700% meer bijensterfte in de buurt van zendmasten.

donderdag, 17 april 2014 - Categorie: Onderzoeken

Bron: www.stralingsrisicos.nl/images/persbericht%20bijen%20nps%20(4).pdf .
21 maart 2014

Een persbericht van het Nationaal Platform Stralingsrisico's. Eén van de bestuursleden van dat platform volgt al jaren de ontwikkelingen op het gebied van interactie van straling van i.h.b. zendmasten op bomen en bijen. Zie bovenstaande link voor het volledige persbericht, met daarin verschillende links naar verdere artikelen en informatie. Hieronder de tekst.

Persbericht NPS Rotterdam, 21 maart 2014


700% meer bijensterfte in de buurt van zendmasten.

Grote verschillen in de kans op overwintering. Resultaten van een recente proefopzet.

Bijensterfte

De laatste jaren is er een toename van sterfte van honingbijenvolken vooral tijdens de winter. Deze sterfte van honingbijenvolken heeft een grote publieke belangstelling, vooral door het vermeende “mysterieuze verdwijnen” van bijen uit de kast.

Als mogelijke oorzaak komen elektromagnetische zendervelden (EMV) van de telecom in aanmerking. Om dit te onderzoeken is in opdracht van het Nationaal Platform Stralingsrisico‟s (NPS), en gefinancierd door de Wetenschapswinkel en ZonMw, het eerste Nederlandse EMV bijenonderzoek opgezet. Afgeschermde en controle bijenkorven werden opgesteld in de nabijheid van een zendmast
voor mobiele telefonie.

Proefopzet
2x10 bijenvolken stonden op 200 meter van een zendmast. Tien in iedere kooi: een kooi van Faraday
met twee lagen metaalgaas (sterk gereduceerd EMV), en een controle kooi met twee lagen plastic
gaas (zonder reductie van EMV). De kasten waren ieder afzonderlijk met de buitenlucht verbonden.

Resultaten
In de actieve periode van de bijen werden metingen verricht, daarna bleven de kasten staan. Na de winter bleken in de afgeschermde kasten 9 volken springlevend en in de controle kasten waren 7 van de tien volken dood. Een verschil in overwintering van 700%. Statistisch gezien ( 7 van de 10 dood t.o.v. 1 van de 10) geeft dit nog geen 100% zekerheid, maar is een teken aan de wand. Uit een aantal metingen, aan individuele bijen verricht, kwamen net niet significante verschillen naar voren tussen de controlegroep en de afgeschermde volken. Bij de selectieve conclusies van de onderzoekers die uit deze laatste metingen getrokken werden plaatst het NPS kritische kanttekeningen. Zie
www.stralingsrisicos.nl. NPS commentaar bij …..

Privé persbericht van de onderzoekers
700% meer bijensterfte werd door de onderzoekers in het rapport als een neveneffect terzijde geschoven en in hun opgesteld privé persbericht van Plant Research International, in het geheel niet vermeld. In de aangevraagde proefopzet staat: ‘De proefopzet en proefgrootte is bedoeld om effecten op individuele bijen en op volk niveau te onderzoeken”. Het is dan ook zeer merkwaardig dat de onderzoekers, zonder overleg, een persbericht laten uitgaan waarin wordt vermeld dat er alleen naar de individuele bij is gekeken. 700% meer bijensterfte in de buurt van zendmasten blijft in het persbericht zelfs onvermeld.

Bij „goede research‟ wordt een onderzoek besproken in de begeleidingscommissie alvorens het naar buiten wordt gebracht, dat is hier niet gebeurd. De onderzoekers hebben, zonder overleg met de
begeleidingscommissie en aanvragers, de conclusies aangepast en een privé persbericht naar buiten gebracht!

Beoordeling van het rapport door het NPS
Het NPS heeft het onderzoek beoordeeld naar opzet en uitvoering en gekeken of het de kwalificatie „goed onderzoek’ mag ontvangen, overeenkomstig de gewoonte van de Nederlandse Gezondheidsraad. Daar nauwelijks gekeken is naar parameters die in relatie staan tot een BIJENVOLK zijn de generaliserende conclusies die getrokken worden naar aanleiding van vleugelafmetingen e.d.
grotendeels als bijzaken te beschouwen.

De onderzoekers benadrukken dat individuele bijen in één generatie nauwelijks significante morfologische en genetische veranderingen ondergaan. Voor de onderzoekers waren, mede om deze reden, elektromagnetische zendervelden naar alle waarschijnlijkheid geen nadelige factor voor bijen.
Een lijst met kritische kanttekeningen, over de opzet, uitvoering en conclusies van dit onderzoek, staat op www.stralingsrisicos.nl. NPS commentaar bij …..

Dhr T. Blacquiere, hoofdonderzoeker van dit project, is niet onomstreden: hij lag meerdere keren zwaar onder vuur over vermeende belangenverstrengeling met het bedrijfsleven. In het bijzonder met de farmaceutische industrie, die het paradigma huldigt: bijenbeheer kan alleen geschaad worden door
ziektes, die vervolgens met farmaceutische middelen bestreden moeten worden. Dit standpunt is ook in dit rapport ingenomen waarin een volgorde van schadelijke oorzaken opgesomd is zonder enige onderbouwing. Elektromagnetische zendervelden als nieuwe nadelige factor leek hem
onwaarschijnlijk.

Rapport
Het Wetenschapswinkelrapport nr. 298 met de titel “Mobiele telefonie en de ontwikkeling van honingbijen” is te downloaden vanaf www.wageningenur.nl/wetenschapswinkel.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit Wetenschapswinkelproject kunt u contact opnemen met Hugo Hoofwijk, projectleider Wetenschapswinkel van Wageningen UR, T: 06-19934703
E: hugo.hoofwijk@groenelink.nl

Of met een van de medewerkers van het Nationaal Platform Stralingsrisico‟s. Dhr Hennie Tuithof, T: 0172499065 E: htuithof@kpnmail.nl of Jan van Gils, T: 0104212184 E: jgvgils@gmail.com .


Voor het oorspronkelijke rapport van de Universiteit Wageningen zie:

www.wageningenur.nl/upload_mm/0/a/3/a1f8e9d2-8f85-4458-a229-138d52755838_297416.pdf .

en voor commentaar daarop van het Nationaal Platform Stralingsrisico's zie bovenstaand persbericht en onderstaande pdf.

Een nieuw artikel:

mediator.zonmw.nl/mediator-5-april-2014/zendmast-laat-honingbij-onberoerd/ .
5 april 2014

en dat was dus het korte termijn effect, maar na de overwintering was er wel een zeer groot verschil wat maar even verdonkeremaand is.


Zie verder ook het mooi geillustreerde artikel in:
michielhaas.nl/zendmast-laat-honingbij-niet-onberoerd/ .


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie