De Monitor: Mobiel bereik en gevaarlijke situaties (oproep)

dinsdag, 07 februari 2017 - Categorie: Oproepen

De Monitor is voornemens een uitzending te wijden aan ''Mobiel bereik en gevaarlijke situaties''.
Ze zijn er kennelijk niet van op de hoogte dat teveel mobiel bereik kan leiden tot lichamelijke klachten en ziektes, en daarmee dus tot gevaarlijke situaties.

Dus hierbij een oproep aan de lezers van StopUMTS om te mailen naar:
demonitor@kro-ncrv.nl
en ze te informeren over het gevaar van teveel straling van draadloze communicatie en over het feit dat een goed mobiel bereik kan betekenen dat EHS personen daar dan niet meer kunnen wonen.

Volgens De Monitor kunnen ze een uitzending wijden aan het stralingsgevaar als er genoeg klachten binnenkomen!

Zie voor de oorspronkelijke oproep van De Monitor:
demonitor.ncrv.nl/binnengekomen-tips/tipgevers-waarschuwen-voor-levensgevaarlijke-situaties-door-slecht-mobiel-bereik .
2 nov. 2016
Tipgevers waarschuwen voor levensgevaarlijke situaties door slecht mobiel bereik


Mede naar aanleiding van bovenstaande heb ik twee e-mails naar De Monitor gestuurd.

De tweede e-mail (7 febr. 2017)


Aan de heer Van Nimwegen
Verslaggever van De Monitor

Geachte heer Van Nimwegen,

Ik zag uw reactie naar Rob Verboog. Ik heb daar enig commentaar op. U stelt dat er naar:
”uw indruk in Nederland hoogwaardig en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar het mogelijke verband tussen gezondheidsschade en de aanwezigheid van stralingsbronnen en dat het resultaat daarvan tot nu toe is: er is geen verband.”
Dit is voor vrijwel 100% onjuist. Er wordt en is in Nederland met uitzondering van één publicatie (een literatuuroverzicht) uit Leiden en een proefschrift uit Maastricht geen onderzoek in Nederland op dit gebied gedaan en er is in Nederland evenmin ook maar één onderzoeker van naam die zich met deze materie heeft beziggehouden. Met deze materie bedoel ik de mogelijke invloed op de gezondheid van mens, dier en plant van de straling van draadloze communicatie en dus van de (erkende) niet-thermische biologische effecten van deze straling. Prof. Kanaar werkt in een naburig gebied (DNA), maar van hem is geen enkele wetenschappelijke publicatie bekend over de effecten van niet-thermische RF straling (met de toegevoegde data en bakenfrequenties van draadloze communicatie!) op de mens (c.q. in zijn geval op DNA schade en herstel). In Amsterdam en Utrecht zijn wel een aantal psychologen met perceptieonderzoek op dit gebied bezig, maar die houden zich verre van biologische effecten en processen.

Als u echt naar wetenschappelijk werk geïnteresseerd zou zijn dan is mijn eerste referentie die naar:
www.emf-portal.org/en/topics ,
een site van de Technische Universiteit Aken. In deze referentie kunt u lezen dat er momenteel 8.440 peer-reviewed publicaties verschenen zijn over interactie van “elektromagnetic fields (EMf)”, c.q. straling, met mens, dier en plant op medisch/biologisch gebied en 860 op epidemiologisch gebied. Van deze publicaties zijn er duizenden die schadelijke niet-thermische biologische effecten aantonen.
Nog enkele relevante overzichtsartikelen:
kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf ,
een overzicht van het toonaangevende Russische onderzoek van voor 2000 van Prof. Dr. Karl Hecht met verwijzingen naar meer dan 800 wetenschappelijke publicaties. Dit in opdracht van de Duitse overheid uitgevoerde onderzoek is direct na het verschijnen direct als te gevaarlijk aangemerkt om te publiceren. Het zou de uitrol van mobiele communicatie, vanwege de gezondheidseffecten, ernstig in gevaar brengen.
www.powerwatch.org.uk/pdfs/20041222_reflex.pdf ,
het eindrapport uit 2004 van het door de EU betaalde in twaalf wetenschappelijke instituten en universiteiten in zeven EU landen uitgevoerde REFLEX onderzoek waarin onder meer DNA schade, vorming van stress hormonen en schadelijk vrije radicalen ten gevolge van niet-thermische EMV (EMF) is aangetoond, daarmee eerder onderzoek bevestigend.
bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf
het BioInitiative 2012 rapport geschreven door “29 authors from ten countries*, ten holding medical degrees (MDs), 21 PhDs, and three MsC, MA or MPHs. Among the authors are three former presidents of the Bioelectromagnetics Society, and five full members of BEMS. One distinguished author is the Chair of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation. Another is a Senior Advisor to the European Environmental Agency.”
Hierin een overzicht van de stand van zaken in 2012, met een gedetailleerde inventarisatie van de schadelijk biologische effecten en referenties naar duizenden wetenschappelijke artikelen.
Wellicht ten overvloede: het aantal Nederlandse wetenschappers wat heeft deelgenomen aan het REFLEX onderzoek en het BioInitiative rapport is exact gelijk aan nul.

Op mijn website staat voorts een rubriek:
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/
waarin ik vrijwel wekelijks een nieuw verschenen wetenschappelijke publicatie zet, soms met commentaar.

Tot slot is het zo dat het feit of wij wel of niet de biologische effecten en processen begrijpen, die mogelijk een rol spelen bij het schade toebrengen aan ons lichaam, uitsluitend iets zegt over onze kennis op dit gebied en niet over er al dan niet in werkelijkheid schade wordt toegebracht. Het verleden heeft geleerd dat de wetenschap wat begrijpen betreft altijd achteraan komt, zie:
www.stopumts.nl/pdf/EMF,%20scientific%20proof,%20health.pdf
Geen wetenschappelijk bewijs of geen voldoend wetenschappelijk bewijs is de mantra die altijd als excuus gebruikt wordt om schade te ontkennen als er economische belangen op het spel staan.

Met vriendelijke groet,
Dr. Leendert Vriens
(natuurkundige met 38 jaar ervaring als wetenschappelijk onderzoeker en leidinggevende daarvan)


De eerste e-mail (6 febr. 2017)

Geachte redactie,

Ik vernam dat De Monitor van plan is een uitzending te wijden aan “Mobiel bereik en gevaarlijke situaties”.
Ik hoop dat u dit probleem van twee zijden gaat belichten, nl. ook het feit dat teveel mobiel bereik, dus een “voldoend” grote stralingsintensiteit van zendmasten, het betreffende gebied onleefbaar maakt voor de geleidelijk aan steeds groter wordende groep van mensen die erg gevoelig zijn voor deze straling, de zogenaamde elektrohypersensitieven (EHS).

Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijs ik allereerst naar een in 2015 in de Tweede Kamer aangeboden petitie “Oproep voor behoud witte (stralingsarme) zones”:
www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
Deze petitie is ingediend door StopUMTS, ondersteund door zeven andere organisaties, en ondertekend door meer dan 1600 personen. Op pp 6 t/m 56 staan de veelal schrijnende ervaringsverhalen (en delen daarvan) van stralingsslachtoffers.

In veel landen zijn maatregelen genomen of voorgesteld om burgers, vooral kinderen, te beschermen tegen een teveel aan straling, voor een overzicht met links naar de originele bronnen zie:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf
In dat overzicht kunt u lezen over de wettelijke maatregelen in Frankrijk, de resoluties van de Raad van Europa en het Europees Parlement ter beperking van de stralingsbelasting en erkenning van elektrogevoeligheid en de richtlijn van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie OAK voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen, zie voor dit laatste:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .
Niet onbelangrijk, zoals ook in de Compilatie te lezen, is dat geen enkele verzekeringsmaatschappij door elektromagnetische velden (c.q. RF straling) veroorzaakte gezondheidsschade verzekert. Loyds maakt in haar rapportage hierover een vergelijking met asbest: na erkenning kwamen de schadeclaims los.
De WHO (World Health Organization) heeft deze straling ingedeeld als “mogelijk kankerverwekkend” (klasse 2B), dezelfde klasse als waarin DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn ingedeeld.

Momenteel is er in vrijwel elk land een strijd gaande tussen de telecombedrijven en aanverwante industrieën en de organisaties van stralingsgevoeligen, een strijd tussen David en Goliath, met de meeste overheden als vazallen van de industrie, dit vanwege de enorme korte termijn economische belangen, in Nederland tot nu toe 10 miljard euro aan zendrechten en verder nog alle handel die daarbij komt. In Nederland is de telecomindustrie almachtig, maar zoals in de Compilatie te lezen is dat niet overal het geval.

Omdat gezondheidsschade pas na langdurige (vele jaren) belasting ontstaat is er een lange termijn onzekerheid.
Enkele jaren geleden is uitgebreid in het nieuws geweest dat er in Nederland een miljoen mensen zijn met lichamelijk onverklaarde klachten, merendeels komen die klachten overeen met die van elektrogevoeligen, voor een lijst van die klachten zie bijv:
www.teslabel.be/PDF/Brochure_Wifi_Dect_zp_NL.pdf
Naar schatting is momenteel 3% van de bevolking elektrogevoelig, maar de meesten weten dat (nog) niet, bij mij duurde het vijf jaar om eindelijk het verband te leggen tussen de steeds ernstiger wordende klachten en de draadloze (DECT) huistelefoon die ik vijf jaar daarvoor niets vermoedend zelf geïnstalleerd had. Maar bij twee gezinnen die mij schreven heeft het zelfs 13 jaar geduurd voor ze erachter kwamen dat de zendmast aan de overkant de oorzaak was van hun gezondheidsproblemen.

Voor nadere informatie kunt u bij me terecht. Vrij Nederland en Zembla zijn u voorgegaan:
www.vn.nl/kankermobieltjes/
Zembla uitzending 'Ziek van je mobieltje' 1 juni 2012
www.youtube.com/watch?v=CC-Cpa3TTz4&feature=youtu.be .
www.youtube.com/watch?v=CC-Cpa3TTz4
www.youtube.com/watch?v=eyG15kzm-RI

Met vriendelijke groet,
dr. Leendert Vriens
(natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow,
nu webmaster www.stopumts.nl )Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie