Analyse van het TNO COFAM onderzoek

zondag, 17 oktober 2004 - Categorie: Onderzoeken

TNO rapport: milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf .

Analyse van het TNO Onderzoek van september 2003
In 2003 kwam TNO in het nieuws en de krant nadat de resultaten van het UMTS onderzoek gepubliceerd waren.
In het TNO onderzoek werd gekeken naar de invloed van hoogfrequente electromagnetische velden op het gevoel van welbevinden en de cognitieve funkties van de mens.
Het rapport is in zijn geheel te lezen op: TNO-FEL Onderzoek september 2003 .

Bij TNO onderzoek werd gebruik gemaakt van verzwakte GSM en UMTS Elektromagnetische velden
Nieuws: Op 30 juni 2004 publiceert Stichting Milieuziektes een technische analyse van de gebruikte elektromagnetische velden zoals gebruikt bij het TNO Onderzoek. Uit de analyse blijkt dat de gebruikte signalen niet vergelijkbaar zijn met werkelijke GSM- en UMTS signalen zoals die in Nederland gebruikt (zullen) worden. Daarnaast zijn de meetmethoden niet geheel correct en is waarschijnlijk sprake geweest van lagere veldsterkten. De tekortkomingen van het TNO onderzoek kunt u hier lezen. Dat zelfs deze verzwakte signalen een significante toename van symptomen veroorzaakten lag niet in de lijn der verwachting van de TNO onderzoekers.
Bij toekomstige onderzoeken naar de invloed van elektromagnetische velden op het menselijk welzijn dient voorkomen te worden dat soorgelijke tekortkomingen zich weer voordoen.

Onafhankelijk onderzoek ?
Tevens rijst de vraag of TNO wel geschikt is om een onafhankelijk objectief onderzoek uit te voeren. Zo heeft de overheid 19,3% belang in KPN, heeft de overheid 2,7 miljard euro gekregen voor de UMTS licenties, werkt TNO nauw samen met de overheid en ontwikkelt TNO mobiele diensten.
Belangenverstrengeling overheid, TNO en providers ?  

NIEUWS: Replicatie Onderzoek vanaf september 2004 tot september 2005
Het TNO Cofam replicatieonderzoek is reeds gestart in Zwitserland. Er zal getest worden met een UMTS zendmast bij 1 V/m en bij 10 V/m. Groep A van gevoelige mensen blijft evengroot, namelijk 24 man, terwijl groep B, de ongevoelige mensen vergroot wordt tot 60 man.
Helaas wordt er niet meer getest met GSM. Dit is verwonderlijk, want GSM en UMTS zullen qua effecten niet veel verschillen. (het enige grote verschil is dat er 15.000 tot 50.000 UMTS basisstations komen en "slechts" 10.000 GSM basisstations). De opzet van het replicatie onderzoek kunt u hier lezen.
N.B. Het onderzoek is inmiddels (update november 2005) al afgerond, maar de resultaten zullen pas in januari of februari van 2006 gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift. Tot die tijd blijven ze geheim.

Abstract
In this report a double blind randomized three-way crossover evaluation of general symptoms and cognitive functions with or without exposure to GSM and UMTS-like fields in subjects presenting with complaints subjectively attributed to GSM fields is presented. From our research it is concluded that our hypotheses to find no relation between presence of RF-fields and the measured parameters is rejected. We have found statistically significant relation between UMTS-like fields with a field strength of 1 V/m and an effect on the Well Being. Further, from the cognitive tasks, it is observed that a number of significant effects is found. Each exposure frequency is associated with changes in some tasks or parameters, while other frequencies are not. In our study, it is shown that the thermal effects are negligible and therefore, an explanation based on thermal effects seems highly unlikely for effects on the cognitive parameters. Without any question, the results justfiy more scientific research into this area.

Het onderzoek
Twee groepen van 36 mensen werden in een dubbelblind, placebo-gecontroleerd experiment blootgesteld aan UMTS, GSM900 en GSM1800 straling van 1,0 V/m. Groep A bestond uit mensen die in het verleden aangegeven hebben gevoelig te zijn voor hoogfrequente straling. Groep B bestond uit mensen die aangaven geen klachten te ondervinden van hoogfrequente straling.
Alle proefpersonen moesten in een afgesloten ruimte een computer bedienen waarop een speciaal door TNO ontwikkeld programma draait dat o.a. reactiesnelheid en cognitieve prestaties kan meten. Daarnaast moesten alle proefpersonen een enquete invullen.
In de afgeschermde ruimte stond naast een een bureau met PC een stoel, een GSM en een UMTS zendmast. Na een eerste sessie in de ruimte met als doel het geruststellen van de proefpersoon, volgen er vier sessies. In een sessie kan de mast uitgeschakeld zijn (placebo-controle), kan de UMTS mast zenden, kan de GSM900 mast zenden of kan de GSM1800 zenden. De volgorde van aan/uitschakelen van de zenders gebeurt willekeurig en de proefpersonen weten dus niet of en door welk type straling ze in een bepaalde sessie bestraald worden.

Resultaten op het gebied van welzijn:
Bij blootstelling aan de UMTS straling van 2100 MHz krijgen de gevoelige mensen in groep A statistisch significant (p<0.05) meer last van:

  • Duizeligheid
  • Nervositeit
  • Pijn op de borst of ademhalingsmoeilijkheden of het gevoel hebben niet genoeg lucht te hebben.
  • Gedeelten van het lichaam voelen verdoofd of tintelen
  • Gedeelten van het lichaam voelen zwak aan
  • Zich niet kunnen concentreren
  • Gemakkelijk verstrooid

* Wat sterk opvalt, is dat van de 23 symptomen er 21 een toename (waarvan 7 statistisch significant p<0.05) in voorkomen laten zien bij een actieve UMTS zendmast. Gezien het dubbelblinde, placebo-gecontroleerde aspect van deze studie, levert dit mijns inziens een zeer sterke aanwijzing dat electrosensitieve mensen inderdaad gevoelig zijn voor hoogfrequente straling.

De resultaten worden in onderstaande grafieken weergegeven:
TNO: Voorkomens symptomen bij placebo en UMTS straling (TNO Groep A)   TNO: Significante toename symptomen bij UMTS versus placebo (TNO Groep A)   TNO: (In)Significante toename symptomen bij UMTS versus placebo (TNO Groep A)  

De groep B van "ongevoelige" mensen krijgt vooral een ander soort klachten:

* Wat ook hier opvalt, is dat van de 23 symptomen er 12 een toename in voorkomen laten zien bij een actieve zendmast. Bij acht symptomen wordt er geen verschil geconstateerd tussen placebo en UMTS bestraling en bij drie symptomen is er sprake van een afname van symptomen bij UMTS bestraling. Bij een volledige willekeur (als UMTS geen invloed op de mens zou hebben) zou de toename in symptomen nihiel moeten zijn of zou er op zijn minst een gelijke verdeling tussen toename en stijging van voorkomens van symptomen zichtbaar moeten zijn.

De resultaten worden in onderstaande grafieken weergegeven:
TNO: Voorkomens symptomen bij placebo en UMTS straling (TNO Groep B)   TNO: Significante toename symptomen bij UMTS versus placebo (TNO Groep B)   TNO: (In)Significante toename symptomen bij UMTS versus placebo (TNO Groep B)  

Discussie
Wat opvalt is dat de mensen in groep A werkelijk gevoeliger zijn dan de mensen uit groep B. In groep A is er een aanmerkelijke stijging te zien in voorkomen van nagenoeg alle symptomen bij blootstelling aan UMTS elektromagnetische velden. Omdat veel symptomen bij mensen in groep A reeds aanwezig zijn in de placebo-situatie, is het aantal statistisch significante toenames beperkt tot 7 verschillende symptomen.
Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat veel stralingseffecten een langdurig effect hebben. Aangezien er nagenoeg nergens in Nederland meer stralingsvrije lokaties zijn, kunnen we ervan uitgaan dat een groot deel van de mensen uit zowel groep A als B continu blootgesteld is aan hoogfrequente electromagnetische velden. De 45 minuten in de stralingsvrije ruimte is dan te kort om de blijvende effecten van de blootstelling van de laatste dagen te compenseren. Het zou erg interessant zijn om het onderzoek te herhalen, maar dit keer de proefpersonen eerst een of meerdere weken op een nagenoeg stralingsvrije lokatie te laten verblijven. Waarschijnlijk zal dit een sterke verlaging geven van de symptomen in de placebo-situatie en daarmee ook een grote stijging geven in statistisch significante toenames van symptomen.

Waarom zijn mensen uit groep A gevoeliger ?
Een mogelijke theorie (staat overigens niet in TNO rapport) is dat de mensen uit groep A (gevoeligen) een of andere fysieke onbalans hebben waardoor het opengaan van de o.a. celmembramen, hersen-bloed barriere en de darm-bloed barriere (door de straling) een heftigere invloed heeft op het fysiek welbevinden. Denk bij de onbalansen aan vergiftiging met gifstoffen van bacteri�n/schimmels, aan zware metalen zoals kwik, aan mineraalonbalansen cq. -tekorten, etc.

UMTS zal Nederland onleefbaar maken
Als de UMTS basisstations daadwerkelijk geplaatst worden, dan verwacht ik dat UMTS een van de schadelijkste factoren voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking zal worden. Daarnaast zal UMTS als mogelijk gevolg hebben dat Nederland *nog* agressiever, intoleranter en meer onleefbaar wordt. Het geduld verliezen, boosheid en schrikachtigheid zijn geen prettige eigenschappen.

Verdere bronnen:
TNO Magazine: Proefjes naast een GSM Antenne
Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie