7e Bijeenkomst klankbordgroep Kennisplatform Elektromagnetische Velden

donderdag, 15 maart 2012 - Categorie: Oproepen

De 7e Bijeenkomst van de Klankbordgroep bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden vindt plaats op 15 maart 2012 zoals gebruikelijk in de raadszaal van het stadhuis in Den Bosch.

De (zeer goed genotuleerde) verslagen van de vorige bijeenkomsten kunt u vinden op:
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Klankbordgroep/Klankbordverslagen.aspx .

De zittingen zijn openbaar, er is een publieke tribune.

De Agenda luidt als volgt:


Agenda Zevende Klankbordgroep EMV
Datum: 15 maart 2012
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Nieuwe Raadzaal Referentie: KBG 07
Stadhuis, Achter het Stadhuis 5-7
’s-Hertogenbosch
Voorzitter: Mr. dr. A.G.J.M. (Ton) Rombouts, Voorzitter van het Kennisplatform.

12.30 – 13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 13.10 Welkom Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, voorzitter van het Kennisplatform
13.10 – 14.15 Elektrogevoeligheid:

a. Denkgroep hulp bij elektrogevoeligheid: Stand van zaken
Via een presentatie worden de achtergronden van de hulpvraag van elektrogevoeligen en de voortgang van de denkgroep toegelicht. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de mogelijkheden voor de verbetering van de hulpverlening en de mogelijkheden om de blootstelling te beperken. Ing. C. (Carolien) Schooneveld.

b. Niet specifieke lichamelijke klachten in relatie tot de feitelijke en waargenomen blootstelling aan emv
Irene van Kamp verduidelijkt haar onderzoekproject naar niet specifieke lichamelijke klachten in Nederland verduidelijkt aan de hand van twee recente publicaties. Naast een toelichting op de wetenschappelijke aanpak en conclusies is er aandacht voor de maatschappelijke betekenis.

1. Non-specific physical symptoms in relation to actual and perceived proximity to mobile phone base stations and powerlines. Baliatsas C, van Kamp I, Kelfkens G, Schipper M, Bolte J, Yzermans J, Lebret E. BMC Public Health. 2011 Jun 1;11:421.

2. Non-specific physical symptoms and electromagnetic field exposure in the general population: can we get more specific? A systematic review. Baliatsas C, van Kamp I, Bolte J, Yzermans J, Lebret E. Environment International, 41, 2012;15-28.

14.15 – 14.35 Alleen zenden naar behoefte drs. ing. J. G. (Jan)van Gils van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s
NPS licht hun wens toe om m.n. apparatuur op de markt te brengen die alleen EMV uitstraalt wanneer er behoefte is, dit als bijdrage om de blootstelling te beperken.
Bespreking in de Klankbordgroep

14.35 – 14.45 Koffie, thee en fris tijdens de rit

14.45 – 15.45 2b en hoe nu verder

Wetenschap geeft geen duidelijkheid over relatie tussen hersen tumoren en gebruik mobiele telefoon, maar maatschappelijk blijft de discussie voortgaan. Een gesprek over hoe nu verder.
Sinds de introductie van mobiel bellen begin jaren negentig vragen mensen zich af of dit hersentumoren kan veroorzaken. In veel landen wordt hier onderzoek naar gedaan. In 2011 heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het onderzoek beoordeeld. De Gezondheidsraad is op verzoek van het Kennisplatform ingegaan op de wetenschappelijke basis. Het Kennisplatform heeft in een bericht de beoordeling en de praktische betekenis verduidelijkt.

• Overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken, prof. dr. ir E. (Erik) Lebret, voorzitter Wetenschapsforum.

• Overzicht van de maatschappelijke stand van zaken, H. (Henk) Wever, MSc., woordvoerder StopUMTS.

Tour de table en gesprek.

15.45 – 16.00 Rondvraag, vervolgafspraken, sluiting

------------------------------------------------------------------------

Hieronder een ingezonden artikel dat de redactie van Stopumts enige tijd geleden ontving en dat beschrijft hoe het er bij zo'n bijeenkomst van de klankbordgroep aan toe gaat.
Zie echter ook onze opmerking onderaan Artikelen/6583 :


------------------------------------------------------------------------

Hoe het eraan toegaat op een bijeenkomst van het Kennisplatform
Elektromagnetische Velden (EMV).

Ingezonden artikel.

Dit verslag beschrijft de vergadering van de 4e bijeenkomst van de klankbordgroep van het Kennisplatform op 10 januari 2010. Kort na deze bijeenkomst verliet StopUMTS, onder meer naar aanleiding van de omstreden publicatie van het kennisbericht elektrogevoeligheid, op 14 april 2010 voor enige tijd de klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Zij nam deze stap samen met twee andere NGO's, het NIBE en de stichting EHS. Later hebben de NGO's in afwachting van een nieuwe versie van het kennisbericht over elektrogevoeligheid, hun deelname aan de klankbordgroep hervat.

----------------------------

Hugo Schooneveld van de Stichting EHS mag zijn presentatie geven. De voorzitter, burgemeester Rombouts van Den Bosch zegt, terwijl er drie kwartier voor de presentatie gepland staan: 'Hugo, een kwartiertje is wel genoeg hè, dan hebben we nog wat langer voor de vragen.' Hugo, die in eerste instantie niets hoort terwijl hij naar voren loopt, gaat staan bij de leesstoel. De burgemeester herhaalt de vraag, ondertussen non-verbaal aangevend dat Hugo een doof oud mannetje is: 'Hugo, ik vroeg, een kwartiertje is wel genoeg toch?' Hugo zegt 'Nee, nee nee dat kan echt niet'. De presentatie van Hugo gaat over elektrogevoeligheid. Mensen die ziek worden van zendmasten en elektronische apparatuur.

De opstelling: aan de kop van de zaal een brede desk waaraan o.a. de voorzitter, de persvoorlichter, VROM, en de 'wetenschapsgroep' plaatshebben. Daar tegenover een boog van tafels met zo'n 30 personen, de zogeheten klankbordgroep. Hierin zitten opvallend veel zwijgenden, waaronder MONET (belangenvereniging providers mobiele telefonie), de mastenbouwers, KEMA, etc. Ook in de klankbordgroep, en de enigen die een bijdrage leveren aan de discussie zijn de 'maatschappelijke groeperingen': Stichting EHS, NIBE, NPS, en StopUMTS.

De voorzitter ontvangt 25.000 euro per jaar om, naast een tiental bestuursvergaderingen, de bijeenkomsten 3 keer per jaar voor te zitten, terwijl de maatschappelijke groeperingen drijven op vrijwilligerswerk en alles in hun vrije tijd moeten doen. Zij krijgen wel een reiskostenvergoeding.

Na een goede 20 minuten wordt de stekker uit de overhead-projector getrokken zodat Hugo zijn praatje niet kan afmaken. Een lid uit de klankbordgroep wordt door de breedsprakige voorzitter uitgebreid uitgenodigd om te reageren (dit kost ongeveer 5 minuten) maar heeft niets te zeggen. Hugo slaagt er nog wel in het boek van Ria Luttikhold uit te delen.

Als de discussie volledig is uitgemolken mag eindelijk Henk Wever van StopUMTS aan het woord. Henk Wever wordt geïntroduceerd door voorzitter Rombouts. 'We hebben bij de gemeenteraadsvergaderingen hier in deze raadszaal altijd drie categorieën mensen: een is het college van B&W, dan heb je de raadsleden, en dan heb je nog wat schreeuwers in de bühne. En daarmee zou je Henk Wever kunnen vergelijken.' Tijdens deze uitspraak lacht de burgemeester breed. 'Henk, ga je gang.'

Henk Wever houdt een vurig pleidooi. Het gaat onder meer over drie achtereenvolgende pastoors die ziek werden van zendmasten bij een Franse kerk. Ook de koster van de kerk werd ziek. Bij de opmerking 'hoeveel meer peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek is er nog nodig' wordt het eventjes stil in de zaal en lijkt het alsof het publiek de adem inhoudt. De voorzitter vraagt aan Wever of hij soms niet de integriteit van de mensen achter de tafel in twijfel trekt? Henk antwoord dat dat zeker niet de bedoeling is maar dat integriteit nog geen waarborg hoeft te zijn voor onfeilbaarheid.

Een docent van de universiteit houdt een interessante lezing over het voorzorgsbeginsel. Het gaat over early warnings, en hoe het vroeger fout gegaan is met asbest enz. Iedereen knikt hartstochtelijk instemmend.

Dan gaat het overleg verder. Het gaat nu over hoogspanningsleidingen. De aanwezige hoogleraren telecommunicatie en radiotechniek in de zaal knikken instemmend dat deze toch wel ongezond zijn en dat we er niet te dicht bij zouden moeten wonen. Een kleine overwinning, die heeft geduurd vanaf eind jaren '70 waarin Nancy Wertheimer met haar epidemiologische onderzoek het verband aantoonde tussen kinderleukemie en hoogspanningsleidingen.

VROM verlaagde onlangs de norm met een factor 250 naar 400 nanoTesla. Actief waarschuwen zullen ze de bevolking echter niet. Dat zou maar tot onrust leiden. En we 'weten immers nog niet zeker of het magnetische veld de oorzaak is.' Het magnetisch veld, DE fysisch meetbare factor die veel groter is onder een hoogspanningsmast dan elders. (Onder de mast een veldsterkte tot 1000 nanoTesla, en bv. in huis normaal slechts 20 nanoTesla.) 'Misschien zijn het wel bestrijdingsmiddelen, die toevallig altijd onder een hoogspanningsmast worden gespoten.' Confounders: lievelingen van de industrie. Het zou veel te duur zijn om ze allemaal in te graven, dat kost meer dan 10 miljard.

Het Kennisbericht Elektrogevoeligheid wordt besproken, dat is uitgegeven door het Kennisplatform. De maatschappelijke groeperingen zijn laaiend en voelen zich genaaid. Over het Kennisbericht is in eerste instantie uitvoerig overlegd met de groeperingen. Zelfs een interviewster van VROM is langs gekomen bij elk van de groepen voor dieptegesprekken. Zij heeft ze helemaal uitgevraagd. Hiervan zijn notulen opgesteld. Wat schetst nu de verbazing van de maatschappelijke groeperingen. Niets van al het besprokene is terecht gekomen in het kennisbericht, dat gepubliceerd is onder eindregie van de voorzitter en voorlichter. Behalve dan de opmerking 'DAT er overlegd is met de maatschappelijke groeperingen StopUMTS, NIBE, NPS en Stichting EHS'. De actiegroepen zijn laaiend en zullen tijdelijk de klankbordgroep verlaten.

De maatschappelijke groeperingen willen hier niet meer aan meewerken. Waardoor er niets meer te beleven valt in het hele Kennisplatform EMV, waardoor ze een beetje in paniek zijn geraakt en het Kennisbericht uiteindelijk hebben ingetrokken. Het lijkt erop dat de overheid deze bijeenkomsten alleen maar organiseert om zichzelf (juridisch) in te dekken. Zodat zij later, 'when the shit hits the fan', en de bevolking op grote schaal ziek wordt, kan zeggen: 'kijk, wij hebben toen zelfs overlegd met de criticasters.' Oh nee, er is nog een functie. Die van 'bliksemafleider', zoals burgemeester Rombouts het zelf zo mooi verwoordt in een interview.

VROM en Economische zaken financieren het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Naam en e-adres bekend bij de redactieLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie