Exposure to EM radiation from mobile phones and Wi-Fi increases uterine oxidative stress

vrijdag, 27 november 2015 - Categorie: Onderzoeken

Bron: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26578367?dopt=Abstract

Endocrine. 2015 Nov 14. (Epub ahead of print)

Long-term exposure to electromagnetic radiation from mobile phones and Wi-Fi devices decreases plasma prolactin, progesterone, and estrogen levels but increases uterine oxidative stress in pregnant rats and their offspring.

Yüksel M1, Nazıroğlu M2, Özkaya MO1.
Author information
1The Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
2The Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, 32260, Isparta, Turkey. mustafanaziroglu@sdu.edu.tr.

Abstract
We investigated the effects of mobile phone (900 and 1800 MHz)- and Wi-Fi (2450 MHz)-induced electromagnetic radiation (EMR) exposure on uterine oxidative stress and plasma hormone levels in pregnant rats and their offspring. Thirty-two rats and their forty newborn offspring were divided into the following four groups according to the type of EMR exposure they were subjected to: the control, 900, 1800, and 2450 MHz groups. Each experimental group was exposed to EMR for 60 min/day during the pregnancy and growth periods. The pregnant rats were allowed to stand for four generations (total 52 weeks) before, plasma and uterine samples were obtained. During the 4th, 5th, and 6th weeks of the experiment, plasma and uterine samples were also obtained from the developing rats. Although uterine lipid peroxidation increased in the EMR groups, uterine glutathione peroxidase activity (4th and 5th weeks) and plasma prolactin levels (6th week) in developing rats decreased in these groups. In the maternal rats, the plasma prolactin, estrogen, and progesterone levels decreased in the EMR groups, while the plasma total oxidant status, and body temperatures increased. There were no changes in the levels of reduced glutathione, total antioxidants, or vitamins A, C, and E in the uterine and plasma samples of maternal rats.
In conclusion, although EMR exposure decreased the prolactin, estrogen, and progesterone levels in the plasma of maternal rats and their offspring, EMR-induced oxidative stress in the uteri of maternal rats increased during the development of offspring. Mobile phone- and Wi-Fi-induced EMR may be one cause of increased oxidative uterine injury in growing rats and decreased hormone levels in maternal rats. TRPV1 cation channels are the possible molecular pathways responsible for changes in the hormone, oxidative stress, and body temperature levels in the uterus of maternal rats following a year-long exposure to electromagnetic radiation exposure from mobile phones and Wi-Fi devices. It is likely that TRPV1-mediated Ca2+ entry in the uterus of pregnant rats involves accumulation of oxidative stress and opening of mitochondrial membrane pores that consequently leads to mitochondrial dysfunction, substantial swelling of the mitochondria with rupture of the outer membrane and release of oxidants such as superoxide (O2 -) and hydrogen peroxide (H2O2). The superoxide radical is converted to H2O2 by superoxide dismutase (SOD) enzyme. Glutathione peroxidase (GSH-Px) is an important antioxidant enzyme for removing lipid hydroperoxides and hydrogen peroxide and it catalyzes the reduction of H2O2 to water.

KEYWORDS:
Antioxidants; Electromagnetic radiation; Growing rat; Hormone; Uterine

Nederlandse vertaling:
www.leefbewust.com/2015/nieuws/emf_zwangerschap.html

Het effect van mobiele telefoons en Wifi-apparaten op drachtige proefdieren ?

Langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling uit mobiele telefoons en Wifi-apparaten verlaagt de plasmaniveaus van prolactine, progesteron en oestrogeen, maar verhoogt oxidatieve stress in de baarmoeder van drachtige ratten en bij hun nakomelingen.

Yüksel M1, Nazıroğlu M2, Özkaya MO1.

We onderzochten de effecten van blootstelling aan door mobiele telefoons (900 en 1800 MHz) en Wifi (2450 MHz) opgewekte elektromagnetische straling (EMR), op de oxidatieve stress en de hormoonniveaus in het bloedplasma van drachtige ratten en hun nakomelingen. Tweeëndertig ratten en hun veertig pasgeboren nakomelingen werden verdeeld in de volgende vier groepen, aan de hand van het soort blootstelling aan EMR dat zij ondergingen: de controlegroep, de 900, de 1800 en de 2450 MHz-groep. Elke proefdiergroep werd per dag een uur lang aan EMR blootgesteld tijdens de drachtige periode en de groeiperiodes. De zwangere ratten mochten vier generaties (52 weken) lang mee blijven doen, voordat er plasma- en baarmoedermonsters werden afgenomen. Tijdens de 4e, 5e en 6e week werden ook monsters afgenomen bij de zich ontwikkelende ratten. Hoewel de lipidenperoxidatie in de baarmoeder toenam in de EMR-groepen, namen de activiteit van glutathionperoxidase (4e en 5e week) en de plasma-prolactinegehaltes (6e week) af bij zich ontwikkelende ratten in deze groepen. Bij de moederratten nam het gehalte aan plasma-prolactine, - oestrogeen en -progesteron af in de EMT-groepen, terwijl de totale oxidatiestatus in plasma, en de lichaamstemperatuur, toenamen.

Er waren geen veranderingen in het gehalte van gereduceerd glutathion, totale antioxidanten, of vitamines A, C en E in de monsters uit de baarmoeder en het plasma van moederratten. De conclusie is dat, terwijl door EMR-blootstelling de prolactine-, oestrogeen- en progesterongehaltes in het plasma van moederratten en hun nakomelingen afnamen, de door EMR veroorzaakte oxidatieve stress in de baarmoeders van de moederratten toenam tijdens de ontwikkeling van hun nakomelingen.

EMR veroorzaakt door mobiele telefoons en Wifi kan één van de oorzaken zijn van verhoogde oxidatieve beschadiging in de baarmoeder bij groeiende ratten en van lagere hormoonniveaus bij moederratten. TRPV1-kation-kanalen zijn de mogelijke moleculaire wegen (pathways) die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in de niveaus van hormonen, oxidatieve stress, en lichaamstemperatuur in de baarmoeder van moederratten die een jaar lang hebben blootgestaan aan elektromagnetische straling uit mobiele telefoons en Wifi-apparaten. Het is waarschijnlijk dat het binnenkomen van door TRPV1-gemedieerde CA2+ in de baarmoeder van drachtige ratten een toename van oxidatieve stress, plus de opening van mitochondriële membraanporiën, met zich meebrengt. Dit leidt vervolgens tot mitochondriële disfunctie - een substantiële zwelling van de mitochondriën, met scheuring van het buitenste membraan en het vrijkomen van oxidanten zoals superoxide (O2) en waterstofperoxide (H2O2). Het superoxideradicaal wordt in H2O2 omgezet door het enzym superoxidedismutase (SOD). Glutathionperoxidase (GHS-Px) is een belangrijk antioxidant enzym; het kan lipide hydroperoxides en waterstofperoxide verwijderen en de reductie van H2O2 tot water katalyseren.

Vertaling: Astrid ZwartLees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie