Zendmastprotest; voorbeeld van protestbrieven

maandag, 20 januari 2014 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: zendmastprotest.nl/ .
20 jan. 2013

Zendmast Protest Haarlemmermeer


Stuur voor 20 januari 2014 Uw bezwaar tegen het BELEID op naar Gemeente Haarlemmermeer !!!

Het College van B&W van de Haarlemmermeer heeft zonder tussenkomst van de raad een radicale beleidswijziging in het zendmastbeleid doorgevoerd. Dit houdt in dat overal in de Haarlemmermeer een zendmast geplaatst kan worden zonder afstand van woningen. We willen mensen mobiliseren om hun bezwaar hier tegen te maken. Graag het bezwaar z.s.m. uitprinten en opsturen naar de gemeente (zie adres op bezwaarschrift). Zorg er voor dat de brief uiterlijk 20 januari binnen is bij de gemeente: zie bovenstaande link


Bron2: zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/01/BEZWAARSCHRIFT-ZENDMASTBELEID-HAARLEMMERMEER-januari-20142.pdf .

Bovenstaande link geeft een voorbeeld (pdf) van een brief naar de Gemeente om te protesteren tegen het plaatsen van een zendmast. Deze brief is als voorbeeld te gebruiken. Hieronder ook nog de tekst voor het geval bovenstaande link op een gegeven moment niet werkt.
Verder is er helemaal onderaan een brief van Prof. Reijnders die ook uitstekend gebruikt kan worden om te protesteren.


Aan de Gemeente Haarlemmermeer t.a.v. college van burgemeester en wethouders
in c.c. aan de leden van gemeenteraad van de Haarlemmermeer
Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp


Onderwerp:
Zienswijze c.q. Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 26 november 2013 tot vaststelling van het Beleid masten voor antenne-installaties zoals dit op 12 december 2013 gedurende 6 weken ter inzage is gelegd. Uw kenmerk: 2013.0079685.

......................................................HAARLEMMERMEER, januari 2014

Geacht College van B&W,

U kunt deze brief beschouwen als zienswijze op het Beleid masten voor antenne-installaties. Voor het geval deze procedurefase al voorbij is naar uw mening, dan is dit een bezwaarschrift. Hierbij teken ik namens mijn gezin op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aan
tegen het door het college vastgestelde beleid.

Tegen het beleid masten voor antenne-installaties uit collegevergadering 26 november 2013, kenmerk 2013.0079685 hebben wij de volgende bezwaren:
1. Technische alternatieven die op de markt zijn, zijn ons inziens niet goed meegewogen in de beslissing van het college om ongebreidelde groei van het aantal zendmasten te ondersteunen;
2. Het jarenlang als uitgangspunt gehanteerde voorzorgsprincipe gold ook voor woningen. Het college stelt nu om in de toekomst het voorzorgsprincipe slechts voor kinderdagverblijven en scholen toe te passen. Wij vinden het onaanvaardbaar dat zendmasten met geen enkele afstand tot woningen zullen kunnen worden geplaatst volgens uw nieuw vastgestelde beleid. De verblijfsduur en de periode waarbinnen mensen daar vertoeven is beduidend langer in woningen;
3. Het voorzorgsprincipe is in deze nota met voorgesteld beleid voorzien van een afstandscriterium van slechts 50 meter vanaf scholen en kinderdagverblijven. Wij vinden de gekozen afstand en de daarbij gehanteerde uitleg onaanvaardbaar. Op basis van wetenschappelijke onderbouwingen1 en de waarschuwingsbrieven2 die door zeer deskundige wetenschappers aan u zijn verstuurd, eisen wij een afstandscriterium voor woningen, scholen en kinderdagverblijven van 500 meter vanaf een zendmast;

-------------------------------------------------
1 Presentatie van Prof.dr. L. Reijnders, Emeritus hoogleraar milieukunde Universiteit van Amsterdam, d.d. 19.12. 2013 tijdens informatiebijeenkomst voor college en raadsleden op de KSH;
Article on Cell Phone Towers and Mobile Phone Masts;
Cell towers Dr. Blank letter to school board 2009 Los Angeles
2 Brief d.d. 7.1.2014 van Prof. dr. L. Reijnders, betreft Nota B&W betreffende beleid masten voor antenne-installaties d.d. 26 november 2013;
Brief d.d. 26.11.2013 betreffende Scientific Evidence of Harm with Cell Tower Antennas (highest risk within 500 meters) en follow up brief betreffende Cell Tower Proximity d.d. 8.12.2013 beide ontvangen van Doctors For Safer Schools, Dr Kerry Crofton, PhD;
Brief d.d. 17.12.2013 Karolinska Institutet, Olle Johansson, Associate Professor The Experimental Dermatology Unit Department of Neuroscience Stockholm;
--------------------------------------------------

4. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert de meest ruime blootstellingslimiet ter wereld. Dit betekent dat de gezondheid van de burger door de lagere overheid meer aandacht nodig heeft;
5. Wij maken tevens bezwaar tegen de door de gemeente bij het voorgestelde beleid vastgelegde werkafspraken, waarbij de gemeente slechts communiceert met wijkraden en providers. Wij hebben ons georganiseerd in bewonersgroepen en zijn een zelfstandige partij waarmee u afgesproken heeft te overleggen. Onze wijkraden betrekken ons niet altijd als achterban op dit dossier, hetgeen ons zeer betreurt. U bent hiervan op de hoogte gesteld. De gemeente heeft ons toegezegd ons te informeren en te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen;
6. Wij maken bezwaar tegen het voorgestelde beleid aangezien de vaststelling en wijze van handhaving van de maximale veldsterkte van alle zendapparatuur opgehangen aan een zendmast ontbreekt in het beleid;
7. Wij maken bezwaar tegen het voorgestelde beleid aangezien de wijze van bepaling en tevens handhaving van de maximale straling, optelling van straling en straling opgeteld van de diverse frequenties ontbreken in het door u voorgestelde beleid;
8. Wij maken bezwaar tegen het niet openbare karakter van de gegevens die de technische noodzaak onderbouwen, te weten het plaatsingsplan, de wijze van technische beoordeling door de gemeenteambtenaren van de Haarlemmermeer dan wel door ingehuurde onafhankelijke experts, de in kaart gebrachte alternatieven en de beoordeling van de geschiktheid van deze alternatieven. Derhalve wordt de burger niet transparant geïnformeerd over nut en noodzaak en wordt haar inspraak en mogelijkheden van inhuren van contra-expertise op deze punten geblokkeerd;
9. Wij maken bezwaar tegen het ontsierende karakter van zendmasten in woonwijken.

Gezien de voortekenen die steeds meer richting schadelijkheid en risico’s van Elektromagnetische straling wijzen, en gezien de waarschuwingen van gerenommeerde wetenschappers en internationale instanties als het Europees Parlement en de Wereldgezondheidsorganisatie en preventieve acties die momenteel wereldwijd door nationale overheden worden ingezet, zien wij ons genoodzaakt bij vaststelling van dit voorgestelde beleid de bestuurders van de gemeente Haarlemmermeer volledig aansprakelijk te houden voor alle gevolgen, waaronder ook planschade, die dit meebrengt voor de inwoners van de Haarlemmermeer. De gemeente heeft een zorgplicht voor haar inwoners. Het willens en wetens blootstellen van inwoners aan straling, zonder dat zij zich hier tegen kunnen beschermen, voldoet niet aan die zorgplicht.

Wij zijn van mening dat uw besluit niet in stand kan blijven en daarom dient te worden ingetrokken.

Wij zien uw spoedige reactie over de afhandeling van dit bezwaarschrift graag tegemoet.

Hoogachtend,
Naam

Adres

Handtekening

Nog een tweede protestbrief:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie