Bioinitiative Report: a scientists’ warning

woensdag, 29 mei 2019 - Categorie: Onderzoeken

Bron:
www.jrseco.com/bioinitiative-report-a-scientists-warning/
Nederlandse vertaling in:
www.jrseco.com/nl/bio-initiative-report-waarschuwing-van-wetenschappers/

Het Bioinitiative Report is bijgewerkt over de jaren 2014-2019. Zie de bijgewerkte onderzoekssamenvattingen onderaan.

Dit rapport is geschreven door 14 wetenschappers en deskundigen op het gebied van volksgezondheid en overheidsbeleid, om het wetenschappelijke onderzoek over elektromagnetische velden te documenteren. Nog eens twaalf externe beoordelaars hebben het rapport bekeken en verfijnd.

Het doel van dit rapport is om het wetenschappelijk bewijs over gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van lage sterkte onder de huidige toegestane limieten te beoordelen. Het is de bedoeling om na te gaan welke aanpassingen in deze blootstellingslimieten op dit moment gerechtvaardigd zijn om mogelijke risico’s voor de volksgezondheid in de toekomst te beperken. Nog niet alles over dit onderwerp is bekend, maar wat wel duidelijk is, is dat het er naar uit ziet dat de internationale veiligheidsnormen voor stralingsniveaus duizenden malen te hoog zijn. Er zijn veranderingen nodig. Er zijn nieuwe benaderingen nodig om beleidsmakers en het publiek voor te lichten over bronnen van blootstelling en om alternatieve technologieën te ontwikkelen die veiliger zijn voor de volksgezondheid, nu het nog kan.

– Pagina 9 van het Bioinitiative Report, editie 2007.

De onderstaande biologische effecten worden besproken:

– Effecten op genen en eiwitten
– Genotoxische effecten / DNA-schade
– DNA stress-response
– Effecten op het immuunsysteem
– Neurologische – en gedragsinvloeden
– Hersentumoren en acoustic neuroma
– Kinderleukemie (vnl. door hoogspanningsleidingen)
– Effecten op melatonineproductie, ziekte van Alzheimer
– Borstkanker
– Invloed van het modulatiesignaal

Download Bioinitiative Report 2014-2019 updated edition.
www.jrseco.com/wp-content/uploads/bioInitiativeReport2012-Updated2014-2019.pdf
(Download oudere versies: Bioinitiative Report, 2012 edition / Bioinitiative Report, 2007 edition.)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/BioInitiativeReport2012.pdf
www.jrseco.com/wp-content/uploads/BioInitiative-2007.pdf

Bezoek de Bioinitiative website.
www.bioinitiative.org/ .

Uit het Advies van de Raad van Europa van 6 mei 2011 over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden (12608):
www.jrseco.com/nl/eu-rapport-jean-huss-commissie-voor-milieu-landbouw-en-regionale-zaken/

21. De vertegenwoordiger van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen, een officieel adviesorgaan van de Europese Unie, benadrukte het belang van het voorzorgsbeginsel dat in de Europese Verdragen is opgenomen en wees in dit verband op de noodzaak van doeltreffende preventieve maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en ter vermijding van gezondheidsschandalen, zoals de reeds bekende problemen met asbest, roken, lood en PCB’s. Hij presenteerde een overtuigende analyse van de huidige wetenschappelijke evaluatiemethoden en de verschillende bewijsniveaus om vervolgens op basis van het wetenschappelijke Bioinitiative Report en andere recentere studies van het Ramazzini Instituut in Bologna te concluderen dat de indices of bewijsniveaus in dit stadium volstaan om de regeringen en internationale autoriteiten tot actie te bewegen.

43. Deze studies zijn zeer talrijk: het “Bioinitiative”-rapport van 2007, dat meer dan 2000 van deze studies heeft geanalyseerd, werd aangevuld met een belangrijke publicatie uit 2010 van het Ramazzini Instituut, het nationale instituut voor onderzoek en bestrijding van kanker en milieuziekten van Bologna, Italië.

48. De rapporteur erkent dat het niet mogelijk is om binnen het kader van dit verslag de resultaten van al deze studies te analyseren en samen te vatten. Een samenvatting van het merendeel (ongeveer 2000 studies) is opgenomen in het “Bioinitiative” rapport, een rapport van 14 wetenschappers van internationale allure die eensgezind zijn over de abnormaal hoge incidentie van hersentumoren en akoestisch neuroom, effecten op het zenuwstelsel en de hersenfuncties, effecten op genen, celstress-proteïnen en het immuunsysteem, betreffende mobiele telefonie en andere radiofrequenties. In dit verband is bijvoorbeeld vastgesteld dat blootstelling aan radiofrequente straling ontstekings- en allergische reacties kan veroorzaken en de immuunfunctie kan aantasten, zelfs bij niveaus die ver onder de blootstellingsnormen voor het publiek liggen.


Uit de Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2008 over de tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (2007/2252(INI) )
:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//NL

Het Europees Parlement
21. is diep onder de indruk van het internationale rapport Bio-Initiative(8) over elektromagnetische velden, dat een synthese is van meer dan 1 500 studies ter zake en waarin in de conclusies gewezen wordt op de gezondheidsgevaren van de stralingen van mobiele telefonie, zoals gsm’s, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth en draagbare telefoons met een vast basisstation (DECTtelefoons);

22. stelt vast dat de limieten voor blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden verouderd zijn, aangezien ze niet meer aangepast zijn sinds Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz(9) , dat in deze limieten uiteraard geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën noch met de aanbevelingen van het Europees Milieuagentschap of de strengere emissienormen die bijvoorbeeld in België, Italië en Oostenrijk zijn opgelegd, en dat er niets is ondernomen voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kinderen;

23. verzoekt de Raad bijgevolg zijn Aanbeveling 1999/519/EG te wijzigen om rekening te houden met de beste werkmethoden van de lidstaten en aldus de strengste blootstellingsnormen vast te leggen voor alle apparaten die elektromagnetsiche golven uitzenden in het frequentiebereik 0,1 MHz – 300 GHz.


Bijgewerkte onderzoekssamenvattingen 1 mei 2019

Sinds de update van 2017 zijn inmiddels veel nieuwe wetenschappelijke studies gepubliceerd. Daarom zijn de onderzoekssamenvattingen van Dr. Henry Lai in 2019 bijgewerkt. Deze samenvattingen zijn van onschatbare waarde en doorzoekbaar op trefwoord. De trend zet zich duidelijk voort dat verreweg de meeste studies effecten rapporteren van blootstelling aan zowel ELF-EMV als RF straling bij lage intensiteit, en een klein percentage van de studies geen effecten rapporteert.

1. RFR Research Summary (1990-2017)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/RFR12-14-researchSummary.docx
2. ELF-EMF/Static Field Free Radical (Oxidative Damage) Abstracts (2019) – 229 studies, 203 (89%) Effect, 26(11%) No effect
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Static-Field-and-ELF-EMF-Free-Radical-Oxidative-effects-2019.docx
3. RFR Free Radical (Oxidative Damage) Abstracts (2019) – 225 studies, 203 (89%) Effect, 26(11%) No effect
www.jrseco.com/wp-content/uploads/RF-Free-Radical-oxidative-effect-2019.docx
4. ELF-EMF Comet Assay Abstracts (2017)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/ELF-EMF-Apr1-comet-assay.docx
5. RFR Comet Assay Abstracts (2017)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/RFR-Apr1-comet-assay.docx
6. Graphic of Percent Comparison Showing ‘Effect vs No Effect’ Free Radical Damage (2019)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Lai-Geno-Percent-Graphic-2019.pdf
7. Electrohypersensitivity Abstracts (2017)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Electrohypersensitivity-50pg-2017.docx
8. ELF-EMF/Static Field Neurological Effects Abstracts (2019) – 131 studies, 117 (89%) Effect, 14 (11%) No effect
www.jrseco.com/wp-content/uploads/EMF-neurological-effects.docx
9. RFR Free Radical Neurological Effects Abstracts (2019) – 305 studies, 222 (72%) Effect, 83 (28%) No effect
www.jrseco.com/wp-content/uploads/EMF-neurological-effects.docx
10. Graphic of Percent Comparison Showing ‘Effect vs No Effect’ Neurological Studies (2019)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Lai-Neuro-Percent-Graphic-2019.pdf

Uit het Briefadvies Bioinitiative Rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad

De Commissie Elektromagnetische velden van de Nederlandse Gezondheidsraad schuift het BioInitiative rapport in haar ‘briefadvies BioInitiative rapport’ terzijde, met de volgende argumentatie. Er zou “selectief gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke gegevens.” Het BioInitiative rapport zou daarom “geen gebalanceerd en objectief beeld geven van de huidige stand van de wetenschap.” En: “Het BioInitiative rapport pleit voor het voorkómen van elk effect van elektromagnetische velden op biologische systemen en gaat daarbij voorbij aan het onderscheid dat door experts gemaakt wordt tussen effect en schade.“
www.jrseco.com/wp-content/uploads/briefadvies_gr_bioinitiative.pdf

Deze pagina is ook beschikbaar in:
www.jrseco.com/bioinitiative-report-a-scientists-warning/ .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie