Elektromagnetische velden, goede en slechte frequenties? Deel 2

vrijdag, 09 oktober 2020 - Categorie: Onderzoeken

Dr. Leendert Vriens

Begin augustus heb ik op StopUMTS een eerste artikel geplaatst (ref. 1) met commentaar op publicaties (refs. 2, 3, 4 en 5) die op de website van het EMF Science Platform (ref. 6) een belangrijke plaats innemen. Op grond van die publicaties beweren de auteurs onder meer dat de huidige 5G frequenties niet goed gekozen zijn en dat een meer optimale keuze mogelijk is (ref. 5). Gezien het feit dat de natuurkundige basis van genoemde artikelen en de daaruit getrokken conclusies onjuist zijn, geef ik hier een meer uitgebreid commentaar om verdere verspreiding van deze onjuiste informatie tegen te gaan.

In refs. 2 – 5 is op basis van een wiskundig algoritme en literatuurstudies het bestaan van een regelmatige ordening van afwisselend goede en slechte frequenties van elektromagnetische velden (EMV) gesuggereerd. De goede frequenties zouden volgens de auteurs coherent zijn en een positief effect hebben op de gezondheid en de slechte frequenties zouden decoherent zijn en een negatief effect hebben op de gezondheid.

Tevens suggereren de auteurs het bestaan van een verband tussen de massa van deeltjes, zoals elektronen, atomen en moleculen, en de frequentie daarvan (refs. 3 en 5). Frequenties beschrijven echter altijd een periodiek verschijnsel en bij die deeltjes is er in de natuurkunde geen enkel periodiek verschijnsel dat gecorreleerd is aan hun massa. De door de auteurs berekende frequenties zijn daarom hypothetisch en hebben geen fysische betekenis. Alles wat vervolgens in hun publicaties op die hypothetische frequenties gebaseerd is is te karakteriseren als pseudowetenschappelijk (ref. 1).

Wat de goede en slechte EMV frequenties betreft (goed en slecht voor de gezondheid) had ik de auteurs gevraagd mij publicaties te sturen waaruit zou blijken dat er van die nabijgelegen goede en slechte EMV frequenties zouden bestaan. Ondanks het feit dat ze refereren aan 500 tot 700 ondersteunende publicaties is mij geen enkele toegestuurd waaruit inderdaad zou blijken dat er zulke nabijgelegen goede (coherente) en slechte (decoherente) EMV frequenties bestaan.

Een nog niet genoemd overwegend bezwaar is dat alle EMV gebruikt voor draadloze communicatie in werkelijkheid coherent zijn. Decoherente EMV bestaan niet en kunnen niet met een antenne gemaakt worden. De elektromagnetische straling van de zon is decoherent om een voorbeeld te noemen en die geeft daarom geen elektromagnetisch veld. Voor een nadere uitleg van de verschillen tussen elektromagnetische velden (EMV) en elektromagnetische straling (EMS) zie ref. 7. Omdat coherente EMV volgens de auteurs goed voor de gezondheid zijn, zouden alle EMV van draadloze communicatie (2G, 3G, 4G, 5G, WiFi) gezond zijn en dat is in strijd met de realiteit.

Om voorgaande redenen is alles wat de auteurs op deze punten over EMV, coherent, decoherent, en alternerende goede en slechte frequenties geschreven hebben ook pseudowetenschappelijk, evenals de hypothetische massa-frequentie relatie.

Dit alles zou op zichzelf niet erg zijn, er zijn wel meer alternatieve groepen die op allerlei gebieden eigen theorieën verkondigen die strijdig zijn met de realiteit. In dit geval is er wel een probleem omdat de auteurs, waaronder de voorzitter en een lid van de stuurgroep van het EMF Science Platform, op grond van hun publicaties menen beleidsvoorstellen op hun ‘optimale’ 5G frequenties te kunnen baseren (ref. 5).

Meer dan een maand geleden heb ik bovenstaand commentaar naar de auteurs gestuurd en dat zou een aanleiding geweest kunnen zijn om de betreffende artikelen van hun site te verwijderen, maar dat is niet gebeurd. De naam Science van het Platform dekt de lading dus niet wat deze (en enkele andere) publicaties van hun zijde betreft.

Lezers van mijn vorig commentaar (ref. 1) schreven dat er toch ook goede EMV frequenties zijn. Er zijn inderdaad therapeutische toepassingen van EMV zoals voor botbreukgenezing. Magneetvelden en elektrische velden worden verder gebruikt bij transcranial magnetic en electronic stimulation van onze hersenen. Die toepassingen worden echter alleen gebruikt voor kortdurende blootstelling en zijn niet geschikt voor gezonde personen en continue blootstelling. Pacemakers geven continu elektrische pulsjes af maar pacemakers plant je niet in bij gezonde personen. Infraroodlampen en lichttherapie zijn ook genoemd, maar daarbij gaat het om incoherente EM straling (licht) en niet om coherente EM velden.
In het frequentiegebied gebruikt voor draadloze communicatie, wat loopt van minder dan 1 MHz tot zo'n 100 GHz, zijn mij geen EMV bekend die bij continue belasting (zoals met zendmasten en met de meeste WiFi routers en DECT telefoons) goed voor de gezondheid zouden zijn.

Tot slot nog een ander punt van kritiek, onafhankelijk van voorgaande onderwerpen.
In ref. 2 staat:
“How our brain separates the properties of light, energy and wavelength, and then recombines them into color perception is still unknown (Wright, 1946)”.
De auteurs (ref. 2) zijn kennelijk van mening dat dit alles nu nog steeds niet bekend is. Ondertussen is echter al decennia lang in detail bekend hoe die scheiding van intensiteit (energie) en golflengte in ons netvlies (retina) verloopt, evenals hoe die signalen in het netvlies omgezet worden in gepulste elektrische signalen waarvan de meeste via de oogzenuw naar de visual cortex aan de achterzijde van ons hoofd gaan en daar verder verwerkt worden.
Over dit onderwerp leveren sites zoals en.wikipedia.org/wiki/Color en en.wikipedia.org/wiki/Color_vision veel informatie op en dat zijn toch bronnen die makkelijk te vinden zijn.

Ik laat het hierbij, beleid kan niet gebaseerd worden op genoemde publicaties, alle (gemoduleerde en/of gepulste) EMV gebruikt voor draadloze communicatie zijn coherent en goede 5G EMV bestaan niet, evenmin als goede 2G, 3G, 4G en WiFi, waarbij goede slaat op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Referenties
1. Elektromagnetische velden, goede en slechte frequenties?
pdf/Elektromagnetischevelden-goede-en-slechte-frequenties.pdf
2. Quantum Wave Information of Life Revealed: An Algorithm for Electromagnetic Frequencies that Create Stability of Biological Order, With Implications for Brain Function and Consciousness
https://www.researchgate.net/publication/299443456_Quantum_Wave_Information_of_Life_Revealed_An_Algorithm_for_Electromagnetic_Frequencies_that_Create_Stability_of_Biological_Order_With_Implications_for_Brain_Function_and_Consciousness
3. Mathematical Structure for Electromagnetic Frequencies that May Reflect Pilot Waves of Bohm’s Implicate Order
file.scirp.org/pdf/JMP_2018041015321535.pdf
4. Statistical analysis and prospective application of the GM-scale, a semi-harmonic EMF scale proposed to discriminate between “coherent” and “decoherent” EM frequencies on life conditions. Quantum Biosystems, 10(2), 33-51
www.quantumbionet.org/wp-content/uploads/2019/06/QBS-10-2-33-51.pdf
5. Optimized 5G frequencies in favour of people, animals, insects, plants, soils and climate
emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Optimized-5G-frequencies-for-people-animals-insects-plants-soils-and-climate.pdf
6. Wetenschappelijk Platform EMF
emfscienceplatform.nl/
7. On the difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields/Radiation, in regard to Biological Activity
www.stopumts.nl/pdf/Man-made-and-Natural-EMF-EMR.pdf

Referentie 4 is inmiddels niet meer op de site van www.quantumbionet.org/ te vinden. In augustus 2020 werkte de link nog wel.

9 oktober 2020
Dr. Leendert Vriens
natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow,
webmaster www.stopumts.nl , infostopumts@gmail.com .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van vragen van lezers hierbij links met informatie over:

- coherentie:
en.wikipedia.org/wiki/Coherence_(physics)
Dit is een voor leken moeilijk leesbaar verhaal. Het is wel erg compleet. Ik reproduceer een voor mijn bovenstaand commentaar relevant deel:

''Coherence was originally conceived in connection with Thomas Young's double-slit experiment in optics but is now used in any field that involves waves, such as acoustics, electrical engineering, neuroscience, and quantum mechanics. Coherence describes the statistical similarity of a field (electromagnetic field, quantum wave packet etc.) at two points in space or time.(2) The property of coherence is the basis for commercial applications such as holography, the Sagnac gyroscope, radio antenna arrays, optical coherence tomography and telescope interferometers (astronomical optical interferometers and radio telescopes).''

Hier staat duidelijk in dat coherence de basis is voor commerciële toepassingen zoals ''radio antenna arrays'' en dat betreft dus het draadloos versturen van informatie. Een zin daarvoor staat wat coherence beschrijft in relatie tot een electromagnetic field.

- coherentielengte:
en.wikipedia.org/wiki/Coherence_length#:~:text=In%20physics%2C%20coherence%20length%20is,less%20than%20the%20coherence%20length
Bij het draadloos versturen van informatie, dus met EMV, moet de coherentielengte altijd veel groter zijn dan het bereik, anders gaat informatie verloren.

- decoherentie:
geen link gevonden met een eenvoudige uitleg, maar in het gebied waar bovenstaand verhaal over gaat is het het tegengestelde van coherentie. De EM straling van de zon is decoherent vanwege de verschillende frequenties, fases en polarisatierichtingen van de individuele fotonen. Daardoor is het resulterende elektrisch veld gelijk nul voor alle frequenties, voor een nadere uitleg zie ref. 7 in bovenstaande lijst.

- verschillen tussen EM velden en EM straling:
EM velden zijn altijd coherent, EM straling kan decoherent zijn, zoals van de zon, en kan coherent zijn, zoals geproduceerd door antennes.
Bij antennes is er echter alleen EM straling in het verre veld, vanaf ongeveer twee golflengtes van de antenne. In het verre veld is de EM straling gelijk aan het EM veld. In het nabije veld is er alleen een EM veld en geen EM straling, zie ref. 7 voor een nadere uitleg.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie