Europa geeft de telecom alle ruimte voor uitrol van 5G - kom in actie

zaterdag, 23 september 2023 - Categorie: Oproepen

Bron: stichtingehs.nl/actueel/nieuws/europa-geeft-de-telecom-alle-ruimte-voor-uitrol-van-5g-kom-in-actie
15 sept. 2023

Kom ook in actie. Informeer je lokale politici hierover stuur een bericht aan de 4 Nederlanders in de ITRE commissie van het Europese Parlement. (zie onderaan dit bericht)

Wat is de Europese Gigabit Infrastructuur Wet (GIA)?
Heb je al gehoord van de Gigabit Infrastructuur Wet, de GIA? Over deze ontwerpverordening van de Europese Commissie wordt in alle stilte en in hoog tempo onderhandeld in Brussel. Er wordt eind dit jaar door het Europees Parlement over gestemd. Daaraan voorafgaand wordt al op 19 September gestemd door het ITRE, een deelcommissie van dat Parlement. Het doel is om de uitrol van glasvezel en 5G, inclusief het komende 26 GHz systeem, te versnellen en goedkoper te maken voor de telecom door storende hindernissen weg te nemen.

Het is de bedoeling om telecomproviders ruim baan te geven door de verplichting op te leggen aan lokale overheden om infrastructuur, straatmeubilair en openbare gebouwen beschikbaar te stellen voor de uitrol.

Aangezien het om een EU-verordening gaat, zal deze direct van toepassing worden, zonder eerst te worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Dus heeft de Nederlander er dan niets meer over te zeggen. De schamele speelruimte die er nu nog in de Nederlandse wetgeving is voor Gemeenten voor een eigen antennebeleid dat rekening kan houden met lokale behoeften, wordt met dit wetsvoorstel van de EU tenietgedaan.

De telecom krijgt met deze wet dus vergaande rechten op het gebruik van publieke eigendommen zoals al het straatmeubilair en openbare gebouwen. Hierdoor worden de belangen van zowel burgers als overheden geschaad.

Tekortkomingen in de effectrapportage voor deze wet
Stichting EHS en de Alliantie Europeans for Safe Connections hebben een open brief aan de Nederlandse politiek geschreven over deze wet die de uitrol van 5G moet versnellen. De Europese Commissie heeft de effecten van haar plan niet goed onderzocht.

Er is geen inzicht gegeven in de gevolgen voor het klimaat en het energiegebruik, terwijl algemeen bekend is dat mobiele communicatie enorm veel energie gebruikt en dus invloed heeft op het klimaat.
De EU gaat ook volledig voorbij aan het gezondheidsaspect en de gevolgen voor de biodiversiteit. Onze Gezondheidsraad heeft immers niet voor niets in 2020 het advies gegeven om de blootstelling van de bevolking aan straling te beperken. De Gezondheidsraad noemt een reeks gezondheidsrisico’s in zijn 5G studie. Ook het Franse ANSES noemt dergelijke gezondheidsrisico’s in een studie van 2022 die overigens nog niet is afgerond. Het gaat hier om belangrijke onderwerpen als kanker- en voortplantingsrisico’s door radiofrequenties en over de vraag of de blootstellingslimieten wel goed genoeg zijn.
Dringend verzoek om besluit op te schorten
Daarom vraagt Stichting EHS samen met de alliantie Europeans for Safe Connections in haar open brief om dit EU initiatief op te schorten tot de onderzoeken van ANSES afgerond zijn en om met spoed ook zelf onderzoek te laten uitvoeren naar toekomstige frequenties (3,5 en 26 GHz en hoger) en de effecten daarvan op de vruchtbaarheid van mens en dier, de werking van het zenuwstelsel en de impact op de biodiversiteit en op het milieu. Deze twee organisaties maken zich ook grote zorgen over de effecten van enorme omvang van het dataverkeer. Zij vragen de overheid om beperking van digitale informatiestromen en de inzet van elektronische middelen. Zo wordt tevens de overmatige blootstelling aan beeldschermen (bij kinderen en jongeren) en blootstelling aan EMV/straling tegengegaan. Zij vragen om een herziening van het beleid betreffende de uitrol van 5G en om te zorgen voor meer transparantie en overleg op lokaal niveau. Verder wordt gepleit voor een adequaat beleid dat rekening houdt met mensen die elektrogevoelig zijn, zodat ook zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wil je meedoen en reageren op de GIA?
Stuur uiterlijk maandag 18 september je verzoek naar de Nederlandse ITRE leden:
bart.groothuis@europarl.europa.eu (VVD)
rob.roos@europarl.europa.eu (JA 21)
mohammed.chahim@europarl.europa.eu (PvdA)
rob.rooken@europarl.europa.eu (JA 21)

Gemeentelijke politici in Nederland zijn niet allemaal goed op de hoogte van ontwikkelingen in Europa. Jouw brief aan hen kan waardevol zijn. Want zij kunnen via hun partij invloed uitoefenen op de Europese politiek.

Wil je ook gemeentelijke politici schrijven? Doe dit dan zo snel mogelijk en in ieder geval ruim voor het einde van dit jaar.
Met vriendelijke groet,

Rob van der Boom

Voorzitter Stichting EHSLees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie