoofdpijn, aantastingen van het immuunsysteem enz.
Ziektes die met het stijgen van de sterkte van de elektromagnetische velden ook in aantal sterk toenemen en daardoor ook een zware last zijn voor het gezondheidsbudget.

Een aantal belangrijke onderzoeken zijn:
Het Interphone onderzoek.
Een onderzoek uitgevoerd in verschillende landen (waaronder Nederland) en door meerdere onderzoekers.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat verschillende soorten hoofd en hersenkankers door EMV kunnen ontstaan bij 4 jaar lang elke dag 0,5 uur mobiel bellen.
In januari 2012 is deze uitkomst opnieuw bevestigd door meerdere onderzoekers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek.

Het BioInitiatieve Report.
Een onderzoek van 14 wereldwijd vooraanstaande Biologen, die ± 2000 onderzoeken van andere Biologen hebben gebundeld en opnieuw hebben onderzocht. De conclusie van deze biologen is, dat de gevolgen van elektromagnetische velden vele malen groter zijn dan die van astbest, roken, lood in benzine enz.

Onderzoeken van Khurana.
Deze Neuroloog komt na de evaluatie van ± 300 onderzoeken van collega Neurologen tot vrijwel de zelfde conclusie als de biologen van het BioInitiatieve report, hij geeft allen als extra dat kanker vrijwel alleen kan ontstaan door elektromagnetische velden

Epidemiologische onderzoeken.
Diverse epidemiologische onderzoek in binnen en buitenland tonen consistent aan dat binnen 400 meter van Antenne-installaties benoemde ziektes opvallend vaker voorkomen dan buiten deze 400 meter.

Natuur
Ook de natuur ondervindt veel hinder van de elektromagnetische velden zo zijn er meerdere onderzoeken die aantonen dat het verdwijnen van bijen en verschillende soorten vogels door deze EMV worden veroorzaakt.
Uit een onderzoek van de TU Delft in samenwerking met de universiteit van Wageningen van 2010 is duidelijk aangetoond dat ook bomen en struiken ernstige hinder ondervinden van deze velden.
Verder zijn er meerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat bacteriën en virussen zich sterker en eerder verspreiden in gebieden waar veel straling van EMV aanwezig is.

Gebruik van draadloze technieken in de buurt van kinderen.
Uit bovenstaande onderzoeken blijkt consistent dat vooral kinderen en jongvolwassenen ernstige gezondheidsgevolgen ondervinden van elektromagnetische velden.
Om die reden hebben meerdere landen waaronder Frankrijk bij wet het gebruik van draadloze technieken in schoolgebouwen en op schoolpleinen verboden.
Ook hebben meerdere landen om ons heen de blootstellinglimieten in verband met de gezondheidsrisico’s al sterk naar beneden bijgesteld. En adviseren veel landen de draadloze technieken niet meerr te gebruiken in de buurt van zwangere vrouwen, kinderen en jongvolwassenen.

Mijn eigen belang bij dezen
Mijn belang bij dezen is dat ik woonachtig ben op nog geen 50 meter van meerdere antenne installaties, meerdere onderzoeken tonen aan dat wonnen binnen 400 meter van deze installaties ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken.
Hierdoor is het wonen en leven niet meer zonder risico’s en is van volledig vruchtgebruik van mijn woning en erf, door het aanbrengen van bestaande en nieuwe antenne-installaties die nodig zijn voor de te veilen frequenties, niet meer van toepassing en tast het mijn leven en dat van veel mensen die binnen 400 meter van installaties wonen aantoonbaar in ernstige mate aan.

EHS
De gezondheidsgevolgen van elektromagnetische velden worden ook wel Elektrohypersensiviteit EHS genoemd.
EHS is in de meeste landen om ons heen als een ziekte erkend, een ziekte waar volgens Biologen en Neurologen nu al minimaal 10% van de bevolking aan lijdt, een percentage die zeer snel toeneemt en waar ook in Nederland duizenden voorbeelden van zijn.

Hoogachtend

G.B.J. Halman
Stationsstraat 14
8102 EC Raalte


Omdat het hier om de volksgezondheid gaat zal ik deze zienswijze ook naar het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport sturen postbus 20350 2500EJ in den Haag sturen.

Omdat het hier een schending van onze grondwet en internationale verdragen gaat zal ik deze zienswijze ook sturen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie postbus 20301 2511 Den Haag.

Omdat het hier gaat over nationaal belang zal ik deze zienswijze ook sturen naar de pers.

----------------------------------------------------------------


Aan ministerie van Veiligheid en Justitie
Ter attentie van de Minister en Staatssecretaris
Postbus 20301
2511EX Den Haag

Betreft: Bezwaar tegen veiling van Frequenties gebruikt voor draadloze technieken
Datum: 19 januari 2012

Geachte Minister en Staatssecretaris.

Zoals u wellicht weet is het ministerie van Economische zaken van plan alle frequenties voor elektromagnetische velden opnieuw en/of voor het eerst te veilen.

Omdat elektromagnetische velden, zoals u ongetwijfeld weet, een ernstige bedreiging zijn voor de volksgezondheid, en omdat de veiling van de frequenties in strijd is met onze Grondwet en het Europese verdrag van de rechten van de mens. Stuur ik ook U mijn bezwaarschrift (zienswijze) op dit voornemen, met het verzoek hier naar te kijken en uw oordeel hierover te geven en daarna ook daadwerkelijk actie te ondernemen.
Omdat het hier handelen in strijd met de Grondwet en internationale verdragen betreft vraag ik u tevens wat ik hiertegen kan doen en hoe ik een eventuele aanklacht hiertegen kan indienen en of u als ministerie ook nog acties onderneemt tegen deze ongeoorloofde handelingen.

Ik ga er vanuit dat alle, door de Raad van Europa en het Europese Milieuagentschap aan u verstuurde stukken in uw bezit zijn.

Graag ontvang ik uw reactie z.s.m. retour


Hoogachtend


G.B.J. Halman
Stationsstraat 14
8102EC Raalte

Bijlage: Bezwaarschrift Veiling frequenties EMV aan het Ministerie van Economische Zaken

--------------------------------------------------------------------

Aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ter attentie van de Minister en Staatssecretaris
Postbus 20350
2500EJ Den Haag

Betreft: Bezwaar tegen veiling van Frequenties gebruikt voor draadloze technieken
Datum: 19 januari 2012

Geachte Minister en Staatssecretaris.

Zoals u wellicht weet is het ministerie van Economische zaken van plan alle frequenties voor elektromagnetische velden opnieuw en/of voor het eerst te veilen.

Omdat elektromagnetische velden, zoals u ongetwijfeld weet, een ernstige bedreiging zijn voor de volksgezondheid, stuur ik ook U mijn bezwaarschrift (zienswijze) op dit voornemen, met het verzoek hier naar te kijken en uw oordeel hierover te geven en daarna ook daadwerkelijk actie onderneemt.

Ik ga er vanuit dat alle, door de Raad van Europa en het Europees Milieuagentschap aan u verstuurde stukken in uw bezit zijn.

Graag ontvang ik uw reactie z.s.m. retour

Hoogachtend

G.B.J. Halman
Stationsstraat 14
8102EC Raalte

Bijlage: Bezwaarschrift Veiling frequenties EMV aan het Ministerie van Economische ZakenLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie